Promjena Ustava Republike Hrvatske

NN 28/2001 (2.4.2001.), Promjena Ustava Republike Hrvatske

ZASTUPNIČKI DOM HRVATSKOGA SABORA

487

Na temelju članka 146. Ustava Republike Hrvatske, Za­stupnički dom Hrvatskoga sabora na sjednici 28. ožujka 2001., donosi

ODLUKU

O PROGLAŠENJU PROMJENE USTAVA
REPUBLIKE HRVATSKE

Proglašava se Promjena Ustava Republike Hrvatske koju je donio Zastupnički dom Hrvatskoga sabora na sjednici 28. ožujka 2001.

Klasa: 012-02/01-01/03
Zagreb, 28. ožujka 2001.

ZASTUPNIČKI DOM HRVATSKOGA SABORA

Predsjednik
Zastupničkog doma Hrvatskoga sabora
Zlatko Tomčić, v. r.

PROMJENA
USTAVA REPUBLIKE HRVATSKE

Članak 1.

U Ustavu Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 56/90., 135/97., 8/98. - pročišćeni tekst, 113/00. i 124/00. - pro­čiš­ćeni tekst) u Glavi I. IZVORIŠNE OSNOVE u stavku 1. podstavku 12. na kraju se briše točka i dodaju riječi: “na povijesnoj prekretnici odbacivanja komunističkog sustava i promjena među­narodnog poretka u Europi, hrvatski je narod na prvim demokratskim izborima (godine 1990.), slobodno izraženom voljom potvrdio svoju tisućgodišnju državnu samobitnost. Novim Ustavom Republike Hrvatske (1990.) i pobjedom u Domovinskom ratu (1991. - 1995.) hrvatski je narod iskazao svoju odlučnost i spremnost za uspostavu i očuvanje Republike Hrvatske kao sa­mo­stalne i nezavisne, suverene i demokratske države.”

Stavak 2. briše se.

Članak 2.

U članku 7. stavku 2. i 3. riječi: “Zastupničkog doma” brišu se.

Članak 3.

Naziv Glave III: “III. TEMELJNE SLOBODE I PRAVA ČOVJEKA I GRAĐANINA” mijenja se i glasi: “III. ZAŠTITA LJUDSKIH PRAVA I TEMELJNIH SLOBODA”.

Članak 4.

U članku 14. stavku 1. riječi: “Svaki čovjek i građanin” zamjenjuju se riječju: “Svatko”, a riječ: “sva” briše se.

Članak 5.

U članku 17. stavku 1. riječ: “Sabor” zamjenjuje se riječima “Hrvatski sabor”.

U stavku 2. riječ: “građana” zamjenjuje se riječju: “osoba”.

Članak 6.

U članku 26. riječ: “građani” zamjenjuje se riječima: “državljani Republike Hrvatske”.       

Članak 7.

U članku 27. riječ: “građanima” zamjenjuje se riječju: “svakome”.

Članak 8.

U članku 32. stavku 2. riječ: “građanin” zamjenjuje se riječju: “državljanin”.

Članak 9.

U članku 35. riječi: “čovjeku i građaninu” brišu se.

Članak 10.

U članku 42. riječi: “Svim se građanima” zamjenjuju se riječima: “Svakom se”, na kraju rečenice briše se točka i dodaju riječi: “u skladu sa zakonom.”

 

Članak 11.

U članku 43. stavku 1. riječ: “Građanima” zamjenjuje se riječju: “Svakom”, riječi: “građani mogu” riječima: “svatko može”, a na kraju rečenice briše se točka i dodaju riječi: “u skladu sa zakonom.”

Članak 12.

U članku 44. riječ: “građanin” zamjenjuje se riječju: “državljanin”.

Članak 13.

U članku 45. stavak 1. mijenja se i glasi:

“Hrvatski državljani imaju opće i jednako biračko pravo s navršenih 18 godina u skladu sa zakonom. Biračko se pravo ostvaruje na neposrednim izborima tajnim glasovanjem.”

U stavku 2. riječi: “Zastupnički dom Sabora” zamjenjuju se riječima: “Hrvatski sabor”.

