Pravilnik o obliku i sadržaju prijave poreza na promet nekretnina

NN 28/2001 (2.4.2001.), Pravilnik o obliku i sadržaju prijave poreza na promet nekretnina

MINISTARSTVO FINANCIJA

493

Na teme­lju članka 17. stavka 4. Zakona o porezu na promet nekretnina (»Narodne novine«, br. 69/97.) ministar financija donosi

PRAVILNIK

O OBLIKU I SADRŽAJU PRIJAVE POREZA NA PROMET NEKRETNINA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom određuje se oblik i sadržaj prijave poreza na promet nekretnina.

Članak 2.

(1) Porezni obveznik prijav­ljuje nastanak porezne obveze na obrascu: Prijava poreza na promet nekretnina, koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

(2) U prijavu poreza na promet nekretnina porezni obveznik unosi:

1. pod I. podatke o prodavate­lju ili otuđite­lju nekretnine – naziv/ime i prezime, adresa sjedišta/prebivališta, MB/JMBG te podatke o stjeca­nju nekretnine koja se otuđuje,

2. pod II. podatke o nekretnini – opis građevine, stana, pos­lov­ne prostorije, zem­ljišta ili druge nekretnine, površina u četvornim metrima, mjesto gdje se nekretnina nalazi i to za građevine adresa i kada je izgrađena, a za zem­ljište katastarska općina, broj zem­ljišno-k­njižnog uloška i broj katastarske čestice,

3. pod III. podatke o izvorima i iznosu sredstava za stjeca­nje nekretnine od: nesamostalnog rada (plaća), samostalnih djelatnosti (obrt i slobodna zanima­nja), imovine i imovinskih prava (najam, zakup), kapitala (dividendi, udjela u dobiti i kamata), nas­ljedstva, darova, kredita i drugo,

4. pod IV. podatke o svrsi stjeca­nja nekretnine za privatne svr­he (stambeni prostor, kuća za odmor i drugo) ili poslovne svrhe (građevine, zem­ljišta i drugo),

5. pod V. podatke za priznava­nje porezne povlastice (o stje­ca­nju nekretnine u postupku vraća­nja oduzete imovine i komasacije nekretnine, unosu nekretnine u trgovačko društvo kao os­ni­va­č­kog uloga, prijavi prebivališta na području posebne državne skrbi) i drugo.

Članak 3.

Danom stupa­nja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o obliku i sadržaju prijave poreza na promet nekretnina (»Narodne novine«, br. 73/97.).

Članak 4.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana nakon objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 410-20/01-01/17
Urbroj: 513-07/01-1
Zagreb, 16. ožujka 2001.

Ministar financija
dr. Mato Crkvenac, v. r.

 

 

 
POREZNI OBVEZNIK (STJECATELJ NEKRETNINE)
 
________________________________________                             MINISTARSTVO FINANCIJA –       
(Naziv/ime i prezime)                                                POREZNA UPRAVA
 
________________________________________                             PODRUČNI URED _______________ 
(Adresa, mjesto, ulica i broj)
 
________________________________________                             ISPOSTAVA ___________________ 
(MB/JMBG)
 
 
                               PRIJAVA POREZA NA PROMET NEKRETNINA
 
        Prijavljujem nastanak porezne obveze poreza na promet nekretnina po ugovoru sklopljenom dana 
________________________ po pravomoćnoj odluci suda ili drugog tijela od _________________________ .
 
 
        I.   PODACI O PRODAVATELJU-OTUĐITELJU NEKRETNINE
 
        1. __________________________________________________________________________________________
                                      (Naziv/ime i prezime, adresa)  
 
        2. __________________________________________________________________________________________
                                       (MG/JMBG, porezni broj) 
 
        3.Prodavatelj-otuđitelj stekao je nekretninu koju otuđuje na temelju __________ od __________
 
_______________ po cijeni od __________ kuna.
 
 
        II.  PODACI O NEKRETNINI
 
        1. Opis (građevine, stana, poslovne prostorije, zem­ljišta ili druge nekretnine)
 
______________________________________________________________________________________________________
 
 
        2. Površina u četvornim metrima ____________________________ .
 
        3. Mjesto gdje se nekretnina nalazi (za građevine adresa i kada je izgrađena)
______________________________________________________________________________________________________
 
        4. Za zem­ljište: katastarska općina ___________ , broj zem­ljišno­k­njižnog uloška __________ 
        
        i broj katastarske čestice ________________ .
 
 
        III. IZVORI SREDSTAVA ZA STJECANJE NEKRETNINE*
 
            __________________________________________________________________________________________
 
______________________________________________________________________________________________________
 
 
        IV.  SVRHA STJECANJA NEKRETNINE**
 
           __________________________________________________________________________________________
 
______________________________________________________________________________________________________
 
 
        V.  PODACI ZA PRIZNAVANJE POREZNE POVLASTICE***
 
           __________________________________________________________________________________________
 
______________________________________________________________________________________________________
 
 
        VI. NAPOMENE POREZNOG OBVEZNIKA
 
           __________________________________________________________________________________________
 
______________________________________________________________________________________________________
 
          
 
 
 
 
 
____________________________________
MJESTO I NADNEVAK PODNOŠENJA PRIJAVE
 
                                               ____________________________________
 
                                                     (potpis ili potpis i pečat 
                                                          podnositelja prijave)
 
Privitak:  ___________________________
           (ugovor ili odluka suda ili 
           drugog tijela o stjecanju 
           nekretnine)
 
 
______________
 
* podnosite­lj unosi podatke o izvorima i iznosu sredstava od: nesamostalnog rada (plaće), samostalnih 
djelatnosti (obrt, slobodna zanima­nja), imovine i imovinskih prava (najam, zakup), kapitala (dividendi, 
udjela u dobiti i kamata), nas­ljedstva, darova, kredita i dr.
 
** podnosite­lj unosi podatke o stjeca­nju nekretnine za privatne svrhe (stambeni prostor, kuća za odmor 
i dr.) ili poslovne svrhe (građevine, zem­ljišta i dr.),
 
*** podnosite­lj unosi npr. podatke o stjeca­nju nekretnine u postupku vraća­nja oduzete imovine i komasa-
cije nekretnine, podatke o unosu nekretnine u trgovačko društvo kao osnivačkog uloga, podatke o prijavi 
prebivališta na području posebne državne skrbi kup­njom nekretnine na tom području i dr.