Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o radu

NN 17/2001 (2.3.2001.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o radu

ZASTUPNIČKI DOM HRVATSKOGA SABORA

 

309

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O RADU

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o radu, koji je donio Zastupnički dom Hrvatskoga sabora na sjednici 8. veljače 2001.

Broj: 01-081-01-596/2
Zagreb, 26. veljače 2001.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O RADU

Članak 1.

U Zakonu o radu (»Narodne novine«, br. 38/95., 54/95. i 65/95.) u članku 2. u zagradi iza riječi: “zaposlenik,” dodaju se riječi: “namještenik, službenik ili drugi radnik - u daljnjem tekstu: radnik”.

Članak 2.

U članku 3. stavku 1. iza otvorene zagrade dodaju se riječi: “u daljnjem tekstu:”.

Iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

“(2) Poslodavac je obvezan kod zapošljavanja radnika u slučaju jednakog ispunjavanja općih i posebnih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa dati prednost spolu koji je podzastupljen.”

Dosadašnji stavci 2. i 3. postaju stavci 3. i 4.

Članak 3.

U čanku 6. iza riječi: “radu” stavlja se zarez i dodaju riječi: “kolektivnim ugovorom ili sporazumom sklopljenim između radničkog vijeća i poslodavca, a”.

Članak 4.

U članku 7. stavku 1. iza riječi: “Zakonom” briše se točka i dodaju se riječi: “ili drugim zakonom”.

Članak 5.

Iza članka 7. dodaje se podnaslov: “Primjena za radnika najpovoljnijeg prava” i članak 7.a koji glasi:

“Članak 7.a

Ako je neko pravo iz radnog odnosa različito uređeno ugovorom o radu, pravilnikom o radu, sporazumom sklopljenim između radničkog vijeća i poslodavca, kolektivnim ugovorom ili zakonom, primjenjuje se za radnika najpovoljnije pravo, ako ovim ili drugim zakonom nije drukčije određeno.”

Članak 6.

U članku 10. stavku 4. iza riječi: “osim” dodaju se riječi: “u slučaju zamjene privremeno nenazočnog radnika ili”.

Članak 7.

U članku 11. stavku 3. riječi: “najkasnije petnaestog dana od dana početka rada” zamjenjuju se riječima: “prije početka rada”.

Stavak 5. briše se.

Dosadašnji stavci 6. i 7. postaju stavci 5. i 6.

Članak 8.

Iza članka 12. dodaje se podnaslov: “Obvezni sadržaj pisanog ugovora o radu na određeno vrijeme za stalne sezonske poslove” i članak 12.a koji glasi:

“Članak 12.a

(1) Ako poslodavac pretežno posluje sezonski, za obavljanje stalnih sezonskih poslova može se sklopiti ugovor o radu na određeno vrijeme za stalne sezonske poslove.

(2) U slučaju sklapanja ugovora iz stavka 1. ovoga članka, obveznik prijave na produženo osiguranje i uplate doprinosa za produženo osiugranje prema propisima o mirovinskom osiguranju je poslodavac.

(3) Osim uglavaka iz članka 12. ovoga Zakona, ugovor iz stavka 1. ovoga članka mora sadržavati i dodatne uglavke o:

1. uvjetima i vremenu za koje će poslodavac uplaćivati doprinos za produženo osiguranje,

2. roku u kojem je poslodavac dužan radniku ponuditi sklapanje ugovora o radu za obavljanje poslova u narednoj sezoni,

3. roku u kojem je radnik dužan se izjasniti o ponudi iz točke 2. ovoga stavka, a koji rok ne može biti kraći od osam dana.

(4) Ako radnik neopravdano odbije ponudu za sklapanje ugovora o radu iz stavka 3. točke 2. ovoga članka, poslodavac ima pravo od radnika tražiti povrat sredstava za uplaćene doprinose.

(5) Umjesto uglavka iz stavka 3. točke 1. ovoga članka, može se u ugovoru uputiti na odgovarajuće kolektivne ugovore ili pravilnike o radu koji uređuju ta pitanja.”

Članak 9.

U članku 16. stavku 6. riječi: “dužan malodobnog radnika rasporediti na druge odgovarajuće poslove” zamjenjuju se riječi­ma: “dužan malodobnom radniku ponuditi sklapanje ugovora o radu za obavljanje drugih odgovarajućih poslova”.

Članak 10.

U članku 17. stavku 6. riječi: “malodobnog radnika rasporediti na druge odgovarajuće poslove” zamjenjuju se riječima: “malodobnom radniku ponuditi sklapanje ugovora o radu za obav­ljanje drugih odgovarajućih poslova”.

Članak 11.

U članku 30. stavku 1. i 2. riječi: “42 sata” zamjenjuju se riječima: “40 sati”.

Članak 12.

U članku 35. stavku 1. iza riječi: “puno” dodaju se riječi: “ili nepuno”, te iza riječi: “punoga” dodaju se riječi: “ili nepunoga”.

Iza stavka 5. dodaju se novi stavci 6., 7., 8. i 9. koji glase:

“(6) Ako radnik radi nepuno radno vrijeme kod dva ili više poslodavca, za preraspodjelu nepunoga radnog vremena potreban je pristanak radnika.

