Plan intervencija kod velikih požara otvorenog prostora na teritoriju Republike Hrvatske

NN 25/2001 (28.3.2001.), Plan intervencija kod velikih požara otvorenog prostora na teritoriju Republike Hrvatske

Vlada Republike Hrvatske

460

Na teme­lju članka 13. stavka 2. Zakona o vatrogastvu (»Narodne novine«, broj 106/99), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 22. ožujka 2001. godine donijela

PLAN

INTERVENCIJA KOD VELIKIH POŽARA OTVORENOG PROSTORA NA TERITORIJU REPUBLIKE HRVATSKE

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Planom intervencija kod velikih požara otvorenog prostora na teritoriju Republike Hrvatske (u da­lj­njem tekstu: Plan) utvrđuju se: sudionici provedbe plana, ­njihov ustroj, djelokrug i nadležnost, sustav koordinira­nja aktivnosti, rukovođe­nja i zapovijeda­nja akcijama gaše­nja velikih požara otvorenih prostora, osposob­ljava­nje sudionika provedbe Plana, obavješćiva­nje javnosti o velikim požarima otvorenih prostora, te način osigura­nja financijskih sredstava za provedbu Plana.

Plan je strateški dokument Republike Hrvatske u intervencijama kod velikih požara otvorenog prostora.

Članak 2.

Pojmovi koji se koriste u ovom Planu imaju sljedeće znače­nje:

Veliki požar otvorenog prostora je svaki požar otvorenog prostora koji, s obzirom na zahvaćenu površinu i brzinu šire­nja, neposredno ugrožava­nje osoba i imovine veće­g opse­ga, ili moguće nanoše­nje znatnih materijalnih šteta, zahtijeva intervenciju većih, prvenstveno vatrogasnih snaga sa šire­g područja;

Vatrogasno zapovjedništvo Republike Hrvatske je stručno operativno tijelo za vođe­nje vatrogasnih intervencija velikih požara otvorenog prostora. Sjedište Vatrogasnog zapovjedništva Republike Hrvatske je u Zagrebu;

Operativno vatrogasno zapovjedništvo prioba­lja je stručno operativno tijelo za vođe­nje i koordinaciju vatrogasnih intervencija prilikom velikih požara otvorenog prostora na području županija: Istarske, Primorsko-goranske, Ličko-se­njske, Zadarske, Šibensko-kninske, Splitsko-dalmatinske i Dubrovačko-neretvanske. Sjedište Operativnog vatrogasnog zapovjedništva prioba­lja je u Splitu-Divu­lje;

Operativno vatrogasno zapovjedništvo kontinentalnog dijela Republike Hrvatske je stručno operativno tijelo za vođe­nje i koordinaciju vatrogasnih intervencija prilikom velikih požara otvorenog prostora na tom području i usklađeno pruža­nje pomoći prioba­lju. Sjedište Operativnog vatrogasnog zapovjedništva kontinentalnog dijela Republike Hrvatske je u Zagrebu;

Županijsko vatrogasno zapovjedništvo je stručno operativno tijelo za vođe­nje i koordinaciju vatrogasnih intervencija prilikom velikih požara otvorenog prostora na području županije;

Zapovjedništvo na požarištu je stručno operativno tijelo koje zapovijeda i koordinira aktivnosti neposredno na/uz požarište;

Zapovjednici požarnih sektora su zapovjednici na jednom požarnom sektoru požarišta, odgovorni za stručnu i kvalitetnu uporabu raspoloživih resursa za gaše­nje požara;

Zema­ljske snage gasite­lja su ukupni ­ljudskih i materijalno-tehnički resursi koji sudjeluju u gaše­nju požara otvorenog prostora djelujući sa zem­lje, uk­ljučujući javne vatrogasne postrojbe (profesionalne i dobrovo­ljne), postrojbe dobrovo­ljnih vatrogasnih društava, intervencijske postrojbe, postrojbe civilne zaštite, postrojbe Hrvatske vojske i ostale snage ustrojene od fizičkih osoba određenog područja i organiziranih ekipa pravnih osoba (šumarski djelatnici, građevinska mehanizacija i dr.);

Protupožarne zračne snage su ­ljudski i materijalno-tehnički resursi koji se koriste za gaše­nje požara (letjelice za gaše­nje, nadzor i koordinaciju iz zraka s odgovarajućim posadama, opremom, sredstvima i tehnikom);

Protupožarne mornaričke snage su ­ljudski i materijalno-tehnički resursi koji se koriste za gaše­nje požara ili pružaju pomoć i potporu s mora.

