Statut Hrvatske javnobilježničke komore (pročišćeni tekst)

NN 27/2001 (30.3.2001.), Statut Hrvatske javnobilježničke komore (pročišćeni tekst)

HRVATSKA JAVNOBILJEŽNIČKA KOMORA

484

Na teme­lju ovlašte­nja Skupštine, Upravni odbor Hrvatske javnobi­lježničke komore na svojoj sjednici održanoj 7. listopada 2000. godine utvrdio je pročišćeni tekst Statuta Hrvatske javnobi­lježničke komore.

Pročišćeni tekst Statuta Hrvatske javnobi­lježničke komore sadrži Statut usvojen na Skupštini Hrvatske javnobi­lježničke komore 11. ve­ljače 1995. godine (»Narodne novine« 26/95) te ­nje­gove izmjene i dopune objav­ljene u »Narodnim novinama« br. 32/96, 78/99 i 69/00, u kojima je naznačeno vrijeme stupa­nja na snagu.

Broj: 701-01/00-01/37
Zagreb, 7. listopada 2000.

Predsjednik
Upravnog odbora HJK
Ante Ilić, v. r.

STATUT

HRVATSKE JAVNOBILJEŽNIČKE KOMORE
(pročišćeni tekst)

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se statutom uređuju ustrojstvo, nadležnost, sastav, način izbora, prava i dužnosti tijela Hrvatske javnobi­lježničke komore (da­lje u tekstu: Komora) oblici udruživa­nja javnih bi­lježnika za područje jedne ili više jedinica lokalne samouprave, zajednički javnobi­lježnički uredi, prava i dužnosti javnih bi­lježnika, vršite­lja dužnosti javnih bi­lježnika javnobi­lježničkih zamjenika te javnobi­lježničkih prisjednika i vježbenika prema Komori, tijela za pokreta­nje i vođe­nje disciplinskog postupka zbog disciplinske neurednosti te druga pita­nja značajna za javno bi­lježništvo, ako nije drugačije određeno Zakonom o javnom bi­lježništvu.

Članak 2.

1) Komora je samostalna organizacija svih javnih bi­lježnika koji su upisani u Upisnik i Imenik.

2) Javni bi­lježnici na području Republike Hrvatske obvezatno se udružuju u Komoru.

3) Sjedište Komore je u Zagrebu.

4) Komora ima svoj grb, znak, pečat i žigove.

Članak 3.

Komora osobito:

1) čuva ugled, čast i prava javnobi­lježničkog staleža;

2) nadzire rad i ponaša­nje javnih bi­lježnika vršite­lja dužnosti te javnobi­lježničkih zamjenika, prisjednika i vježbenika u skladu sa zakonom;

3) skrbi o trajnom stručnom uzdiza­nju javnih bi­lježnika, nji- ­hovih prisjednika i vježbenika te s time u vezi uspostav­lja i una­pređuje razne oblike stručne i znanstvene surad­nje s Ministarstvom pravosuđa, uprave i lokalne samouprave (da­lje u tekstu: Ministarstvo), sudovima, Hrvatskom odvjetničkom komorom, upravnim tijelima, fakultetima, udrugama pravnika itd.;

4) utvrđuje pravila javnobi­lježničke etike i skrbi o ­njenom razvija­nju;

5) prati i proučava odnose i pojave, uk­ljučujući i sta­nje u pravosuđu i upravi koji su od interesa za uređe­nje, položaj i rad te unapređe­nje javnobi­lježničke službe;

6) promiče materijalne, staleške i druge interese javnog bi­lježništva;

7) skrbi o položaju i pravima umirov­ljenih javnih bi­lježnika i prisjednika te drugih osoba zaposlenih u javnobi­lježničkim uredima;

8) uspostav­lja i razvija surad­nju s drugim javnobi­lježničkim komorama i međunarodnim organizacijama javnih bi­lježnika i pravnika;

9) obav­lja druge poslove utvrđene zakonom, podzakonskim propisom, ovim statutom ili drugim općim aktom Komore.

Članak 4.

1) Tijela Komore su Skupština, Upravni odbor, predsjednik, Nadzorni odbor, Povjerenstvo za unapređe­nje javnobi­lježničke etike, Povjerenstvo za međunarodnu surad­nju i Povjerenstvo za trajno stručno usavršava­nje.

2) Statutom i drugim općim aktom Komore mogu se osnovati i druga tijela Komore te utvrditi ­njihova nadležnost, sastav i način rada. Skupština i Upravni odbor mogu imenovati povremena povjerenstva za obav­lja­nje određenih pripremnih poslova iz nadležnosti stalnih tijela Komore.

Članak 5.

1) Javnog bi­lježnika koji će predstav­ljati Komoru pri pretrazi javnobi­lježničkog ureda određuje predsjednik Komore ili pred­sjednik zbora na čijem se području nalazi ured.

2) U osobito hitnim slučajevima odluku iz stavka 1. ovog članka predsjednik Komore odnosno zbora može javnom bi­lježniku koji će prisustvovati pretrazi priopćiti telefaksom.

Članak 6.

Drugi opći akti Komore moraju biti u skladu s ovim statutom.

II. TIJELA KOMORE

1. Skupština

Članak 7.

1) Skupštinu čine svi javni bi­lježnici upisani u upisnik Komore te deset javnobi­lježničkih prisjednika i pet javnobi­lježničkih vježbenika koje na vrijeme od tri godine izaberu udruge javnobi­lježničkih prisjednika odnosno vježbenika.

2) Dok se ne osnuju udruge javnobi­lježničkih prisjednika odnosno vježbenika, Skupština će raditi bez ­njihovih predstavnika i ­njihov broj prema stavku 1. ovog članka neće se uračunavati u kvorum Skupštine.