(7) Zabranjen je rad malodobnika u preraspodijeljenom punom radnom vremenu.

(8) Trudnica, majka s djetetom do tri godine starosti i samohrani roditelj s djetetom do šest godina starosti može raditi u preraspodijeljenom punom radnom vremenu samo ako dade pisanu izjavu o dobrovoljnom pristanku na takav rad.”

(9) Inspektor rada zabranit će rad u preraspodjeljenom punom radnom vremenu malodobnika i osobe iz stavka 7. ovoga članka koja nije dala pisanu izjavu o dobrovoljnom pristanku na rad u preraspodijeljenom punom radnom vremenu.”

Dosadašnji stavci 6. i 7. postaju stavci 10. i 11.

Članak 13.

U članku 42. stavak 2. mijenja se i glasi:

“ (2) Privremena nesposobnost za rad, vojna služba ili drugi zakonom određeni slučaj opravdanog odsustvovanja s rada, ne smatra se prekidom rada u smislu stavka 1. ovoga članka.”

Članak 14.

U članku 43. stavku 1. podstavku 1. i 2. riječ: “čekanja” zamjenjuje se riječima: “iz članka 42. stavka 1. ovoga Zakona”.

Članak 15.

U članku 48. stavku 3. brojka: “30” zamjenjuje se brojkom: “15”.

Članak 16.

U članku 49. dodaje se stavak 5. koji glasi:

“(5) Radnici – dobrovoljni davaoci krvi ostvaruju pravo na jedan slobodan dan s naslova dobrovoljnog darivanja krvi, a ostvaruje se u tijeku kalendarske godine, sukladno radnim obvezama.”

Članak 17.

Podnaslov iznad članka 63. mijenja se i glasi: “Prava roditelja odgajatelja”.

U članku 63. stavak 1. mijenja se i glasi:

“(1) Jedan od roditelja četvero ili više djece ima pravo na status roditelja odgajatelja, prema posebnom zakonu.”

U stavku 2. riječi: “Zaposlena ili nezaposlena žena kada stek­ne status majke odgajateljice” zamjenjuju se riječima: “Zaposleni ili nezaposleni roditelj koji stekne status roditelja odgajatelja”, a riječ: “propisima” zamjenjuje se riječju: “zakonom”.

Članak 18.

U članku 66. stavku 1. riječi: “(teže hendikepiranog djeteta)” zamjenjuju se riječima: “(djeteta s težim tjelesnim ili mentalnim oštećenjem)”.

Iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

“(3) Pravo raditi polovicu punoga radnog vremena ima jedan od roditelja punoljetnog djeteta s težim smetnjama u razvoju, ako je teže tjelesno ili mentalno oštećenje nastalo prije punoljetnosti djeteta. ”

U dosadašnjem stavku 3. koji postaje stavak 4. riječi: “i 2.” zamjenjuju se riječima: “do 3.”.

U dosadašnjem stavku 4. koji postaje stavak 5. brojka: “3.” zamjenjuje se brojkom: “4.”.

Dosadašnji stavci 5. do 7. postaju stavci 6. do 8.

Članak 19.

U podnaslovu iznad članka 67. riječ: “skrbnika” zamjenjuje se riječima: “osobe koja skrbi o djetetu”.

Članak 20.

U članku 67. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

“(3) Osoba iz stavka 1. ovoga članka ima pravo na porodni i posvojiteljski dopust u ukupnom trajanju od najmanje 270 dana. ”

Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 4.

Članak 21.

U članku 69. stavku 2. riječi: “odgovarajuće poslove” zamje­njuju se riječima: “poslove na kojima je radio prije korištenja prava iz stavka 1. ovoga članka”.

Iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

“(3) Ako je prestala potreba za obavljanje poslova na kojima je radio, poslodavac je dužan radniku ponuditi sklapanje ugovora o radu za obavljanje drugih odgovarajućih poslova. ”

Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 4.

Članak 22.

U članku 70. stavak 2. mijenja se i glasi:

“(2) Otkaz je ništav ako je na dan davanja otkaza poslodavcu bilo poznato postojanje okolnosti iz stavka 1. ovoga članka ili ako radnik u roku od petnaest dana od dostave otkaza obavijesti poslodavca o postojanju okolnosti iz stavka 1. ovoga članka te o tome pridonese odgovarajuću potvrdu ovlaštenog liječnika ili drugoga ovlaštenog tijela.”

Članak 23.

U podnaslovu iznad članka 71. riječ: “raskine” zamjenjuje se riječju: “otkaže”.

Članak 24.

U članku 71. stavcima 1., 2. i 3. riječ: “raskinuti” zamjenjuje se riječju: “otkazati”.

U stavku 3. riječi: “Zaposlena trudnica” zamjenjuju se riječju: “Trudnica”.

Članak 25.

U članku 72. riječi: “raspoređuje se” zamjenjuju se rječima: “ima pravo povratka”, a riječi: “rasporedit će se na druge odgovarajuće poslove” zamjenjuju se riječima: “poslodavac mu je dužan ponuditi sklapanje ugovora o radu za obavljanje drugih odgovarajućih poslova.”

