Odluka o osnovnim obilježjima novčanice od 5 kuna izdanje 7. ožujka 2001. godine

NN 32/2001 (10.4.2001.), Odluka o osnovnim obilježjima novčanice od 5 kuna izdanje 7. ožujka 2001. godine

HRVATSKA NARODNA BANKA

 

561

Na teme­lju članka 36. stavak 2. i članka 67. stavak 1. točka 17. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 35/95. – pročišćeni tekst) Savjet Hrvatske narodne banke na sjednici održanoj 4. trav­nja 2001. godine, donio je

ODLUKU

O OSNOVNIM OBILJEŽJIMA NOVČANICE OD
5 KUNA – IZDANJE 7. OŽUJKA 2001.

1. Hrvatska narodna banka izdaje novčanicu od 5 kuna s datumom izda­nja 7. ožujka 2001.

2. Novčanica od 5 kuna – izda­nje 7. ožujka 2001. tiskana je na višetonskom zaštićenom papiru zelene nijanse, s ugrađenim pozicioniranim vodenim znakom i zaštitnom kovinskom niti. Zaštitna kovinska nit vid­ljiva je u određenom broju prozorčića s efektom prelijeva­nja boja dugina spektra. Na zaštitnoj kovinskoj niti otisnuta je, u neprekinutom nizu, oznaka nominalne vrijednosti i međunarodna kratica naziva novčane jedinice »5 HRK«.

3. Novčanica od 5 kuna – izda­nje 7. ožujka 2001. dimenzija je 122 mm x 61 mm.

4. Novčanica od 5 kuna – izda­nje 7. ožujka 2001. izgleda ovako:

1) S lica: zaštitna tonska podloga tiskana je trobojnim visokim zaštitnim tiskom u duginu spektru s iridescentnim efektom. Preko zaštitne podloge tiskani su glavni motivi tehnikom trobojnoga linijskog dubokog tiska. Dvije boje fluoresciraju pod ultra­ljubičastim svjetlom.

Na desnoj strani novčanice nalazi se gravira portreta kneza Frana Krste Frankopana i hrvatskog bana Petra Zrinskog, koji su proglašeni urotnicima zbog pokreta za osamosta­lje­nje Hrvatske od Bečkog dvora, te su pogub­ljeni istog dana.

Po dijelu kose koja na portretu pada po ramenu Frana Krste Frankopana otisnut je dva retka tekst »FRAN KRSTO FRANKOPAN 1643–1671.«.

Na margini portreta tiskana je crnom bojom oznaka serije i serijskog broja, koja sadrži jedno slovo, zatim sedam znamenaka i na kraju drugo slovo. Slovo sprijeda i slovo na kraju primjetno su odmaknuta od znamenaka. Oznaka serije i serijskog broja pod ultra­ljubičastim svjetlom fluorescira u zelenoj boji.

Između portreta i desnoga bočnog ruba novčanice, primjenom optički varijabilne boje, tiskana je pravokutna podloga. Unutar podloge otisnute su u ne­gativu oznake nominalne vrijednosti, u naizmjeničnim vodoravnim redcima, u kojima se oznake izmje­njuju u različitim veličinama, tako da je u jednom retku otisnuta jedna veća oznaka »5«, dok su u idućem retku otisnute dvije ma­nje oznake »5 5«.

Preko pravokutne podloge otisnuti su odozgo prema do­lje ­slje­deći elementi: naizmjenični mikrotisak natpisa »HNB KUNA HNB« i »KUNA HNB KUNA«, koji se izmje­njuju u vodoravnim valovitim redcima; oznaka nominalne vrijednosti »5« u ne­gativu  unutar linijske šare, gdje se linije međusobno isprepleću tvoreći skup  raznovrsnih kvadratnih i trokutastih elemenata; naizmjenični mikrotisak natpisa »HNB KUNA HNB« i »KUNA HNB KUNA«, koji se izmje­njuju u vodoravnim valovitim redcima; latentna slika s natpisom »KUNA«, koji natpis je dobiven posebnom tehnikom križa­nja linija otisnutih linijskim dubokim tiskom, a natpis je vid­ljiv samo pod određenim kutom; crtež varaždinske tvrđave; naizmjenični mikrotisak natpisa »HNB KUNA HNB« i »KUNA HNB KUNA«, koji se izmje­njuju u vodoravnim valovitim red­cima.