Članak 8.

Sjednice skupštine u pravilu održavaju se u Zagrebu, ako Upravni odbor ne odredi da se sjednica održi u kojem drugom mjestu.

Članak 9.

1) Poziv za sjednicu skupštine upućuje se članovima skup­šti­ne najkasnije petnaest dana prije dana održava­nja sjednice.

2) U pozivu za sjednicu skupštine treba naznačiti prijedlog dnevnog reda sjednice, mjesto ­njena održava­nja i vrijeme početka rada.

3) Uz poziv za sjednicu skupštine članovima se dostav­ljaju svi materijali priprem­ljeni za skupštinu, ako Poslovnikom o radu skupštine nije drugačije određeno.

Članak 10.

Članovi skupštine sami snose troškove svog sudjelova­nja u radu skupštine.

Članak 11.

1) Skupština, pored općih akata navedenih u Zakonu o javnom bi­lježništvu, donosi i:

1. Poslovnik o radu skupštine;

2. Kodeks javnobi­lježničke etike;

3. Pravilnik o naknadi putnih troškova članovima Komore i drugim osobama za koje se naknada tih troškova ne uređuje odgovarajućim pravilnikom Upravnog odbora;

4. Pravilnik o uporabi naplaćenih novčanih kazni i troškova postupka;

5. Pravilnik o trajnom stručnom i znanstvenom usavršava­nju;

6. Pravilnik o prihodima i financijskom poslova­nju javnobi­lježničkih zborova;

7. Pravilnik o oslobođe­nju od snoše­nja troškova pruža­nja javnobi­lježničkih usluga;

8. Pravilnik o prihodima i rashodima zborova.

2) Po potrebi Skupština može donijeti i druge opće akte u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

3) Skupština bira članove Nadzornog odbora Povjerenstva za unapređe­nje javnobi­lježničke etike Povjerenstva za međunarodnu surad­nju i Povjerenstva za stalno stručno usavršava­nje na vrijeme od tri godine.

2. Upravni odbor

Članak 12.

1) Upravni odbor čine predsjednik Komore, deset članova koje izabere skupština iz redova javnih bi­lježnika te po jedan član iz redova javnobi­lježničkih prisjednika i vježbenika koje izaberu udruge javnobi­lježničkih prisjednika odnosno vježbenika na skupštinama svojih članova.

2) Sjednice Upravnog odbora održavaju se svakog mjeseca, osim tijekom srp­nja i kolovoza. U slučaju potrebe može se zakazati i izvanredna sjednica.

Članak 13.

1) Kad je Zakonom o javnom bi­lježništvu predviđeno da Komora daje Ministarstvu ili kojem drugom tijelu svoje miš­lje­nje ili da raspisuje i provodi natječaj, miš­lje­nje u ime Komore daje, raspisuje i provodi natječaj Upravni odbor.

2) Akt Upravnog odbora potpisuje predsjednik Komore, te odgovara za pravilan rad Upravnog odbora.

Članak 14.

Natpolovičnom većinom svojih članova Upravni odbor:

1. utvrđuje prijedlog Kodeksa javnobi­lježničke etike;

2. donosi Pravilnik o visini i naknadi putnih troškova pred­sjednika i članova Upravnog odbora;

3. odlučuje o saziva­nju izvanredne sjednice skupštine;

4. imenuje članove povjerenstva i drugih stalnih tijela;

5. odlučuje o udruživa­nju Komore u međunarodne udruge javnih bi­lježnika i pravnika te druge međunarodne organizacije;

6. imenuje predstavnike Komore u udruge odnosno organizacije iz točke 4. ovog članka;

7. utvrđuje izvješće Ministarstvu o radu Komore te o sta­nju javnobi­lježničke službe (članak 138. Zakona o javnom bi­ljež­ništvu);

8. daje odobre­nje predsjedniku za kup­nju, prodaju, optereće­nje i zakup nekretnina te za sklapa­nje pravnih poslova čija vrijednost premašuje iznos od 100.000 kuna.

3. Predsjednik Komore

Članak 15.

Predsjednik Komore:

1. priprema izvješće Komore Ministarstvu o radu Komore i o sta­nju javnobi­lježničke službe;

2. organizira, vodi i odgovara za rad stručne službe Komore u skladu s Pravilnikom o stručnoj službi Komore;

3. svojim potpisom ovjerava javnobi­lježničke upisnike i k­nji­ge (članak 116. stavak 2. Zakona o javnom bi­lježništvu).

Članak 16.

Predsjednik može sklopiti pravne poslove o kup­nji, prodaji, optereće­nju i zakupu nekretnina te pravne poslove čija vrijednost premašuje iznos od 100.000,00 kuna samo uz prethodno odobre­nje Upravnog odbora.

Članak 17.

1) Predsjednik slobodno, prema okolnostima pojedinog slučaja, određuje način rješava­nja nesuglasica između članova Komore zatim javnih bi­lježnika i javnobi­lježničkih zamjenika, prisjednika i vježbenika.

2) Predsjednik upozorava članove Komore, vršite­lje dužnosti te javnobi­lježničke zamjenike, prisjednike i vježbenike na ­njihovo ponaša­nje usmeno ili pismeno. O svakom usmenom upozore­nju sastavit će službenu bi­lješku. Službena bi­lješka o usmenom upozore­nju i pisano upozore­nje unose se u spis upozorene osobe koje vodi Komora.

4. Nadzorni odbor

Članak 18.

1) Nadzorni odbor sastoji se od tri člana, koji između sebe biraju predsjednika.

