Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnim cestama

NN 27/2001 (30.3.2001.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnim cestama

ZASTUPNIČKI DOM HRVATSKOGA SABORA

 

474

Na teme­lju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O JAVNIM CESTAMA

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona  o javnim cestama, koji je donio Zastupnički dom Hrvatskoga sabora na sjednici 15. ožujka 2001.

Broj: 01-081-01-934/2
Zagreb, 26. ožujka 2001.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O JAVNIM CESTAMA

Članak 1.

U Zakonu o javnim cestama (»Narodne novine«, br. 100/96. i 76/98.) iza članka 5. dodaje se članak 5.a koji glasi:

»Članak 5.a

Za uporabu državnih cesta ili pojedinačnih cestovnih objekata na državnim cestama Vlada može donijeti odluku o uvođenju naplate cestarine.

Državne ceste za uporabu kojih se plaća posebna naknada (u daljnjem tekstu: cestarina), u smislu ovoga Zakona, smatraju se autocestama.

Za uporabu pojedinačnih cestovnih objekata na županijskim cestama županija može donijeti odluku o uvođenju naplate cestarine na prijedlog županijske uprave za ceste.«

Članak 2.

U članku 6. riječi: »Hrvatska uprava za ceste (u daljnjem tekstu: Uprava za ceste)« zamjenjuju se riječima: »Hrvatske ceste – društvo s ograničenom odgovornošću, za upravljanje, građenje i održavanje državnih cesta« (u daljnjem tekstu: Hrvatske ceste d.o.o.) i »Hrvatske autoceste – društvo s ograničenom odgo­vor­noš­ću, za upravljanje, građenje i održavanje autocesta« (u dalj­njem tekstu: Hrvatske autoceste d.o.o.)«.

Članak 3.

Iza članka 7. dodaje se članak 7.a koji glasi:

»Članak 7.a

Ministarstvo pomorstva, prometa i veza nadležno je za osiguranje tehničko-tehnološkog jedinstva javnih cesta kroz provedbu Strategije iz članka 7. ovoga Zakona.«

Članak 4.

U članku 10. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Godišnji plan iz stavka 1. ovoga članka donose Hrvatske ceste d.o.o. i Hrvatske autoceste d.o.o. za državne ceste kojima upravljaju, uz suglasnost Vlade. Za županijske ceste i lokalne ceste godišnji plan donosi županijska uprava za ceste, a u ime Grada Zagreba upravno tijelo Grada Zagreba nadležno za gradnju i održavanje objekata (u daljnjem tekstu: Upravno tijelo Grada Zagreba), nakon prethodno pribavljenog mišljenja Ministarstva.«

Članak 5.

U članku 13. stavku 3., članku 22. stavku 5., članku 23. stav­ku 2., članku 24., članku 28. stavku 1., članku 29. stavku 2. i 3., članku 30. stavku 1., 2. i 3., članku 31. stavku 1., članku 32. stav­ku 1., članku 33. stavku 3., članku 58. stavku 1., članku 67. stavku 1. i 2., članku 68. stavku 1. točki 4. i članku 79. stavku 2. riječi: »Uprava za ceste« u određenom padežu zamjenjuju se riječima: »Hrvatske ceste d.o.o. i Hrvatske autoceste d.o.o.« u odgova­raju­ćem padežu.

Članak 6.

Iza članka 13. dodaje se članak 13.a koji glasi:

»Članak 13.a

Zahtjevu za izdavanje načelne dozvole za gradnju javne ceste prema Zakonu o gradnji nije potrebno priložiti dokaz da investitor ima pravo graditi na određenoj nekretnini u smislu toga Zakona, osim za dio javne ceste na kojem investitor namjerava započeti s pripremnim radovima.«

Članak 7.

U članku 14. stavak 1. podstavak 5. briše se.

U podstavku 7. brišu se riječi: »obavješćivanje javnosti o stanju prohodnosti javnih cesta, izvanrednim događajima na njima i meteorološkim uvjetima značajnim za sigurno odvijanje prometa,«.

Podstavak 8. briše se.

Članak 8.

Naziv poglavlja 4. »Gospodarenje autocestama i objektima s naplatom« i članak 17. mijenjaju se i glase:

»4. Ostali poslovi upravljanja javnim cestama

Članak 17.

