Zakon o Hrvatskoj narodnoj banci

NN 36/2001 (20.4.2001.), Zakon o Hrvatskoj narodnoj banci

HRVATSKI SABOR

633

Na teme­lju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O HRVATSKOJ NARODNOJ BANCI

Proglašavam Zakon o Hrvatskoj narodnoj banci, koji je donio Hrvatski sabor na sjednici 5. trav­nja 2001.

Broj: 01-081-01-1132/2
Zagreb, 11. trav­nja 2001.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

Z A K O N

O HRVATSKOJ NARODNOJ BANCI

 

I. OSNOVNE ODREDBE

Predmet Zakona

Članak 1.

(1) Ovim se Zakonom uređuju položaj, poslovi, vlasnički status, ovlaštenja i ustroj Hrvatske narodne banke te odnos Hrvat­ske narodne banke s Republikom Hrvatskom, bankama i međunarod­nim institucijama i organizacijama.

 (2) Za obveze Hrvatske narodne banke jamči Republika Hrvatska.

Položaj Hrvatske narodne banke

Članak 2.

(1) Hrvatska narodna banka je središnja banka Republike Hrvatske.

(2) U obavljanju svojih poslova Hrvatska narodna banka je samostalna i neovisna i odgovorna Hrvatskom saboru.

(3) Hrvatska narodna banka ima svojstvo pravne osobe.

(4) Sjedište Hrvatske narodne banke je u Zagrebu.

(5) Hrvatska narodna banka se ne upisuje u sudski registar.

(6) Hrvatska narodna banka ima statut, koji potvrđuje Hrvat­ski sabor.

(7) Hrvatska naroda banka ima pečat koji sadržava prikaz grba Republike Hrvatske i ime Hrvatske narodne banke.

(8) Hrvatsku narodnu banku zastupa guverner Hrvatske narod­ne banke.

 (9) Hrvatska narodna banka je u isključivom vlasništvu Republike Hrvatske.

 (10) Hrvatska narodna banka je neovisna i pri donošenju i provođenju svojih odluka koje se temelje na ovom Zakonu ne traži niti je vezana na upute tijela Republike Hrvatske, tijela Europske unije ili drugih osoba.

Ciljevi Hrvatske narodne banke

Članak 3.

(1) Osnovni cilj Hrvatske narodne banke jest, u okviru njezinih ovlasti, postizanje i održavanje stabilnosti cijena.

(2) Ne dovodeći u pitanje ostvarivanje svoga osnovnog cilja, Hrvatska narodna banka će podupirati gospodarsku politiku Republike Hrvatske i pritom će djelovati u skladu s načelima otvorenoga tržišnog gospodarstva i slobodne konkurencije.

Zadaci Hrvatske narodne banke

Članak 4.

 Hrvatska narodna banka je samostalna i neovisna u okviru Ustava i zakona u cjelokupnosti poslova iz svoje nadležnosti, što se osobito očituje u:

- utvrđivanju i provođenju monetarne i devizne politike,

- držanju i upravljanju s međunarodnim pričuvama Republike Hrvatske,

- izdavanju novčanica i kovanog novca,

- izdavanju i oduzimanju odobrenja za rad banaka, nadziranju poslovanja banaka i donošenju podzakonskih propisa kojima se regulira bankarsko poslovanje,

- vođenju računa banaka i obavljanju platnog prometa po tim računima, davanju kredita bankama i primanju u depozit sredstava banaka,

- reguliranju, unapređenju i nadziranju platnog sustava,

- obavljanju zakonom utvrđenih poslova za Republiku Hrvat­sku,

- donošenju podzakonskih propisa u poslovima iz svoje nadležnosti,

- obavljanju ostalih, zakonom utvrđenih poslova.

Suradnja s državnim tijelima

Članak 5.

(1) U izvršavanju zakonom utvrđenih ciljeva i zadataka, Hrvatska narodna banka može surađivati s Vladom Republike Hrvat­ske i drugim tijelima državne vlasti i u okviru svoje nadležnosti poduzima mjere za unapređenje te suradnje.

(2) Vlada Republike Hrvatske dostavit će Hrvatskoj narodnoj banci sve prijedloge i izvješća koji se odnose na ciljeve, poslove i zadatke Hrvatske narodne banke, uključujući prijedloge odluka i uredaba Vlade Republike Hrvatske te prijedloge zakona prije njihovog podnošenja Hrvatskom saboru na koje Hrvatska narodna banka može dati mišljenje.

Međunarodna suradnja

Članak 6.

(1) Hrvatska narodna banka može biti članica međunarodnih financijskih institucija te međunarodnih organizacija nadležnih za područja monetarne politike, devizne politike, platnog prometa, nadzora banaka i ostala područja iz njezina djelokruga i sudjelovati u njihovu radu.

