Ispravak Odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-III-938/1997.

NN 34/2001 (13.4.2001.), Ispravak Odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-III-938/1997.

603

U »Narodnim novinama«, broj 20/2001. objav­ljena je Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-III-938/1997. od 28. ve­ljače 2001. godine u kojoj je ustanov­ljena pogreška pa se daje

ISPRAVAK

ODLUKE USTAVNOG SUDA REPUBLIKE HRVATSKE BROJ U-III-938/1997.

U obrazlože­nju u točki 1. u retku 4. umjesto riječi »žalba« treba stajati riječ »tužba«.

Broj: Su-15/2001-30
Zagreb, 10. trav­nja 2001.

Vodite­ljica Službe sudske pisarnice
Vladimira Vodanović, v. r.