2) Nadzorni odbor je dužan najma­nje dva puta godiš­nje pre­gledati novčano poslova­nje Komore i završni račun. O svom radu podnosi izvještaj svake godine Skupštini Komore i predlaže dava­nje razrješnice starom Upravnom odboru prigodom izbora novog.

3) Upravni odbor, predsjednik i druga tijela Komore dužni su dati Nadzornom odboru potrebne podatke u vezi s ­njihovim poslova­njem.

5. Povjerenstvo za unapređe­nje javnobi­lježničke etike

Članak 19.

1) Povjerenstvo za unapređe­nje javnobi­lježničke etike sastoji se od pet članova, koji između sebe biraju predsjednika.

2) Povjerenstvo za unapređe­nje javnobi­lježničke etike:

– utvrđuje nacrt Kodeksa javnobi­lježničke etike, organizira i provodi raspravu o tom nacrtu i dostav­lja prijedlog Kodeksa Skupštini radi usvaja­nja;

– prati sta­nje u primjeni pravila javnobi­lježničke etike i utvrđuje prijedloge mjera za unapređe­nje javnobi­lježničke etike;

– organizira samostalno ili u surad­nji s Upravnim odborom i Povjerenstvom za trajno stručno usavršava­nje te drugim mjerodavnim institucijama razne oblike obrazovnog i znanstvenog rada (savjetova­nje, seminare, tribine, okrugle stolove i sl.) o javnobi­lježničkoj etici;

– obav­lja druge poslove u vezi s unapređe­njem javnobi­lježničke etike u skladu sa zak­ljučcima i preporukama Skupštine i Upravnog odbora.

6. Povjerenstvo za stalno stručno usavršava­nje

Članak 21.

1) Povjerenstvo za stalno stručno usavršava­nje sastoji se od pet članova, koji između sebe biraju predsjednika.

2) Povjerenstvo za stalno stručno usavršava­nje:

– skrbi o trajnom stručnom usavršavanju javnih bi­lježnika, javnobi­lježničkih prisjednika i vježbenika te drugih zaposlenika u javnobi­lježničkim uredima;

– organizira i razvija razne oblike stručnog i znanstvenog usavršava­nja, samostalno ili u surad­nji sa sudovima, Hrvatskom javnobi­lježničkom komorom, upravnim tijelima, fakultetima, udrugama pravnika te stranim javnobi­lježničkim udrugama i komorama;

– organizira i provodi izdavačku djelatnost Komore, osobito priručnika, komentara, zbirki obrazaca i sl.;

– organizira razne oblike informatičkog obrazova­nja i priprema sadržaje (obrasce, podsjetnike, tekstove propisa, upisnike, imenike i sl.) za prenosive računarske medije;

– obav­lja druge poslove u skladu sa zak­ljučcima i preporukama Skupštine i Upravnog odbora.

Članak 22.

Stručno usavršava­nje javnih bi­lježnika, prisjednika i vježbenika je obvezatno.

Svaki član za slučaj nemogućnosti prisustvova­nja savjetova­nju dužan je o razlozima izvijestiti Komoru, a u protivnom izostanak se neće opravdati, koje pos­ljedice nedolaska bit će re­gulirane pravilnikom.

Komora je dužna organizirati godiš­nje najma­nje dva stručna savjetova­nja za sve članove Komore, a prema potrebi javnobi­lježnički zborovi organiziraju stručna predava­nja iz područja aktualnih i bitnih za javnobi­lježničku službu.

Pravilnikom o trajnom stručnom i znanstvenom usavršava­nju re­gulirat će se obveza i pravo na stalno stručno usavršava­nje.

III. JAVNOBILJEŽNIČKI ZBOROVI

Članak 23.

1) Javni bi­lježnici koji imaju sjedište na području određene županije mogu osnovati javnobi­lježnički zbor te županije. Odluka o osniva­nju zbora donosi se većinom glasova svih javnih bi­lježnika sa sjedištem na području županije.

2) Javni bi­lježnici dviju ili više susjednih županija mogu osnovati zajednički javnobi­lježnički zbor. Za osniva­nje takvog zbora mora glasovati više od polovica javnih bi­lježnika u svakoj od županija za koje se takav zbor osniva.

3) Javni bi­lježnici sa sjedištem na području određene županije mogu odlučiti natpolovičnom većinom o izdvaja­nju iz zajedničkog zbora i o osniva­nju vlastitog županijskog zbora.

4) Svi javni bi­lježnici koji imaju sjedište na području županije za koju je zbor osnovan članovi su tog zbora.

Članak 24.

1) Javnobi­lježnički zborovi donose svoja pravila, koja stupaju na snagu kad ih odobri Upravni odbor Komore.

2) Pravilima iz stavka 1. ovog članka uređuju se organizacija i rad zborova, prava i obveze članova zborova, način sudjelova­nja javnobi­lježničkih prisjednika i vježbenika u radu tijela zbora te druga pita­nja od interesa za rad zbora, u skladu s ovim statutom i drugim općim aktima Komore.

3) Javnobi­lježnički zborovi imaju svoje prihode i proračune u skladu s općim aktom koji donosi Skupština Komore.

Članak 25.

1) Tijela zbora su skupština, predsjednik zbora i nadzorni odbor. Pravilima zbora mogu se predvidjeti i druga tijela zbora za obav­lja­nje određenih poslova iz nadležnosti zbora.

2) Skupštinu zbora čine svi javni bi­lježnici sa sjedištem na području za koje je zbor osnovan. Pravilima zbora određuje se broj i način sudjelova­nja predstavnika javnobi­lježničkih prisjednika i vježbenika u skupštini zbora.

