Uredba o uvjetima za plovidbu i boravak stranih brodova i čamaca namijenjenih razonodi ili športu na unutarnjim vodama Republike Hrvatske

NN 34/2001 (13.4.2001.), Uredba o uvjetima za plovidbu i boravak stranih brodova i čamaca namijenjenih razonodi ili športu na unutarnjim vodama Republike Hrvatske

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

598

Na teme­­­­­­­­lju članka 29. stavka 3. Zakona o plovidbi unutar­­­­­­­­njim vodama (»Narodne novine«, broj 19/98), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 5. trav­­­­­­­­nja 2001. godine, donijela

UREDBU

O UVJETIMA ZA PLOVIDBU I BORAVAK STRANIH BRODOVA I ČAMACA NAMIJENJENIH RAZONODI ILI ŠPORTU NA UNUTARNJIM VODAMA REPUBLIKE HRVATSKE

Članak 1.

Ovom Uredbom se propisuju uvjeti za dolazak, plovidbu i boravak stranih brodova i čamaca (u da­­­­­­­­lj­­­­­­­­njem tekstu: plovila) na unutar­­­­­­­­njim vodama Republike Hrvatske, radi turističkog krstare­­­­­­­­nja, razonode, sudjelova­­­­­­­­nja u športskim natjeca­­­­­­­­njima i sl.

Članak 2.

Osoba koja uprav­­­­­­­­lja čamcem ili zapovjednik broda iz članka 1. ove Uredbe (u da­­­­­­­­lj­­­­­­­­njem tekstu: zapovjednik) koji namjerava ploviti i boraviti na unutar­­­­­­­­njim vodama Republike Hrvatske dužan je, nakon ulaska u unutar­­­­­­­­nje vode Republike Hrvatske, uploviti naj­kraćim putem u najbližu luku otvorenu za međunarodni promet i u nadležnoj kapetaniji ili ­­­­­­­­njenoj ispostavi izvršiti prijavu dolaska, te ispuniti i druge obveze predviđene posebnim propisima.

Vlasnik stranog plovila koji plovilo dovozi kopnenim putem dužan je to plovilo prijaviti u bilo kojoj kapetaniji ili ­­­­­­­­njihovoj ispostavi.

Vlasnik ili zapovjednik plovila koje nije du­­­­­­­­lje od 3 metra i s motorom slabijim od 4 kW, nije obvezan izvršiti prijavu dolaska u kapetaniji ili ispostavi kapetanije.

Vlasnikom plovila smatra se i osoba koja raspolaže ispravom o posjedova­­­­­­­­nju plovila (ugovor o leasingu, ugovor o zakupu i sl.)

Članak 3.

Prijava dolaska sadrži: ime i oznaku plovila, dužinu plovila, zastavu pripadnosti plovila, ime i prezime ili naziv vlasnika plovila, te ime i prezime zapovjednika plovila.

Prilikom prijave zapovjednik plovila mora predočiti:

– odgovarajuću ispravu ili potvrdu izdanu od strane nadlež­nog tijela države pripadnosti kojom se dokazuje da je plovilo upisano u evidenciju plovila i da je ovlašteno isticati državnu zastavu sukladno nacionalnim propisima države pripadnosti;

– dokaz da je plovilo sposobno za plovidbu;

– dokaz o vlasništvu ili pravu posjedova­­­­­­­­nja plovila;

– isprave kojima zapovjednik plovila dokazuje osposob­­­­­­­­ljenost za uprav­­­­­­­­lja­­­­­­­­nje plovilom ili obav­­­­­­­­lja­­­­­­­­nje drugih plovidbenih poslova;

– dokaz o osigura­­­­­­­­nju od odgovornosti za štete poči­­­­­­­­njene tre­ćim osobama u skladu s posebnim propisom.

Prilikom prijave zapovjednik plovila dužan je platiti naknadu za sigurnost plovidbe i upravne pristojbe u skladu s važećim propisima.

Visinu i traja­­­­­­­­nje razdob­­­­­­­­lja za koje se plaća naknada za sigurnost plovidbe utvrdit će ministar nadležan za poslove unutar­­­­­­­­nje plovidbe.

Ako plovilo ispuni uvjete za plovidbu i boravak na unutar­­­­­­­­njim vodama Republike Hrvatske, kapetanija ili ­­­­­­­­njezina ispostava potvrdit će to na prijavi dolaska, uz naznaku roka važe­­­­­­­­nja potvrde.