(2) Hrvatska narodna banka može zastupati Republiku Hrvat­sku u međunarodnim organizacijama iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Hrvatska narodna banka može preuzeti poslove koji se odnose na izvršavanje transakcija plaćanja vezanih uz sudjelovanje i suradnju Republike Hrvatske s međunarodnim organizacijama iz stavka 1. ovoga članka.

Isključenje od odgovornosti

Članak 7.

Hrvatska narodna banka ne odgovara za obveze drugih osoba.

II. POSLOVANJE
HRVATSKE NARODNE BANKE

1. MONETARNA I DEVIZNA POLITIKA

Nadležnost i ovlasti za provođenje monetarne i
devizne politike

Članak 8.

(1) Hrvatska narodna banka utvrđuje i provodi monetarnu i deviznu politiku u Republici Hrvatskoj.

(2) Na temelju ovlasti iz stavka 1. ovoga članka Hrvatska narodna banka može, u cilju ostvarivanja utvrđene monetarne i devizne politike, odrediti mjere i instrumente koji su joj potrebni za reguliranje kreditne aktivnosti i likvidnosti banaka i za reguliranje količine novca u optjecaju te donositi mjere u svezi s kamatnim stopama i tečajem domaće valute.

(3) Hrvatska narodna banka je ovlaštena donositi podzakonske propise i druge akte kojima se regulira devizno poslovanje pravnih i fizičkih osoba.

(4) Hrvatska narodna banka obavlja kontrolu deviznog poslovanja u Republici Hrvatskoj u skladu sa zakonom.

(5) Hrvatska narodna banka je ovlaštena utvrđivati metodu za određivanje vrijednosti kune prema drugim valutama.

Poslovi na otvorenom tržištu

Članak 9.

(1) Radi provođenja utvrđene monetarne i devizne politike, Hrvatska narodna banka može u svoje ime izdavati vlastite vrijednosne papire koji glase na domaću ili stranu valutu te na financijskim tržištima ugovarati kupnje, prodaje i zamjene vrijednosnih papira i drugih lakoutrživih financijskih instrumenata kao i prava i obveza u vezi s istima.

(2) Ugovori iz stavka 1. ovoga članka mogu se sklapati kao ugovori o promptnoj kupnji i prodaji, kupnji i prodaji na rok, zamjeni, prebijanju, povratnoj kupnji (repo poslovi) te kao drugi ugovori s vrijednosnim papirima.

Odobravanje kredita bankama

Članak 10.

(1) Hrvatska narodna banka može odobravati kredite solventnim bankama sa sjedištem u Republici Hrvatskoj na razdoblje ne dulje od šest mjeseci.

(2) Za osiguranje povrata kredita iz stavka 1. ovoga članka, mogu se upotrijebiti:

a) financijski instrumenti određeni u članku 16. stavku 2. ovoga Zakona,

b) zadužnice koje je izdala Hrvatska narodna banka ili Re­pub­lika Hrvatska, koji su plativi u Republici Hrvatskoj i koji čine dio javne emisije,

c) zadužnice iz članka 11. stavka 1. točke a) ovoga Zakona.

(3) Iznimno od odredaba stavka 1. i 2. ovoga članka, Hrvat­ska narodna banka može odobriti kredite solventnim bankama sa sjedištem u Republici Hrvatskoj na razdoblje ne dulje od 12 mjeseci na temelju drugih instrumenata osiguranja ako je zahtjev za odobrenje kredita uputila, i za njegov povrat jamči, Republika Hrvatska.

(4) Uvjete kreditiranja iz ovoga članka Hrvatska narodna banka utvrđuje posebnom odlukom.

Diskontni poslovi

Članak 11.

(1) Hrvatska narodna banka može na temelju ponude solventne banke diskontirati sljedeće vrijednosne papire:

a) zadužnice čiji je izdavatelj ili za koje neopozivo jamči osoba čije su kratkoročne obveze utvrdile dvije međunarodno priznate agencije za utvrđivanje kreditnog rejtinga i razvrstale ga u jednu od dvije najviše kategorije, a koji su indosirani na banku, s preostalim rokom dospijeća do tri mjeseca računajući od dana kad ih je Hrvatska narodna banka diskontirala,

b) zadužnice koje je izdala ili za koje jamči Republika Hrvat­ska ili Hrvatska narodna banka, plative u Republici Hrvatskoj, koji čine dio javne emisije i koji dospijevaju u roku od tri mjeseca od dana kad ih je Hrvatska narodna banka diskontirala.

(2) Uvjete diskontnih poslova iz stavka 1. ovoga članka i visinu diskontne stope Hrvatska narodna banka utvrđuje posebnom odlukom.

Kamatne stope na kreditne i diskontne poslove

Članak 12.

Hrvatska narodna banka utvrđuje posebnom odlukom kamatne stope na kreditne i diskontne poslove Hrvatske narodne banke.

Obvezna pričuva

Članak 13.

