Pravilnik o mjeriteljskim zahtjevima za vodoravne cilindrične spremnike

NN 35/2001 (19.4.2001.), Pravilnik o mjeriteljskim zahtjevima za vodoravne cilindrične spremnike

DržavnI zavod za normizaciju i mjeriteljstvo

626

Na temelju članaka 22. Zakona o mjeriteljskoj djelatnosti (»Narodne novine« br. 11/94) ravnatelj Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo donosi

PRAVILNIK

O MJERITELJSKIM ZAHTJEVIMA ZA VODORAVNE CILINDRIČNE SPREMNIKE

Članak 1.

Ovim se pravilnikom propisuju mjeriteljski zahtjevi za vodoravne cilindrične spremnike što služe kao mjerila (u nastavku teksta »spremnici«).

Članak 2.

Pod spremnicima se razumijevaju nepokretne posude za smješ­taj tekućine čiji se obujam određuje mjernom letvom, ljestvicom s cijevi koja pokazuje razinu (nivokaznom cijevi) ili ure­đajem za mjerenje visine razine tekućine.

Članak 3.

U nastavku teksta navedeni izrazi, prema ovom pravilniku, imaju ova značenja:

1) mjerno mjesto dio je spremnika s kojega se mjeri visina razine ili obujam tekućine u spremniku ili visina praznog prostora u spremniku;

2) mjerna točka početna je točka od koje se mjeri razina ili obujam tekućine u spremniku;

3) mjerna cijev jest cijev s prorezima ili otvorima koja ulazi u unutrašnjost spremnika i kroz koju se spušta mjerna letva radi mjerenja razine ili obujma tekućine u spremniku ili visine praznog prostora u spremniku;

4) cijev koja pokazuje razinu providna je cijev okomito postavljena s vanjske strane spremnika, i njegovim je sastavnim dije­lom, na kojoj se može promatrati razina tekućine u spremniku;

5) ulazni otvor dio je spremnika u obliku cilindra koji se nalazi na cilindričnom dijelu ili bočnom dnu;

6) nazivni promjer spremnika promjer je koji se određuje pri projektiranju spremnika;

7) obujamska tablica je numerička tablica iz koje se očitava obujam za jedinicu duljine (cm ili mm) visine punjenja.

Članak 4.

Spremnici se sastoje od ovih osnovnih dijelova: cilindričnog dijela, dva bočna dna, ulaznog otvora i mjernog mjesta. U spremnike se, ovisno o namjeni mogu ugraditi grijala, grijaće cijevi, miješalice što se sastoje od vretena i elise (vijka) u spremniku i električnog motora izvan spremnika, prihvatno-zaštitna ploča i dr.; spremnici se mogu i dograditi – drugim ulaznim otvorom, ulaznom cijevi, cijevi za pražnjenje i dr.

Članak 5.

Razlika između bilo koja dva izmjerena promjera cilin­drič­nog dijela spremnika ne smije biti veća od ± 0,7% nazivnog pro­mjera.

Članak 6.

Os mjerne cijevi koja je ugrađena na poklopcu ulaznog otvora mora biti okomita na ravnini poklopca i presijecati pod pravim kutom os cilindričnog dijela spremnika.

Vrh mjerne letve spuštene uzduž osi mjerne cijevi mora dodirivati spremnik u mjernoj točki od koje se mjeri razina ili obujam tekućine u spremniku.

Granica dopuštenog odstupanja ulaznog otvora od cilin­dričnog dijela spremnika, pri ugradnji ulaznog otvora, određena je okomitom udaljenošću mjerne točke od okomite ravnine što prolazi kroz os spremnika. Odstupanje ne smije biti veće od ± 1,5% nazivnog promjera.

Članak 7.

Na dijelu spremnika koji je nasuprot ulaznog otvora ne smije biti ni varova ni sastava.

Na mjestu gdje pada vrh mjerne letve može se postaviti prih­vat­no-zaštitna ploča.