3) Skupština je najviše tijelo zbora i može odlučiti o svakom pita­nju iz nadležnosti zbora. Skupština se saziva redovito jednom godiš­nje i to u povodu odlučiva­nja o proračunu zbora za narednu godinu. Pravila o radu, kvorumu i odlučiva­nju Skupštine Komore na odgovarajući se način primje­njuju na rad, kvorum i odlučiva­nje skupštine zbora, ako pravilima zbora nije drugačije određeno.

4) Predsjednik zbora predstav­lja i zastupa zbor, saziva sjednice skupštine zbora, vodi stručnu službu zbora, skrbi o izvrše­nju odluka skupštine zbora te obav­lja druge poslove u skladu s pravilima zbora. Predsjednika zbora bira skupština zbora na vrijeme od tri godine.

5) Nadzorni odbor najma­nje dva puta godiš­nje pre­gledava financijsko poslova­nje zbora i podnosi izvještaj skupštini o tome. Sastav, mandat, nadležnost i način rada nadzornog odbora utvrđuju se pravilima zbora.

Članak 26.

Javnobi­lježnički zbor:

1) čuva ugled javnog bi­lježništva na području za koje je osnovan i skrbi o unapređe­nju ­nje­gova rada;

2) štiti prava i interese javnih bi­lježnika, vršite­lja dužnosti te javnobi­lježničkih zamjenika, prisjednika i vježbenika;

3) skrbi o razvija­nju javnobi­lježničke etike;

4) samostalno ili u surad­nji s drugim zborovima, Komorom, Ministarstvom, sudovima i drugim državnim tijelima ili tijelima jedinica lokalne samouprave i uprave, odvjetničkim zborovima, udrugama pravnika, fakultetima itd. organizira i provodi razne oblike stalnog stručnog usavršava­nja;

5) utvrđuje članarinu koja se plaća zboru, u skladu s općim aktom Komore;

6) obav­lja i druge poslove u skladu sa svojim pravilima.

Članak 27.

Predsjednik zbora podnosi najma­nje jednom godiš­nje izvješ­taj Upravnom odboru Komore o radu zbora.

IV. ZAJEDNIČKI JAVNOBILJEŽNIČKI URED

Članak 28.

Do osniva­nja zajedničkog ureda dolazi upisom u Upisnik zajedničkih javnobi­lježničkih ureda.

V. UDRUGE JAVNOBILJEŽNIČKIH PRISJEDNIKA I VJEŽBENIKA

Članak 29.

1) Javnobi­lježnički prisjednici i vježbenici obvezatno se udružuju u udrugu javnobi­lježničkih prisjednika odnosno u udrugu javnobi­lježničkih vježbenika pri Komori.

2) Udruge iz stavka 1. ovog članka su organizacijske jedinice javnobi­lježničkih prisjednika odnosno vježbenika pri Komori, bez svojstva pravne osobe.

Članak 30

1) Udruga javnobi­lježničkih prisjednika odnosno vježbenika iz stavka 1. ovog članka ima svoja pravila, koja donosi skupština udruge.

2) Pravilima iz stavka 1. ovog članka uređuju se organizacija i rad udruga te prava i obveze članova udruga.

3) Pravila udruge moraju biti u skladu s općim aktima Komore.

4) Pravila udruge stupaju na snagu kad ih odobri Upravni odbor Komore.

Članak 31.

Udruge iz članka 29. ovog statuta biraju predstavnike javnobi­lježničkih prisjednika odnosno vježbenika u tijela Komore, skrbe o staleškim, stručnim, radnim i materijalnim interesima svojih članova te obav­ljaju druge aktivnosti u skladu sa svojim pravilima.

Članak 32.

1) Tijela udruga iz članka 29. ovog statuta su skupština, koju čine svi javnobi­lježnički prisjednici odnosno vježbenici, predsjed­ništvo od pet članova i predsjednik, koje izabire skupština na vrijeme od tri godine.

2) Pravila o radu, kvorumu i odlučiva­nju Skupštine Komore na odgovarajući se način primje­njuju na rad, kvorum i odlučiva­nje skupština udruga iz stavka 1. ovog članka, ako pravilima udruga nije drugačije određeno.

Članak 33.

Predsjednik Komore sazvat će osnivačku sjednicu udruge javnobi­lježničkih prisjednika odnosno vježbenika nakon što bude imenovano prvih pedeset javnobi­lježničkih prisjednika odnosno vježbenika.

VI. SLUŽBENE ISKAZNICE

Članak 34.

1) U povodu svakog upisa u odgovarajući imenik upisanoj se osobi izdaje službena iskaznica.

2) Javnobi­lježnička iskaznica sadržava grb Republike Hrvat­ske, naziv »Hrvatska javnobi­lježnička komora«, jedinstveni matični broj građana, naziv »Javnobilježnička iskaznica«, broj iskaznice koji odgovara broju upisa u Imenik javnih bi­lježnika, adresu ureda, fotografiju javnog bi­lježnika i ­nje­gov potpis. Iskaznica se ovjerava pečatom Komore, koji se otiskuje tako da zahvaća do­nji desni dio fotografije javnog bi­lježnika, te potpisom predsjednika Komore.

3) U slučaju promjene bilo kojih od podataka u iskaznici, jav­ni je bi­lježnik dužan bez odgode zatražiti izdava­nje nove iskaznice.

4) U slučaju prestanka obav­lja­nja javnobi­lježničke službe, iskaznica se mora vratiti Komori.

5) Troškove izdava­nja iskaznice snosi javni bi­lježnik.

6) Odluku o veličini i obliku javnobi­lježničke iskaznice donosi Upravni odbor.