Članak 14.

U članku 46. riječi: “Svaki građanin” zamjenjuju se riječju: “Svatko”.

Članak 15.

U članku 47. stavku 1. riječ: “građana” zamjenjuje se riječju: “državljana”.

Članak 16.

U članku 49. stavku 2. druga rečenica mijenja se i glasi:

“Zabranjena je zlouporaba monopolskog položaja određenog zakonom.”

Članak 17.

U članku 53. stavku 3. riječi: “Zastupničkom domu Hrvatskoga sabora” zamjenjuju se riječima: “Hrvatskom saboru”.

Članak 18.

U članku 57. stavku 1. riječ: “građanima” zamjenjuje se riječju: “osobama”.

Članak 19.

U članku 58. riječ: “građaninu” briše se, a na kraju rečenice briše se točka i dodaju riječi: “u skladu sa zakonom.”

Članak 20.

U članku 69. stavku 2. riječi: “pravo građana na” zamjenjuju se riječima: “uvjete za”.

U stavku 3. riječi: “Građani, državna, javna i gospodarska tijela i udruge dužni su” zamjenjuju se riječima: “Svatko je dužan”.

Članak 21.

U članku 70. stavak 2. briše se.

Članak 22.

U članku 71. stavku 1. riječi: “Zastupnički dom” zamjenjuju se riječima: “Hrvatski sabor”.

Stavak 2. briše se.

Članak 23.

U članku 72. stavku 1. riječi: “domove Hrvatskoga sabora” zamjenjuju se riječima: “Hrvatski sabor”.

Stavak 2. briše se.

U dosadašnjem stavku 3. koji postaje stavak 2. riječi: “domove Sabora” zamjenjuju se riječima: “Hrvatski sabor”.

Članak 24.

U članku 73. stavku 1. riječi: “domove Hrvatskoga sabora” zamjenjuju se riječima: “Hrvatski sabor”, a riječi: “domova Sabora” riječima: “Hrvatskoga sabora.”

U stavku 2. riječ: “domova” briše se.

U stavku 3. riječi: “Pojedini dom Sabora” zamjenjuju se riječima: “Hrvatski sabor”, iza riječi: “većina zastupnika” stavlja se točka, a riječi: “tog doma” brišu se.

Članak 25.

U članku 74. stavku 2. riječ: “Saboru” zamjenjuje se riječima: “Hrvatskom saboru”.

Članak 26.

U članku 75. stavku 2. riječ: “Saboru” zamjenjuje se riječima: “Hrvatskom saboru.”

U stavku 3. riječi: “doma Sabora” zamjenjuju se riječima: “Hrvatskoga sabora.”

U stavku 4. u prvoj i drugoj rečenici riječi: “doma Sabora” zamjenjuju se riječima: “Hrvatskoga sabora”.

U stavku 5. riječi: “dom Sabora” zamjenjuju se riječima: “Hrvatski sabor”, a riječ: “doma” iza riječi: “mandatno-imunitetno povjerenstvo” briše se.

Članak 27.

U članku 77. stavku 1. riječi: “Zastupnički dom i Županijski dom mogu” zamjenjuju se riječima: “Hrvatski sabor može”, a riječi: “pojedinog doma” brišu se.

U stavku 2. riječi: “Zastupnički dom” zamjenjuju se riječima: “Hrvatski sabor”.

Članak 28.

U članku 78. stavku 1. riječi: “Domovi Hrvatskoga sabora redovito zasjedaju” zamjenjuju se riječima: “Hrvatski sabor redovito zasjeda”.

U stavku 2. riječi: “Domovi Hrvatskoga sabora zasjedaju” zamjenjuju se riječima: “Hrvatski sabor zasjeda”, a riječi: “u domu” brišu se.

U stavku 3. riječ: “doma” zamjenjuje se riječima: “Hrvatskoga sabora”, a riječ: “dom” riječima: “Hrvatski sabor”.

Članak 29.

U članku 79. stavku 1. riječi: “Zastupnički dom i Županijski dom imaju” zamjenjuju se riječima: “Hrvatski sabor ima”.