Lijevo od portreta Petra Zrinskog, u visini vrata, otisnut je u dva retka tekst »PETAR ZRINSKI 1621–1671.«.

Ispod teksta, uz do­nji rub crteža novčanice, nalazi se kvadrat u ne­gativu. Unutar kvadrata otisnut je ma­nji kvadrat, a uzduž ­nje­govih stranica tiskan je natpis »5 KUNA«. Unutar ma­nje­ga kvadrata tiskani su trokutasti elementi koji se, kad se kroz novčanicu gleda prema izvoru svjetlosti, tako dopu­njavaju da s odgovarajućim elementima na naličju novčanice tvore slovo »H«. Na mjestu kvadrata papir je novčanice nešto ta­nji, što ga čini prozirnijim.

U gor­njem lijevom kutu crteža novčanice tiskan je tehnikom ispupčenog tiska kvadrat s grbom Republike Hrvatske. Obodne linije grba tiskane su u ne­gativu. Vodoravno uz desni rub kvadrata, u istoj visini s ­njime, tiskan je mikropismom u šesnaest redaka tekst himne Republike Hrvatske »Lijepa naša« Antuna Miha­no­vića.

U središ­njem dijelu novčanice tiskan je mikropismom u neprekinutom nizu tekst »REPUBLIKA HRVATSKA ZRINSKI FRANKOPAN«. Tekst je tiskan u zgusnutim vodoravnim redovima, koji su na desnoj strani postupno skraćeni tako da formiraju trokutasto po­lje.

U do­njem i gor­njem dijelu središ­nje­g po­lja novčanice tiskana je tonska podloga. Linije u tonskoj podlozi tako su isprepletene da tvore niz kvadratića koji simboliziraju elemente grba Republike Hrvatske. Tanke linije, tiskane s efektom duginih boja, daju kvadratićima različitu i neprekinutu obojenost. Tonska podloga proteže se do do­nje­ga ruba crteža novčanice i djelomice je vid­ljiva između portreta i pravokutnika tiskanog optički varijabilnom bo­jom. S lijeve strane tonska podloga omeđuje crteže na novčanici.

Uz do­nji rub tonske podloge tiskana je tehnikom dubokog tiska brojka »5«. Re­ljefne linije kojima je otisnuta brojka međusobno se isprepleću tvoreći unutar znamenke skup različitih geometrijskih likova.

U središ­njem dijelu lijevog po­lja novčanice, unutar više­ton­skog papira, ugrađen je vodeni znak s likovima Frana Krste Fran­kopana i Petra Zrinskog. Bezbojni likovi u vodenom znaku okrenuti su prema središ­njem dijelu novčanice.

Uz gor­nju marginu novčanice iznad vodenoga znaka, na podlozi otisnutoj optički varijabilnom bojom, fragment je motiva varaždinske tvrđave.

Između fragmenta varaždinske tvrđave i vodenog znaka tis­kana je crnom bojom oznaka serije i serijskog broja, koja sprijeda sadrži jedno slovo, zatim sedam znamenaka i na kraju drugo slovo. Slovo sprijeda i slovo na kraju stapaju se sa znamenkama u jednu cjelinu, bez povećanog razmaka. Oznaka serije i serijskog broja pod ultra­ljubičastim svjetlom fluorescira u zelenoj boji.

Između do­nje margine novčanice i vodenog znaka, na podlozi otisnutoj optički varijabilnom bojom, fragment je motiva varaždinske tvrđave.

Uz lijevi rub novčanice tiskan je tehnikom ispupčenog tiska, odozdo prema gore, natpis »HRVATSKA NARODNA BANKA«, s efektom duginih boja, gdje početna zelena boja na slovima AR postupno prelazi u crvenu boju.

Uz lijevi rub crteža novčanice, na višetonskoj boji papira, tiskan je tehnikom ispupčenog tiska, odozdo prema gore, natpis »PET KUNA«.

2) S naličja: zaštitna tonska podloga tiskana je trobojnim visokim zaštitnim tiskom u duginu spektru. Dvije boje fluoresciraju pod ultra­ljubičastim svjetlom.

