Pravilnik o mjeriteljskim zahtjevima za automobilske cisterne, vagonske cisterne i prijenosne cisterne

NN 35/2001 (19.4.2001.), Pravilnik o mjeriteljskim zahtjevima za automobilske cisterne, vagonske cisterne i prijenosne cisterne

DRŽAVNI ZAVOD ZA NORMIZACIJU I MJERITELJSTVO

623

Na temelju članka 22. Zakona o mjeriteljskoj djelatnosti (»Na­rodne novine« br. 11/94) ravnatelj Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo donosi

PRAVILNIK

O MJERITELJSKIM ZAHTJEVIMA ZA AUTOMOBILSKE CISTERNE, VAGONSKE CISTERNE I PRIJENOSNE CISTERNE

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se pravilnikom propisuju mjeriteljski zahtjevi kojima moraju udovoljavati automobilske cisterne, vagonske cisterne i prijenosne cisterne (u nastavku teksta »cisterne«) što se upotreb­ljavaju kao mjerila ograničenog obujma za prijevoz tekućine i ne sadrže protočno mjerilo.

Članak 2.

Odredbe ovoga pravilnika ne odnose se na cisterne kojima se prevoze tekućine pod tlakom – ukapljeni plinovi (propan, butan, kisik, ugljični dioksid, dušik i sl.).

Članak 3.

Pod cisternom prema ovom pravilniku razumijeva se smješ­taj­no-transportna posuda vezana za okvir motornog vozila, prikolice, poluprikolice, željezničkog vagona ili drugog postolja.

Članak 4.

Tekućine što se prevoze cisternom prema ovom pravilniku jesu:

1) tekuća goriva i maziva;

2) tekući prehrambeni proizvodi;

3) alkoholna i bezalkoholna pića;

4) tekuće kemikalije i drugi tekući proizvodi.

Dinamički viskozitet tekućine iz stavka 1. ovog članka na temperaturi mjerenja ne smije biti veći od 17 mPa × s.

Članak 5.

Cisterne se prema ovom pravilniku svrstavaju:

1) u automobilske cisterne – posude obujma V ³ 1 m3 trajno vezane na okvir vučnoga motornog vozila s priključnim vozilom ili bez priključnog vozila (specijalne prikolice);

2) u vagonske cisterne – posude obujma V × 10 m3 montirane na donji stroj dvoosovinskoga ili višeosovinskoga tračnog vozila;

3) u prijenosne cisterne – posude (kontejnere) obujma V ³ 0,2 m3 koje se mogu prenositi ili prevoziti s jednog mjesta na drugo mjesto skladištenja odnosno pretovarivati s jednog vozila na drugo vozilo.

Članak 6.

Izrazi u ovome pravilniku znače:

1) nazivni obujam cisterne (VAN) jest obujam tekućine u cisterni na referentnoj temperaturi u normalnim uporabnim uvjetima. Nazivni obujam cisterne utvrđuje se pri zatvorenome glavnom cijevnom zatvaraču – podnom ventilu. U obujam se ura­čunava i obujam taložnika, ako je ugrađen u cisterni. Nazivni obu­jam cisterne, uključujući i položaj oznake, mora biti iskazan veličinom kojoj se zadnji broj završava ništicom;

2)  ukupni obujam cisterne (Vu) jest najveći obujam tekućine u cisterni na referentnoj temperaturi i u normalnim uporabnim uvjetima što ga cisterna može sadržati a da se tekućina iz nje ne prelije;

3) ekspanzijski prostor (Ve) jest razlika između ukupnoga i nazivnog obujma cisterne. Ekspanzijski prostor ovisi o vrsti tekućine koja se prevozi i najvećoj temperaturnoj promjeni što se pri prijevozu očekuje;

4) prazni (slobodni) prostor jest prostor između ravnine koja ograničava ukupni obujam i ravnine slobodne površine (razine tekućine u cisterni);

5) otvor za mjerenje jest otvor na gornjem dijelu cisterne kroz koji prolazi mjerna vertikala odnosno kroz koji prolazi mjerno sredstvo radi mjerenja razine tekućine ili obujma tekućine ili visine praznog prostora u cisterni;

