Zakon o plaćama u javnim službama

NN 27/2001 (30.3.2001.), Zakon o plaćama u javnim službama

ZASTUPNIČKI DOM HRVATSKOGA SABORA

 

472

Na teme­lju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O PLAĆAMA U JAVNIM SLUŽBAMA

Proglašavam Zakon o plaćama u javnim službama, koji je donio Zastupnički dom Hrvatskoga sabora na sjednici 14. ožujka 2001.

Broj: 01-081-01-932/2
Zagreb, 26. ožujka 2001.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O PLAĆAMA U JAVNIM SLUŽBAMA

I. OSNOVNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Zakonom uređuju načela za određivanje plaća služ­benika i namještenika u javnim službama.

Čalanak 2.

Javne službe u smislu ovoga Zakona jesu: javne ustanove i druge pravne osobe kojima se sredstva za plaće osiguravaju u državnom proračunu, Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, Hrvatski zavod za zapošljavanje, Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje i javne ustanove kojima se sredstva za plaće osiguravaju iz sredstava Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.

Članak 3.

Na pitanja plaća i drugih naknada na osnovi rada službenika i namještenika u javnim službama koja nisu uređena ovim Zakonom primjenjuju se opći propisi o radu, odnosno u skladu s njima sklopljeni kolektivni ugovori.

Kolektivne ugovore na temelju ovoga Zakona sklapaju Vlada Republike Hrvatske (u nastavku teksta: Vlada) i sindikati javnih službi.

II. PLAĆE I DRUGE NAKNADE

Članak 4.

Plaću službenika i namještenika čini umnožak koeficijenta slo­­ženosti poslova radnog mjesta na koje je službenik i na­mje­štenik raspoređen i osnovice za izračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.

Članak 5.

Polazište za utvrđivanje osnovice za izračun plaće su prijed­log proračuna za sljedeću godinu, sporazum o politici plaća i pro­sječna mjesečna isplaćena bruto plaća zaposlenih u Republici Hrvatskoj u prethodnoj godini, koju utvrđuje Državni zavod za statistiku i objavljuje u »Narodnim novinama«.

Osnovica za izračun plaće utvrđuje se kolektivnim ugovorom.

Ako se osnovica za izračun plaće ne utvrdi do donošenja dr­ža­vnog proračuna, osnovicu utvrđuje Vlada.

Članak 6.

Ovisno o stručnoj spremi, radna mjesta službenika i namje­šte­nika utvrđuju se kao:

– radna mjesta I. vrste                     za koja je opći uvjet visoka
                                                            stručna sprema,

– radna mjesta II. vrste                   za koja je opći uvjet viša
                                                            stručna sprema,

– radna mjesta III vrste                   za koja je opći uvjet srednja
                                                            stručna sprema i

– radna mjesta IV. vrste                  za koja je opći uvjet niža
                                                            stručna sprema ili osnovna škola.

Nazivi pojedinih radnih mjesta i stručni uvjeti za raspored na ta radna mjesta utvrđuju se posebnim zakonom i uredbom Vlade.

Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka za pojedina radna mjesta službenika i namještenika u kulturi za koja nije posebnim propisom kao opći uvjet utvrđen potreban stupanj stručne spreme, uredbom Vlade utvrđuje se naziv radnog mjesta, opći i stručni uvjeti za raspored na ta mjesta kao i pripadajući koeficijent.

Za određivanje naziva radnih mjesta i stručnih uvjeta za raspored na ta radna mjesta u Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje, Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje primjenjuju se propisi kojima se ta pitanja uređuju za državne službenike.

Članak 7.

Vrijednosti koeficijenata radnih mjesta utvrđuje uredbom Vla­da.

Prijedlog uredbe iz stavka 1. ovoga članka dostavlja se na prethodno mišljenje:

– Ministarstvu financija,

– ministarstvu nadležnom za pojedinu javnu službu i

– sindikatu.

Nadležna ministarstva iz stavka 2. ovoga članka i sindikat dužni su dostaviti svoje mišljenje u roku od 15 dana. Ako pojedino ministarstvo ili sindikat ne dostave mišljenje u tom roku, smatra se da je dano pozitivno mišljenje.

Za utvrđivanje vrijednosti koeficijenata radnih mjesta utvr­đu­ju se rasponi koeficijenata u kojima se mogu kretati vrijednosti koeficijenata poslova radnih mjesta u pojedinim vrstama i to za:

– radna mjesta I. vrste         od 1,05 do 3,50

- radna mjesta II. vrste        od 0,90 do 1,20

- radna mjesta III. vrste       od 0,65 do 1,10

- radna mjesta IV. vrste      od 0,50 do 0,75.