Stavak 2. briše se.

U dosadašnjem stavku 3. koji postaje stavak 2. riječi: “pojedinog doma Sabora” zamjenjuju se riječima: “Hrvatskoga sabora”, a riječ: “doma” iza riječi: “poslovnikom” briše se.

U dosadašnjem stavku 4. koji postaje stavak 3. riječ: “doma” briše se.

Članak 30.

U članku 80. stavku 1. riječi: “Zastupnički dom” zamjenjuju se riječima: “Hrvatski sabor”, u podstavku 5. riječ: “Sabora” zamjenjuje se riječima: “Hrvatskoga sabora”, a u podstavku 11. riječ: “Saboru” zamjenjuje se riječima: “Hrvatskom saboru”.

Članak 31.

Članak 81. briše se.

Članak 32.

U članku 82. stavku 1. riječi: “Zastupnički dom i Županijski dom donose” zamjenjuju se riječima: “Hrvatski sabor donosi”.

Članak 33.

U članku 83. stavku 1., 2. i 3. riječi: “Zastupnički dom” zamjenjuju se riječima: “Hrvatski sabor”.

U stavku 2. riječi: “slobode i prava čovjeka i građanina” zamjenjuju se riječima: “ljudska prava i temeljne slobode”.

Stavak 4. briše se.

Članak 34.

U članku 84. riječ: “domova” briše se.

Članak 35.

Članak 85. mijenja se i glasi:

“Pravo predlagati zakone ima svaki zastupnik, klubovi zastupnika i radna tijela Hrvatskoga sabora te Vlada Republike Hrvatske.”

Članak 36.

U članku 86. stavku 2. riječi: “Zastupničkog doma “ brišu se.

Članak 37.

U članku 87. stavku 1. i 3. riječi: “Zastupnički dom” zamjenjuju se riječima: “Hrvatski sabor”.

Članak 38.

U članku 88. stavku 1. i 3. riječi: “Zastupnički dom” zamjenjuju se riječima: “Hrvatski sabor”, a u stavku 1. riječi: “sloboda i prava čovjeka i građanina” zamjenjuju se riječima: “ljud­skih prava i temeljnih sloboda”.

Članak 39.

U članku 92. stavku 1. riječi: “Domovi Hrvatskoga sabora mogu” zamjenjuju se riječima: “Hrvatski sabor može”.

U stavku 3. riječ: “doma” briše se.

Članak 40.

U članku 93. stavku 2. riječi: “Zastupnički dom” zamjenjuju se riječima: “Hrvatski sabor”.

Članak 41.

U članku 96. stavku 2. riječi: “Zastupnički dom Hrvatskoga sabora” zamjenjuju se riječima: “Hrvatski sabor”.

Članak 42.

U članku 98. stavku 1. podstavak 1. mijenja se i glasi:

“- raspisuje izbore za Hrvatski sabor i saziva ga na prvo zasjedanje”.

Podstavak 3. mijenja se i glasi:

“- povjerava mandat za sastavljanje Vlade osobi koja, na temelju raspodjele zastupničkih mjesta u Hrvatskom saboru i obav­ljenih konzultacija, uživa povjerenje većine svih zastupnika”.

Članak 43.

U članku 99. stavku 3. riječi: “mjerodavnog odbora Zastup­ničkog doma” zamjenjuju se riječima: “nadležnog odbora”.

Članak 44.

U članku 100. stavku 3. riječi: “Zastupničkog doma “ brišu se.

Članak 45.

U članku 101. stavku 1. riječi: “Zastupničkog doma” brišu se, a riječi: “Zastupnički dom” zamjenjuju se riječima: “Hrvatski sabor”.

U stavku 3. riječi: “Zastupničkom domu Hrvatskoga sabora” zamjenjuju se riječima: “Hrvatskom saboru”, a riječ: “Dom” briše se.

U stavku 4. riječi: “Zastupničkom domu” zamjenjuju se riječima: “Hrvatskom saboru”, a riječi: “Zastupnički dom” riječi­ma: “Hrvatski sabor”.