Članak 35.

1) Odredbe članka 34. ovog zakona o iskaznicama javnih bi­lježnika na odgovarajući se način primje­njuju na iskaznice vršite­lja dužnosti te javnobi­lježničkih zamjenika, prisjednika i vježbenika.

2) Odluku o veličini, obliku i sadržaju iskaznica iz stavka 1. ovog članka donosi Upravni odbor.

VII. DISCIPLINSKA ODGOVORNOST JAVNIH BILJEŽNIKA

Članak 36.

Javni bi­lježnik čini disciplinski prijestup:

1) ako putem oglasa, okružnica ili na koji sličan način nudi pruža­nje svojih usluga, osobito ako nudi takvo pruža­nje usluga koje bi se moglo smatrati poslovnim poveziva­njem. Ne smatra se nuđe­njem usluga prva obavijest preko javnih glasila ili putem okružnice o otvara­nju, radnom vremenu i adresi ureda;

2) ako sklopi ugovor o pruža­nju svojih usluga, osobito uz posebne uvjete;

3) ako obav­lja­nje svojih poslova prepušta u svom uredu osobama koje za to nisu ovlaštene;

4) ako opetovano obav­lja poslove izvan svog ureda u slučajevima koji nisu predviđeni zakonom na način da se može uzeti da ima više od jedne pisarnice;

5) ako bez dozvole Ministarstva, pored svog ureda, ima još koju pisarnicu;

6) ako zaračunava i traži veću ili ma­nju nagradu za pruža­nje svojih usluga od propisane javnobi­lježničkom tarifom ili ako na javnobi­lježničkoj ispravi ne napiše iznos nagrade koju je zaračunao;

7) ako bez opravdanih razloga uskraćuje potrebne obavijesti i surad­nju nadzornim ili disciplinskim tijelima, zbog če­ga pravilan rad tih tijela u pojedinom slučaju može biti doveden u pita­nje.

8) ako bez opravdanog razloga duže od tri mjeseca ne plati članarinu i druge doprinose Komori ili zboru.

9) ako opetovano ne sudjeluje u stručnom usavršava­nju koje organizira Komora ili javnobi­lježnički zborovi.

Članak 37.

1) Prijave zbog disciplinske neurednosti podnose se disciplinskom tužite­lju Komore.

2) Dužnost disciplinskog tužite­lja Komore obav­lja javni bi­lježnik koga imenuje Upravni odbor za vrijeme traja­nja svog mandata. Disciplinski tužite­lj ne smije biti član Upravnog odbora.

3) Pošto primi prijavu ili nađe da postupak treba pokrenuti po službenoj dužnosti, disciplinski tužite­lj Komore ovlašten je zatražiti od osum­njičenog, tijela i članova Komore te drugih osoba potrebne obavijesti i isprave. Disciplinski tužite­lj može, po potrebi, saslušati neke osobe i obaviti druge izviđaje.

Članak 38.

1) Na teme­lju prikup­ljenih podataka i obav­ljenih izviđaja dis­ciplinski tužite­lj Komore podnosi Upravnom odboru prijedlog za provedbu disciplinskog postupka zbog disciplinske neurednosti.

2) Primjerak prijedloga iz stavka 1. ovog članka disciplinski tužite­lj Komore izravno dostav­lja okriv­ljeniku, koji se može pismeno izjasniti o prijedlogu u roku od petnaest dana

3) Ako se okriv­ljenik pismeno ne izjasni o prijedlogu u naznačenom roku, smatrat će se da ne osporava či­njenice navedene u prijedlogu, U tom se slučaju neće izvoditi dokazi radi utvrđiva­nja tih či­njenica niti će se održati rasprava pred Upravnim odborom, osim ako Upravni odbor ne odluči drugačije.

4) Okriv­ljenik se u svom pismenom očitova­nju može odreći prava na održava­nje rasprave pred Upravnim odborom, u kojem će slučaju Upravni odbor svoju odluku donijeti na teme­lju podataka iz spisa.

5) Nakon isteka roka za pisano očitova­nje okriv­ljenika, predsjednik zakazuje sjednicu Upravnog odbora na koju poziva stranke i druge osobe koje treba saslušati. Disciplinskom se tužite­lju zajedno s pozivom dostav­lja i pismeno očitova­nje okriv­ljenika.

6) Pozivi za raspravu moraju se uputiti strankama najkasnije petnaest dana prije sjednice Upravnog odbora.

7) Raspravu pred Upravnim odborom otvara i ­njome rukovodi predsjednik. Na raspravu pred Upravnim odborom i na odlučiva­nje o prijedlogu na odgovarajući se način primje­njuju pravila o raspravi o odlučiva­nju u sumarnom kaznenom postupku pred vijećem.

8) U odluci kojom se izriče kazna zbog disciplinske neurednosti okriv­ljeniku će se naložiti da, pored troškova postupka izazvanih izvođe­njem dokaza, plati i naknadu troškova u paušalnom iznosu od 500,00 do 2.000,00 kuna, u ovisnosti o složenosti i traja­nju postupka te poduzetim rad­njama.

Članak 39.

Odredbe ovog statuta o disciplinskoj odgovornosti javnog bi­lježnika i o disciplinskom postupku protiv javnih bi­lježnika na odgovarajući se način primje­njuju i na vršite­lja dužnosti te javnobi­lježničke zamjenike, prisjednike i vježbenike.

VIII. IMENICI I UPISNICI

Članak 40.

