Odluka o postavljenju generalnog konzula Republike Hrvatske u Saveznoj Republici Njemačkoj

NN 34/2001 (13.4.2001.), Odluka o postavljenju generalnog konzula Republike Hrvatske u Saveznoj Republici Njemačkoj

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

597

Na teme­lju odredbe članka 99. stavka 3. Ustava Republike Hrvatske i članka 23. Zakona o va­njskim poslovima (»Narodne novine«, broj 48/96), a u svezi Odluke o postupku osniva­nja diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu i postupku postav­lja­nja i opoziva šefova diplomatskih misija Republike Hrvatske u inozemstvu koju je donijela Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 11. siječ­nja 2001., te akta predsjednika Vlade Republike Hrvatske klasa: 080-01/01-01/14, urbroj: 50304/2-01-02 od 4. trav­nja 2001. kojim je predsjednik Vlade Republike Hrvatske dao prethodni supotpis, donosim

ODLUKU

kojom postav­ljam ZVONKA PLEĆAŠA za generalnog konzula Republike Hrvatske u Saveznoj Republici Njemačkoj, sa sjedištem u Münchenu i konzularnim ovlastima u pokrajini Bavarskoj.

Ova Odluka stupa na snagu danom donoše­nja.

Broj: 01-081-01-968/3
Zagreb, 9. trav­nja 2001.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.