Rješenje o davanju ovlaštenja zdravstvenim i drugim pravnim osobama za obavljanje ispitivanja zdravstvene ispravnosti namirnica i predmeta opće uporabe

NN 20/2001 (14.3.2001.), Rješenje o davanju ovlaštenja zdravstvenim i drugim pravnim osobama za obavljanje ispitivanja zdravstvene ispravnosti namirnica i predmeta opće uporabe

MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE SKRBI I MINISTARSTVO FINANCIJA

 

371

Na temelju članka 25. stavka 5. Zakona o zdravstvenoj is­prav­nosti i zdravstvenom nadzoru nad namirnicama i predmetima opće uporabe (»Narodne novine« br. 1/97 – pročišćeni tekst) ministar zdravstva donosi

RJEŠENJE

o davanju ovlaŠtenja zdravstvenim i drugim pravnim osobama za obavljanje ispitivanja zdravstvene ispravnosti namirnica i predmeta opĆe uporabe

I.

Za ispitivanja zdravstvene ispravnosti namirnica i predmeta opće uporabe, ovlašćuje se:

A/ za osnovnu djelatnost:

1.  Zavod za javno zdravstvo Bjelovarsko-bilogorske županije, Bjelovar

2.  Zavod za javno zdravstvo Brodsko-posavske županije, Slavonski Brod

3.  Zavod za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije, Dubrovnika

4.  Zavod za javno zdravstvo Karlovačke županije, Karlovac

5.  Zavod za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske županije, Zlatar

6.  Zavod za javno zdravstvo Ličko-senjske županije, Gospić

7.  Zavod za javno zdravstvo Požeško-slavonske županije, Po­že­ga

8.  Zavod za javno zdravstvo Sisačko-moslavačke županije, Sisak

9.  Zavod za javno zdravstvo Šibensko-kninske županije, Šibenik

10.Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije, Varaždin

11.Zavod za javno zdravstvo Virovitičko-podravske županije, Virovitica

12.Hrvatski veterinarski institut, Zagreb

13.Hrvatski veterinarski institut, Podružnica Veterinarski zavod Rijeka, Rijeka

14.Hrvatski veterinarski institut, Podružnica Veterinarski zavod Split, Split

15.Hrvatski veterinarski institut, Podružnica Veterinarski zavod Vinkovci, Vinkovci

16.Hrvatski veterinarski institut, Podružnica Veterinarski zavod Križevci, Križevci

17.Medicinski fakultet Sveučilišta Rijeka, Rijeka

18.Veterinarska stanica Grada Zagreba, Zagreb

19.Veterinarska stanica Čakovec d.o.o., Čakovec

B/ za specijaliziranu djelatnost:

1.  Zavod za javno zdravstvo Istarske županije, Pula

2.  Zavod za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke županije, Koprivnica

3.  Zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije, Ri­je­ka

4.  Zavod za javno zdravstvo Zadarske županije, Zadar

C/ za analize i superanalize:

1.  Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Zagreb

2.  Centar za kontrolu namirnica Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta Zagreb

3.  Zavod za higijenu i tehnologiju animalnih namirnica, Zagreb, Veterinarski fakultet Zagreb

4.  Zavod za javno zdravstvo Grada Zagreba, Zagreb

5.  Zavod za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije, Osi­jek

6.  Zavod za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije, Split

II.

Danom stupanja na snagu ovoga rješenja prestaje važiti Rje­šenje o određivanju zdravstvenih i drugih organizacija udruženog rada u kojima se može obavljati ispitivanje zdravstvene ispravnosti namirnica i predmeta opće uporabe (»Narodne novine« br. 20/91 i 23/91).

III.

Ovo rješenje stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: UP/I-011-01/01-01/39
Urbroj: 534-04-03-01-1
Zagreb, 27. veljače 2001.

Ministar
prof. dr. sc. Ana Stavljenić-Rukavina, v. r.