1) Komora vodi ove imenike i upisnike:

1. Imenik javnih bi­lježnika

2. Imenik vršite­lja dužnosti javnog bi­lježnika

3. Imenik javnobi­lježničkih zamjenika

4. Imenik javnobi­lježničkih prisjednika

5. Imenik javnobi­lježničkih vježbenika

6. Upisnik zajedničkih javnobi­lježničkih ureda.

2) Imenike i upisnik iz stavka 1. ovog članka vodi Upravni odbor.

3) Komora ima i uru­džbeni upisnik te druge k­njige nužne za uredsko poslova­nje, u skladu s odlukom Upravnog odbora.

4) Imenici i upisnik iz stavka 1. ovog članka su ukoričene
k­nji­ge, ako ovim statutom ili drugim općim aktom Komore nije drugačije određeno. Stranice tih k­njiga označavaju se rednim brojevima, a listovi prošivaju jamstvenikom. Svaki imenik i upisnik ima rubrike utvrđene ovim statutom.

5) Svaki imenik i upisnik ovjerava predsjednik Komore, naznačujući u gor­njem dijelu pos­ljed­nje stranice ukupan broj stranica i datum ovjere te potpisujući ovjeru i stav­ljajući žig Komore u vosku preko završnih krajeva jamstvenika.

6) Imenici uz desni rub imaju vid­ljivo u stup­njevitom redos­lijedu naznačena velika slova abecede, i to tako da se prvo slovo nalazi na gor­njem desnom rubu, a zad­nje na do­njem desnom rubu k­njige. Stranice imenika obi­lježavaju se rednim brojevima za svako slovo posebno. Osim slova hrvatske abecede, imenici sadržavaju i posebna slova drugih evropskih latiničkih abeceda koja se češće jav­ljaju u praksi.

7) Na početku svake stranice imenika ili upisnika, ako posebnim općim aktom Komore nije drugačije određeno, naznačit će se kalendarska godina.

8) Stranice imenika i upisnika, ako posebnim općim aktom Komore nije dugačije određeno, podije­ljene su na okomite stupce s rubrikama za pojedine upise. Prvi stupac je uvijek stupac upisa rednog broja upisa.

9) U upisniku zajedničkih javnobi­lježničkih ureda, ako posebnim aktom Komore nije drugačije određeno, nakon svakog upisa podvući će se vodoravna crta.

10) Upis u imenik obav­lja se u prvu narednu slobodnu rubriku slova u imeniku koje odgovara početnom slovu prezimena osobe koja se upisuje. Imenik će se smatrati ispu­njenim kad se ispuni bilo koje od slova u imeniku.

11) Imenici i upisnik mogu se voditi i na računaru;

12) Vođe­nje imenika i upisnika uredit će se posebnim općim aktom Upravnog odbora.

Članak 41.

U imenik javnog bi­lježnika upisuje se:

1) Prezime i ime javnog bi­lježnika;

2) Jedinstveni matični broj građanina;

3) Dan i mjesec rođe­nja;

4) Broj i datum rješe­nja Ministarstva o imenova­nju javnog bi­lježnika;

5) Broj i datum pove­lje o postav­lje­nju javnog bi­lježnika;

6) Broj i datum rješe­nja Komore o upisu;

7) Dan upisa;

8) Sjedište ureda;

9) Sjedište druge pisarnice, ako je ona odobrena javnom bi­lježniku;

10) Članstvo u zajedničkom uredu s brojem Upisnika zajedničkih ureda pod kojim je ured upisan;

11) Promjene nastale tijekom obav­ljanja javnobi­lježničke službe te brojevi i datumi odluka na teme­lju kojih su te promjene uslijedile;

12) Dan i razlog brisa­nja iz imenika s brojem i datumom odluke na teme­lju koje je došlo do brisa­nja iz imenika;

13) Prezime i ime vršite­lja dužnosti, broj i datum odluke kojom je postav­ljen te broj imenika u koji je upisan;

14) Prezime i ime zamjenika, broj i datum odluke kojom je postav­ljen te podaci o broju imenika u koji je upisan;

15) Prezime i ime javnobi­lježničkih prisjednika te brojevi imenika u koji su upisani;

16) Zabi­lježba o pokreta­nju postupka za razrješe­nje s brojem i datumom odluke na teme­lju koje je zabi­lježba izvršena;

17) Zabi­lježba o privremenom uda­lje­nju iz službe, s brojem i datumom odluke na teme­lju koje je došlo do uda­lje­nja;

18) Zabi­lježba pokreta­nja disciplinskog postupka s brojem i datumom odluke na teme­lju koje je postupak pokrenut;

19) Podaci o dužnostima u tijelima Komore i zborova.

Članak 42.

U Imenik vršite­lja dužnosti javnog bi­lježnika upisuje se:

1) Prezime i ime javnog bi­lježnika;

2) Jedinstveni matični broj građanina;

3) Dan i mjesec rođe­nja;

4) Broj i datum rješe­nja o postav­lje­nju;

5) Broj i datum Komore o upisu;

6) Dan upisa;

7) Ime i prezime javnog bi­lježnika umjesto koga je postav­ljen;

8) Sjedište ureda;

9) Promjene nastale tijekom obav­lja­nja dužnosti s brojevima i datumima akata na teme­lju kojih je do ­njih došlo;

10) Prezime i ime zamjenika, datum i broj odluke kojom je postav­ljen te broj imenika u koji je upisan;

11) Prezime i ime javnobi­lježničkih prisjednika te brojevi imenika u koji su upisani;

12) Ime i prezime javnobi­lježničkog vježbenika te brojevi imenika u koji su upisani;

13) Dan i razlog brisa­nja iz imenika, s brojem i datumom odluke na teme­lju koje je određeno brisa­nje iz imenika;

14) Zabi­lježba o pokreta­nju postupka za razrješe­nje, s datumom i brojem odluke na teme­lju koje je zabi­lježba izvršena;

15) Zabi­lježba o privremenom uda­lje­nju iz službe, s brojem i datumom odluke na teme­lju koje je zabi­lježba izvršena;

16) Zabi­lježba o pokreta­nju disciplinskog postupka s datumom i brojem akta na teme­lju koje­ga je zabi­lježba izvršena;

19) Podaci o dužnostima u tijelima Komore i zbora.