Članak 26.

U članku 75. riječi: “ili na druge odgovarajuće poslove” zamjenjuju se riječima: “a ako je prestala potreba za obavljanje tih poslova poslodavac mu je dužan ponuditi sklapanje ugovora o radu za obavljanje drugih odgovarajućih poslova”.

Članak 27.

U članku 77. stavku 1. riječi: “smanjena radna sposobnost” zamjenjuju se riječima: “ profesionalna nesposobnost za rad”, a riječi: “druge poslove” zamjenjuju se riječima: “sklapanje ugovora o radu za obavljanje poslova”.

Članak 28.

U podnaslovu iznad članka 78. riječi: “smanjene radne sposobnosti” zamjenjuju se riječima: “profesionalne nesposobnosti za rad”.

Članak 29.

U članku 78. stavku 1. riječi: “smanjena radna sposobnost” zamjenjuju se riječima: “profesionalna nesposobnost za rad”.

U stavku 3. riječi: “raspoređivanje na poslove” zamjenjuju se riječima: “ponudu za sklapanje ugovora o radu za obavljanje poslova”.

Članak 30.

U članku 79. stavku 2. iza riječi: “otpremninu” dodaju se riječi: “u dvostrukom iznosu.”

Članak 31.

Članak 83. mijenja se i glasi:

“(1) Plaća se isplaćuje nakon obavljenog rada.

(2) Plaća se isplaćuje u novcu.

(3) Plaća se isplaćuje u razdobljima koja ne smiju biti duža od mjesec dana.

(4) Ako kolektivnim ugovorom ili ugovorom o radu nije drukčije određeno, plaća se za prethodni mjesec isplaćuje najkasnije do petnaestog dana u narednom mjesecu.”

Članak 32.

Iza članka 83. dodaje se podnaslov: “Isprave o plaći, naknadi plaće i otpremnini” i članak 83.a koji glasi:

“Članak 83.a

(1) Prilikom isplate plaće, naknade plaće i otpremnine poslodavac je dužan radniku uručiti obračun iz kojeg je vidljivo kako je utvrđen iznos plaće, naknade plaće i otpremnine.

(2) Poslodavac koji na dan dospjelosti ne isplati plaću, naknadu plaće ili otpremninu ili ih ne isplati u cijelosti, dužan je do kraja mjeseca u kojem je dospjela isplata plaće, naknade plaća ili otpremnine radniku uručiti obračun iznosa koje je bio dužan isplatiti.

(3) Obračuni iz stavka 2. ovoga članka su vjerodostojne isprave.”

Članak 33.

U podnaslovu iznad članka 87. riječ: “Ograničenja” zamje­njuje se riječju: “Zabrana”.

Članak 34.

U članku 88. u četvrtom retku iza riječi: “plaće” dodaju se riječi: “ili naknade plaće”.

Članak 35.

U članku 95. stavku 1. riječ: “raskine” zamjenjuje se riječju: “otkaže”.

U stavku 2. riječ: “raskida” zamjenjuje se riječju: “otkaza”.

Članak 36.

U članku 102. dodaje se stavak 3. koji glasi:

“(3) Naknada plaće koju radnik ostvari zbog nezakonitog otkaza ne smatra se naknadom štete.”

Članak 37.

U članku 103. točki 3. iza zareza dodaju se riječi: “ako se poslodavac i radnik drukčije ne dogovore,”

U točki 4. iza riječi: “zbog” dodaje se riječ: “opće”.

Članak 38.

U članku 106. stavku 5. riječ: “pet” zamjenjuje se riječju: “deset”, a riječ: “te” zamjenjuje se riječju: “ili”.

U stavku 6. riječi: “pet ili manje od pet” zamjenjuju se riječima: “deset ili manje od deset”.

Iza stavka 8. dodaje se stavak 9. koji glasi:

“(9) Ako u roku iz stavka 8. ovoga članka nastane potreba zapošljavanja zbog obavljanja istih poslova, poslodavac je dužan ponuditi sklapanje ugovora o radu radniku kojem je otkazao iz poslovno uvjetovanih razloga. ”

Članak 39.

U članku 110. stavku 1. na kraju teksta umjesto točke stavlja se zarez i dodaju riječi: “osim ako postoje okolnosti zbog kojih nije opravdano očekivati od poslodavca da to učini.”.

Članak 40.

U članku 113. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

“(2) Radniku kojem se ugovor o radu otkazuje zbog kršenja obveza iz radnog odnosa (otkaz uvjetovan skrivljenim ponašanjem radnika) utvrđuje se otkazni rok u dužini polovice otkaznih rokova utvrđenih u stavku 1. ovoga članka.”

Dosadašnji stavci 2. do 5. postaju stavci 3. do 6.

Članak 41.

U članku 114. stavku 2. riječi: “takve izmjene ugovora” zamjenjuju se riječima: “takvog otkaza ugovora”.

Iza stavka 2. dodaju se stavci 3. i 4. koji glase:

“(3) O ponudi za sklapanje ugovora o radu pod izmijenjenim uvjetima radnik se mora izjasniti u roku koji odredi poslodavac, a koji ne smije biti kraći od osam dana.

