Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o obvezama i pravima državnih dužnosnika

NN 30/2001 (6.4.2001.), Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o obvezama i pravima državnih dužnosnika

ZASTUPNIČKI DOM HRVATSKOGA SABORA

524

Na teme­lju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O OBVEZAMA I PRAVIMA DRŽAVNIH DUŽNOSNIKA

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o obvezama i pravima državnih dužnosnika, koji je donio Zastupnički dom Hrvatskoga sabora na sjednici 23. ožujka 2001.

Broj: 01-081-01-1006/2
Zagreb, 29. ožujka 2001.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA
O OBVEZAMA I PRAVIMA DRŽAVNIH DUŽNOSNIKA

Članak 1.

U Zakonu o obvezama i pravima državnih dužnosnika (»Narodne novine«, br. 101/98., 135/98., 105/99., 25/00. i 73/00.) u članku 12. iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»Za obračun plaća dužnosnika u 2001. godini primje­njivat će se ista osnovica kao i u 2000. godini.«

Dosadaš­nji stavci 3., 4. i 5. postaju stavci 4., 5. i 6.

Članak 2.

Odredbe članka 12. stavka 2. i 5. ovoga Zakona u 2001. godini neće se primje­njivati.

Članak 3.

U cijelom tekstu Zakona riječi: »Hrvatski državni sabor« u određenom padežu zamje­njuju se riječima: »Hrvatski sabor« u odgovarajućem padežu.

Članak 4.

Stupa­njem na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Uredba o izmjenama i dopuni Zakona o obvezama i pravima državnih dužnosnika (»Narodne novine«, br. 131/00.).

Članak 5.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 023-03/00-01/05
Zagreb, 23. ožujka 2001.

ZASTUPNIČKI DOM HRVATSKOGA SABORA

Predsjednik
Zastupničkog doma Hrvatskoga sabora
Zlatko Tomčić, v. r.