Članak 8.

Ako se ulazni otvor spušta donjim dijelom u unutrašnjost cilindričnog dijela spremnika, na linijama presjeka vertikalne ravnine što prolazi kroz os cilindričnog dijela i donjeg dijela ulaznog otvora moraju biti prorezi ili otvori za odvod zraka. Gornji rubovi tih proreza ili otvora moraju dodirivati gornju izvodnicu cilindrič­nog dijela spremnika.

Širina proreza ili otvora ne smije biti manja od 14 mm.

Članak 9.

Konstrukcijom i materijalom mora se osigurati stalan oblik spremnika i ne smije doći do promjere oblika zbog vlastite težine, upotrebe ili transporta od proizvođača do mjesta postavljanja.

Članak 10.

Spremnici se moraju postaviti i učvrstiti tako da im bude osiguran stalan položaj.

Spremnici moraju biti postavljeni ili ugrađeni tako da os ulaznog otvora pripada okomitoj ravnini koja prolazi kroz os cilindrič­nog dijela spremnika.

Članak 11.

Dopuštena se granica zaokreta spremnika oko svoje osi pri postavljanju spremnika određuje okomitom udaljenošću mjerne točke od okomite ravnine što prolazi kroz os spremnika i ne smije biti veća od ± 1,5% nazivnog promjera.

Članak 12.

Nagib se spremnika prema horizontalnoj ravnini utvrđuje pri pregledu spremnika.

Novoukopani spremnici moraju biti napunjeni vodom najmanje 36 sati.

Članak 13.

Mjerno mjesto može biti na poklopcu ulaznog otvora ili izvan spremnika, a njegova se udaljenost određuje prema bližem kraju cilindričnog dijela spremnika.

Stalni položaj mjernog mjesta određuju:

1) mjerna cijev – na poklopcu spremnika

2) cijev koja pokazuje razinu – izvan spremnika.

Članak 14.

Mjerna se cijev postavlja u sredini poklopca ulaznog otvora pod pravim kutom. Iznimno, može se pomaknuti izvan sredine poklopca, ali samo u smjeru osi cilindričnog dijela spremnika.

Promjer mjerne cijevi ne smije biti manji od 38 mm ni veći od 50 mm.

Donji kraj mjerne cijevi mora biti otvoren i ne smije biti udaljen od mjerne točke više od polovice nazivnog promjera.

Dio mjerne cijevi što ulazi u spremnik mora imati cijelom duljinom kružne otvore ili proreze. Promjer kružnog otvora ne smije biti manji od 10 mm, a širina proreza – od 3 mm. Prorezi moraju biti simetrični i nalaziti se uzduž dviju nasuprotnih izvodnica, a kružni otvori moraju biti po cijeloj površini mjerne cijevi. Razlika u visini između najviše točke nižeg otvora i najniže točke sljedećeg višeg otvora ne smije biti veća od 10 mm.

Članak 15.

Cijev koja pokazuje razinu mora se postaviti okomito na horizontalnu ravninu što prolazi kroz os cilindričnog dijela spremnika.

Veza cijevi koja pokazuje razinu sa spremnikom mora biti nerastavljiva i tako čvrsta da se položaj cijevi koja pokazuje razinu prema spremniku ne može mijenjati.

Članak 16.

Ako je mjerno mjesto na poklopcu ulaznog otvora, obujmi se ili razina tekućine od mjerne točke očitava na mjernoj letvi na osnovi traga što ga je ostavila razina tekućine pri spuštanju mjerne letve kroz mjernu cijev.

Ako je mjerno mjesto izvan spremnika, obujam se ili razina tekućine od mjerne točke očitava na ljestvici postavljenoj uz cijev koja pokazuje razinu na osnovi donjeg meniska razine tekućine u cijevi koja pokazuje razinu, prenesenog na ljestvicu vodoravnim pokazivalom klizača.