Članak 3.

Vatrogasno zapovjedništvo Republike Hrvatske, na prijedlog županijskog vatrogasnog zapovjedništva ili na teme­lju vlastite prosudbe, utvrđuje pojavu velikog požara otvorenog prostora od značaja za Republiku Hrvatsku.

Članak 4.

U slučaju nastanka požara otvorenog prostora, koji može prerasti u veliki požar, smjernice za uk­ljučiva­nje tijela i pravnih osoba u aktivnosti gaše­nja požara otvorenog prostoru daju se, sukladno tabeli ugroženosti, kako slijedi:

 

STUPANJ

UGROŽENOST

ANGAŽIRANE SNAGE1. stupa­nj

– požari otvorenog prostora

   ma­njih razmjera

– indeks opasnosti vrlo mali

   do mali

– vatrogasne postrojbe s   područja        grada/općine
2. stupa­nj

– ma­nje šumske površine

– veće površine trave i

   niskog rasli­nja

– indeks opasnosti mali do

   umjeren

snage iz 1. stup­nja i

–vatrogasne postrojbe iz susjednih                gradova i općina

– zapovjedništvo područja

3. stupa­nj– veće šumske površine

– velike površine trave i

   niskog rasli­nja

– indeks opasnosti mali do

   umjeren

snage iz 2. stup­nja i

–županijskovatrogasno           zapovjedništvo

–uk­ljučiva­nje dijela vatrogasnih     postrojbi s područja županije

po prosudbi uk­ljučuju se i:

– intervencijske postrojbe

– zračne snage

– postrojbe civilne zaštite s područja   županije

– NOS OS RH (Hrvatska vojska)
4. stupa­nj– vrijedne šumske površine

– vrlo velike površine trave i

   niskog rasli­nja

– ugroženost objekata i

   nase­lja

– moguće više istovremenih

   događaja na širem području

   (različitog intenziteta)

– indeks opasnosti umjeren

   do velik

snage iz 3. stup­nja i

– uk­ljučiva­nje ukupnih vatrogasnih             snaga s područja županije

– operativno vatrogasno zapovjedništvo

   prioba­lja (Divu­lje) i kontinentalnog

   dijela RH

– intervencijske postrojbe

– zračne snage

– županijski stožer civilne zaštite

– postrojbe civilne zaštite s     područja    županije

– NOS OS RH (Hrvatska vojska)

– priprema dodatnih snaga za   ispomoć   iz drugih županija

po potrebi uk­ljučuju se i:

– vatrogasno zapovjedništvo RH

– stožer Civilne zaštite RH

– Krizni stožer Vlade RH


5. stupa­nj

– posebno vrijedne šumske

    površine

– izrazito velike površine

   otvorenog prostora

– više istovremenih događaja

   veće­g intenziteta

– ugroženost nase­lja i/ili

   drugih sadržaja ili objekata

– indeks opasnosti velik do

   vrlo velik

snage iz 4. stup­nja i

– vatrogasno zapovjedništvo RH

– vatrogasne postrojbe iz ostalog   dijela    RH

– stožer Civilne zaštite RH

– postrojbe Civilne zaštite iz   ostalog    dijela RH

Krizni stožer Vlade RH

– po potrebi, pomoć iz drugih zema­lja

 

 

II. SUDIONICI PROVEDBE PLANA

Članak 5.

Plan provode tijela državne uprave, Hrvatska vatrogasna zajednica (u da­lj­njem tekstu: HVZ), javna poduzeća, pravne osobe s javnim ovlastima, jedinice lokalne i područne (re­gionalne) samouprave i jedinice mjesne samouprave.