Članak 46.

U članku 103. stavku 2. riječi: “mjerodavnog odbora Zastup­ničkog doma” zamjenjuju se riječima: “nadležnog odbora”.

Članak 47.

U članku 104. stavku 1. riječi: “Zastupnički dom Hrvatskoga sabora” i riječ: “Dom” zamjenjuju se riječima: “Hrvatski sabor”.

U stavku 2. riječi: “Zastupnički dom” zamjenjuju se riječima: “Hrvatski sabor”.

Članak 48.

U članku 105. stavku 2. riječi: “Zastupnički dom” zamjenjuju se riječima: “Hrvatski sabor”.

Članak 49.

U članku 110. stavku 2. riječi: “Zastupničkom domu Hrvat­skoga sabora” zamjenjuju se riječima: “Hrvatskom saboru”.

U stavku 3. riječi: “Zastupničkom domu” zamjenjuju se rije­či­ma: “Hrvatskom saboru”.

U stavku 4. riječi: “Zastupničkim domom” zamjenjuju se riječima: “Hrvatskim saborom”.                               

Članak 50.

U članku 111. stavku 2. riječi: “Zastupničkog doma” zamjenjuju se riječima: “Hrvatskoga sabora”.

Članak 51.

U članku 112. riječi: “Zastupnički dom” zamjenjuju se riječima: “Hrvatski sabor”.

Članak 52.

U članku 113. stavku 1. podstavku 3. riječ: “Sabora” zamjenjuje se riječima: “Hrvatskoga sabora”.

Članak 53.

U članku 115. stavku 1. riječi: “Zastupničkom domu Hrvat­skoga sabora” zamjenjuju se riječima: “Hrvatskom saboru”.

Članak 54.

U članku 116. stavku 1. riječi: “Zastupničkom domu Hrvat­skoga sabora” zamjenjuju se riječima: “Hrvatskom saboru”.

U stavku 3., 4. i 5. riječi: “Zastupničkom domu” zamjenjuju se riječima: “Hrvatskom saboru”.

U stavku 6. riječi: “Zastupnički dom” zamjenjuju se riječima: “Hrvatski sabor”.

Stavak 7. mijenja se i glasi:

“Ako se izglasa nepovjerenje predsjedniku Vlade ili Vladi u cjelini, predsjednik Vlade i Vlada podnose ostavku. Ako se u roku od 30 dana ne izglasa povjerenje novom mandataru i članovima koje predlaže za sastav Vlade, predsjednik Hrvatskoga sabora obavijestit će o tome Predsjednika Republike Hrvatske. Nakon primljene obavijesti predsjednika Hrvatskoga sabora Predsjednik Republike će odmah donijeti odluku o raspuštanju Hrvatskoga sabora i istovremeno raspisati izbore za Hrvatski sabor.”

U stavku 8. riječi: “Zastupničkom domu” zamjenjuju se rije­čima: “Hrvatskom saboru”.

Članak 55.

U članku 119. stavku 2. riječi: “mjerodavnog odbora Zastup­ničkog doma” zamjenjuju se riječima: “nadležnog odbora”, a rije­či: “Zastupnički dom Hrvatskoga sabora” zamjenjuju se riječima: “Hrvatski sabor”.

Članak 56.

U članku 122. stavku 2. riječi: “osim ako se ne radi o kršenju zakona od strane suca” zamjenjuju se riječima: “osim ako se radi o kršenju zakona od strane suca koje je kazneno djelo”.

Članak 57.

U članku 124. stavku 2. riječi: “mjerodavnog odbora Zastup­ničkog doma” zamjenjuju se riječima: “nadležnog odbora”.

U stavku 3. riječi: “Zastupnički dom Sabora” zamjenjuju se rije­čima: “Hrvatski sabor”.                                                                                    

Članak 58.

U članku 125. stavku 2. riječi: “mjerodavnog odbora Zastup­ničkog doma” zamjenjuju se riječima: “nadležnog odbora Hrvat­skoga sabora”, a riječi “Zastupnički dom Hrvatskoga sabora” riječima: “Hrvatski sabor”.

