Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji

NN 23/2001 (23.3.2001.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji

ZASTUPNIČKI DOM HRVATSKOGA SABORA

412

Na teme­lju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRAVIMA HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravima hrvatskih branite­lja iz Domovinskog rata i članova ­njihovih obite­lji, koji je donio Zastupnički dom Hrvatskoga sabora na sjednici 13. ožujka 2001.

Broj: 01-081-01-851/2
Zagreb, 16. ožujka 2001.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić,
v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRAVIMA HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI

Članak 1.

U Zakonu o pravima hrvatskih branite­lja iz Domovinskog rata i članova ­njihovih obite­lji (»Narodne novine«, br. 108/96) članak 39. mije­nja se i glasi:

»(1) HRVI iz Domovinskog rata s ošteće­njem organizma od 100% I. skupine ima pravo na osobni automobil koji mu u vlasništvo dodje­ljuje Ministarstvo hrvatskih branite­lja iz Domovinskog rata svakih sedam godina.

(2) HRVI iz Domovinskog rata od II. do IV. skupine čije utvrđeno ošteće­nje organizma ima za pos­ljedicu ošteće­nje funk­cije do­njih ekstremiteta, ima pravo na uvoz osobnog automobila bez plaća­nja carine, posebnog poreza i poreza na dodanu vrijednost uz popust u visini utvrđenog postotka ošteće­nja organizma svakih sedam godina.

(3) Ako HRVI iz Domovinskog rata korisnik povlastice iz stavka 1. i 2. ovoga članka osobni automobil proda, daruje ili otuđi po drugoj osnovi u roku od sedam godina od dana dodjele, odnosno nabave, obvezan je naknadno platiti carinu, posebni porez i porez na dodanu vrijednost kojih je bio oslobođen pri uvozu, prema odredbama Carinskog zakona.

(4) Ako HRVI iz Domovinskog rata iz stavka 1. i 2. ovoga članka umre prije isteka roka od sedam godina od dana dodjele, odnosno nabave osobnog automobila, zakonski nas­ljednici mogu prodati automobil koji su naslijedili bez plaća­nja carine, posebnog poreza i poreza na dodanu vrijednost.

(5) Bračni drug, djeca i rodite­lji poginuloga, umrloga, zato­čenog ili nestaloga hrvatskog branite­lja imaju jednokratno pravo uvoza osobnog automobila za vlastite potrebe bez plaća­nja carine, posebnog poreza i poreza na dodanu vrijednost.«

Članak 2.

U članku 40. stavku 1. riječi: »porez na promet proizvoda« zamje­njuju se riječima: »posebnog poreza i poreza na dodanu vrijednost«.

U stavku 2. riječi »porez na promet proizvoda« zamje­njuju se riječima: »posebnog poreza i poreza na dodanu vrijednost«.

Iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»(3) Hrvatski branite­lj i obite­lj poginuloga, umrloga, zato­čenog ili nestaloga hrvatskog branite­lja oslobođeni su poreza na dodanu vrijednost kada kupuju strojeve i opremu domaće proizvod­nje radi obav­lja­nja gospodarske djelatnosti, odnosno samostalne djelatnosti.«

Dosadaš­nji stavak 3. koji postaje stavak 4. mije­nja se i glasi:

»(4) Ako osoba iz stavka 2. ovoga članka proda, daruje ili otuđi po drugoj osnovi u roku od sedam godina od dana nabave uvezene strojeve i opremu za obav­lja­nje gospodarske djelatnosti, odnosno samostalne profesionalne djelatnosti, obvezna je naknadno platiti carinu, posebni porez i porez na dodanu vrijednost kojih je bila oslobođena pri uvozu, prema odredbama Carinskog zakona.«

Članak 3.

Ovaj Zakon stupa na snagu 1. lip­nja 2001.

Klasa: 561-01/01-01/01
Zagreb, 13. ožujka 2001.

ZASTUPNIČKI DOM HRVATSKOGA SABORA

Predsjednik
Zastupničkog doma Hrvatskoga sabora
Zlatko Tomčić,
v. r.