Odluka o osnovnim obilježjima novčanice od 10 kuna izdanje 7. ožujka 2001.

NN 20/2001 (14.3.2001.), Odluka o osnovnim obilježjima novčanice od 10 kuna izdanje 7. ožujka 2001.

HRVATSKA NARODNA BANKA

 

373

Na teme­lju članka 36. stavak 2. i članka 67. stavak 1. točka 17. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine« br. 35/95. – pročišćeni tekst), Savjet Hrvatske narodne banke na sjednici održanoj 7. ožujka 2001. godine donio je

ODLUKU

O OSNOVNIM OBILJEŽJIMA NOVČANICE OD
10 KUNA IZDANJE 7. OŽUJKA 2001.

1. Hrvatska narodna banka izdaje novčanicu od 10 kuna s datumom izda­nja 7. ožujka 2001.

2. Novčanica od 10 kuna izda­nje 7. ožujka 2001. tiskana je na višetonskom zaštićenom papiru ­ljubičaste nijanse, s ugrađenim pozicioniranim vodenim znakom i zaštitnom kovinskom niti. Zaštitna kovinska nit vid­ljiva je u određenom broju prozorčića s efektom prelijeva­nja boja dugina spektra. Na zaštićenoj kovinskoj niti otisunuta je, u neprekinutom nizu, oznaka nominalne vrijednosti i međunarodna kratica naziva novčane jedinice »10 HRK«.

3. Novčanica od 10 kuna izda­nje 7. ožujka 2001. dimenzija je 126 mm x 63 mm.

4. Novčanica od 10 kuna izda­nje 7. ožujka 2001. izgleda ovako:

1) S lica: zaštitna tonska podloga tiskana je trobojnim visokim zaštitnim tiskom u duginu spektru s iridescentnim efektom. Preko zaštitne podloge tiskani su glavni motivi tehnikom trobojnoga linijskog dubokog tiska. Dvije boje fluoresciraju pod ultra­ljubičastim svjetlom.

Na desnoj strani novčanice nalazi se gravira portreta Jurja Dobrile, biskupa u Poreču i Trstu, pokretača hrvatskog preporoda u Istri, člana Istarskog sabora i Carevinskog vijeća.

Na margini portreta tiskana je crnom bojom oznaka serije i serijskog broja, koja sadrži jedno slovo, zatim sedam znamenaka i na kraju drugo slovo. Slovo sprijeda i slovo na kraju primjetno su odmaknuta od znamenaka. Oznaka serije i serijskog broja pod ultra­ljubičastim svjetlom fluorescira u zelenoj boji.

Između portreta i desnoga bočnog ruba novčanice, primjenom optički varijabilne boje, tiskana je pravokutna podloga. Unutar podloge otisnute su u ne­gativu oznake nominalne vrijednosti, u naizmjeničnim vodoravnim redcima, u kojima se oznake izmje­njuju u različitim veličinama, tako da je u jednom retku otisnuta jedna veća oznaka »10«, dok su u idućem retku otisnute dvije ma­nje oznake »10 10«.

Preko pravokutne podloge otisnuti su odozgo prema do­lje   slje­­deći elementi: naizmjenični mikrotisak natpisa »HNB KUNA HNB« i »KUNA HNB KUNA«, koji se izmje­njuju u vodoravnim valovitim redcima; oznaka nominalne vrijednosti »10« u ne­gativu unutar linijske šare, gdje se linije međusobno isprepleću tvoreći skup raznovrsnih kvadratnih i trokutastih elemenata; naizmjenični mikrotisak natpisa »HNB KUNA HNB« i »KUNA HNB KU­NA«, koji se izmje­njuju u vodoravnim valovitim redcima; latentna slika s natpisom »KUNA«, koji natpis je dobiven posebnom tehnikom križa­nja linija otisnutih linijskim dubokim tiskom, a natpis je vid­ljiv samo pod određenim kutom; crtež pulske Arene; naizmjenični mikrotisak natpisa »HNB KUNA HNB« i »KUNA HNB KUNA«, koji se izmje­njuju u vodoravnim valovitim redcima.