Ostali poslovi upravljanja javnim cestama, u smislu ovoga Zakona, jesu:

– vođenje podataka o javnim cestama,

– informatizacija sustava javnih cesta,

– obavješćivanje javnosti o stanju prohodnosti javnih cesta, izvanrednim događajima na njima i o meteorološkim uvjetima značajnim za sigurno odvijanje prometa,

– priprema podloga za pripremu i dodjelu koncesija,

– odlučivanje o korištenju cestovnog zemljišta i obavljanju pratećih djelatnosti na javnim cestama,

– organizacija sustava naplate cestarine na autocestama i objektima s naplatom.«

Članak 9.

U članku 18. stavku 1. riječi: »Uprava za ceste« zamjenjuju se riječima: »Hrvatske ceste d.o.o., Hrvatske autoceste d.o.o.«

U stavku 2. riječi: »Uprava za ceste« zamjenjuju se riječima: »Hrvatske autoceste d.o.o.«.

U stavku 3. riječi: »Uprava za ceste« zamjenjuju se riječima: »Hrvatske ceste d.o.o, Hrvatske autoceste d.o.o.«.

Iza stavka 4. dodaje se stavak 5. koji glasi:

»Radovi redovnog održavanja javnih cesta ustupaju se za razdoblje od četiri godine.«.

Članak 10.

U članku 19. stavku 4. riječi: »odredbe stavka 1.« zamjenjuju se riječima: »odredbe stavka 3.«.

Stavak 5. mijenja se i glasi:

»Izvlaštenjem, nekretnine postaju dobro od interesa za Re­pub­liku Hrvatsku i na njima se ne može stjecati pravo vlasništva niti druga stvarna prava po bilo kojoj osnovi.«

Iza stavka 5. dodaju se stavci 6. i 7. koji glase:

»Kad se izvlaštenje provodi radi građenja i održavanja držav­ne ceste u ime i za račun Republike Hrvatske, prijedlog za izvlaš­tenje nekretnine radi građenja i održavanja javne ceste podnosi tijelo ili osoba koja je po zakonu ovlaštena upravljati državnim cestama. Kad se izvlaštenje provodi radi građenja i održavanja žu­panijske i lokalne ceste u ime i za račun županije, odnosno Grada Zagreba, prijedlog za izvlaštenje nekretnine radi građenja i odr­ža­vanja javnih cesta podnosi tijelo ili osoba koja je po zakonu ovlaštena upravljati županijskim i lokalnim cestama. Prijedlog za izvlaštenje u ime i za račun Republike Hrvatske, odnosno županije može podnijeti i koncesionar ako je na to posebno ovlašten ugovorom o koncesiji sklopljenim po odredbama ovoga Zakona.

Kad je izvlaštena nekretnina vlasništvo Republike Hrvatske ne plaća se naknada u smislu Zakona o izvlaštenju.«

Članak 11.

U članku 20. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Ako korisnik izvlaštenja želi stupiti u posjed nekretnina prije pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju, podnosi zahtjev za stupanjem u posjed nadležnom uredu za imovinskopravne poslove županije, odnosno Grada Zagreba.«

Članak 12.

U članku 21. stavci 1. i 2. mijenjaju se i glase:

»Ako se izvlaštenje nekretnina radi građenja i održavanja jav­nih cesta provodi u korist Republike Hrvatske, županije, odnosno Grada Zagreba, ne plaća se naknada za prava prenesena prema odredbama Zakona o šumama.

U slučaju da se izvlaštenje nekretnina radi građenja i odr­ža­vanja javnih cesta provodi u korist Republike Hrvatske, županije, odnosno Grada Zagreba, ne plaća se naknada za promjenu na­mje­ne poljoprivrednog zemljišta prema Zakonu o poljoprivrednom ze­mljištu.«

Članak 13.

U članku 25. stavku 2. riječi: »na prijedlog Uprave za ceste« brišu se.

Članak 14.

U članku 26. stavku 3. riječi: »Uprave za ceste« zamjenjuju se riječima: »Hrvatskih cesta d.o.o. i Hrvatskih autocesta d.o.o.«.

U stavku 4. riječi: »na prijedlog Uprave za ceste« brišu se.