Na crtežu novčanice dominira motiv tvrđave Starog grada u Varaždinu. Iznad motiva, u gor­njem desnom kutu tiskan je tlocrt Starog grada.

U središ­njem dijelu, iznad motiva tvrđave, tiskan je u dva retka tekst »VARAŽDIN TVRĐAVA XII – XVI. ST.«.

U do­njem desnom kutu crteža novčanice tiskana je brojka »5«. Unutar znamenke, u plošnom dijelu, nalazi se niz isprepletenih linija koje čine skup različitih geometrijskih likova.

Uz do­nji rub crteža novčanice, na desnoj strani središ­nje kule, tiskan je u ne­gativu kvadrat. Unutar kvadrata otisnut je linijama ma­nji kvadrat, a uzduž ­nje­govih stranica natpis »5 KUNA«. Unutar ma­nje­ga kvadrata tiskani su trokutasti elementi koji se, kad se kroz novčanicu gleda prema izvoru svjetlosti, tako dopu­njuju da  s odgovarajućim elementima na licu novčanice tvore slovo »H«.

U gor­njem lijevom kutu crteža novčanice, usporedo s lijevim rubom crteža, tiskana je u ne­gativu, odozgo prema do­lje, brojka »5«. Brojka je tiskana unutar po­lja što ga čini niz linija koje se međusobno isprepleću tvoreći skup različitih geometrijskih likova.

Tonska podloga novčanice, gor­nja polovica crteža novčanice i po­lje uz lijevi rub tiskani su tako da isprepletene linije tvore niz kvadratića koji simboliziraju elemente grba Republike Hrvatske. Tanke linije, tiskane s efektom duginih boja, daju kvadratićima različitu i neprekinutu obojenost.

Tonska podloga novčanice, desna strana crteža novčanice, tiskana je visokim zaštitnim tiskom unutar koje­g su mikropismom tiskana po­lja koja čine kvadrate. Kvadrati se sastoje od četiri po­lja. U prvom i trećem po­lju tiskan je mikropismom tekst »PET KUNA«. Tekst je u svakom po­lju tiskan u četiri zgusnuta retka, u neprekinutom nizu. U drugom i četvrtom po­lju tiskana su tri zgusnuta retka. U prvom i trećem retku tiskana je u neprekinutom nizu ornamentika iz krune grba Republike Hrvatske. U drugom retku tiskan je u neprekinutom nizu mikropismom tekst »REPUBLIKA HRVATSKA«.

Uzduž lijevog ruba crteža novčanice, na rubu višetonskog papira, tiskan je sitan tekst »DESIGN: M+Š ŠUTEJ – GIESECKE & DEVRIENT, GERMANY – V. ŽILJAK«.

U desnom po­lju novčanice, u središ­njem dijelu višetonskog papira,  ugrađen je vodeni znak s likovima Frana Krste Frankopana i Petra Zrinskog. Bezbojni likovi u vodenom znaku okrenuti su prema središ­njem dijelu novčanice.

U gor­njem dijelu višetonskog papira, uz vodoravni rub novčanice, tiskan je u dva retka tekst »ZAGREB, 7. OŽUJKA 2001.« »GUVERNER«. Ispod teksta tiskan je faksimil potpisa dr. Že­ljka Rohatinskog, guvernera Hrvatske narodne banke.

Tekst i faksimil potpisa tiskani su zelenom bojom koja fluorescira pod ultra­ljubičastim svjetlom.

Desno od toga teksta, uz rub novčanice, tiskan je odozgo prema do­lje natpis »HRVATSKA NARODNA BANKA«.

Uzduž desnog ruba crteža novčanice tiskan je odozgo prema do­lje natpis »PET KUNA«. Uzduž istog ruba, ali pri dnu, tiskan je također odozgo prema do­lje sitan tekst »ã HRVATSKA NARODNA BANKA«.

5. S lica i naličja novčanice prevladava zelena boja.

6. Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

O.br. 580/2001.
Zagreb, 4. trav­nja 2001.

Predsjednik Savjeta
Hrvatske narodne banke
guverner
Hrvatske narodne banke
dr. Že­ljko Rohatinski, v. r.