Članak 6.

Na razini jedinica lokalne i područne (re­gionalne) samouprave Plan provode javne vatrogasne postrojbe, postrojbe civilne zaštite i drugi sudionici predviđeni procjenom ugroženosti i planom zaštite od požara.

Na razini države Plan, uz snage iz stavka 1. ovoga članka, provode i intervencijske postrojbe, interventne specijalističke vatrogasne postrojbe civilne zaštite, postrojbe Hrvatske vojske i mornarice, te protupožarne zračne snage.

Članak 7.

Prema prosudbi i zahtjevu nadležnog vatrogasnog zapovjed­ništva, a na teme­lju zapovijedi nadležnog stožera civilne zaštite ili Kriznog stožera Vlade RH, u aktivnostima gaše­nja velikih požara otvorenog prostora dužne su se uk­ljučiti pravne i fizičke osobe, sukladno Zakonu o zaštiti od elementarnih nepogoda (»Narodne novine«, broj 73/97) i Zakonu o vatrogastvu (»Narodne novine«, broj 106/99).

III. ZAPOVIJEDANJE I KOORDINACIJA PRI INTERVENCIJAMA U GAŠENJU VELIKIH POŽARA OTVORENOG PROSTORA

Članak 8.

 Za potrebe zapovijeda­nja i koordinacije u aktivnostima gaše­nja velikih požara otvorenog prostora ustrojavaju se Vatrogasno zapovjedništvo RH, Operativno vatrogasno zapovjedništvo prio­ba­lja, Operativno vatrogasno zapovjedništvo kontinentalnog dijela Republike Hrvatske i županijska vatrogasna zapovjedništva.

Grafički prikaz sustava zapovijeda­nja tiskan je uz ovaj Plan i ­nje­gov je sastavni dio (Prilog I.).

Radom zapovjedništava uprav­lja zapovjednik, koji odlučuje i odgovoran je za rad zapovjedništva.

Glavni vatrogasni zapovjednik po dužnosti je zapovjednik Vatrogasnog zapovjedništva Republike Hrvatske.

Glavni vatrogasni zapovjednik imenuje članove Vatrogasnog zapovjedništva Republike Hrvatske i ­njihove zamjenike, te zapovjednike i članove Operativnog vatrogasnog zapovjedništva prioba­lja i Operativnog vatrogasnog zapovjedništva  kontinentalnog dijela Republike Hrvatske i ­njihove zamjenike.

Na prijedlog županijskog vatrogasnog zapovjednika župan će imenovati županijsko vatrogasno zapovjedništvo.

Popisi članova vatrogasnih zapovjedništava iz stavka 6. ovoga članka dostav­ljaju se glavnom vatrogasnom zapovjedniku, odmah po imenova­nju.

Članak 9.

Vatrogasna zapovjedništva, u pravilu, sastav­ljena su od:

– zapovjednika zapovjedništva,

– pomoćnika za operativno rukovođe­nje,

– pomoćnika za uporabu zračnih snaga,

– pomoćnika za dobrovo­ljno vatrogastvo,

– pomoćnika za surad­nju s vojnim postrojbama,

– pomoćnika za civilnu zaštitu,

– pomoćnika za logistiku,

– pomoćnika za veze i komunikacije,

– pomoćnika za odnose s javnošću.

Svaki član vatrogasnog zapovjedništva ima i zamjenika.

Članak 10.

Županije su dužne odrediti pogodne lokacije i prostore te izvršiti sve potrebne predrad­nje (mogućnost žurnog instalira­nja računalne opreme i drugih sredstava veze i komunikacijskih jedinica) radi uspostave zapovjednih mjesta kod zapovijeda­nja i koordinacije u gaše­nju velikih požara otvorenog prostora.

IV. NAČIN INTERVENCIJA I PRIMJENE PLANA

Članak 11.

U gaše­nju požara otvorenog prostora koji prerasta u veliki požar, na zahtjev zapovjednika požarišta, a teme­ljem prosudbe, nalogom nadređenog vatrogasnog zapovjednika upućuju se dodatne vatrogasne snage.