Između portreta i pravokutne podloge, usporedo s unutar­njim rubom pravokutne podloge, tiskan je tekst »JURAJ DOBRILA 1812-1882.«

U lijevom gor­njem kutu crteža novčanice nalazi se kvadrat u ne­gativu. Unutar kvadrata otisnut je ma­nji kvadrat, a uzduž ­nje­govih stranica tiskan je natpis »10 KUNA«. Unutar ma­nje­ga kvadrata tiskani su trokutasti elementi koji se, kad se kroz novčanicu gleda prema izvoru svjetlosti, tako dopu­njavaju da s odgovarajućim elementima na naličju novčanice tvore slovo »H«. Na mjestu kvadrata papir je novčanice nešto ta­nji, što ga čini prozirnijim.

Desno od kvadrata tiskan je tehnikom ispupčenog tiska kvad­rat s grbom Republike Hrvatske. Obodne linije grba tiskane su u ne­gativu. Vodoravno uz desni rub kvadrata, u istoj visini s ­njime, tiskan je mikropismom u šesnaest redaka tekst himne Republike Hrvatske »Lijepa naša« Antuna Mihanovića.

U središ­njem dijelu novčanice tiskan je mikropismom u neprekinutom nizu tekst »REPUBLIKA HRVATSKA«. Tekst je tiskan u nizu zgusnutih redaka koji započi­nju u do­njem dijelu po­lja i u laganom luku idu prema gor­njem dijelu ispu­njavajući pravokutnu površinu. Tehnikom dubokog tiska pravokutna je povr­šina podije­ljena u niz četverokutnih po­lja, koja su međusobno odvojena blago zaob­ljenim svjetlijim prugama.

U do­njem dijelu središ­nje­g po­lja novčanice tiskana je tonska podloga. Linije u tonskoj podlozi tako su isprepletene da tvore niz kvadratića koji simboliziraju elemente grba Republike Hrvatske. Tanke linije, tiskane s efektom duginih boja, daju kvadratićima različitu i neprekinutu obojenost. Tonska podloga proteže se do do­nje­ga ruba crteža novčanice i djelomice je vid­ljiva između portreta i pravokutnika tiskanog optički varijabilnom bojom. S lijeve strane tonska podloga omeđuje crteže na novčanici.

Uz do­nji rub tonske podloge tiskana je tehnikom dubokog tiska brojka »10«. Re­ljefne linije kojima je otisnuta brojka međusobno se isprepleću tvoreći unutar znamenaka skup različi­tih geometrijskih likova.

U središ­njem dijelu lijevog po­lja novčanice, unutar više­tonskog papira, ugrađen je vodeni znak s likom Jurja Dobrile. Bezbojni lik u vodenom znaku okrenut je prema središ­njem dijelu novčanice.

Uz gor­nju marginu novčanice iznad vodenoga znaka, na pod­lozi otisnutoj optički varijabilnom bojom, fragment je motiva pulske Arene.

Između fragmenta motiva Arene i vodenog znaka tiskana je crnom bojom oznaka serije i serijskog broja, koja sprijeda sadrži jedno slovo, zatim sedam znamenaka i na kraju drugo slovo. Slovo sprijeda i slovo na kraju stapaju se sa znamenkama u jednu cjelinu, bez povećanog razmaka. Oznaka serije i serijskog broja pod ultra­ljubičastim svjetlom fluorescira u zelenoj boji.

Između do­nje margine novčanice i vodenog znaka, na podlozi otisnutoj optički varijabilnom bojom, fragment je motiva pulske Arene.

Uz lijevi rub novčanice tiskan je tehnikom ispupčenog tiska, odozdo prema gore, natpis »HRVATSKA NARODNA BAN­KA«, s efektom duginih boja, gdje početna siva boja na slovima AR postupno prelazi u zelenu boju.

U do­njem lijevom kutu tiskan je tehnikom ispupčenog tiska znak za slijepe osobe u obliku kruga. Unutar kruga otisnut je u ne­gativu, u devet redaka, mikropismom tekst »REPUBLIKA HRVATSKA« koji je vid­ljiv pod povećalom.

Uz lijevi rub crteža novčanice, na višetonskoj boji papira, tiskan je tehnikom ispupčenog tiska, odozdo prema gore, natpis »DESET KUNA«.