Obrazac prijave sastavni je dio ove Uredbe (Prilog 1.).

Ako zapovjednik plovila iz članka 2. stavka 1. ove Uredbe, prilikom prijave, ne predoči dokumente iz stavka 2. ovog članka ili ne plati naknade iz stavka 3. ovog članka, dužan je u roku od 24 sata napustiti unutar­­­­­­­­nje vode Republike Hrvatske.

Članak 4.

Prilikom prijave, zapovjednik plovila dužan je predočiti popis članova posade i ostalih osoba koje borave na plovilu (u da­­­­­­­­lj­­­­­­­­njem tekstu: članovi posade), osim za skutere i plovila do 5 m du­­­­­­­­ljine koja nemaju uvjeta za duži boravak na ­­­­­­­­njima (ležajevi, kuhalo, WC).

Popis posade ovjerava nadležna kapetanija.

Svaku izmjenu članova posade zapovjednik plovila dužan je prijaviti kapetaniji, odnosno ispostavi na području koje je došlo do navedenih izmjena, te platiti pristojbu za izmjenu posade.

Pristojba iz stavka 3. ovog članka ne plaća se za članove obite­­­­­­­­lji vlasnika ili zapovjednika i za onaj broj izmjena posade, u periodu važe­­­­­­­­nja prijave, koji se uobičajeno ne smatra komercijalnom uporabom plovila.

Članovima obite­­­­­­­­lji vlasnika ili zapovjednika u smislu ove Uredbe smatraju se ­­­­­­­­njihov bračni drug te ­­­­­­­­njihovi krvni srodnici i krvni srodnici ­­­­­­­njihovog bračnog druga.

Iznos pristojbe iz stavka 3. ovog članka i broj dozvo­­­­­­­­ljenih izmjena posade iz stavka 4. ovog članka određuje ministar nadležan za poslove unutar­­­­­­­­nje plovidbe.

Članak 5.

Organizator športskog natjeca­­­­­­­­nja dužan je, najkasnije pet dana prije početka natjeca­­­­­­­­nja, dostaviti nadležnoj kapetaniji popis plovila i osoba koje sudjeluju u natjeca­­­­­­­­nju.

Nakon dostave popisa iz stavka 1. ovog članka, za plovila sa popisa ne plaćaju se naknade iz članka 3. stavka 3. ove Uredbe u razdob­­­­­­­­lju od pet dana nakon završetka natjeca­­­­­­­­nja.

Članak 6.

Sredstva prikup­­­­­­­­ljena od naknade za sigurnost plovidbe i pristojbe za izmjenu posade prihod su državnog proračuna.

Članak 7.

Plovilima iz članka 1. ove Uredbe nije dozvo­­­­­­­­ljeno obav­­­­­­­­lja­­­­­­­­nje gospodarske djelatnosti u Republici Hrvatskoj.

Članak 8.

Novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 do 30.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba vlasnik plovila koja koristi plovilo suprotno odredbama članka 7. ove Uredbe.

Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 do 10.000,00 kuna za prekršaj iz stavka 1. ovog članka kaznit će se fizička osoba vlas­nik plovila, zapovjednik plovila i odgovorna osoba u pravnoj osobi.

Članak 9.

Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 do 30.000,00 kuna kaznit će se pravna ili fizička osoba ako:

1. ne prijavi svoj dolazak (članak 2. stavak 1. i 2.),

2. ne prijavi svaku promjenu posade i ostalih osoba koje borave na plovilu (članak 4. stavak 3.)

3. kao organizator u određenom roku ne prijavi održava­­­­­­­­nje športskog natjeca­­­­­­­­nja nadležnoj kapetaniji (članak 5.)

Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 do 10.000,00 kuna za prekršaj iz stavka 1. ovog članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi.

Članak 10.

Danom stupa­­­­­­­­nja na snagu ove Uredbe prestaje važiti Uredba o dolasku i boravku stranih jahti i čamaca namije­­­­­­­­njenih razonodi ili športu u obalnom moru, rijekama i jezerima Republike Hrvat­ske (»Narodne novine«, broj 31/92) u dijelu koji se odnosi na unuta­­­­­­­­rnje vode.

Članak 11.

Ova Uredba stupa na snagu osam dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 342-01/01-01/02
Urbroj: 5030116-01-1
Zagreb, 5. trav­­­­­­­­nja 2001.

Potpredsjednik,
zamjenik predsjednika
dr. sc. Goran Granić, v. r.