Uredba o vođenju Registra javnih cesta

NN 32/2001 (10.4.2001.), Uredba o vođenju Registra javnih cesta

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

 

554

Na teme­lju članka 3. stavka 3. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine«, broj 91/96), članka 92. stavka 1. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 101/98 i 15/2000), a u vezi s člankom 7a. Zakona o javnim cestama (»Narodne novine«, br. 100/96, 76/98 i 27/2000), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 5. trav­nja 2001. godine, donijela

UREDBU

O VOĐENJU REGISTRA JAVNIH CESTA

Članak 1.

U svrhu osigura­nja tehničko-tehnološkog jedinstva sustava javnih cesta, u Ministarstvu pomorstva, prometa i veza ustrojit će se i voditi posebni Re­gistar javnih cesta.

Članak 2.

Hrvatske ceste d.o.o., Hrvatske autoceste d.o.o., koncesijska društva za javne ceste u koncesiji i županijske uprave za ceste, dužni su Ministarstvu pomorstva, prometa i veza dostav­ljati sve podatke za upis državnih, županijskih i lokalnih cesta u Re­gistar javnih cesta.

Ministar pomorstva, prometa i veza utvrdit će sadržaj i način prikup­lja­nja i obrade podataka o javnim cestama, koji će se voditi u Re­gistru javnih cesta, te dati obvezujuće upute u vezi provedbe ove Uredbe subjektima iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 3.

Troškove ustroja i vođe­nja Re­gistra javnih cesta snosit će 40% od ukupnih troškova Hrvatske ceste d.o.o., 30% od ukupnih troškova Hrvatske autoceste d.o.o. i koncesijska društva za javne ceste u koncesiji, te 30% od ukupnih troškova županijske uprave za ceste, razmjerno udjelu mreže županijskih i lokalnih cesta kojima uprav­ljaju, iz sredstava koja su prema članku 59. Zakona o javnim cestama izvori financira­nja, građe­nja i održava­nja javnih cesta.

Članak 4.

Ova Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 340-03/01-02/03
Urbroj: 5030116-01-1
Zagreb, 5. trav­nja 2001.

Potpredsjednik,
zamjenik predsjednika
dr. sc. Goran Granić, v. r.