 

Članak 15.

U članku 37. stavku 2. podstavku 1. iza riječi: »Ministarstvo« dodaju se riječi: »za javne radove, obnovu i graditeljstvo«.

U stavku 5. riječi: »Uprava za ceste« zamjenjuju se riječima: »Hrvatske autoceste d.o.o.«.

Članak 16.

U članku 39. stavku 1. iza riječi: »ministar« dodaju se riječi: »za javne radove, obnovu i graditeljstvo«.

U stavku 3. iza riječi: »Ministarstvo« dodaju se riječi: »za javne radove, obnovu i graditeljstvo«.

Članak 17.

U članku 40. iza riječi: »Ministarstvo« dodaju se riječi: »za javne radove, obnovu i graditeljstvo«, a iza riječi: »ministar« dodaju se riječi: »za javne radove, obnovu i graditeljstvo«.

Članak 18.

U članku 42. stavku 1. iza riječi: »Ministarstva« dodaju se riječi: »za javne radove, obnovu i graditeljstvo«.

Članak 19.

Naziv podglave 1. »Uprava za ceste« i članci 44., 45., 46. i 47. mijenjaju se i glase:

»1. Hrvatske ceste d.o.o. i Hrvatske
autoceste
d.o.o.

Članak 44.

Republika Hrvatska osnovat će trgovačko društvo Hrvatske ce­ste, društvo s ograničenom odgovornošću, za upravljanje, gra­đenje i održavanje državnih cesta, sa sjedištem u Zagrebu.

Skraćeni naziv tvrtke glasi: Hrvatske ceste d.o.o..

Predmet poslovanja Hrvatskih cesta d.o.o. je obavljanje djelatnosti:

– operativnih poslova tehničko-tehnološkog jedinstva sustava javnih cesta prema Strategiji, kroz temeljna prostorna, prometna, tehnička i ekonomska istraživanja i analize,

– programiranje i planiranje razvitka javnih cesta, ukupno projektiranje za državne ceste, projektiranje sa istražnim radovima te izrada stručne podloge za lokacijsku dozvolu za autoceste,

– građenja državnih cesta iz članka 11. ovoga Zakona, osim autocesta,

– održavanja državnih cesta iz članka 14. ovoga Zakona, osim autocesta,

– ostale poslove upravljanja državnim cestama iz članka 17. ovoga Zakona, osim autocesta,

– organiziranja financiranja i financiranje građenja državnih cesta osim autocesta,

– zaštite okoliša od utjecaja prometa na državnim cestama,

– praćenja prometnog opterećenja i prometnih tokova na javnim cestama,

– vođenja jedinstvene banke podataka o javnim cestama,

– ostale djelatnosti sadržane u izjavi o osnivanju društva.

Članak 45.

Republika Hrvatska osnovat će trgovačko društvo Hrvatske autoceste društvo s ograničenom odgovornošću, za upravljanje, građenje i održavanje autocesta, sa sjedištem u Zagrebu.

Skraćeni naziv tvrtke glasi: Hrvatske autoceste d.o.o.

Predmet poslovanja Hrvatskih autocesta d.o.o. je obavljanje djelatnosti:

– projektiranja, te ishođenja lokacijske dozvole, građevne dozvole i uporabne dozvole za autoceste,

– građenja autocesta i cestovnih objekata s naplatom cestarine na državnim cestama iz članka 11. ovoga Zakona, osim programiranja i planiranja razvitka javnih cesta,

– održavanja autocesta i objekata iz članka 14. ovoga Zakona,

– ostale poslove upravljanja autocestama i objektima s naplatom cestarine na drugim državnim cestama iz članka 17. ovoga Zakona,

– organiziranja financiranja i financiranje građenja autocesta,

– ostale djelatnosti sadržane u izjavi o osnivanju društva.

Članak 46.

Republika Hrvatska svoja prava u skupštini Hrvatskih cesta d.o.o. i Hrvatskih autocesta d.o.o. ostvaruje preko Vlade Repub­like Hrvatske.

Članak 47.

Hrvatske ceste d.o.o. i Hrvatske autoceste d.o.o., kada je Republika Hrvatska jedini član ovih Društava, koristit će dobit koju ostvare, a nakon unosa u zakonske rezerve, za građenje i odr­žavanje državnih cesta kojima upravljaju.«

Članak 20.

