Odluka o osnovici za određivanje naknade zbog tjelesnog oštećenja i o usklađivanju novčanih naknada zbog tjelesnog oštećenja od 1. siječnja 2001.

NN 27/2001 (30.3.2001.), Odluka o osnovici za određivanje naknade zbog tjelesnog oštećenja i o usklađivanju novčanih naknada zbog tjelesnog oštećenja od 1. siječnja 2001.

HRVATSKI ZAVOD ZA MIROVINSKO OSIGURANJE

 

480

Na teme­lju članka 58. stavka 2. i 3. Zakona o mirovinskom osigura­nju (»Narodne novine«, broj 102/98. i 127/00.) i članka 19. točke 1. i članka 20. točke 3. Statuta Hrvatskog zavoda za mirovinsko osigura­nje (»Narodne novine«, broj 163/98.), Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za mirovinsko osigura­nje, na sjednici održanoj 22. ožujka 2001., donosi

ODLUKU

O OSNOVICI ZA ODREĐIVANJE NAKNADE ZBOG TJELESNOG OŠTEĆENJA I O USKLAĐIVANJU NOVČANIH NAKNADA ZBOG TJELESNOG OŠTEĆENJA OD 1. SIJEČNJA 2001.

Članak 1.

Osnovica za određiva­nje naknade zbog tjelesnog ošteće­nja nastalog zbog oz­ljede na radu ili profesionalne bolesti od 1. siječ­nja 2001. iznosi 791,64 kn.

Članak 2.

Novčane naknade za tjelesno ošteće­nje korisnicima koji su pravo na novčanu naknadu za tjelesno ošteće­nje ostvarili od 1. siječ­nja 1999. do 31. prosinca 2000. usklađuju se od 1. siječ­nja 2001. za 2,6%.

Članak 3.

Usklađiva­nje novčanih naknada za tjelesno ošteće­nje, prema članku 2. ove odluke, obavit će se po službenoj dužnosti, bez donoše­nja rješe­nja.

Članak 4.

Ova odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, a primje­njuje se od 1. siječ­nja 2001.

Klasa: 140-13/01-01/2408
Urbroj: 341-99-01/01-4
Zagreb, 22. ožujka 2001.

Predsjednik
Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda
za mirovinsko osigura­nje
prof. dr. sc. Že­ljko Potoč­njak, v. r.