Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-I-673/1996 i dr. od 28. ožujka 2001.

NN 27/2001 (30.3.2001.), Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-I-673/1996 i dr. od 28. ožujka 2001.

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

485

Ustavni sud Republike Hrvatske, u sastavu Smi­­ljko Sokol, predsjednik Suda, te suci Marijan Hra­­njski, Petar Klarić, Jurica Malčić, Ivan Matija, Ivan Mrko­­njić, Jasna Omejec, Emilija Rajić, Vice Vukojević i Milan Vuković, odlučujući o prijedlogu Vlade Republike Hrvatske, na sjednici održanoj dana 28. ožujka 2001. godine, donio je

ODLUKU

1. Produ­­ljuje se rok odgode prestanka važe­­nja odredaba Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine (»Narodne novine«, broj 92/96), ukinutih Odlukom i rješe­­njem Ustavnog suda, broj U-I-673/1996 i dr. od 21. trav­­nja 1999. godine, objav­­ljenima u »Narodnim novinama«, broj 39/99.

II. Određuje se novi rok prestanka važe­­nja ukinutih zakonskih odredaba iz točke I. ove izreke, tako da one prestaju važiti na dan 15. srp­­nja 2001. godine.

Obrazlože­­nje

1. Ustavnom sudu Republike Hrvatske dostav­­ljen je 14. ožujka 2001. godine podnesak Vlade Republike Hrvatske, klasa: 934/01/00-02/02, urbroj: 5030109-01-2 od 9. ožujka 2001. godine, pod nazivom »Prijedlog za produ­­lje­­nje roka za donoše­­nje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine«.

Iz sadržaja podneska razvidno je da se radi o (ponovnom) prijedlogu Vlade Republike Hrvatske za odgodu prestanka važe­­nja pojedinih odredaba Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine (»Narodne novine«, broj 92/96, u da­­lj­­njem tekstu: Zakon), koje je Ustavni sud ukinuo svojom Odlukom i rješe­­njem, broj: U-I-673/1996 i dr. od 21. trav­­nja 1999. godine, objav­­ljenima u »Narodnim novinama«, broj 39/99 (u da­­lj­­njem tekstu: odluka Ustavnog suda).

2. U podnesku kojim predlaže produ­­lje­­nje roka prestanka važe­­nja ukinutih odredaba Zakona, predlagate­­ljica napomi­­nje da je na sjednici Vlade Republike Hrvatske, održanoj 9. ožujka 2001. godine, utvrđen Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine, kojim se predlaže ispuniti obveze koje proizlaze iz odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske u ovom iznimno složenom području, ali otkla­­njaju i drugi nedostaci važeće­g Zakona. Predlagate­­ljica posebno ističe da se »radi o jednom od zakona koji je u ovom trenutku od izuzetnog značaja za Republiku Hrvatsku«, te stoga napomi­­nje da će se, osim rasprave u Hrvatskom saboru u dva čita­­nja, u vezi s prijedlogom izmjena i dopuna Zakona obaviti i šira javna rasprava. Budući da se cjelokupni postupak neće moći realizirati do 31. ožujka 2001. godine, istekom koje­g dana prestaju važiti odredbe Zakona koje je svojom odlukom ukinuo Ustavni sud, predlagate­­ljica predlaže određe­­nje novog roka odgode prestanka važe­­nja ukinutih odredaba Zakona.

Prijedlog je osnovan.

3. Ustavni sud Republike Hrvatske je Odlukom i rješe­­njem, broj: U-I-673/1996 i dr. od 21. trav­­nja 1999. godine, objav­­ljenima u »Narodnim novinama«, broj 39/99, ukinuo pojedine odredbe Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine. U točki 3. izreke te odluke, Ustavni sud je odredio da ukinute odredbe Zakona, navedene pod točkom 1. a), b) i c) izreke, prestaju važiti stupa­­njem na snagu zakona kojim će (tadaš­­nji) Hrvatski državni sabor donijeti nove odredbe umjesto ukinutih, a najkasnije istekom roka od jedne (1) godine od dana objave te odluke u »Narodnim novinama«, to jest do 23. trav­­nja 2000. godine.

Na prijedlog Zastupničkog doma Hrvatskoga državnog sabora, Ustavni sud je odlukom pod istim brojem, donesenom 20. trav­­nja 2000. godine, a objav­­ljenom u »Narodnim novinama«, broj 43/2000, produ­­ljio rok odgode prestanka važe­­nja ukinutih odredaba Zakona do 31. prosinca 2000. godine.

Na prijedlog Vlade Republike Hrvatske, Ustavni sud je odlukom pod istim brojem, donesenom 20. prosinca 2000. godine, a objav­­ljenom u »Narodnim novinama«, broj 131/2000, iznova produ­­ljio rok odgode prestanka važe­­nja ukinutih odredaba Zakona do 31. ožujka 2001. godine.

4. Ocje­­njujući sve okolnosti slučaja važne za donoše­­nje odluke o ovom ustavnopravnom predmetu, Ustavni sud je utvrdio da se razlozi za ponovno produ­­lje­­nje odgodnog roka prestanka važe­­nja ukinutih odredaba Zakona, vezani uz iznimnu složenost i važnost građe koja se novim zakonom treba urediti, više ne bi mogli smatrati opravdanim. Predlagate­­ljica je, prema ocjeni Suda, imala dovo­­ljno vremena za pripremu novog zakonskog prijedloga, osobito stoga što je u prethodnom prijedlogu sama predložila du­­ljinu traja­­nja odgodnog roka (do 31. ožujka 2001. godine), iz če­ga se treba zak­­ljučiti da je taj odgodni rok i prema ocjeni same predlagate­­ljice trebao biti dostatan za pripremu odgovarajućih izmjena i dopuna Zakona.

5. Uvažavajući, međutim, či­­njenicu da je predlagate­­ljica po­čet­kom ožujka 2001. godine uputila Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine u parlamentarnu proceduru, Ustavni sud utvrđuje da je produ­­lje­­nje odgodnog roka prestanka važe­­nja ukinutih odredaba Zakona u takvim okolnostima i iz tog razloga opravdano.

U postupku ocjene opravdanosti ponovnog produ­­lje­­nja od­god­nog roka prestanka važe­­nja ukinutih odredaba Zakona, Ustavni sud je uzeo u obzir prosječno traja­­nje postupka donoše­­nja zakona u Hrvatskom saboru, ali i iskazanu namjeru predlagate­­ljice da se o tom prijedlogu zakona provede »šira javna rasprava«. Budući da svaki oblik javne, a osobito stručne rasprave, provedene prije izglasava­­nja prijedloga zakona u Hrvatskom saboru, doprinosi ostvariva­­nju najviših vrednota ustavnog poretka Republike Hrvat­ske utvrđenih u članku 3. Ustava, Ustavni sud je prijedlog ocijenio osnovanim, a ponovno produ­­lje­­nje roka opravdanim.

6. Iz navedenih razloga, teme­­ljem članka 53. stavka 2. Ustav­nog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 99/99), Ustavni sud je odlučio kao u izreci.

Klasa: U-I-673/1996 i dr.
Zagreb, 28. ožujka 2001.

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik
dr. sc. Smi­­ljko Sokol, v. r.