Članak 43.

U Imenik javnobi­lježničkih zamjenika upisuje se:

1) Prezime i ime zamjenika;

2) Jedinstveni matični broj građanina;

3) Dan i mjesec rođe­nja;

4) Broj i datum odluke kojom je postav­ljen;

5) Broj i datum Komore o upisu;

6) Datum upisa;

7) Ime i prezime javnog bi­lježnika kome je postav­ljen;

8) Sjedište ureda;

9) Promjene nastale tijekom obav­lja­nja dužnosti te brojevi i datumi odluka na teme­lju kojih je do ­njih došlo;

10) Dan i razlog brisa­nja iz imenika s datumom odluke na teme­lju koje je došlo do brisa­nja iz imenika;

11) Zabi­lježba o pokreta­nju postupka za razrješe­nje s brojem i datumom odluke na teme­lju koje je zabi­lježba izvršena;

12) Zabi­lježba o privremenom uda­lje­nju iz službe, s brojem i datumom odluke na teme­lju koje je zabi­lježba izvršena;

13) Zabi­lježba pokreta­nja disciplinskog postupka s brojem i datumom odluke na teme­lju koje je zabi­lježba izvršena;

14) Podaci o dužnostima u tijelima Komore i zbora.

Članak 44.

U Imenik javnobi­lježničkih prisjednika upisuje se:

1) Prezime i ime prisjednika;

2) Jedinstveni matični broj građanina;

3) Dan i mjesto rođe­nja;

4) Broj i datum odluke o postav­lje­nju;

5) Broj odluke Komore o upisu u imenik;

6) Dan upisa;

7) Prezime i ime javnog bi­lježnika u čijem uredu prisjednik radi;

8) Sjedište ureda;

9) Promjene nastale tijekom obav­lja­nja  prisjedništva te bro­je­vi i datumi odluka na teme­lju kojih je do tih promjena došlo;

10) Dan i razlog brisa­nja iz imenika s brojem i datumom odluke na teme­lju koje je došlo do brisa­nja;

11) Zabi­lježba o pokreta­nju postupka za razrješe­nje s brojem i datumom rješe­nja na teme­lju koje­ga je zabi­lježba izvršena;

12) Zabi­lježba o privremenom uda­lje­nju iz službe s brojem i datumom odluke na teme­lju koje je zabi­lježba izvršena;

13) Zabi­lježba o pokreta­nju disciplinskog postupka s brojem i datumom odluke na teme­lju koje je zabi­lježba izvršena;

14) Podaci o dužnostima u tijelima Komore i zbora.

Članak 45.

U Imenik javnobi­lježničkih vježbenika upisuje se:

1) Prezime i ime vježbenika;

2) Jedinstveni matični broj građanina;

3) Dan i mjesto rođe­nja;

4) Broj i datum rješe­nja Komore o izboru i postav­ljenju;

5) Broj odluke Komore o upisu u imenik;

6) Dan upisa;

7) Prezime i ime javnog bi­lježnika u čijem uredu vježbenik radi;

8) Sjedište ureda;

9) Promjene nastale tijekom obav­lja­nja  vježbeništva te brojevi i datumi odluka na teme­lju kojih je do tih promjena došlo;

10) Dan i razlog brisa­nja iz imenika s brojem i datumom odluke na teme­lju koje je došlo do brisa­nja;

11) Zabi­lježba o pokreta­nju postupka za razrješe­nje s brojem i datumom rješe­nja na teme­lju koje­ga je zabi­lježba izvršena;

12) Zabi­lježba o privremenom uda­lje­nju iz službe s brojem i datumom odluke na teme­lju koje je zabi­lježba izvršena;

13) Zabi­lježba pokreta­nja disciplinskog postupka s brojem i datumom odluke na teme­lju koje je zabi­lježba izvršena;

14) Podaci o dužnostima u tijelima Komore i zbora.

Članak 46.

U Upisnik zajedničkog javnobi­lježničkog ureda upisuje se:

1) prezimena i imena javnih bi­lježnika koji vode zajednički ured, uz naznaku brojeva Imenika javnih bi­lježnika u koji su upisani;

2) broj i datum odluke Ministarstva kojim im je odobreno vođe­nje zajedničkog ureda;

3) mjesto i datum sklapa­nja ugovora o zajedničkom obav­lja­nju službe;

4) broj i datum odluke Komore o upisu;

5) datum upisa;

6) promjene nastale tijekom vođe­nja zajedničkog ureda te brojevi i datumi odluka na teme­lju kojih je do tih promjena došlo;

7) dan i razlog brisa­nja zajedničkog ureda, s brojem i datumom odluke na teme­lju koje je došlo do brisa­nja.

IX. STRUČNE SLUŽBE

Članak 47.

Za obav­lja­nje stručnih administrativnih pomoćnih i drugih poslova Komora ima stručnu službu.

Stručnu službu čini tajnik i odgovarajući broj zaposlenih djelatnika.

O potrebi zapoš­ljava­nja djelatnika i ­njihovom broju odlučuje Upravni odbor Hrvatske javnobi­lježničke komore.

Članak 48.