(4) U slučaju otkaza iz stavka 1. ovoga članka rok iz članka 126. stavak 1. ovoga Zakona teče od dana kada je radnik priopćio poslodavcu svoje odbijanje ponude za sklapanje ugovora o radu pod izmijenjenim uvjetima ili ako se radnik nije očitovao o primljenoj ponudi ili se očitovao nakon isteka ostavljenog mu roka, onda od dana isteka roka koji je za očitovanje o dostavljenoj ponudi odredio poslodavac.”

Članak 42.

U članku 118. dodaje se stavak 3. koji glasi:

“(3) Plaće koje se isplaćuju na osnovu menadžerskog ugovora, ne mogu biti osnovica za određivanje otpremnine.”

Članak 43.

U članku 126. iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

“(3) Zaštitu povrijeđenog prava pred nadležnim sudom ne može zahtijevati radnik koji prethodno poslodavcu nije podnio zahtjev iz stavka 1. ovoga članka.”

Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 4.

U dosadašnjem stavku 4. koji postaje stavak 5. riječi: “1. do 3.” zamjenjuju se riječima: “1., 2. i 4.”.

Članak 44.

Članak 129. mijenja se i glasi:

“(1) Ako se statusnom promjenom ili pravnim poslom na novog poslodavca prenese poduzeće ili dio poduzeća (pogon), na novog poslodavca prenose se i svi ugovori o radu radnika koji rade u poduzeću ili dijelu poduzeća koje je predmet prenošenja.

(2) Radnik čiji je ugovor o radu prenesen na način iz stavka 1. ovoga članka zadržava u svezi s otkazom, otkaznim rokovima, otpremninom i drugim pitanjima iz radnog odnosa sva prava koja je stekao do dana prenosa ugovora o radu.

(3) Poslodavac na kojeg se prenose ugovori o radu na način propisan stavkom 1. ovoga članka preuzima s danom prenošenja, u neizmijenjenom obliku i opsegu, sva prava i obveze iz prenesenog ugovora o radu.

(4) Poslodavac koji prenosi na novog poslodavca poduzeće ili dio poduzeća dužan je novog poslodavca potpuno i istinito izvijestiti o pravima radnika čiji se ugovori o radu prenose.

(5) Poslodavac je dužan o prenošenju ugovora o radu na novog poslodavca pisano obavijestiti radnika čiji se ugovor prenosi.

(6) Ugovori o radu iz stavka 1. ovoga članka prenose se na novog poslodavca s danom nastupa pravnih posljedica prijenosa poduzeća ili dijela poduzeća.

(7) Ako se prijenos poduzeća ili dijela poduzeća obavlja u sklopu stečajnog postupka ili postupka sanacije, prava koja se prenose na novog poslodavca mogu se umanjiti u skladu sa sklop­ljenim kolektivnim ugovorom, odnosno sporazumom između radničkog vijeća i poslodavca.

(8) Ako je u poduzeću ili dijelu poduzeća koje je preneseno utemeljeno radničko vijeće, ono nastavlja s radom, a najduže godinu dana.

(9) Ako je u poduzeću ili dijelu poduzeća koji se prenosi sklopljen sporazum između radničkog vijeća i poslodavca, on se nastavlja primjenjivati do sklapanja novog sporazuma, a najduže godinu dana.

(10) Ako se poduzeće ili dio poduzeća prenosi na novog poslodavca samo za određeno vrijeme, poslodavac koji prenosi oduzeće ili dio poduzeća, solidarno s novim poslodavcem odgovara za obveze prema radnicima nastale nakon dana prenošenja poduzeća ili dijela poduzeća do visine vrijednosti imovine prenesene za određeno vrijeme na novog poslodavca.

(11) Odredbe stavka 1. do 10. ovoga članka na odgovarajući način primjenjuju se i na ustanove i druge pravne osobe.

(12) Osobu koja prenošenjem poduzeća ili dijela poduzeća ili na drugi način zlonamjerno izbjegava ispuniti svoje obveze prema radniku, nadležni će sud na zahtjev radnika obvezati na ispunjenje njenih obveza i u slučaju da ugovor o radu nije sklopljen s tom osobom.”

Članak 45.

U članku 137. stavku 2. riječi: “u odnose na treće osobe ili” brišu se.

Članak 46.

U članku 139. stavku 6. umjesto točke stavlja se zarez i dodaju riječi: “a najkasnije pet tjedana prije isteka mandata radni­čkog vijeća.”

Članak 47.

U članku 140. stavku 2. umjesto točke stavlja se zarez i dodaju riječi: “a prije objave rezultata izbora može odlučiti da se zbog utvrđenih nepravilnosti dio ili cijeli izborni postupak ponovi.”.

Članak 48.

U članku 141. dodaje se stavak 6. koji glasi:

“(6) Ministar nadležan za rad pravilnikom će pobliže urediti postupak izbora radničkih vijeća.”

Članak 49.

U članku 142. dodaje se stavak 7. koji glasi:

“(7) Podatke o provedenim izborima izborni odbor dostavlja poslodavcu i sinidkatima koji su podnijeli listu kandidata.”

Članak 50.

