Odluka o izmjeni Odluke o broju automat klubova koji mogu poslovati na području Republike Hrvatske

NN 27/2001 (30.3.2001.), Odluka o izmjeni Odluke o broju automat klubova koji mogu poslovati na području Republike Hrvatske

MINISTARSTVO FINANCIJA

476

Na teme­­lju odredbi članka 55. stavka 4. Zakona o igrama na sreću (»Narodne novine«, br. 36/98), Ministarstvo financija Republike Hrvatske donosi

ODLUKU

O IZMJENI ODLUKE O BROJU AUTOMAT KLUBOVA KOJI MOGU POSLOVATI NA PODRUČJU REPUBLIKE HRVATSKE

Članak 1.

U Odluci o broju automat klubova koji mogu poslovati na području Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 46/99), mije­­nja se članak 1. koji sada glasi:

»Ovom se Odlukom određuje da na području Republike Hrvatske može poslovati ukupno 70 automat klubova.

U ovaj broj ne ulaze automat klubovi »Hrvatske Lutrije« d.o.o. za koje odluku o broju donosi Vlada Republike Hrvatske.«

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 461-01/01-01/175
Ubroj: 513-07/01-01
Zagreb, 21. ožujka 2001.

Ministar financija
dr. Mato Crkvenac, v. r.