(1) Hrvatska narodna banka posebnom odlukom propisuje obvezu banaka da izdvoje i održavaju obveznu pričuvu na računu za namiru i u blagajni ili na izdvojenom računu u Hrvatskoj narodnoj banci.

(2) Obvezna pričuva iz stavka 1. ovoga članka određuje se u postotku propisanom s obzirom na vrstu, ročnost, veličinu i povećanje depozita i drugih obveza banke. Odlukom o obveznoj pričuvi propisat će se i osnovica te način obračuna obvezne pričuve.

(3) Na izdvojena sredstva obvezne pričuve Hrvatska narodna banka može plaćati banci naknadu.

(4) Odluku o visini naknade iz stavka 3. ovoga članka donosi Hrvatska narodna banka.

Neizdvajanje obvezne pričuve

Članak 14.

(1) Banke koje nepravilno obračunavaju obveznu pričuvu ili koje u propisanom roku ne izdvajaju, odnosno ne održavaju ob­vez­nu pričuvu, dužne su za nedostatno izdvojeni, odnosno odr­ža­vani iznos obvezne pričuve platiti naknadu Hrvatskoj narodnoj banci.

(2) Odluku o visinu naknade iz stavka 1. ovoga članka donosi Hrvatska narodna banka.

(3) Naknada iz stavka 2. ovoga članka ne može biti viša od iznosa dvostruke kamatne stope na kredite odobrene bankama, utvrđene sukladno članku 10. stavku 4. ovoga Zakona.

Trgovanje stranom valutom

Članak 15.

(1) Hrvatska narodna banka trguje stranom valutom na promptnom i terminskom tržištu, gotovinski, financijskim instrumentima ili drugom imovinom koja, u skladu s člankom 16. stav­kom 2. ovoga Zakona, čini međunarodne pričuve Republike Hr­vat­ske. Hrvatska narodna banka obavlja druge zakonom utvrđene poslove vezane uz provođenje devizne politike.

(2) Hrvatska narodna banka određuje tečaj po kojem kupuje i prodaje stranu valutu na deviznom tržištu.

Međunarodne pričuve Republike Hrvatske

Članak 16.

(1) Hrvatska narodna banka upravlja međunarodnim priču­vama Republike Hrvatske. Međunarodne pričuve Republike Hrvat­ske čine dio bilance Hrvatske narodne banke.

(2) Međunarodne pričuve Republike Hrvatske sačinjavaju:

a) zlato, plemenite kovine i drago kamenje koje drži Hrvat­ska narodna banka ili netko treći za račun Hrvatske narodne banke,

b) novčanice i kovani novac u konvertibilnoj stranoj valuti ko­je drži Hrvatska narodna banka ili netko treći za račun Hrvatske narodne banke,

c) potražna salda plativa u konvertibilnoj stranoj valuti na računima Hrvatske narodne banke kod stranih središnjih banaka, međunarodnih financijskih institucija ili banaka čije su krat­koročne obaveze dvije međunarodno priznate agencije za ocjenu kreditnog rejtinga ocijenile jednom od dviju najviših ocjena,

d) ukupni iznos posebnih prava vučenja koji Hrvatska narodna banka drži kod Međunarodnog monetarnog fonda,

e) mjenice, potvrde o depozitu, obveznice i ostali dužnički vrijednosni papiri koje drži Hrvatska narodna banka ili netko treći za račun Hrvatske narodne banke, koji su plativi u konvertibilnoj va­luti dužnika, a čije su kratkoročne obveze dvije međunarodno priz­nate agencije za ocjenu kreditnog rejtinga ocijenile jednom od dviju najviših ocjena,

f) terminska kupnja ili repo ugovor koji je sklopila Hrvatska narodna banka s drugim središnjim bankama ili javnim među­narodnim financijskom institucijama ili su ugovori pokriveni nji­hovim jamstvima te terminski i opcijski ugovori koje je Hrvatska narodna banka sklopila s ugovornim stranama čije su kratkoročne obveze dvije međunarodno priznate agencije za ocjenu kreditnog rejtinga ocijenile jednom od dviju najviših ocjena, osiguravajući plaćanje u konvertibilnoj valuti,

g) druga imovina koja se po svom sadržaju i značenju može izjednačiti s imovinom navedenom u točkama od a) do f) ovoga stavka.

Upravljanje međunarodnim pričuvama

Članak 17.

(1) Pri odabiru ulaganja u pojedine oblike imovine iz članka 16. stavka 2. ovoga Zakona, Hrvatska narodna banka se u prvom redu rukovodi načelima likvidnosti i sigurnosti ulaganja.

(2) Hrvatska narodna banka upravlja međunarodnim priču­vama na način koji je najbolje prilagođen monetarnoj i deviznoj politici i kojim se pridonosi nesmetanom ispunjenju obveza Republike Hrvatske prema inozemstvu.

