Ispravak Statuta Hrvatske javnobilježničke komore (pročišćeni tekst)

NN 33/2001 (11.4.2001.), Ispravak Statuta Hrvatske javnobilježničke komore (pročišćeni tekst)

594

Nakon izvršenog uspoređiva­nja s izvornim tekstom utvrđene su pogreške u pročišćenom tekstu Statuta Hrvatske javnobi­lježničke komore objav­ljenom u »Narodnim novinama« broj 27 od 30. ožujka 2001. godine te se daje

ISPRAVAK

STATUTA HRVATSKE JAVNOBILJEŽNIČKE KOMORE (pročišćeni tekst)

U članku 11. stavak 3. brišu se riječi »Povjerenstvo za unapređe­nje javnobi­lježničke etike, Povjerenstvo za među­narodnu surad­nju i Povjerenstvo za stalno stručno usavršava­nje«.

Predsjednik

Hrvatske javnobi­lježničke komore
Ante Ilić, v. r.