Zaključak Vlade Republike Hrvatske o prihvaćanju prijedloga programa udruga i iznosi za njihovu financijsku potporu iz sredstava Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2001. godinu

NN 34/2001 (13.4.2001.), Zaključak Vlade Republike Hrvatske o prihvaćanju prijedloga programa udruga i iznosi za njihovu financijsku potporu iz sredstava Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2001. godinu

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

599

Na temelju članka 30. stavka 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 101/98 i 15/2000), a u vezi s točkom III. stavkom 2. i točkom V. stavkom 1. Odluke o mjerilima za određivanje udruga čija je djelatnost od interesa za Repub­liku Hrvatsku i financijskoj potpori udrugama iz sredstava državnog proračuna (»Narodne novine«, broj 86/98), Vlada Re­pub­like Hrvatske je na sjednici održanoj 5. travnja 2001. godine donijela

ZAKLJUČAK

1. Prihvaćaju se prijedlozi programa udruga i iznosi za njihovu financijsku potporu iz sredstava Državnog proračuna Repub­like Hrvatske za 2001. godinu.

Popis programa udruga i iznosa za njihovu financijsku potporu iz sredstava Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2001. godinu, na poziciji Ureda Vlade Republike Hrvatske za udruge, sastavni je dio ovog Zaključka.

2. Ovaj zaključak objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 007-01/01-02/01
Urbroj: 5030104-01-5
Zagreb, 5. travnja 2001.

Potpredsjednik,
zamjenik predsjednika
dr. sc. Goran Granić, v. r.