U članku 143. stavku 1. iza riječi: “savjetovanjem” stavlja se zarez i dodaje riječ: “suodlučivanjem”.

U stavku 2. iza riječi: “Zakona,” dodaju se riječi: “pravilnika o radu,”

U stavku 3. riječ: “naplate” zamjenjuje se riječju: “obraču­na­vanja”.

Članak 51.

U članku 144. iza podstavka 3. dodaje se novi podstavak 4. koji glasi:

“– obimu i razlozima uvođenja prekovremenog rada, “.

Podstavci 4. i 5. postaju podstavci 5. i 6.

Dodaje se stavak 2. koji glasi:

“(2) O pitanjima iz stavka 1. ovoga članka poslodavac je dužan obavijestiti radničko vijeće pravodobno, istinito i cjelovito.”

Članak 52.

U članku 145. stavku 2. iza podstavka 2. dodaje se novi podstavak 3. koji glasi:

“- očekivanim pravnim, gospodarskim i socijalnim posljedicama koje za radnike mogu proizaći u slučajevima iz članka 129. ovoga Zakona.”.

Dosadašnji podstavci 3. do 9. postaju podstavci 4. do 10.

U stavku 8. iza riječi: “dužan” dodaju se riječi: “radnika vratiti na rad u roku od osam dana od obavijesti o podnijetoj tužbi i”.

U stavku 9. riječi: “zadržavanja radnika na radu” zamjenjuju se riječima: “vraćanja radnika na rad”.

U stavku 11. riječ: “nevažeća” zamjenjuje se riječju: “ništa­va”.

Članak 53.

U članku 146. stavku 1. iza podstavka 4. dodaju se novi podstavci 5. i 6. koji glase:

“- otkazu predstavniku radnika u nadzornom odboru,

- uvrštavanju osoba iz članka 70. stavka 1. ovoga Zakona u program zbrinjavanja viška radnika, “.

Dosadašnji podstavci 5. i 6. postaju podstavci 7. i 8.

U stavku 3. iza riječi: “suglasnost” stavlja se zarez, a riječi: “na otkaz” brišu se.

Iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

“(4) O tužbi poslodavca u slučaju iz stavka 3. ovoga članka, sud prvog stupnja je dužan odlučiti u roku od 30 dana od dana podnošenja tužbe.”

Dosadašnji stavak 4. postaje stavak 5.

Članak 54.

U članku 150. dodaju se stavci 3. do 6. koji glase:

“(3) Skup radnika iz stavka 1. ovoga članka saziva radničko vijeće, uz prethodno savjetovanje s poslodavcem, vodeći pri tome računa da se odabirom vremena i mjesta održavanja skupa radnika ne šteti djelotvornosti poslovanja poslodavca.

(4) Ako kod poslodavca nije utemeljeno radničko vijeće, skup radnika iz stavka 1. ovoga članka dužan je sazvati poslodavac.

(5) Ne dirajući u pravo radničkog vijeća da saziva skup radnika iz stavka 1. ovoga članka, poslodavac može ako ocijeni da je to potrebno, sazvati skup radnika vodeći pri tome računa da se time ne ograniče ovlasti radničkog vijeća utvrđene ovim Zakonom.

(6) O sazivanju skupa iz stavka 5. ovoga članka poslodavac se mora savjetovati sa radničkim vijećem.”

Članak 55.

Iza članka 158. dodaje se podnaslov: “Predstavnici radnika u nadzornom odboru” i članak 158.a koji glasi:

“Članak 158.a

(1) U trgovačkom društvu koje ima nadzorni odbor, a koje je preko 25% u državnom vlasništvu ili u većinskom vlasništvu prvog kupca dionica ili udjela iz portfelja Republike Hrvatske koji je stekao dionice ili udjele po cijeni manjoj od 50% nominalne vrijednosti, najmanje jedan član nadzornog odbora mora biti predstavnik radnika.

(2) Predstavnika radnika u nadzorni odbor imenuje i opoziva radničko vijeće.

(3) Ako kod poslodavca nije utemeljeno radničko vijeće, predstavnika, odnosno predstavnike radnika u nadzorni odbor imenuju i opozivaju radnici neposrednim i tajnim glasovanjem, na način propisan ovim Zakonom za izbor radničkog vijeća koje ima samo jednog člana.

(4) Član nadzornog odbora imenovan na način propisan stavkom 2. i 3. ovoga članka ima isti pravni položaj kao i drugi imenovani članovi nadzornog odbora.”

Članak 56.

U članku 165. stavku 2. riječi: “deset pravnih osoba ili punoljetnih i poslovno sposobnih fizičkih osoba” zamjenjuju se riječima: “tri pravne osobe ili punoljetne i poslovno sposobne fizičke osobe.”

Članak 57.

U članku 171. stavku 1. iza riječi: “biti” dodaju se riječi: “kraći od osam niti”.

Članak 58.

U članku 173. iza stavka 2. dodaju se novi stavci 3. i 4. koji glase:

“(3) O žalbi protiv rješenja županijskog ureda nadležnog za poslove rada odlučuje ministarstvo nadležno za rad.

(4) Ako ministarstvo nadležno za rad donosi rješenje u prvom stupnju, ono je konačno i protiv njega se može pokrenuti upravni spor. ”

Dosadašnji stavak 3. briše se.

