Odluka o postavljenju Andrije Karafilipovića za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Ukrajini

NN 18/2001 (7.3.2001.), Odluka o postavljenju Andrije Karafilipovića za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Ukrajini

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

317

Na teme­lju članka 99. stavka 3. Ustava Republike Hrvatske i članka 22. Zakona o va­njskim poslovima (»Narodne novine« broj 48/96), a na prijedlog Vlade Republike Hrvatske i miš­lje­nja Odbora za va­njsku politiku Zastupničkog doma Hrvatskoga sabora, donosim

ODLUKU

kojom postav­ljam ANDRIJU KARAFILIPOVIĆA za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Ukrajini, sa sjedištem u Kijevu.

Ova Odluka stupa na snagu danom donoše­nja.

Broj: 01-081-01-609/2
Zagreb, 27. ve­ljače 2001.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.