Otvaranje računa u inozemstvu,
međunarodni poslovi i plaćanja

Članak 18.

(1) Radi obavljanja zadataka utvrđenih ovim Zakonom i drugim propisima, Hrvatska narodna banka može otvarati račune u inozemstvu.

(2) Hrvatska narodna banka može prodavati i kupovati valutu Republike Hrvatske u inozemstvu.

(3) Hrvatska narodna banka može obavljati sve vrste bankov­nih poslova s drugim središnjim bankama, stranim financijskim institucijama i međunarodnim financijskim organizacijama, uklju­čuju­ći davanje i uzimanje kredita.

(4) Hrvatska narodna banka može sklapati ugovore o pla­ćanjima i poravnanjima s inozemnim klirinškim institucijama.

(5) Ugovore iz prethodnog stavka, Hrvatska narodna banka mo­že sklopiti u svoje ime i za svoj račun ili za račun Republike Hr­vatske.

2. NOVČANA JEDINICA, NOVČANICE I
KOVANI NOVAC

Novčana jedinica

Članak 19.

(1) Novčana jedinica Republike Hrvatske jest kuna, koja se dijeli na stotinu lipa.

(2) Kuna je zakonsko sredstvo plaćanja u Republici Hrvat­skoj.

(3) Za plaćanja u zemlji zakonom se može dopustiti i ko­rištenje druge valute.

Izdavanje novčanica i kovanog novca

Članak 20.

Hrvatska narodna banka ima isključivo pravo izdavanja novčanica i kovanog novca, uključujući numizmatičke kovanice.

Propisivanje izgleda novčanica i kovanog novca

Članak 21.

(1) Hrvatska narodna banka odlukom utvrđuje nominalni iznos, mjere, težinu, izgled i ostala obilježja novčanica i kovanog novca koji izdaje.

(2) Hrvatska narodna banka odgovorna je za tiskanje nov­čanica i kovanje kovanog novca, sigurnost i pohranu neizdanih nov­čanica i kovanog novca, čuvanje i uništavanje novčanica i ko­vanog novca povučenih iz optjecaja, kao i materijala koji služe za izradu novčanica i kovanog novca.

Inventar novčanica i plan izdavanja

Članak 22.

Hrvatska narodna banka planira izdavanje i osigurava redovitu opskrbu novčanicama i kovanim novcem, te upravlja ukupnim pričuvama gotovine.

Zamjena novčanica i kovanog novca neprikladnih za promet

Članak 23.

Hrvatska narodna banka zamjenjuje novčanice i kovani novac koji su postali neprikladni za promet, i to pohabane novčanice u punom iznosu, a oštećene novčanice i kovani novac uz uvjete što ih ona odredi.

Ovlast za uređivanje drugih pitanja

Članak 24.

Hrvatska narodna banka može odlukom urediti sva druga pitanja povezana s izdavanjem, tiskanjem i kovanjem, opskrbom i zamjenom novčanica i kovanog novca.

3. ODNOSI S BANKAMA

Ovlast nad bankama

Članak 25.

Hrvatska narodna banka, na temelju posebnog zakona, izdaje i oduzima odobrenja za rad banaka, nadzire poslovanje banaka, obavlja druge poslove koji su joj zakonom dani u nadležnost i donosi podzakonske propise i odluke kojima se uređuje bankarsko poslovanje i utvrđuju standardi stabilnoga i sigurnog poslovanja banaka.

Dostavljanje informacija Hrvatskoj narodnoj banci

Članak 26.

(1) Odlukama Hrvatske narodne banke propisuju se podaci i izvješća koja su banke dužne dostavljati Hrvatskoj narodnoj banci te rokovi za dostavu tih podataka. Banke moraju pružiti Hrvatskoj narodnoj banci informacije i podatke o svom poslovanju i financijskom položaju navedene u odlukama, a na zahtjev Hrvatske narodne banke i druge podatke potrebne za izvršavanje njezinih funkcija i odgovornosti.

(2) Hrvatska narodna banka može dostavljene informacije i podatke objaviti za sve banke, pojedinačno, zbirno ili klasificirane prema vrstama banaka ili prema prirodi poslova koje pojedine banke obavljaju, osim onih podataka koji se smatraju bankarskom tajnom sukladno zakonu.

Suradnja s inozemnim institucijama ovlaštenim za
nadzor nad poslovanjem banaka

Članak 27.

(1) Radi unapređenja nadzora nad poslovanjem banaka, Hrvatska narodna banka surađuje s drugim inozemnim institucijama ovlaštenim za nadzor nad poslovanjem banaka i razmjenjuje iskustva s njima.

(2) Hrvatska narodna banka i druge organizacije ovlaštene za nadzor nad bankama mogu međusobno razmjenjivati sve dobivene podatke i prosudbe o bankama do kojih su došle u obavljanju nad­zora. Razmijenjene podatke iz ovoga stavka ni jedna od ovlaštenih organizacija ne smije učiniti dostupnima neovlaštenim osobama.