Mjerna se točka može odrediti ili na cijevi koja pokazuje razinu ili kao zamišljena točka presjeka donje izvodnice cilin­dričnog dijela spremnika i osi koja pokazuje razinu cijevi.

Podjele nanesene na mjernim letvama i ljestvicama izražene su u jedinicama obujma ili duljine.

Članak 17.

Mjerna se letva s podjelom izraženom u jedinicama obujma može upotrebljavati samo za jedan određeni spremnik.

Mjerna letva s podjelom izraženom u jedinicama duljine mo­že se upotrebljavati za mjerenje razine tekućine u više spremnika.

Članak 18.

Ljestvica uz cijev koja pokazuje razinu, čija podjela može biti izražena u jedinicama obujma ili duljine, služi za mjerenje obujma ili razine tekućine samo u jednom spremniku. Položaj ljestvice prema cijevi koja pokazuje razinu mora biti stalan, a veza ljestvice s cijevi koja pokazuje razinu mora biti nerastavljiva.

Članak 19.

Podjele u jedinicama obujma mogu biti izražene u litrama, hektolitrima ili kubičnim metrima, ili u dvostrukom, peterostru­kom, deseterostrukom, dvadeseterostrukom i pedeseterostrukom iznosu izabrane jedinice obujma.

Obujam za izmjerenu razinu tekućine očitava se u obu­jams­koj tablici.

Članak 20.

Za mjerne letve i ljestvice čije su podjele izražene u jedinicama duljine važe uvjeti propisani Pravilnikom o mjeriteljskim zaht­jevima za mjerila duljine koja služe za mjerenje visine stupca te­ku­ćine odnosno visine praznog prostora u skladišnim i transportnim posudama.

Članak 21.

Pod pregledom spremnika razumijeva se premjeravanje nje­govih geometrijskih veličina. Na temelju podataka utvrđenih pregledom izrađuje se obujamska tablica ovisno o razini tekućine.

Za spremnike s ljestvicom, ljestvica se izrađuje ili provjerava na temelju podataka utvrđenih pregledom spremnika i izrađene obujamske tablice.

Potvrda o ispravnosti spremnika izdaje se u obliku obu­jamske tablice.

Članak 22.

Pri očitavanju razina tekućine na mjernoj letvi ili ljestvici koja pokazuje razinu tekućine može odstupati od vrijednosti iz obujamske tablice:

1) za obujme jednake ukupnom obujmu spremnika ± 0,5% od ukupnog obujma;

2) za obujme manje od ukupnog a veće od najmanjeg obujma ± 0,5% od izmjerenog obujma;

3) za obujme jednake ili manje od najmanjeg obujma spremnika ± 0,5% od najmanjeg obujma.

Najmanji obujam spremnika obujam je što se dobiva kao umnožak površine najvećega horizontalnog presjeka spremnika i visine od 20 cm.

Članak 23.

Mjerna letva čija je podjela izražena u jedinicama obujma mo­ra imati istu oznaku kao i spremnik.

Obujamska tablica i spremnik moraju imati istu oznaku. Ako je spremnik ukopan, njegova oznaka mora se postaviti na zidu šah­te.

Oznake iz stavka 1. i 2. ovog članka moraju biti trajno i vid­ljivo nanesene.

Članak 24.

Mjerne letve i ljestvice čije su podjele izražene u jedinicama duljine moraju biti pregledane i žigosane kao mjerila duljine.

Mjerne letve i ljestvice čije su podjele izražene u jedinicama obujma žigošu se na početku i na kraju, a mjerne letve – i uz oznaku spremnika.

Stalni se položaj ljestvice prema spremniku i cijevi koja pokazuje razinu osigurava provlačenjem žice kroz male otvore na dijelovima za spajanje ljestvice sa spremnikom i cijevi koja pokazuje razinu, a zatim se krajevi žice upredu i žigošu.

