Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i načinu korištenja sredstava naknade koja se plaća zbog promjene namjene poljoprivrednog zemljišta

NN 27/2001 (30.3.2001.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i načinu korištenja sredstava naknade koja se plaća zbog promjene namjene poljoprivrednog zemljišta

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE
I ŠUMARSTVA

477

Na teme­­lju članka 27. stavka 3. Zakona o po­­ljoprivrednom zem­­ljištu – pročišćeni tekst (»Narodne novine« br. 54/94, 48/95, 19/98 i 105/99), ministar po­­ljoprivrede i šumarstva donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UVJETIMA I NAČINU KORIŠTENJA SREDSTAVA NAKNADE KOJA SE PLAĆA ZBOG PROMJENE NAMJENE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA

Članak 1.

U Pravilniku o uvjetima i načinu korište­­nja sredstava naknade koja se plaća zbog promjene namjene po­­ljoprivrednog zem­­ljišta (»Narodne novine« br. 22/01) u članku 2. dodaje se stavak 2. koji glasi: »Iznimno, pravo korište­­nja sredstava naknade za nabavu tifona imaju korisnici po­­ljoprivrednog zem­­ljišta koji se bave po­­ljoprivrednom proizvod­­njom, a zem­­ljište imaju u zakupu na rok od najma­­nje 7 godina od dana zaprima­­nja zahtjeva za kredit.«

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/01-1/25
Urbroj: 525-01-01-03
Zagreb, 26. ožujka 2001.

Ministar
mr. sc. Božidar Pankretić, v. r.