Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o plaćama sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika

NN 30/2001 (6.4.2001.), Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o plaćama sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika

ZASTUPNIČKI DOM HRVATSKOGA SABORA

 

525

Na teme­lju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PLAĆAMA SUDACA I DRUGIH PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o plaćama sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika, koji je donio Zastupnički dom Hrvatskoga sabora na sjednici 23. ožujka 2001.

Broj: 01-081-01-1007/2
Zagreb, 29. ožujka 2001.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PLAĆAMA SUDACA I DRUGIH PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA

Članak 1.

U Zakonu o plaćama sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika (»Narodne novine«, br. 10/99. i 25/00.) u članku 4. iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»Za obračun plaća sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika u 2001. godini primje­njivat će se ista osnovica kao i u 2000. godini.«

Dosadaš­nji stavak 3. postaje stavak 4.

Članak 2.

Odredbe članka 5., 6. i 7. ovoga Zakona neće se primje­njivati u 2001. godini.

Članak 3.

Stupa­njem na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Uredba o izmjenama i dopunama Zakona o plaćama sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika (»Narodne novine«, br. 1/01.).

Članak 4.

Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 120-02/01-01/01
Zagreb, 23. ožujka 2001.

ZASTUPNIČKI DOM HRVATSKOGA SABORA

Predsjednik
Zastupničkog doma Hrvatskoga sabora
Zlatko Tomčić, v. r.