Članci 48., 49., 50., 51., 52., 53. i 54. brišu se.

Članak 21.

U članku 59. iza točke 9. dodaje se nova točka 10. koja glasi:

»10. naknada za financiranje građenja i održavanja javnih cesta,«.

Dosadašnja točka 10. postaje točka 11.

Članak 22.

Članak 60. mijenja se i glasi:

»Sredstva iz članka 59. točke 1. ovoga Zakona uplaćuju se na račun županijske uprave za ceste, odnosno proračuna Grada Zagreba i koriste za županijske i lokalne ceste na području županije, odnosno Grada Zagreba u kojoj su ostvarena.

Sredstva iz članka 59. točke 2. ovoga Zakona od cestarine na autocestama i cestovnim objektima na državnim cestama uplaćuju se u državni proračun, a počevši od 1. siječnja 2002. na račun Hrvatskih autocesta d.o.o.. Sredstva od cestarine na cestovnim objektima na županijskim cestama uplaćuju se na račun županijske uprave za ceste, odnosno u proračun Grada Zagreba.

Sredstva iz članka 59. točke 3. ovoga Zakona uplaćuju se u državni proračun, a počevši od 1. siječnja 2002. na račun Hrvat­skih cesta d.o.o..

Sredstva iz članka 59. točke 4. ovoga Zakona uplaćuju se na račun Hrvatskih cesta d.o.o., Hrvatskih autocesta d.o.o. odnosno županijske uprave za ceste koja upravlja javnom cestom na kojoj je započeo izvanredni prijevoz, a u proračun Grada Zagreba ako je izvanredni prijevoz započeo na županijskim i lokalnim cestama na području Grada Zagreba.

Sredstva iz članka 59. točke 5. ovoga Zakona uplaćuju se na račun Hrvatskih cesta d.o.o. odnosno županijske uprave za ceste koja je izdala rješenje o prekomjernoj uporabi javne ceste, a u proračun Grada Zagreba za prekomjernu uporabu županijskih i lokalnih cesta na području Grada Zagreba.

Sredstva iz članka 59. točke 6. i 7. ovoga Zakona uplaćuju se na račun Hrvatskih cesta d.o.o., Hrvatskih autocesta d.o.o., odnosno županijske uprava za ceste koja je s korisnikom sklopila ugovor o korištenju cestovnog zemljišta, odnosno ugovor o obavljanju pratećih djelatnosti, a u proračun Grada Zagreba za korištenje cestovnog zemljišta, odnosno za obavljanje pratećih djelatnosti na županijskim i lokalnim cestama na području Grada Zagreba.

Sredstva iz članka 59. točke 8. ovoga Zakona uplaćuju se u državni odnosno županijski proračun.

Sredstva iz članka 59. točke 10. ovoga Zakona uplaćuju se na račun Hrvatskih cesta d.o.o. i Hrvatskih autocesta d.o.o sukladno odredbama ovoga Zakona.«

Članak 23.

U članku 61. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Visinu naknade iz članka 59. točke 1. ovoga Zakona utvr­đu­je ministar.«

Stavak 2. mijenja se i glasi:

»Visinu cestarine i sustav naplate cestarine iz članka 5.a stav­ka 1. ovoga Zakona utvrđuju Hrvatske autoceste d.o.o. uz suglasnost Vlade, a za javne ceste u koncesiji koncesionar.«

Iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»Visinu cestarine i sustav naplate cestarine iz članka 5.a stav­ka 3. ovoga Zakona utvrđuje županijska uprava za ceste, uz suglasnost županije.«

Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 4.

U stavku 4. koji postaje stavak 5. riječi: »na prijedlog Uprave za ceste« brišu se.

Članak 24.

U članku 63. stavku 1. riječi: »Upravi za ceste« zamjenjuju se riječima »Hrvatskim cestama d.o.o. i Hrvatskim autocestama d.o.o.«.