Ako se visina mora mjeriti mjernom letvom čija je podjela izražena u jedinicama duljine, spremnici se ne žigošu.

Članak 25.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/01-04/13
Urbroj: 558-03/1-01-1
Zagreb, 9. travnja 2001.

 Ravnatelj
Državnog zavoda za normizaciju
i mjeriteljstvo
dr. sc. Jakša Topić, dipl. ing., v. r.


 

                                    CRTEŽ BR. 1

 

 1) mjerna vertikala,

 2)  referentna ploča,

 3)  spoj referentne ploče s plaštom spremnika,

 4)  referentni prsten,

 5)  dno spremnika,

 6)  plašt spremnika,

 7)  krov spremnika,

 8)  radna platforma mjernog mjesta,

 9)  zaštitna ograda mjernog mjesta,

10) poklopac otvora za mjerenje,

11) vodilica,

12) spoj vodilice s plaštom spremnika,

13) otvori na vodilici Ø 25 mm, na međusobnome vertikalnom razmaku od 200 mm,

14) pločica za registriranje metroloških pregleda i žigosanje.

 


 

 

              CRTEŽ BR. 2

 

 

 1)  mjerna vertikala,

 2)  referentna ploča, pričvršćena za vodilicu najmanje u tri točke,

 3)  dno spremnika,

 4)  plašt spremnika,

 5)  krov spremnika,

 6)  otvor za mjerenje, kao na crtežu br. 1,

 7)  vodilica,

 8)  otvori na vodilici Ø 25 mm, na međusobnome vertikalnom razmaku od 200 mm,

 9)  fleksibilna veza,

10) obujmice,

11) vijci za ugađanje uspravnosti vodilice (3 komada),

12) kruta veza vodilice s plaštom spremnika,

13) pločica za registriranje metroloških pregleda i žigosanje.


 

 

                         CRTEŽ BR. 3

 

1)   mjerna vertikala,

 2)  referentna ploča,

 3)  referentni prsten,

 4)  dno spremnika,

 5)  plašt spremnika,

 6)  plivajući (potonski) krov spremnika,

 7)  sistem za brtvenje plivajućeg krova,

 8)  radna platforma mjernog mjesta,

 9)  zaštitna ograda mjernog mjesta,

10) otvor za mjerenje, kao na crtežu br. 1,

11) vodilica,

12) otvori na vodilici Ø 25 mm, na međusobnome vertikalnom razmaku od 200 mm,

13) cijev za vođenje plovka uređaja za automatsko mjerenje razine tekućine,

14) uređaj za očitavanje na uređaju za automatsko mjerenje razine tekućine,

15) spoj vodilice s cijevi uređaja za automatsko mjerenje razine tekućine,

16) vijci za ugađanje uspravnosti vodilice i cijevi uređaja za automatsko mjerenje razine tekućine (3 komada),

17) spoj vodilice i cijevi uređaja za automatsko mjerenje razine tekućine s plaštom spremnika.


 

 

                                                          CRTEŽ BR. 4

 

 1)  mjerna vertikala,

 2)  referentna ploča,

 3)  spoj referentne ploče s vodilicom,

 4)  dno spremnika,

 5)  plašt spremnika,

 6)  krov spremnika,

 7)  otvor za mjerenje,

 8)  vodilica,

 9)  otvori na vodilici Ø 25 mm, na međusobnome vertikalnom razmaku od 200 mm,

10) fleksibilna veza,

11) otvor za ulaz ljudi u spremnik,

12) plovak uređaja za automatsko mjerenje razine tekućine,

13) zategnuta žica za vođenje plovka,

14) mjerna traka uređaja za automatsko mjerenje razine tekućine,

15) spoj žice za vođenje s dnom spremnika,

16) zaštitna cijev mjerne vrpce,

17) nosači zaštitne cijevi,

18) kolotur mjerne vrpce,

19) uređaj za očitavanje na uređaju za automatsko mjerenje razine tekućine.