2) S naličja: zaštitna tonska podloga tiskana je trobojnim visokim zaštitnim tiskom u duginu spektru. Dvije boje fluoresciraju pod ultra­ljubičastim svjetlom.

Na crtežu novčanice dominira motiv pulske Arene, eliptične nenatkrivene građevine podignute u rimsko doba i sačuvane do današ­njih dana.

U podnožju motiva Arene, u lijevom dijelu novčanice, tiskan je tlocrt Motovuna, gradića u Istri smještenog na vrhu brda (277 m), koji je izrazita i vrijedna urbanistička cjelina s očuvanom sred­njovjekovnom jezgrom nasi­lja.

U podnožju motiva Arene, u desnom kutu crteža novčanice, tiskana je brojka »10«. Unutar svake znamenke, u plošnom dijelu, nalazi se niz isprepletenih linija koje čine skup različitih geometrijskih likova.

U gor­njem desnom kutu crteža novčanice, iznad motiva Arene, tiskan je u ne­gativu kvadrat. Unutar kvadrata  otisnut je linijama ma­nji kvadrat, a uzduž ­nje­govih stranica natpis »10 KUNA«. Unutar ma­nje­ga kvadrata tiskani su trokutasti elementi koji se, kad se kroz novčanicu gleda prema izvoru svjetlosti, tako dopu­njuju da s odgovarajućim elementima na licu novčanice tvore slovo »H«.

Iznad motiva Arene, uz rub crteža novčanice, tiskan je u dva retka tekst »PULA« »ARENA, I. ST. POSLIJE KRISTA«.

U gor­njem lijevom kutu crteža novčanice, usporedo s lijevim rubom crteža, tiskana je u ne­gativu, odgozo prema do­lje, brojka »10«. Brojka je tiskana unutar po­lja što ga čini niz linija koje se međusobno isprepleću tvoreći skup različitih geometrijskih likova.

Tonska podloga novčanice, gor­nja desna polovica crteža novčanice i po­lje uz lijevi rub tiskani su tako da isprepletene linije tvore niz kvadratića koji simboliziraju elemente grba Repub­like Hrvatske. Tanke linije, tiskane s efektom duginih boja, daju kvadratićima različitu i neprekinutu obojenost.

Tonska podloga novčanice, do­nja uzdužna polovica crteža novčanice, tiskana je ravnim okomitim linijama različite du­ljine koji tvore sliku valova. Unutar valovitih razmaka mikropismom je tiskan u neprekinutom nizu tekst »REPUBLIKA HRVAT­SKA«, tvoreći posebne linije, koje također stvaraju dojam valovitosti simbolizirajući time more – glavni motiv crteža.

Uzduž lijevog ruba crteža novčanice, na rubu višetonskog papira, tiskan je sitan tekst »DESIGN: M+Š ŠUTEJ – GIESECKE & DEVRIENT, GERMANY – V. ŽILJAK«.

U desnom po­lju novčanice, u središ­njem dijelu višetonskog papira, ugrađen je vodeni znak s likom Jurja Dobrile. Bezbojni lik u vodenom znaku okrenut je prema središ­njem dijelu novčanice.

U gor­njem dijelu višetonskog papira, uz vodoravni rub novčanice, tiskan je u dva retka tekst »ZAGREB, 7. OŽUJKA 2001.« »GUVERNER«. Ispod teksta tiskan je faksimil potpisa dr. Že­ljka Rohatinskog, guvernera Hrvatske narodne banke.

Tekst i faksimil potpisa tiskani su plavom bojom koja fluorescira pod ultra­ljubičastim svjetlom.

Desno od toga teksta, uz rub novčanice, tiskan je odozgo prema do­lje natpis »HRVATSKA NARODNA BANKA«.

Uzduž desnog ruba crteža novčanice tiskan je odozgo prema do­lje natpis »DESET KUNA«. Uzduž istog ruba, ali pri dnu, tiskan je također odozgo prema do­lje sitan tekst »ã HRVATSKA NARODNA BANKA«.

5. S lica i naličja novčanice prevladava siva boja.

6. Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

O.br. 576/2001.
Zagreb, 7. ožujka 2001.

Predsjednik Savjeta
Hrvatske narodne banke
guverner
Hrvatske narodne banke
dr. Že­ljko Rohatinski, v. r.