(3) Razmjena informacija utvrđena stavkom 2. ovog članka ne smatra se odavanjem bankarske tajne.

Informacijska mreža za banke

Članak 28.

Hrvatska narodna banka može uspostaviti i održavati informacijsku mrežu za cjelokupni bankovni sustav Republike Hrvat­ske.

4. PLATNI PROMET

Uređenje platnog prometa i nadzor nad njim

Članak 29.

(1) Hrvatska narodna banka donosi odluke i druge podzakonske propise kojima se uređuju oblici plaćanja i način obavljanja platnog prometa.

(2) Hrvatska narodna banka nadzire obavljanje platnog prometa.

Vođenje računa banaka u Hrvatskoj narodnoj banci

Članak 30.

Hrvatska narodna banka vodi račune banaka te obavlja platni promet po tim računima. Banka sa sjedištem u Republici Hrvat­skoj dužna je otvoriti račun u Hrvatskoj narodnoj banci.

Međubankovni platni sustavi

Članak 31.

(1) Hrvatska narodna banka propisuje i nadzire sustave za obračun međubankovnih platnih transakcija, te načine namire na računima banaka na osnovi plaćanja izvršenih posredstvom među­bankovnih sustava.

(2) Hrvatska narodna banka izdaje odobrenje za rad među­bankovnih platnih sustava, određuje sudionike i plaćanja koja se izvršavaju preko njih, te utvrđuje odnosno odobrava naknadu za plaćanja izvršena posredstvom međubankovnih platnih sustava.

(3) Hrvatska narodna banka može biti vlasnik među­ban­kov­nih platnih sustava.

III. ODNOSI S DRŽAVNIM TIJELIMA
REPUBLIKE HRVATSKE

Depozitar

Članak 32.

(1) Hrvatska narodna banka vodi račune Republike Hrvatske i obavlja platni promet po tim računima.

(2) Hrvatska narodna banka obavlja plaćanja s računa po nalogu deponenta iz stavka 1. ovoga članka do visine deponiranih sredstava na računu.

(3) Deponentu iz stavka 1. ovoga članka Hrvatska narodna ban­ka odobrava i plaća kamate na sredstva koja su deponirana na računu.

(4) Hrvatska narodna banka obračunava i naplaćuje naknadu za obavljanje poslova i pružanje usluga deponentu iz stavka 1. ovoga članka.

(5) Kamatnu stopu i naknade iz stavka 3. i 4. ovoga članka ugovaraju zajednički Hrvatska narodna banka i Ministarstvo financija prema uvjetima na tržištu.

(6) Hrvatska narodna banka može ovlastiti drugu pravnu osobu ovlaštenu za obavljanje poslova platnog prometa da obavlja platni promet po računima iz stavka 1. ovoga članka, u skladu s uvjetima koje propisuje Hrvatska narodna banka uz suglasnost Ministarstva financija.

Uloga fiskalnog agenta

Članak 33.

Hrvatska narodna banka može, prema uvjetima dogovorenim s Ministarstvom financija, obavljati poslove fiskalnog agenta za Republiku Hrvatsku vezane uz:

a) izdanja zadužnica Republike Hrvatske, i to kao agent izdanja ili kao knjižni voditelj cijelog izdanja,

b) isplate iznosa glavnice, kamata i ostalih troškova vezanih uz vrijednosne papire,

c) ostala pitanja povezana s poslovima iz ovoga članka, ako su u skladu s temeljnim ciljem Hrvatske narodne banke.

Savjetovanje s Ministarstvom financija i izvješćivanje o zaduživanju Republike Hrvatske

Članak 34.

Najmanje jednom polugodišnje, Ministarstvo financija savjetuje se s Hrvatskom narodnom bankom o planovima koji se od­nose na domaće i vanjsko zaduživanje Republike Hrvatske tije­kom idućeg polugodišta, uključujući iznose koji se ugovaraju i ispla­ćuju prema tim zaduživanjima, kao i o očekivanim učincima toga zaduživanja. O svim transakcijama Republike Hrvatske koje su vezane uz domaće i vanjsko zaduživanje, Ministarstvo financija dužno je obavijestiti Hrvatsku narodnu banku u opsegu koji će zajednički utvrditi Hrvatska narodna banka i Ministarstvo financija.

Sudjelovanje u zakonodavnoj proceduri

Članak 35.

(1) Hrvatska narodna banka može predložiti Vladi Republike Hrvatske da predloži Hrvatskom saboru donošenje zakona koji su vezani uz ostvarivanje ciljeva i zadataka Hrvatske narodne banke ili koji su općenito vezani uz djelokrug rada Hrvatske narodne banke, uključujući monetarnu politiku, monetarne operacije, kreditiranje, bilancu plaćanja, devizna pitanja i bankarstvo.