6) gornja referentna ravnina jest vodoravna ravnina prema kojoj se mjeri visina praznog prostora ili obujam tekućine u cisterni i predstavlja gornju površinu referentnog prstena ili na drugi način obilježen položaj na otvoru za mjerenje, postavljen okomito na mjernu vertikalu;

7) donja referentna ravnina jest vodoravna ravnina prema kojoj se mjeri razina tekućine odnosno obujam tekućine i predstavlja gornju površinu referentne ploče ugrađene na donji dio tijela cisterne okomito na mjernu vertikalu;

8)  mjerna vertikala jest vertikalna ravna crta (linija viska) što prolazi kroz os otvora za mjerenje i određuje prijenos mjernog sredstva pri mjerenju;

9) visina praznog prostora (ho) jest udaljenost između razine slobodne površine tekućine i gornje referentne ravnine mjerena po mjernoj vertikali;

10) ukupna mjerna visina (Ho) cisterne jest udaljenost između gornje i donje referentne ravnine, mjereno po mjernoj vertikali;

11) mrtvi obujam (Vo) jest obujam tekućine što se pri potpunom pražnjenju cisterne, zbog konstrukcije cisterne ili ugrađenog taložnika ne može istočiti;

12) najmanji mjerljivi obujam (Vmin) jest najmanja količina tekućine u cisterni što se mjerilom duljine može mjeriti s mjernom pogreškom koja ne premašuje najveće dopuštene pogreške propisane ovim Pravilnikom;

13) mjerno područje jest udaljenost između mrtvog obujma i nazivnog obujma cisterne i iskazuje se u obujamnim jedinicama;

14) osjetljivost u blizini razine označivanja ili u cijelome mjernom području jest kvocijent promjene visine razine tekućine iskazane u milimetrima i odgovarajuće promjene obujma tekućine iskazane u tisućinkama tog obujma a iskazuje se formulom;

                                         

Qs =

gdje je:

Dh – promjena razine u mm

V  – obujam tekućine na promatranoj razini u dm3 (1)

DV– promjena obujma koji odgovara Dh;

15) tablica obujma jest tablica iz koje se očitava kolik je obujam tekućine u cisterni za izmjerenu razinu.

II. MJERITELJSKA SVOJSTVA

Članak 7.

Najveće dopuštene pogreške kod određivanja obujma pri pregledu cisterne u referentnim uvjetima iznose ± 0,2% nazivnoga odnosno izmjerenog obujma.

Najveće dopuštene pogreške u mjernom području cisterne u uporabnim uvjetima iznose ± 0,5% izmjerenog obujma.

Najveće dopuštene pogreške iz stavka 2. ovog članka uklju­ču­ju pogreške mjerila što se upotrebljavaju u postupku mjerenja (mje­rila duljine, temperature, gustoće i sl.).

Obujam cisterne određen pri prvom pregledu odnosno obu­jam tekućine izmjeren cisternom u uporabnim uvjetima mora se preračunati na referentne uvjete.

Pod referentnim uvjetima razumijeva se temperatura 15 oC, a pod uporabni uvjetima – temperatura okoline od – 30 oC do + 50 oC.

Članak 8.

Najveći dopušteni stupanj punjenja odnosno ekspanzijski pro­stor cisterne za prijevoz tekućine u temperaturnim uvjetima koji se od referentnih uvjeta razlikuje od 30 oC do 35 oC može iznositi:

1) od 3% Vu do 5% Vu – za tekuća goriva (benzin, dizelska goriva) i tekućine sa sličnim koeficijentom obujamskog širenja;

2) od 0,5% Vu do 1% Vu – za tekuće prehrambene proizvode, alkoholna pića i sl.

Članak 9.

Oblik cisterne u području gdje se obilježava odnosno ozna­čuje razina nazivnog obujma (Vn) mora biti takav da osigurava osjetljivost od najmanje 2 mm za svaki 1/1000 nazivnog obujma (za DV = 0,1% Vn Dh ³ 2 mm).