U stavku 4. riječi: “Zastupnički dom Sabora” zamjenjuju se riječima: “Hrvatski sabor”.

Članak 59.

U članku 126. stavku 1. riječi: “Zastupnički dom” zamjenjuju se riječima: “Hrvatski sabor”.

U stavku 2. riječi: “Zastupničkom domu” zamjenjuju se rije­čima “Hrvatskom saboru”, a riječi: “Zastupničkog doma, mjerodavan za pitanje Ustava” riječima: “Hrvatskoga sabora, nadležan za Ustav”.

Članak 60.

U članku 129. stavku 1. podstavku 4. riječi: “povrijeđene temeljne slobode i prava čovjeka i građanina” zamjenjuju se rije­či­ma: “povrijeđena ljudska prava i temeljne slobode”, a riječ: “za­jam­čeno” zamjenjuje se riječju: “zajamčeni”.

U podstavku 5. riječi: “Zastupnički dom Hrvatskoga sabora” zamjenjuju se riječima: “Hrvatski sabor”.

Članak 61.

U članku 130. riječi: “Zastupnički dom” zamjenjuju se riječima: “Hrvatski sabor”.

Članak 62.

U članku 132. stavku 1. riječi: “ustavnih sloboda i prava čovjeka i građanina” zamjenjuju se riječima: “ljudskih prava i temeljnih sloboda zajamčenih Ustavom”.

Članak 63.

U članku 139. riječi: “Zastupničkog doma “ brišu se.

Članak 64.

U članku 140. stavku 1., 2. i 3. riječi: “Zastupnički dom Hrvatskoga sabora” i “Zastupnički dom Sabora” zamjenjuju se rije­čima: “Hrvatski sabor”.

U stavku 4. riječi: “Zastupničkog doma” brišu se.

Članak 65.

U članku 142. stavku 1., 3. i 5. riječi: “Zastupničkom domu Sabora”, “Zastupnički dom Sabora”, odnosno “Zastupničkog doma Sabora” zamjenjuju se riječima: “Hrvatskom saboru”, “Hrvatski sabor”, odnosno “Hrvatskoga sabora”.

Članak 66.

U članku 143. riječi: “Zastupničkom domu Hrvatskoga sabora” zamjenjuju se riječima: “Hrvatskom saboru”.

Članak 67.

U članku 144. stavak 1. mijenja se i glasi:

“Hrvatski sabor odlučuje da li će pristupiti promjeni Ustava većinom glasova svih zastupnika.”

U stavku 2. riječi: “Zastupnički dom” zamjenjuju se riječima: “Hrvatski sabor”.

Članak 68.

 Članak 145. mijenja se i glasi:

 “O promjeni Ustava odlučuje Hrvatski sabor dvotrećinskom većinom glasova svih zastupnika.”

Članak 69.

U članku 146. riječi: “Zastupnički dom Hrvatskoga sabora” zamjenjuju se riječima: “Hrvatski sabor”.

Članak 70.

Iza članka 146. dodaje se Glava IX. i članci 146.a, 146.b i 146.c koji glase:

“IX. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 146.a

Stupanjem na snagu ove Promjene Ustava Republike Hrvat­ske prestaje s radom Županijski dom Hrvatskoga sabora te prestaje dužnost dosadašnjem predsjedniku i članovima Državnoga sudbenog vijeća i predsjedniku Vrhovnog suda Republike Hrvat­ske.

Članak 146.b

Hrvatski sabor donijet će Ustavni zakon za provedbu Ustava Republike Hrvatske.

Članak 146.c

Promjena Ustava Republike Hrvatske stupa na snagu kad ju proglasi Zastupnički dom Hrvatskoga sabora.”

Klasa: 012-02/01-01/03
Zagreb, 28. ožujka 2001.

ZASTUPNIČKI DOM HRVATSKOGA SABORA

Predsjednik
Zastupničkog doma Hrvatskoga sabora
Zlatko Tomčić, v. r.

 

Uredništvo knjiga i časopisa Narodnih novina d.d.
svibanj 2019.