Stavak 2. mijenja se i glasi:

»Sredstva za održavanje i građenje županijskih i lokalnih cesta osiguravaju se iz ukupnih prihoda županijskih uprava za ceste i Hrvatskih cesta d.o.o., sukladno programu iz članka 9. ovoga Zakona, na temelju sljedećih mjerila:

– mreže županijskih i lokalnih cesta,

– visine vlastitih izravnih prihoda županijskih uprava za ceste prema odredbama članka 60. ovoga Zakona,

– ujednačavanja redovnog i izvanrednog održavanja županijskih i lokalnih cesta na određeni % od standarda održavanja prema propisu iz članka 14. stavka 3. ovoga Zakona,

– stupnja izgrađenosti mreže županijskih i lokalnih cesta,

– stanja kolnika mreža županijskih i lokalnih cesta.«

Iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»Sredstva iz stavka 2. ovoga članka na županijske uprave za ceste raspoređuje ministar na prijedlog Hrvatskih cesta d.o.o.«

Članak 25.

Iza članka 63. dodaje se članak 63.a koji glasi:

»Članak 63.a

Naknadu za financiranje građenja i održavanja javnih cesta iz članka 59. točke 10. ovoga Zakona plaćaju proizvođači i uvoznici naftnih derivata te nadležno tijelo državne uprave za robne zalihe za:

– motorne benzine (MB-98, MB-86, BMB-95 i BMB-91), kao i ostale vrste olovnih i bezolovnih benzina neovisno o oktanskoj vrijednosti i komercijalnom nazivu,

– dizelska goriva (D-1, D-2 i D-3) kao i ostale vrste dizelskih goriva neovisno o cetanskoj vrijednosti i komercijalnom nazivu.

Naknada iz stavka 1. ovoga članka ne plaća se na eurodizel gorivo obojeno plavom bojom, ulje za loženje extra lako i lako spe­cijalno (EL i LS), sve vrste ulja za loženje lakog, srednjeg i teškog, mlazno gorivo i zrakoplovni benzin, ukapljeni naftni plin i sve vrste petroleja.

Ako se naftni derivati uvoze u svoje ime, a za tuđi račun tada naknadu plaća korisnik uvoza.

Naknada iz stavka 1. ovoga članka plaća se po litri isporu­čenih i uvezenih naftnih derivata i to:

– u iznosu od 0,40 kuna na račun Hrvatskih autocesta d.o.o.

– u iznosu od 0,60 kuna na račun Hrvatskih cesta d.o.o.

Naknada iz stavka 4. podstavka 2. ovoga članka plaća se od 1. siječnja 2002.

Naknada iz stavka 4. podstavka 1. ovoga članka od 1. siječnja 2002. plaća se u iznosu od 0,50 kuna.

U pogledu nastanka obveze obračunavanja naknade, rokova za uplatu, oslobađanja od plaćanja i prava na povrat naknade, te vođenje evidencija, odgovarajuće se primjenjuju odredbe Zakona o posebnom porezu na naftne derivate, a u pogledu naplate naknade, žalbenog postupka, prekršaja i zastare primjenjuju se odredbe Općeg poreznog zakona, dok se u pitanjima koja nisu uređena ovim zakonima primjenjuje Zakon o općem upravnom postupku.

Nadzor obračunavanja i plaćanja naknade obavlja Porezna up­rava Ministarstva financija.«

 Članak 26.

Hrvatska uprava za ceste – pravna osoba za upravljanje državnim cestama (u daljnjem tekstu: Hrvatska uprava za ceste) podijelit će se i preoblikovati u dva trgovačka društva:

– Hrvatske autoceste d.o.o.

– Hrvatske ceste d.o.o..

Vlada Republike Hrvatske donijet će u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona odluku o podjeli i preoblikovanju Hrvatske uprave za ceste, izjave o osnivanju te obaviti radnje potrebne za osnivanje i upis u sudski registar trgovačkih društava Hrvatske autoceste d.o.o. i Hrvatske ceste d.o.o.

Članak 27.

Podjelu imovine, prava i obveza Hrvatske uprave za ceste po­sebnim će aktom, u roku od 7 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona, utvrditi Vlada na prijedlog ministra pomorstva, prometa i veza određujući koja imovina, prava i obveze Hrvatske uprave za ceste postaju, imovina, prava i obveze trgovačkog dru­štva Hrvatske autoceste d.o.o. odnosno imovina, prava i obveze trgovačkog društva Hrvatske ceste d.o.o., danom upisa ovih trgo­vačkih društava u sudski registar.