Veličina područja iz stavka 1. ovog članka obuhvaća nazivni obujam u granicama najmanje + 1% Vn.

Članak 10.

Za cisterne kod kojih se obujam mjeri po ukupnoj mjernoj visini, osjetljivost u cijelome mjernom opsegu ljestvice mora iznositi najmanje 3 mm pri promjeni obujma za vrijednost 2/1000 obujma sadržanoga na toj razini (za DV = 0,2% Vi Dh ³ 3 mm).

Članak 11.

Obujam tekućine što se zbog konstrukcije ili montaže cisterne ne može istočiti (mrtvi obujam) ne može biti veći od 1/10 apsolutne vrijednosti najveće dopuštene pogreške nazivnog obujma cisterne.

Obujam tekućine što se zbog ugrađenog taložnika u cisterni ne može istočiti (mrtvi obujam) ne smije biti veći od 1/5 apsolutne vrijednosti dopuštene pogreške nazivnog obujma cisterne.

Članak 12.

U cisternu se ne smiju ugrađivati nikakva korekcijska tijela radi ugađanja obujma i nikakva druga tijela ako njihovo ukla­njanje ili promjena na njima mogu uzrokovati promjenu nazivnog obujma cisterne.

Članak 13.

Ako je cisterna podijeljena na komore, svaka komora mora biti tako izrađena da je moguće odvojeno (zasebno) punjenje, pražnjenje i mjerenje obujma.

Najveće dopuštene pogreške obujma komore mogu iznositi ± 1/1000 njezina nazivnog obujma, bez obzira na to jesu li susjedne komore pune ili prazne.

Najveća dopuštena pogreška ukupne mjerne visine (H) kad je komora puna ili prazna može iznositi ± 2 mm.

III. KONSTRUKCIJSKA SVOJSTVA

Članak 14.

Cisterne moraju imati ove dijelove:

1) tijelo

2) kupolu (grlo)

3) otvor za mjerenje

4) pokazivalo (oznaku) razine nazivnog obujma

5) otvor ili cijev za punjenje

6) cijev za pražnjenje

7) cijev ili uređaj za odvod zraka i para tekućine pri punjenju

8) ljestvice za penjanje na platformu.

Članak 15.

Osim dijelova iz članka 14. ovoga pravilnika cisterne mogu imati ovisno o namjeni, ove posebne dijelove i instalacije:

1) crpku s instalacijom za vlastito punjenje ili pražnjenje

2) otvor sa staklom za motrenje pokazivala razine pri pu­nje­nju cisterne

3) nivokazno staklo s oznakom nazivnog obujma ili mjernim ravnalom

4) nivokaznu cijev s mjernim ravnalom

5) uređaj za signalizaciju pri punjenju cisterne

6) uređaj za sprječavanje gubitka tekućine zbog hlapljenja (odušni ventil)

7) sakupljač vode i nečistoće

8) dio za zaustavljanje plamena (protuplameni osigurač) i dr.

Članak 16.

Tijelo je cisterne okrugloga elipsastoga ili drugoga po­prečnog pre­sjeka s bočnim kalotama koje su ravnoga, lučnoga ili sfernoga ob­lika. Tijelo cisterne se preko nosača (oslonaca) vezuje za donji stroj vozila.

Tijelo cisterne može biti s jednom komorom s poprečnim pre­gra­dama ili s više komora.

Svaka se komora smatra posebnom cisternom.

Konstrukcijom i oblikom tijela cisterne mora biti osigurana pro­pisana osjetljivost, punjenje bez stvaranja zračnih džepova i potpuno pražnjenje s pomoću gravitacije.

Članak 17.

Kupola (crteži od 1 do 7) jest vertikalni cilindar postavljen na gornjem dijelu tijela cisterne kojim se osigurava propisana osjetljivost u području označenome s Vn.

Na poklopac kupole mogu se postaviti poseban otvor za punjenje koji se hermetički zatvara, otvor za motrenje napunjenosti, ventilacijski uređaj, uređaj za sprječavanje gubitka tekućine i sl.