Tajnik Komore je osoba s visokom stručnom spremom – diplomirani pravnik s položenim javnobi­lježničkim ispitom i aktivnim zna­njem najma­nje dva jezika.

Tajnika Komore teme­ljem natječaja izabire Upravni odbor.

Tajnik organizira obav­lja­nje tehničkih i stručnih poslova u Komori i dužan je redovno o svemu u svezi događa­nja i rada Komore izvještavati predsjednika Komore.

Tajnik Komore usko surađuje sa stručnim Povjerenstvima Komore, priprema sastanke i obvezatno ­njima prisustvuje, sudjeluje u organizaciji stručnih savjetova­nja, priprema sjednice Upravnog odbora, sjednice Nadzornog odbora, skupštine.

Za svoj rad odgovara predsjedniku Komore i Upravnom odboru Hrvatske javnobi­lježničke komore.

Članak 49.

Stručna kvalifikacija, uvjeti i opis poslova utvrđuju se posebnim pravilnikom koji donosi Upravni odbor Hrvatske javnobi­lježničke komore.

Članak 50.

Stručna služba Komore treba odgovarati potrebama i zahtjevima članova i omogućavati stručno, kvalitetno, pravovremeno i odgovorno izvršava­nje zadaća Komore prema Zakonu o javnom bi­lježništvu i ovom Statutu.

X. GLASILO »JAVNI BILJEŽNIK«

Članak 51.

1) Glasilo Komore je časopis »Javni bi­lježnik«.

2) U glasilu se objav­ljuju odluke, akti i obavijesti tijela Komore, te stručni i znanstveni radovi iz područja djelatnosti javnobi­lježničke službe.

3) Glasilo izlazi mjesečno ili dvomjesečno, primaju ga svi javni bi­lježnici, vršite­lji dužnosti te javnobi­lježnički zamjenici, prisjednici i vježbenici.

Članak 52.

1) Članove uredništva, glavnog i odgovornog urednika i ured­nika »Javnog bi­lježnika« imenuje Upravni odbor na vrijeme od tri godine.

2) Članovi uredništva, glavni i odgovorni urednik te urednik odgovaraju za svoj rad Upravnom odboru.

XI. FINANCIJSKO POSLOVANJE KOMORE

Članak 53.

1) Financijsko poslova­nje Komore obav­lja se na osnovi godiš­nje­g proračuna prihoda i rashoda, koji odobrava.

2) Proračunski prihodi Komore jesu:

1. upisnina javnih bi­lježnika te javnobi­lježničkih prisjednika i vježbenika;

2. članarina javnih bi­lježnika te javnobi­lježničkih prisjednika i vježbenika;

3. naknade ovjere i potvrda upisnika i ostali prihodi i doprinosi teme­ljem odluke Skupštine odnosno Upravnog odbora.

3) Izvanredni prihodi Komore jesu:

1. novčane disciplinske kazne;

2. različiti izvanredni prihodi.

Članak 54.

1) Komora koristi svoja sredstva za ostvariva­nje zadataka Komore utvrđenih Zakonom o javnom bi­lježništvu i ovim Statutom.

2) Upravni odbor može odobriti uporabu sredstava Komore i za druge opravdane svrhe ili potrebe.

Članak 55.

1) Upravni odbor za novčano poslova­nje Komore iz svojih redova izabire rizničara Komore.

2) Rizničar Komore:

1. brine o urednosti naplata upisnine i članarine;

2. brine o ažurnosti i urednosti evidencije financijskog poslo­va­nja Komore;

3. kontrolira točnost i urednost vođe­nja prihoda i rashoda Ko­more;

4. odobrava i potpisuje naru­džbenice, račune i isplate do visine od 5.000,00 kuna;

5. vodi brigu o financijskom sta­nju Komore i o tome izvješ­tava Upravni odbor;

6. sastav­lja godiš­nje izvješće o financijskom sta­nju za Skup­šti­nu Komore.

Članak 56.

Zborovi vode svoje novčano poslova­nje na teme­lju posebnog proračuna, koji odobrava Upravni odbor Komore.

XII. GRB, PEČAT I ŽIGOVI KOMORE I ZBOROVA

Članak 57.

1) Komora ima svoj grb, koji utvrđuje Skupština.

2) Pečat i žigovi Komore su okruglog oblika, promjera 38 mm, s natpisom: »Republika Hrvatska, Hrvatska javnobi­lježnička komora – Zagreb«.

3) Pečat za tintu može se otiskivati u crnoj, tamnoplavoj ili ­ljubičastoj tinti.

4) Žig izrađen od metala otiskuje se u crvenom vosku.

5) Komora ima i suhi žig.

6) Zborovi imaju svoje pečate i žigove u skladu s odlukom Upravnog odbora.

XIII. POHRANA SPISA

Članak 58.

1) Imenici, upisnici i spisi koji se odnose na pojedine javne bi­lježnike čuvaju se trajno, dok se ostali spisi čuvaju deset godina.

2) Upravni odbor može donijeti posebnu odluku o pohrani spisa Komore.

XIV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 59.

1) Predsjednika komore, Upravni odbor i nadzorni odbor izabrat će Osnivačka skupština.

2) Opće akte iz članka 11. stavka 1. ovog Statuta Skupština će donijeti na izvanrednoj sjednici koja će se održati najkasnije u roku od šest mjeseci od dana održavanja osnivačke sjednice.

Članak 60.

Tumače­nje pojedinih odredaba ovog Statuta daje Skupština Hrvatske javnobi­lježničke komore.

Članak 61.

Ovaj pročišćeni tekst Statuta stupa na snagu danom donoše­nja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Predsjednik
Hrvatske javnobi­lježničke komore
Ante Ilić, v. r.