Aktom iz stavka 1. ovoga članka utvrdit će se vrijednost po­di­j­eljene imovine koja predstavlja temeljni ulog s kojim Republika Hrvatska kao jedini član sudjeluje u temeljnom kapitalu trgovač­kog društva Hrvatske autoceste d.o.o., odnosno trgovačkog društ­va Hrvatske ceste d.o.o.

Aktom iz stavka 1. ovoga članka odredit će se koji zaposlenici Hrvatske uprave za ceste, danom njenog brisanja iz sudskog registra, postaju zaposlenici Hrvatskih autocesta d.o.o., a koji postaju zaposlenici Hrvatskih cesta d.o.o.

Članak 28.

Danom upisa u sudski registar Hrvatskih autocesta d.o.o. i Hrvatskih cesta d.o.o. brisat će se iz sudskog registra upis Hrvat­ske uprave za ceste.

Hrvatske autoceste d.o.o. i Hrvatske ceste d.o.o. pravni su sljednici Hrvatske uprave za ceste u odnosu na preuzetu imovinu, prava i obveze.

Članak 29.

Do dana upisa Hrvatskih autocesta d.o.o. i Hrvatskih cesta d.o.o. u sudski registar, Hrvatska uprava za ceste ima ovlasti i obveze koje prema odredbama ovoga Zakona imaju Hrvatske autoceste d.o.o. i Hrvatske ceste d.o.o.

Do dana upisa Hrvatskih autocesta d.o.o. i Hrvatskih cesta d.o.o. u sudski registar, sredstva od naknada koje su prema odred­bama ovoga Zakona prihodi Hrvatskih autocesta d.o.o. i Hrvatskih cesta d.o.o. uplaćuju se na žiroračun Hrvatske uprave za ceste.

Članak 30.

Nekretnine izvlaštene radi građenja i održavanja javnih cesta do stupanja na snagu ovoga Zakona u korist Hrvatske uprave za ceste, odnosno županijske uprave za ceste postaju dobra od interesa za Republiku Hrvatsku i za njih vrijede odredbe članka 2. stav­ka 2. Zakona o javnim cestama (»Narodne novine«, br. 100/96. i 76/98.).

Odredbe ovoga Zakona o izvlaštenju primjenjuju se na za­počete postupke izvlaštenja radi građenja i održavanja javne ce­ste, u kojima do stupanja na snagu ovoga Zakona nije donijeto pra­vomoćno rješenje o izvlaštenju. Postupci izvlaštenja radi gra­đenja i održavanja javne ceste koje je do stupanja na snagu ovoga Zakona pokrenula Hrvatska uprava za ceste, županijska uprava za ceste odnosno u ime Grada Zagreba upravno tijelo Grada Zagreba nad­ležno za gradnju i održavanje objekata, u kojima do stupanja na snagu ovoga Zakona nije donijeto pravomoćno rješenje o izvla­š­tenju, provest će se po odredbama ovoga Zakona.

Članak 31.

Županijske skupštine koje nisu donijele odluku o privatizaciji društva kapitala sukladno članku 74. Zakona o javnim cestama (»Narodne novine«, br. 100/96. i 76/98.) dužne su donijeti odluku o privatizaciji u roku šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 32.

Otplatu kredita Hrvatske uprave za ceste za izgradnju i održavanje državnih cesta i kamata po tim kreditima preuzet će Republika Hrvatska kao javni dug.

Članak 33.

Postupci započeti prema odredbama Zakona o javnim cestama (»Narodne novine«, br. 100/96. i 76/98.) dovršit će se prema odredbama ovoga Zakona.

Članak 34.

Do donošenja propisa i drugih akata iz ovoga Zakona, primjenjivat će se odredbe propisa i drugih akata donesenih na temelju Zakona o javnim cestama (»Narodne novine, br. 100/96. i 76/98.), ako nisu u suprotnosti s ovim Zakonom.

Članak 35.

Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 340-03/01-01/01
Zagreb, 15. ožujka 2001.

ZASTUPNIČKI DOM HRVATSKOGA SABORA

Predsjednik
Zastupničkog doma Hrvatskoga sabora
Zlatko Tomčić, v. r.