(2) Guverner Hrvatske narodne banke ili zamjenik guvernera imaju pravo u Hrvatskom saboru ili pred matičnim odborom iznijeti mišljenje o prijedlozima zakona iz stavka 1. i 2. ovoga članka i dati obrazloženje tih prijedloga zakona.

Zabrana kreditiranja Republike Hrvatske

Članak 36.

(1) Hrvatska narodna banka ne može odobravati kredite Republici Hrvatskoj.

(2) Pravni posao koji Hrvatska narodna banka sklopi sa Republikom Hrvatskom ne može imati obilježja kredita niti se može upotrijebiti za odobravanje kredita Republici Hrvatskoj ili trećim osobama, posredstvom kojih bi Republika Hrvatska bila krajnji korisnik kredita.

(3) Kreditom iz stavka 1. ovoga članka neće se smatrati kupnja zadužnica koje je izdala Republika Hrvatska, od strane Hrvat­ske narodne banke ako je ta kupnja izvršena na sekundarnom tržištu, u skladu s ciljevima monetarne politike Hrvatske narodne banke.

IV. USTROJ HRVATSKE NARODNE BANKE I UPRAVLJANJE NJOME

Organizacija Hrvatske narodne banke

Članak 37.

Tijela Hrvatske narodne banke su Savjet Hrvatske narodne banke i guverner Hrvatske narodne banke.

Zadaci i ovlasti Savjeta Hrvatske narodne banke

Članak 38.

(1) Savjet Hrvatske narodne banke čine guverner Hrvatske narodne banke, zamjenik guvernera i viceguverneri po svom položaju te najviše osam vanjskih članova.

(2) Savjet Hrvatske narodne banke je nadležan i odgovoran za ostvarivanje ciljeva i zadataka Hrvatske narodne banke. Savjet Hrvatske narodne banke utvrđuje politike koje su vezane uz djelovanje Hrvatske narodne banke.

(3) U sklopu opće nadležnosti iz stavka 2. ovoga članka, Savjet Hrvatske narodne banke osobito je nadležan za:

a) utvrđivanje monetarne i devizne politike,

b) donošenje financijskog plana Hrvatske narodne banke,

c) donošenje izvješća iz članka 58. i 59. ovoga Zakona,

d) donošenje Statuta Hrvatske narodne banke,

e) utvrđivanje uvjeta odobravanja kredita bankama,

f) utvrđivanje kamatnih stopa Hrvatske narodne banke i naknada za usluge Hrvatske narodne banke,

g) utvrđivanje osnovice za obračunavanje obvezne pričuve i stope obvezne pričuve, kao i načina, uvjeta i rokova udovoljavanja obvezi izdvajanja i održavanja obvezne pričuve i uvjeta korištenja obveznom pričuvom,

h) izdavanje i oduzimanje odobrenja za rad banaka i pod­ružnica stranih banaka i za obavljanje pojedinih poslova,

i) utvrđivanje insolventnosti banaka i odlučivanje o davanju prijedloga za pokretanje stečajnog postupka nad bankama ili o oduzimanju odobrenja za rad banaka,

j) davanje suglasnosti za pripajanje banaka i za stjecanje dionica banaka u skladu sa zakonom koji regulira poslovanje banaka,

k) davanje suglasnosti za imenovanje predsjednika i članova uprava banaka,

l) donošenje odluka kojima se regulira devizno poslovanje pravnih i fizičkih osoba i poslovanje ovlaštenih mjenjača,

m) izdavanje odobrenja za rad međubankovnih platnih sustava i donošenje odluka kojima se propisuje način njihova rada,

n) odlučivanje o apoenima i obilježjima novčanica i kovanog novca i njihovu puštanju u optjecaj i povlačenju iz optjecaja,

o) određivanje vrsta i oblika imovine prikladne za držanje međunarodnih pričuva Republike Hrvatske,

p) odlučivanje o članstvu Hrvatske narodne banke u me­đu­narodnim organizacijama,

r) odlučivanje o osnivanju i zatvaranju podružnica i pred­stavništava Hrvatske narodne banke.

(4) O poslovima iz svoga djelokruga, Savjet Hrvatske narod­ne banke odlučuje na sjednicama.

(5) Statutom Hrvatske narodne banke određuje se koje poslove iz svoje nadležnosti Savjet Hrvatske narodne banke može prenijeti na guvernera Hrvatske narodne banke.

Ovlasti guvernera Hrvatske narodne banke

Članak 39.

(1) Za provođenje odluka Savjeta Hrvatske narodne banke odgovoran je guverner Hrvatske narodne banke.

