Rješenje o raspuštanju Gradskog vijeća Grada Šibenika

NN 16/2001 (27.2.2001.), Rješenje o raspuštanju Gradskog vijeća Grada Šibenika

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

 

295

Na teme­lju članka 84a. stavka 1. točke 3. Zakona o lokalnoj samoupravi i upravi (»Narodne novine«, br. 90/92, 94/93, 117/93, 5/97 i 128/99), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 22. ve­ljače 2001. godine donijela

RJEŠENJE

O RASPUŠTANJU GRADSKOG VIJEĆA GRADA ŠIBENIKA

I.

Raspušta se Gradsko vijeće Grada Šibenika, a vijećnicima Gradskog vijeća prestaje mandat.

II.

Vlada Republike Hrvatske imenovat će posebnim rješe­njem povjerenika Vlade Republike Hrvatske u Gradu Šibeniku.

III.

Povjerenik Vlade Republike Hrvatske preuzima sve ovlasti Gradskog vijeća, gradonačelnika i Gradskog poglavarstva Grada Šibenika.

IV.

Sredstva za rad povjerenika Vlade Republike Hrvatske osiguravaju se u gradskom proračunu.

V.

Ovo Rješe­nje je konačno i stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 015-01/01-02/04
Urbroj: 5030109-01-1
Zagreb, 22. ve­ljače 2001.

Potpredsjednik,
zamjenik predsjednika
dr. sc. Goran Granić, v. r.