Ukoliko te postrojbe nisu u mogućnosti same ugasiti požar, akciji gaše­nja požara se, na teme­lju zahtjeva zapovjednika požarišta, prik­ljučuju postrojbe civilne zaštite koje je jedinica lokalne samouprave osnovala, obučila i opremila, te prema potrebi, postrojbe Hrvatske vojske.

Članak 12.

Ukoliko raspoložive vatrogasne postrojbe jedinice lokalne samuprave (grad, općina) nisu dostatne za gaše­nje požara, zapovjednik požarišta traži dodatnu pomoć od više razine zapovijeda­nja.

Odluka o angažira­nju dodatnih snaga za gaše­nje požara može se donijeti samo onda kad su sve raspoložive protupožarne snage s područja jedinice lokalne samouprave nedostatne za uspješno gaše­nje, ili su već angažirane na drugim požarištima.

Županijski vatrogasni zapovjednik ovlašten je aktivirati sve vatrogasne postrojbe s područja županije.

Ukoliko angažirane snage gasite­lja iz stavaka 1. i 3. ovoga članka nisu dovo­ljne za gaše­nje požara, županijski vatrogasni za­po­vjednik će, putem nadležnog operativnog vatrogasnog za­povjedništva (prioba­lja/kontinentalnog dijela RH) zatražiti dodatnu pomoć.

Ukoliko pružena pomoć iz stavka 4. ovoga članka nije do-vo­lj­na, na traže­nje nadležnog operativnog vatrogasnog zapovjed­ništva, glavni vatrogasni zapovjednik može, sukladno prosudbi, zapovjediti angažira­nje svih raspoloživih vatrogasnih postrojbi Rrepublike Hrvatske i ostalih protupožarnih snaga, a putem Odjela civilne zaštite MUP-a može, na teme­lju bilateralnih sporazuma o pruža­nju pomoći, zatražiti i međunarodnu pomoć.

V. OPREMA, DRUGA MATERIJALNO-
-TEHNIČKA I FINANCIJSKA SREDSTVA POTREBNA ZA IZVRŠENJE PLANA

Članak 13.

Oprema i druga potrebna materijalno-tehnička sredstva zema­ljskih snaga gasite­lja čuvaju se u vatrogasnim postrojbama, vatrogasnim bazama i drugim skladištima Ministarstva unutar­njih poslova.

Za sredstva i opremu protupožarnih zračnih snaga skrbi Ministarstvo obrane RH.

Članak 14.

Financijska sredstva za provedbu ovoga Plana osiguravaju se u Državnom proračunu, u okviru sredstava osiguranih za provedbu Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku.

Financijska sredstva za provedbu obveza jedinica lokalne i područne (re­gionalne) samouprave, utvrđenih ovim Planom, osiguravaju te jedinice u svom proračunu.

VI. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 15.

Jedinice lokalne i područne (re­gionalne) samouprave, sukladno prosudbi ugroženosti od požara a na teme­lju svojih planova intervencija, dužne s na svom području utvrditi pravne osobe koje u obav­lja­nju redovite djelatnosti mogu pridonijeti uspješnom izvršava­nju intervencije i poticati ostvariva­nje surad­nje.

Članak 16.

Način korište­nja protupožarnih zrakoplova, helikoptera i osob­lja utvrđuju su posebnim sporazumom Ministarstva unutar­njih poslova i Ministarstva obrane, na teme­lju članka 37., stavka 6. Zakona o vatrogastvu (»Narodne novine«, broj 106/99).

Članak 17.

Ovlašćuje se glavni vatrogasni zapovjednik za donoše­nje uputa o provedbi ovog Plana, u granicama ovlasti utvrđenih Zakonom o vatrogastvu (»Narodne novine«, broj 106/99) i ovim Planom.

Članak 18.

Ovaj Plan stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 214-01/01-01/04
Urbroj: 5030109-01-1
Zagreb, 22. ožujka 2001.

Potpredsjednik,
zamjenik predsjednika
dr. sc. Goran Granić, v. r.