Odluka o osnovici za ostvarivanje prava po osnovi socijalne skrbi

NN 21/2001 (16.3.2001.), Odluka o osnovici za ostvarivanje prava po osnovi socijalne skrbi

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

380

Na teme­lju članka 16. stavka 1. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine«, broj 73/97), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 15. ožujka 2001. godine donijela

ODLUKU

O OSNOVICI ZA OSTVARIVANJE PRAVA PO OSNOVI SOCIJALNE SKRBI

I.

Osnovica za ostvariva­nje prava na pomoć za uzdržava­nje i druga prava po osnovi socijalne skrbi, utvrđuje se u iznosu od 400,00 kuna mjesečno od 1. ožujka 2001. godine.

II.

Danom stupa­nja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o osnovici za ostvariva­nje prava po osnovi socijalne skrbi (»Narodne novine«, broj 5/98).

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«, a primje­njuje se od 1. ožujka 2001. godine.

Klasa: 550-01/01-01/02
Urbroj: 5030104-01-1
Zagreb, 15. ožujka 2001.

Predsjednik
Ivica Račan, v. r.