Ako je cisterna s unutarnjom zaštitom od korozije, promjer otvora kupole mora iznositi najmanje 500 mm.

Članak 18.

Otvor za mjerenje mora biti izrađen s gornje strane cisterne u presjeku središnje uzdužne i središnje poprečne osi tijela cisterne.

Otvor za mjerenje može biti ugrađen u otvor kupole (crtež 5) ili je on istovremeno i otvor kupole (crtež 3 i 4) ako je udovoljeno uvjetu iz stavka 1. ovog članka.

Ako se otvor za mjerenje upotrebljava i kao gornja referentna ravnina, u njemu mora biti ugrađen referentni prsten.

Članak 19.

U otvor za mjerenje može se ugraditi cijev ili sličan dio za vođenje mjerne letve ili mjernog ravnala pri mjerenju. Ako je u otvor za mjerenje ugrađena cijev, ona mora biti postavljena pod kutom 90o prema uzdužnoj osi tijela cisterne. Unutarnji promjer cijevi ne smije biti manji od 25 mm ni veći od 50 mm.

Cijev (crtež 8.) mora čitavom duljinom imati izrađene okrugle otvore ili proreze.

Na donji dio cijevi može se ugraditi ploča koja je ujedno donja referentna ravnina.

Članak 20.

Pokazivalo razine nazivnoga obujma ili pokazivalo dopuš­tenoga obujma punjenja cisterne (crteži 1, 2, 6 i 7) mora omogućiti dobru vidljivost i lako očitavanje razine tekućine u položaju do­puš­tenoga nagiba cisterne pri upotrebi.

Pokazivalo može biti izrađeno kao klizak, graničnik, nepokretni reper i sl. i mora biti ugrađen unutar kupole ili ako je udovoljeno uvjetu iz članka 9. ovoga pravilnika u gornjem dijelu cisterne.

Članak 21.

Razina nazivnog obujma ili dopuštenog obujma punjenja cisterne može se umjesto pokazivalom iz članka 20. ovoga pravilnika, označiti i crtom koja se upisuje po opsegu unutarnje strane cilindra kupole ili crtom upisanom na staklo za motrenje ako je ono ugrađeno na cilindru kupole. Ako je crta obilježena bojom, boja mora biti dobro vidljiva i otporna prema tekućinama (neizbrisiva). Crta ne smije biti deblja od 2 mm.

Članak 22.

Cisterna mora imati ugrađenu razulju ili visak kojemu je žica duga najmanje 300 mm.

Mjesto postavljanja razulje odnosno viska na cisterni mora omogućavati lak pristup i dobru vidljivost pri očitavanju.

Članak 23.

Otvor za punjenje može biti otvor kupole ili poseban otvor izrađen na poklopcu kupole ili cijevi za punjenje s priključkom ugrađenim s gornje ili donje strane tijela što ovisi o vrsti tekućine i njezinim fizikalno-kemijskim osobinama i mora omogućiti pu­njenje cisterne tekućom fazom tako da se ne stvara para ni zračni čepovi.

Članak 24.

Cijev za pražnjenje mora osigurati potpuno (jednostrano – na duljoj osi tijela, ili obostrano – s obiju bočnih strana) pražnjenje cisterne.

Na cijevi za pražnjenje mora biti ugrađen cijevni zatvarač (kuglasta slavina, zasun i sl.) kojim se sprečava odnosno regulira istjecanje tekućine iz cisterne.

Cijev za pražnjenje mora biti izravno spojena s otvorom za pražnjenje, koji se zatvara cijevnim zatvaračem (podnim ventilom).

Članak 25.

Cijev ili sličan uređaj za odvod zraka i para tekućine mora omogućiti potpuni odvod zraka i izdvojenih para tekućine pri punjenju cisterne.

Članak 26.

Ljestve s rukohvatom moraju biti konstruirane tako da poslužilac ili druga osoba budu sigurni kad se penju na cisternu radi njezina punjenja, mjerenja i pregleda.

Članak 27.

Otvor sa staklom za motrenje, ugrađen na poklopcu ili cilindru kupole (crteži 1, 6 i 7) mora omogućavati dobru vidljivost pokazivala ili oznake nazivnog obujma odnosno oznake dopuš­te­nog punjenja cisterne.