(2) Guverner Hrvatske narodne banke:

a) upravlja i rukovodi poslovanjem Hrvatske narodne banke,

b) organizira rad Hrvatske narodne banke,

c) predstavlja i zastupa Hrvatsku narodnu banku,

d) propisuje pobliže uvjete i način obavljanja kontrole, vrste, rokove, redoslijed i postupak poduzimanja mjera prema bankama,

e) donosi rješenja u postupku kontrole nad bankama,

f) donosi akte o funkcioniranju i razvoju informacijskog sustava Hrvatske narodne banke,

g) imenuje i razrješava osobe s posebnim ovlaštenjima i odgovornostima u Hrvatskoj narodnoj banci,

h) donosi opći akt o unutrašnjem ustroju i sistematizaciji rad­nih mjesta u Hrvatskoj narodnoj banci i opće akte kojima se utvrđuju prava, obveze i odgovornosti zaposlenika Hrvatske na­rod­ne banke,

i) donosi odluke i opće akte iz djelokruga Hrvatske narodne banke koji zakonom nisu stavljeni u nadležnost Savjeta Hrvatske narodne banke,

j) odlučuje o drugim pitanjima za koja je prema ovom Zakonu, drugim zakonima i propisima nadležan kao i o pitanjima za koja ga ovlasti Savjet Hrvatske narodne banke.

(3) Guverner Hrvatske narodne banke ovlašten je donositi upute za jedinstvenu primjenu odluka Savjeta Hrvatske narodne banke.

(4) Ako Savjet Hrvatske narodne banke u odlučivanju ne donese odluku, a guverner Hrvatske narodne banke ocijeni da se bez nje ne može osigurati provedba zadataka ili normalan rad u Hrvatskoj narodnoj banci, guverner Hrvatske narodne banke donosi odluku.

(5) Statutom Hrvatske narodne banke određuje se koje poslove iz svoje nadležnosti guverner Hrvatske narodne banke može prenijeti na zamjenika guvernera i viceguvernere.

Imenovanje članova Savjeta

Članak 40.

(1) Guvernera Hrvatske narodne banke imenuje Hrvatski sabor na prijedlog Odbora za izbor, imenovanja i upravne poslove uz mišljenje Odbora za financije i državni proračun.

(2) Hrvatska narodna banka ima jednog zamjenika guvernera i najviše četiri viceguvernera.

(3) Zamjenika guvernera i viceguvernere imenuje Hrvatski sabor na prijedlog guvernera Hrvatske narodne banke.

(4) Vanjske članove Savjeta Hrvatske narodne banke imenuje Hrvatski sabor na prijedlog Odbora za izbor, imenovanja i upravne poslove uz mišljenje Odbora za financije i državni proračun.

(5) Članovi Savjeta Hrvatske narodne banke moraju biti državljani Republike Hrvatske s priznatim osobnim ugledom i profesionalnim iskustvom na monetarnom, financijskom, bankarskom i pravnom području.

(6) Članovi Savjeta Hrvatske narodne banke imenuju se na šest godina.

Osobe koje ne mogu biti članovi Savjeta i
druga ograničenja

Članak 41.

(1) Član Savjeta Hrvatske narodne banke ne može biti osoba koja je zastupnik u Hrvatskom saboru ili osoba koja obavlja neku drugu dužnost na koju ju je imenovao Hrvatski sabor ili Vlada Republike Hrvatske, ne može biti član Vlade Republike Hrvatske i ne može biti osoba koja obavlja dužnost u tijelima lokalne uprave i samouprave te u tijelima političkih stranaka i sindikalnih organizacija.

(2) Član Savjeta Hrvatske narodne banke, njegov bračni drug i djeca s kojom živi u zajedničkom kućanstvu ili zajednički pos­lov­no djeluje ne mogu biti imatelji dionica banaka te dionica i poslovnih udjela drugih pravnih osoba koje su vlasnički, upravljački ili funkcionalno povezane s bankama i revizorskim kućama.

(3) Član Savjeta Hrvatske narodne banke ne može biti član tijela, zaposlenik ili vanjski suradnik u bankama, revizorskim ku­ćama i drugim pravnim osobama koje su vlasnički i upravljački povezane s bankama ili pravnim osobama koje su na bilo koji način podložne kontroli Hrvatske narodne banke ili osobama koje imaju ili bi mogle imati koristi od pristupa takvog člana Savjeta informacijama koje su poslovna tajna, odnosno informacijama koje nisu namijenjene javnosti.

Razrješenje

Članak 42.

(1) Hrvatski sabor će razriješiti dužnosti guvernera Hrvatske narodne banke, zamjenika guvernera, viceguvernere i vanjske članove Savjeta Hrvatske narodne banke i prije isteka razdoblja iz članka 40. stavka 6. ovoga Zakona, u sljedećim slučajevima:

a) ako je nakon imenovanja na dužnost nastupila neka od okolnosti navedenih u članku 41. ovoga Zakona,

b) ako je u kaznenom postupku pravomoćno osuđen na kaznu zatvora,

c) ako Savjet Hrvatske narodne banke utvrdi ozbiljne propuste u obnašanju dužnosti ili postupke koji ukazuju na njegov nedostatni moralni i profesionalni integritet,

d) ako je zbog bolesti trajno spriječen obavljati svoje poslove,

e) ako sam zatraži razrješenje,

f) ako ne dostavi ili dostavi lažnu izjavu o podacima iz članka 44. ovoga Zakona,

 g) ako utvrdi da uslijed ozbiljnih propusta u obnašanju dužnosti dolazi do trajnog i bitnog odstupanja od ostvarenja osnov­nog cilja Hrvatske narodne banke iz članka 3. stavka 1. ovoga Zakona.