Članak 59.

U članku 182. stavak 1. mijenja se i glasi:

“(1) Sindikalnom povjereniku za vrijeme obavljanja te duž­nosti i šest mjeseci nakon prestanka te dužnosti, a bez suglasnosti sindikata nije moguće:

- otkazati ugovore o radu,

- rasporediti na drugo radno mjesto,

- ili na drugi način staviti u nepovoljniji položaj u odnosu na ostale radnike.”

Članak 60.

Iza članka 182. dodaje se podnaslov: “Sindikalna članarina” i članak 182.a koji glasi:

“Članak 182.a

Na zahtjev i u skladu s uputama sindikata, a uz prethodnu pisanu suglasnost radnika – člana sindikata, poslodavac je dužan obračunavati i iz plaće radnika ustezati sindikalnu članarinu te je redovito uplaćivati na račun sindikata.”

Članak 61.

U članku 183. stavku 1. točki 2. riječi: “bez osobito važnih i opravdanih razloga” brišu se.

Članak 62.

U članku 186. stavci 3. i 4. mijenjaju se i glase:

“(3) Ako se sindikati ne sporazumiju o broju članova i sastavu pregovaračkog odbora iz stavka 1. ovoga članka, o tome odlučuje predsjednik Gospodarsko-socijalnog vijeća, vodeći računa o broju članova sindikata zastupljenih na području za koje se sklapa kolektivni ugovor, odnosno ministar nadležan za rad ako Gospodarsko-socijalno vijeće nije utemeljeno.

(4) Poslodavac, udruga poslodavaca, odnosno udruga poslodavaca više razine, ovisno o području za koje se sklapa kolektivni ugovor, dužni su u roku od 15 dana od primitka zahtjeva predsjedniku Gospodarsko-socijalnog vijeća, na temelju njima raspoloživih podataka, dostaviti potvrdu o broju članova sindikata zastupljenih na tom području.”

Stavci 5. do 9. brišu se.

Dosadašnji stavak 10. postaje stavak 5.

Članak 63.

Članak 196. mijenja se i glasi:

“(1) Kolektivni ugovor sklopljen na neodređeno vrijeme može se otkazati.

(2) Kolektivni ugovor sklopljen na određeno vrijeme može se otkazati samo ako je mogućnost otkazivanja predviđena ugovorom.

(3) Kolektivni ugovor sklopljen na neodređeno vrijeme i kolektivni ugovor sklopljen na određeno vrijeme u kojem je predviđena mogućnost otkazivanja moraju sadržavati uglavke o otkaznim razlozima i rokovima.

(4) Ako se kolektivni ugovor može otkazati a ne sadrži uglavak o otkaznom roku, otkazni rok je tri mjeseca.

(5) Otkaz se mora dostaviti svim strankama kolektivnog ugovora.

(6) Kolektivni ugovor mora sadržavati odredbe o postupku izmjene i obnove.”

Članak 64.

Podnaslov iznad članka 197. i članak 197. mijenjaju se i glase:

“Utjecaj promjene poslodavca na primjenu kolektivnog ugovora

Članak 197.

U slučajevima iz članka 129. ovoga Zakona, na radnike se do sklapanja novoga kolektivnog ugovora, a najduže godinu dana, nastavlja primjenjivati kolektivni ugovor koji se na njih primjenjivao u vrijeme promjene poslodavca.”

Članak 65.

Članak 199. mijenja se i glasi:

“(1) Kolektivni ugovor koji sadrži pravna pravila kojima se uređuju sklapanje, sadržaj i prestanak radnih odnosa te druga pitanja iz radnih odnosa ili u svezi s radnim odnosom, mora se javno objaviti.

(2) Ministar nadležan za rad pravilnikom će propisati način objave kolektivnih ugovora iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Propust poslodavca da objavi kolektivni ugovor koji ga obvezuje, ne utječe na izvršenje njegovih obveza iz kolektivnog ugovora iz stavka 1. ovoga članka.”

Članak 66.

U članku 210. stavku 1. briše se točka i dodaju se riječi: “ili zbog neisplate plaće, odnosno naknade plaće u roku od 30 dana od dana dospijeća.”.

Članak 67.

U članku 217. stavku 1. briše se točke i dodaju riječi: “u vijeću sastavljenom od tri suca”.

U stavku 2. riječi: “vijeće Vrhovnog suda sastavljeno od tri suca” zamjenjuju se riječima: “Županijski sud u Zagrebu u vijeću sastavljenom od tri suca”.

U stavku 3. riječi: “vijeće Vrhovnog suda sastavljeno od pet sudaca” zamjenjuju se riječima: “Vrhovni sud”.

U stavku 5. riječi: “ulaganja žalbe” zamjenjuju se riječima: “dostave prvostupanjskog predmeta”.

Članak 68.

U članku 228. stavku 1. u uvodnoj rečenici brojka: “5.000,00” zamjenjuje se brojkom: “10.000,00”, a brojka “20.000,00” zamjenjuje se brojkom: “30.000,00”, a iza riječi: “poslodavac” dodaju se riječi: “pravna osoba”.