Članak 28.

Nivokazno staklo jest zastakljeni prorez ugrađen na cilindru kupole ili na stražnjoj kaloti tijela cisterne.

Ako se na nivokaznom staklu nalazi samo oznaka nazivnog obujma odnosno oznaka dopuštenog punjenja, ono mora biti ugrađeno na cilindru kupole s obiju strana dijametralno suprotnih prema uzdužnoj osi tijela cisterne.

Ako se nivokazno staklo ugrađuje radi očitavanja obujma po razinama u mjernom području cisterne, ono se mora nalaziti na kaloti tijelu cisterne (crtež 9). Na nivokazno staklo može se ugraditi posebno mjerno ravnalo s ljestvicom kojoj je podjela iskazana u jedinicama duljine ili jedinicama obujma.

Uzdužna os nivokaznog stakla mora biti okomita na uzdužnu os tijela cisterne. Širina vidnog dijela stakla ne smije biti manja od 30 mm.

Spoj nivokaznoga stakla s kalotom tijela cisterne mora biti čvrst i nepropustljiv.

Članak 29.

Nivokazna cijev s mjernim ravnalom (crtež 10) jest prozirna cijev postavljena na stražnjoj kaloti tijela cisterne.

Unutarnji promjer nivokazne cijevi ne smije biti manji od 15 mm.

Članak 30.

Na mjernom ravnalu s podjelom iskazanom u jedinicama duljine vrijednosti podjeljka iznosi 1 mm.

Na mjernome ravnalu s podjelom iskazanom u jedinicama obujma vrijednost podjeljka mora biti iskazana u 1 dm3 (jednoj litri) ili 2, 5, 10, 20, 50 i 100 puta većim vrijednostima.

Članak 31.

Uređaj za signalizaciju pri punjenju cisterne jesu signalizatori s mehaničkim, zvučnim ili svjetlosnim indikatorima koji signaliziraju da je cisterna napunjena kad se dostigne približno 90% Vn.

Za lakše očitavanje oznake razine ili automatsko zaustav­ljanje razine tekućine na oznaci mogu se koristiti i drugi pomoćni uređaji ako ne uzrokuju dodatne pogreške pri mjerenju.

Članak 32.

Na cisterni za prijevoz lako hlapljivih tekućina mora biti ugrađen uređaj za sprječavanje gubitka tekućine zbog hlapljenja (odušni ventil).

Članak 33.

Sakupljač vode i nečistoće što ih sadrži tekućina (motorni benzin, avionski benzin i sl.) ugrađen na cisterni specijalne namjene (automobilskoj cisterni za opskrbu zrakoplova gorivom) može biti postavljen:

a) uzduž cijeloga donjeg dijela tijela cisterne, pri čemu njegova donja izvodnica (generatrisa) mora biti pod nagibom najmanje 1% kad se cisterna nalazi na ravnome tlu

b) na donjem dijelu tijela cisterne.

Za potpuno pražnjenje sakupljača vode i nečistoće mora biti ugrađena posebna cijev, manjeg promjera, sa zatvaračem.

Članak 34.

Materijal za izradu cisterne, njezinih dijelova i armature mora biti otporan na mehanička i toplinska naprezanja a i na kemijska djelovanja koja u normalnim uporabnim uvjetima može izazvati tekućina koja se prevozi cisternom.

Članak 35.

Konstrukcijom cisterne moraju biti predviđena mjesta za utiskivanje žigova:

1) na pokazivalu nazivnog obujma odnosno pokazivalu dopuštenog obujma punjenja

2) na referentnom prstenu, ako služi kao gornja referentna rav­nina

3) na referentnoj ploči ako služi kao donja referentna ravnina

4) na mjernom ravnalu ako se upotrebljava u postupku mje­renja obujma cisterne

5) na spiralama za grijanje ili hlađenje tekućine ili drugim sličnim uređajima postavljenima unutar tijela cisterne koji se mo­gu skidati

6) na natpisnoj pločici odnosno pločici s tablicom obujma ako je učvršćena na cisterni

7) na posebnim mjerilima, ako su sastavnim dijelom cisterne.

