Zakon o izmjeni i dopunama Zakona o socijalnoj skrbi

NN 27/2001 (30.3.2001.), Zakon o izmjeni i dopunama Zakona o socijalnoj skrbi

ZASTUPNIČKI DOM HRVATSKOGA SABORA

 

473

Na teme­lju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENI I DOPUNAMA ZAKONA O SOCIJALNOJ SKRBI

Proglašavam Zakon o izmjeni i dopunama Zakona o socijalnoj skrbi, koji je donio Zastupnički dom Hrvatskoga sabora na sjednici 14. ožujka 2001.

Broj: 01-081-01-933/2
Zagreb, 26. ožujka 2001.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O IZMJENI I DOPUNAMA ZAKONA O SOCIJALNOJ SKRBI

Članak 1.

U Zakonu o socijalnoj skrbi (»Narodne novine«, br. 73/97.) u članku 20. stavku 2. iza riječi: »invalidnina«, dodaju se riječi: »doplatak za djecu,«.

Članak 2.

U članku 56. stavku 3. iza riječi: »Zakona« stav­lja se točka, a riječi: »ni dječji doplatak« brišu se,

Članak 3.

(1) Korisniku prava iz socijalne skrbi, centar za socijalnu skrb utvrdit će iznos pomoći u skladu s ovim Zakonom, po službenoj dužnosti, u roku od 15 dana od dana stupa­nja na snagu ovoga Zakona.

(2) Iznos pomoći utvrđen prema stavku 1. ovoga članka, priznaje se korisniku s danom stupa­nja na snagu ovoga Zakona.

Članak 4.

Postupci ostvariva­nja prava iz socijalne skrbi započeti prije stupa­nja na snagu ovoga Zakona, dovršit će se prema odredbama ovoga Zakona.

Članak 5.

Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 550-01/01-01/01
Zagreb, 14. ožujka 2001.

ZASTUPNIČKI DOM HRVATSKOGA SABORA

Predsjednik
Zastupničkog doma Hrvatskoga sabora
Zlatko Tomčić, v. r.