Iza točke 1. dodaje se točka 1.a koja glasi:

“1.a ako pri zapošljavanju neda prednost spolu koji je podzastupljen (članak 3. stavak 2.).

Iza točke 4. dodaje se točka 4.a koja glasi:

“4.a ako sa radnikom sklopi jedan ili više uzastopnih ugovora o radu na određeno vrijeme na temelju kojih se radni odnos na istim poslovima zasniva za neprekinuto razdoblje duže od tri godine, osim ako je to zakonom ili kolektivnim ugovorom dopušteno (članak 10. stavak 4.).”

U točki 5. riječi: “najkasnije petnaestog dana od dana početka rada” zamjenjuju se riječima: “prije početka rada”.

U točki 6. brojka: “6.” zamjenjuje se brojkom: “5.”.

Iza točke 7. dodaje se točka 7.a koja glasi:

“7.a ako sklopi ugovor o radu koji ne sadrži podatke propisane ovim Zakonom (članak 12.a).”

Iza točke 12. dodaje se točka 12.a koja glasi:

“12.a ako malodobniku ne ponudi sklapanje ugovora o radu za obavljanje drugih odgovarajućih poslova (članak 16. stavak 6.).”

Iza točke 14. dodaje se točka 14.a koja glasi:

“14.a ako malodobniku ne ponudi sklapanje ugovora o radu za obavljanje drugih odgovarajućih poslova (članak 17. stavak 6.).”

Iza točke 27. dodaju se točke 27.a, 27.b i 27.c koje glase:

“27.a ako je preraspodijeljeno radno vrijeme duže od zakonom utvrđenog (članak 35. stavak 4. i 5.),

27.b ako malodobnom radniku naredi rad u preraspodijeljenom punom radnom vremenu (članak 35. stavak 7.),

27.c ako trudnici, majci s djetetom do tri godine starosti ili samohranom roditelju s djetetom do šest godina starosti, bez njegovog pisanog pristanka, naredi rad u preraspodijeljenom punom radnom vremenu (članak 35. stavak 8.).”

U točki 28. brojka: “6.” zamjenjuje se brojkom: “10”.

Iza točke 33. dodaje se točka 33.a koja glasi:

“33.a ako radniku ne izda potvrdu o korištenju godišnjeg odmora (članak 44. stavak 2.)”

U točki 48. riječi: “1. i 2.” zamjenjuju se riječima: “1., 2. i 3.”.

U točki 49. brojka: “6.” zamjenjuje se brojkom: “7.”.

U točki 51. iza brojke: “2.” dodaju se riječi: “i 3.”.

Iza točke 51. dodaje se točka 51.a koja glasi:

“51.a ako radnika ne primi na rad nakon prestanka korištenja prava na porodni dopust, posvojiteljski dopust ili prava na mirovanje ugovora o radu do treće godine života djeteta ili mu ne ponudi sklapanje ugovora o radu za obavljanje drugih odgovarajućih poslova (članak 69. stavak 2. i 3.).”

Iza točke 52. dodaje se točka 52.a koja glasi:

“52.a ako radnika ne rasporedi na poslove na kojima je radio ili mu ne ponudi sklapanje ugovora o radu za obavljanje drugih odgovarajućih poslova (članak 72.).”

Iza točke 53. dodaju se točke 53.a, 53.b, 53.c, 53.d i 53.e koje glase:

“53.a ako radnika ne vrati na poslove na kojima je prethodno radio ili mu ne ponudi sklapanje ugovora o radu za obavljanje drugih odgovarajućih poslova (članak 75.),

53.b ako radniku kod kojeg postoji profesionalna nesposobnost za rad ili neposredna opasnost od nastanka invalidnosti ne ponudi sklapanje ugovora o radu za obavljanje poslova za koje je sposoban, a u mogućnosti je radniku osigurati obavljanje takvih poslova za koje je radnik sposoban (članak 77. i 78.),

53.c ako radniku prilikom isplate plaće, naknade plaće ili otpremnine ne uruči obračun plaće iz kojeg je vidljivo kako je utvrđen iznos plaće (članak 83a. stavak 1.),

53.d ako radniku ne uruči obračun dugovane, a neisplaćene plaće, naknade plaće ili otpremnine (članak 83.a stavak 2.),

53.e ako bez suglasnosti radnika svoje potraživanje prema radniku naplati uskratom plaće ili nekog njezinog dijela, odnosno uskratom naknade plaće ili dijela naknade plaće (članak 87. stavak 1.).”

U točki 54. iza riječi: “obavljanjem” dodaju se riječi: “i ako nije ponudio sklapanje ugovora o radu radniku kojem je otkazao iz poslovno uvjetovanih razloga”, a iza brojke: “8. ” dodaju se riječi: “i 9.”.

Iza točke 54. dodaje se točka 54.a koja glasi:

“54.a ako otkaz ne obrazloži ili ako ga ne dostavi radniku (članak 111. stavak 2. i 3.).”

Iza točke 63. dodaje se točka 63.a koja glasi:

“63.a ako pisano ne obavijesti radnika o prenošenju njegovog ugovora o radu na novog poslodavca (članak 129. stavak 5.).”

