Odluka o dopuni Odluke o davanju ovlasti jedinicama lokalne samouprave i Gradu Zagrebu za sklapanje Ugovora o prodaji nacionaliziranih i konfisciranih stanova

NN 29/2001 (4.4.2001.), Odluka o dopuni Odluke o davanju ovlasti jedinicama lokalne samouprave i Gradu Zagrebu za sklapanje Ugovora o prodaji nacionaliziranih i konfisciranih stanova

FOND ZA NAKNADU ODUZETE IMOVINE

514

Na teme­lju članka 8. i 14. Zakona o Fondu za naknadu oduzete imovine (»Narodne novine«, broj 69/97., i 105/99 i 64/00.), Upravni odbor Fonda za naknadu oduzete imovine je na sjednici održanoj 28. ožujka 2001. godine donio sljedeću

ODLUKU

O DOPUNI ODLUKE O DAVANJU OVLASTI JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE I GRADU ZAGREBU ZA SKLAPANJE UGOVORA O PRODAJI NACIONALIZIRANIH I KONFISCIRANIH STANOVA

Članak 1.

U Odluci o dava­nju ovlasti jedinicama lokalne samouprave i Gradu Zagrebu za sklapa­nje ugovora o prodaji nacionaliziranih i konfisciranih stanova (»Narodne novine, broj 97/98. i 119/00.), u članku 5. dodaje se stavak 3., koji glasi:

»Jedinice lokalne samouprave i Grad Zagreb koji vrše poslove naplate i evidencije otplate nacionaliziranih i konfisciranih stanova, te one jedinice lokalne samouprave koje su obav­lja­nje svih poslova iz članka 1. ove Odluke prenijele na pravne osobe suklad­no članku 3. ove Odluke, imaju pravo na naknadu za obav­lja­nje tih poslova u iznosu od 3% od naplaćene cijene dospjelih obroka, počevši od 1. siječ­nja 2001. g. pa do završetka otplate, po svakom pojedinom ugovoru sklop­ljenom na obročnu otplatu.

Naknada će se osigurati obustav­lja­njem od sredstava ostvarenih prodajom nacionaliziranih i konfisciranih stanova prije nji­ho­voga prijenosa na račun Fonda za naknadu oduzete imovine uz ispostav­lja­nje odgovarajuće financijsko-računovodstvene do­ku­men­t­acije«.

Članak 2.

Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 024-04/00-03/2
Urbroj: 5630-01-102/00-8
Zagreb, 28. ožujka 2001.

Predsjednik
Upravnog odbora
prof. dr. Stjepan Ivanišević, v. r.