Za utvrđivanje vrijednosti koeficijenata radnih mjesta Hrvat­skog zavoda za mirovinsko osiguranje, Hrvatskog zavoda za za­pošljavanje i Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje primje­njuju se propisi kojima se ta pitanja uređuju za državne službenike.

Članak 8.

Za natprosječne rezultate u radu službenici i namještenici mo­gu svake godine ostvariti dodatak za uspješnost na radu koji može iznositi najviše tri plaće službenika, odnosno namještenika koji ost­varuje dodatak i ne može se ostvarivati kao stalni dodatak uz plaću.

Kriterij utvrđivanja natprosječnih rezultata rada i način isplate dodatka za uspješnost na radu uređuje Vlada uredbom.

Masu sredstava za dodatke za uspješnost u radu u pojedinim javnim službama utvrđuje Vlada sukladno proračunskim osiguranim sredstvima.

Članak 9.

Kolektivnim ugovorom utvrđuju se poslovi s posebnim uvje­tima rada te pravo na posebne dodatke za službenike i namje­šte­ni­ke koji rade na tim poslovima.

Dodaci za poslove s posebnim uvjetima rada ulaze u plaću.

III. NADZOR NAD PROVEDBOM ZAKONA

Članak 10.

Upravni nadzor nad provedbom ovoga Zakona provode ministarstva nadležna za pojedinu javnu službu i ministarstvo financija.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 11.

Vlada će uredbu iz članka 7. stavka 1. ovoga Zakona donijeti u roku od 30 dana od dana njegova stupanja na snagu, a uredbu iz članka 8. ovoga Zakona najkasnije do 30. lipnja 2001.

Do utvrđivanja osnovice na način određen u članku 5. ovoga Za­­kona Vlada će privremeno, u roku od 30 dana od donošenja ured­be iz članka 7. stavka 1. ovoga Zakona, odrediti osnovicu za iz­račun plaće.

Nadležna tijela javnih službi uskladit će pravilnike o unutarnjem redu javnih službi u roku od 60 dana nakon donošenja ured­be Vlade iz članka 7. stavka 1. ovoga Zakona.

Članak 12.

Službenici i namještenici zatečeni na radu u javnim službama na dan stupanja na snagu ovoga Zakona, nastavljaju s radom na svojim dosadašnjim radnim mjestima i zadržavaju plaće prema pro­pisima koji su bili na snazi do stupanja na snagu ovoga Zakona, do rasporeda na radna mjesta i utvrđivanja plaća prema pravil­niku o unutarnjem redu i propisima o plaćama sukladno odredbama ovoga Zakona.

Članak 13.

Postupci u predmetima iz radnih odnosa koji se odnose na plaće službenika i namještenika, koji ne budu dovršeni do stupanja na snagu ovoga Zakona, nastavit će se i dovršiti prema propisima koji su bili na snazi do stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 14.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona Vlada i sindikati javnih službi započet će pregovore o usklađivanju granskih kolektivnih ugovora s odredbama ovoga Zakona.

Članak 15.

Danom stupanja na snagu uredbe iz članka 7. stavka 1. ovoga Zakona, prestaju važiti: Uredba o povećanju koeficijenta platnog ra­zreda i položajnim dodacima određenih službenika u javnim službama (»Narodne novine«, br. 90/94., 94/94. i 15/99.), Uredba o postotnom povećanju koeficijenata za učitelje i stručne suradnike u osnovnoškolskim ustanovama (»Narodne novine«, br. 74/00.), Uredba o postotnom povećanju koeficijenata platnih razreda nastavnicima i stručnim suradnicima u srednjim školama i uče­nič­kim domovima (»Narodne novine«, br. 115/00.), Uredba o utvr­đivanju položaja i zvanja službenika i poslova radnih mjesta na­mje­štenika u ustanovama kulture i razvrstavanju službenika i na­mještenika tih ustanova u platne razrede (»Narodne novine«, br. 32/95., 44/95., 48/96. i 100/98.), Uredba o utvrđivanju položaja zvanja službenika i radnih mjesta namještenika u osnovnim i sred­njim školama i učeničkim domovima i o razvrstavanju službenika i namještenika tih ustanova u platne razrede (»Narodne novine«, br. 86/95.).

Članak 16.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Za­kon o plaćama službenika i namještenika u javnim službama (»Na­rodne novine«, br. 74/94.).

Članak 17.

Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 120-02/01-01/03
Zagreb, 14. ožujka 2001.

ZASTUPNIČKI DOM HRVATSKOGA SABORA

Predsjednik
Zastupničkog doma Hrvatskoga sabora
Zlatko Tomčić, v. r.