Točka 65. se mijenja i glasi:

“65. ako ne obavještava radničko vijeće o pitanjima o kojima ga je dužan obavijestiti (članak 144.).”

Iza točke 65. dodaju se točke 65.a i 65.b koje glase:

“65.a ako se sa radničkim vijećem ne savjetuje o pitanjima o kojima se je dužan savjetovati (članak 145.),

65.b ako bez suglasnosti radničkog vijeća donese odluku koju može donijeti samo uz suglasnost radničkog vijeća (članak 146. stavak 1.).”

Iza točk 66. dodaje se točka 66.a koja glasi:

“66.a ako ne omogući imenovanom predstavniku radnika članstvo u nadzornom odboru trgovačkog društva (članak 158.a).”

Iza točke 67. dodaje se točka 67.a koja glasi:

“67.a ako ne obračuna, ne ustegne ili ne uplati sindikalnu članarinu (članak 182.a).”

U točki 69. iza broja: “199.” dodaju se riječi: “stavka 1. i 2.”.

Točke 74., 75. i 76. brišu se.

Dosadašnja točka 77. postaje točka 74.

Dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

“(2) Novčanom kaznom od 3.000,00 kuna do 10.000,00 kuna za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se poslodavac fizička osoba i odgovorna osoba pravne osobe.”

Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 3.

Iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi.

“(4) Za prekršaje iz točke 66.a ovoga članka, poslodavac pravna osoba odgovara i u slučaju da ne postoji prekršajna odgovornost odgovorne osobe.”

Članak 69.

U članku 229. točki 3. iza brojke: “199. “ dodaju se riječi: “stavak 1. i 2.”.

Članak 70.

U članku 230. točki 3. iza brojke: “199. “ dodaju se riječi: “stavak 1. i 2.”.

Članak 71.

Podnaslovi iznad članka i članci 231. do 241. brišu se.

Članak 72.

U članku 242. stavak 1. mijenja se i glasi:

“(1) Ako plaće nisu uređene kolektivnim ugovorom ili ako se kolektivni ugovor ne primjenjuje na značajan broj radnika, a najduže do kraja 2002. godine, Vlada može, na prijedlog osobe koja prema odredbama ovoga Zakona može biti stranka kolektivnog ugovora, na način i pod uvjetima propisanim ovim Zakonom, odrediti visinu najniže plaće.”

Članak 73.

Iza članka 242. dodaju se podnaslovi i članci 242.a, 242.b, 242.c, 242.d i 242.e koji glase:

“Usklađivanje odredbi o punom radnom vrmenu s odredbama ovoga Zakona

Članak 242.a

Odredbe zakona, kolektivnih ugovora, sporazuma sklopljenih između radničkog vijeća i poslodavca, odnosno ugovora o radu kojim je utvrđeno puno radno vrijeme, moraju biti usklađene s odredbama ovoga Zakona o punom radnom vremenu do 30. lipnja 2001.

Usklađivanje pravilnika o radu s odredbama ovoga Zakona

Članak 242.b

Poslodavci su dužni uskladiti pravilnike o radu s odredbama ovoga Zakona u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Rok za izbor predstavnika radnika u nadzorni odbor

Članak 242.c

Sastav nadzornog odbora uskladit će se s odredbama ovoga Zakona najkasnije na prvoj skupštini trgovačkog društva, ali ne kasnije od godine dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Propisi za provedbu ovoga Zakona

Članak 242.d

(1) Ministar nadležan za rad će donijeti propise, odnosno uskladiti važeće propise za provedbu ovoga Zakona, u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(2) Prije donošenja propisa iz stavka 1. ovoga članka nadležni ministar će zatražiti mišljenje sindikata i udruga poslodavaca.

Postupci za ostvarivanje i zaštitu prava koji nisu završeni

Članak 242.e

Postupci ostvarivanja i zaštite prava radnika, započeti prije stupanja na snagu ovoga Zakona, dovršit će se po odredbama Zakona o radu (»Narodne novine«, br. 38/95., 54/95. i 65/95.), ako ovim Zakonom određeno pravo nije uređeno za radnika na povoljniji način.”

Članak 74.

Podnaslovi iznad članka i članci 243. i 244. brišu se.

Članak 75.

U naslovima, podnaslovima i člancima 2. do 242. riječ: “zaposlenik” u određenom padežu zamjenjuje se riječju: “radnik”, u odgo­varajućem padežu; riječi: “zaposlena” i “ zaposlena žena” u određenom padežu zamjenjuju se riječju: “radnica” u odgo­va­ra­jućem padežu; riječi: “zaposleničko vijeće” u određenom padežu za­mjenjuju se riječima: “radničko vijeće” u odgovarajućem pa­de­žu.

Članak 76.

Ovlašćuje se Odbor za zakonodavstvo Zastupničkog doma Hrvatskoga sabora da utvrdi i izda pročišćeni tekst Zakona o radu.

Članak 77.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 110-01/00-01/02
Zagreb, 8. veljače 2001.

ZASTUPNIČKI DOM HRVATSKOGA SABORA

Predsjednik
Zastupničkog doma Hrvatskoga sabora
Zlatko Tomčić, v. r.