IV. NATPISI I OZNAKE

Članak 36.

Natpisi i oznake moraju biti ispisani na hrvatskom jeziku.

Natpisi i oznake na cisterni moraju biti jasni, dobro vidljivi u radnim uvjetima i ispisani tako da se ne mogu izbrisati ni skinuti.

Članak 37.

Na natpisnoj pločici cisterne moraju biti ispisani ovi natpisi i oznake:

1) tvrtka odnosno ime ili znak proizvođača

2) godina proizvodnje

3) tvornički broj

4) službena oznaka tipa cisterne ako je tip ispitan

5) nazivni obujam cisterne odnosno svake komore zasebno u dm3 (L ili l) pri čemu se komora označuje brojevima. Brojem jedan označuje se prva komora do kabine vozila odnosno do rude za vuču ako se komora nalazi na prikolici

6) referentna temperatura pri kojoj je utvrđen obujam.

Na pločici mora biti i slobodna površina dimenzija 20 mm x 50 mm.

Članak 38.

Na cisterni kod koje se obujam mjeri po razinama ukupne mjerne visine natpisna pločica osim natpisa i oznaka propisanih člankom 37. ovog Pravilnika mora sadržati:

1) ukupni obujam cisterne Vu u dm3 (1)

2) ukupnu mjernu visinu cisterne H u mm

3) najmanji mjerljivi obujam Vmin u dm3 (1).

Uz cisternu se izdaje tablica obujma koja sadrži:

a) ime ili znak onoga koji je izradio tablicu obujma

b) tablični prikaz ovisnosti promjene V = f (h) pri čem u je (V) iskazan u dm3 (1) a (H) po 1 cm ˝ cm ili 1/10 cm

c) tvornički broj cisterne odnosno komore za koju je izra­đena tablica obujma.

Članak 39.

Crteži od broja 1 do broja 10 tiskani u prilogu ovog pravilnika čine njegov sastavni dio.

V. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 40.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/01-04/14
Urbroj: 558-03/1-01-1
Zagreb, 9. travnja 2001.

Ravnatelj
Državnog zavoda za normizaciju
i mjeriteljstvo
dr. sc. Jakša Topić, dipl. ing., v. r.

 

 

Crtež 1.


 


Crtež 2.

 

Crtež 3.

 

 

 

Crtež 4.

 

 

 

Crtež 5.

 

 

 

Crtež 6.

 

 

 

 

Crtež 7.

Oznake na crtežima od 1. do 7.

1 – kupola (grlo) cisterne; 2 – pokazivalo (oznaka) razine nazivnog obujma (Vn); 3 – otvor za motrenje pokazivala Vn pri punjenju; 4 – tijelo cisterne; 5 – mjerno ravnalo; Vu – ukupni obujam cisterne; Vn – nazivni obujam cisterne; ho – visina ekspanzijskog prostora; h – visina punjenja tekućine do oznake Vn.

 

 

 

 

Crtež 8.

1 – ploča učvršćena na cijev kao donja referentna ravnina; 2 – donja izvodnica tijela cisterne; 3 – otvori ili prorezi; 4 – cijev; 5 – prirubnica (priključak); 6 – poklopac; 7 – brtva; 8 – prsten kao gornja referentna ravnina.

 

 

 

 

Crtež 9.

1 – tijelo cisterne (stražnje dance); 2 – nivokazno staklo; 3 – mjerno ravnalo s ljestvicom (podjelom) u jedinicama obujma ili duljine; 4 – pokazivalo za očitavanje razine tekućine; 5 – razina tekućine u cisterni.

 

 

 

 

Crtež 10.

1 – tijelo cisterne; 2 – razina tekućine u cisterni; 3 – ventil; 4 – sigurnosni ventil; 5 – pokazivalo za očitavanje razine; 6 – nivokazna cijev; 7 – nivokazna ljestvica (mjerno ravnalo); 8 – strežnje dance cisterne; 9 – drenažni ventil.