(2) Ako utvrdi postojanje neke od okolnosti iz stavka 1. ovoga članka, Savjet Hrvatske narodne banke dužan je o tome bez odlaganja izvijestiti Hrvatski sabor i predložiti razrješenje dužnosti člana Savjeta Hrvatske narodne banke.

(3) Ako u roku od 30 dana od nastanka okolnosti iz stavka 1. ovoga članka Hrvatski sabor ne razriješi dužnosti člana Savjeta Hrvatske narodne banke, Savjet Hrvatske narodne banke može donijeti odluku da se tom članu Savjeta Hrvatske narodne banke uskrati sudjelovanje na sjednicama Savjeta Hrvatske narodne banke do konačne odluke Hrvatskoga sabora.

(4) Član Savjeta Hrvatske narodne banke ne može biti razriješen dužnosti iz razloga koji nije naveden u stavku 1. ovoga članka.

 (5) Odluka o razrješenju je konačna, a nezadovoljna strana može tražiti zaštitu prava pred Upravnim sudom Republike Hrvat­ske.

Sjednice Savjeta Hrvatske narodne banke

Članak 43.

(1) Guverner Hrvatske narodne banke je predsjednik Savjeta Hrvatske narodne banke.

(2) Sjednice Savjeta Hrvatske narodne banke saziva i njima predsjedava guverner Hrvatske narodne banke.

(3) Predsjednika Savjeta Hrvatske narodne banke u odsutnosti zamjenjuje zamjenik guvernera.

(4) Za valjano održavanje sjednice Savjeta Hrvatske narodne banke potrebno je sudjelovanje dvotrećinske većine svih članova Savjeta Hrvatske narodne banke.

(5) Savjet Hrvatske narodne banke odlučuje dvotrećinskom većinom prisutnih članova.

(6) Savjet Hrvatske narodne banke održat će sjednicu najmanje deset puta u jednoj kalendarskoj godini.

(7) Savjet Hrvatske narodne banke donosi poslovnik o radu.

Izjave članova Savjeta

Članak 44.

Stupanjem na dužnost i nakon završetka svake poslovne godine, član Savjeta Hrvatske narodne banke predaje pisanu izjavu Savjetu Hrvatske narodne banke koja sadrži podatke o pitanjima iz članka 41. ovoga Zakona.

Naknade

Članak 45.

Članovi Savjeta Hrvatske narodne banke primaju naknadu za svoj rad.

Prava i obveze po prestanku obnašanja dužnosti

Članak 46.

(1) Godinu dana nakon razrješenja s dužnosti, guverner Hrvatske narodne banke, zamjenik guvernera i viceguverneri ne mogu se zaposliti u drugim financijskim institucijama u Republici Hrvatskoj bez prethodnog odobrenja Savjeta Hrvatske narodne banke.

(2) Guverner Hrvatske narodne banke, zamjenik guvernera i viceguverneri imaju pravo na naknadu u visini posljednje plaće isplaćene u mjesecu prije razrješenja, do novog zaposlenja, a najdulje godinu dana od dana prestanka obnašanja dužnosti.

Unutarnja revizija

Članak 47.

(1) Hrvatska narodna banka, radi stalnog i cjelovitog nadzora nad svojim poslovanjem, ima unutarnju reviziju kao samostalni organizacijski dio, neposredno odgovoran guverneru.

(2) Unutarnja revizija:

a) procjenjuje i unapređuje učinkovitost upravljanja rizicima, sustava interne kontrole i procesa upravljanja u Hrvatskoj narodnoj banci,

b) obavlja periodičnu reviziju rada osoba s posebnim ovla­štenjima i odgovornostima i svih organizacijskih dijelova Hrvatske narodne banke kako bi se osiguralo strogo poštivanje zakona i drugih propisa koji se odnose na Hrvatsku narodnu banku,

c) obavlja reviziju i daje preporuke guverneru Hrvatske narodne banke o računima i knjigama te o računovodstvenim postupcima i kontrolama Hrvatske narodne banke, i

d) obavlja reviziju financijskih izvješća.

(3) Unutarnja revizija obavlja svoje zadaće na temelju pravil­nika kojim se određuju vrsta, opseg i rokovi revizije te način izvještavanja, a koji donosi guverner Hrvatske narodne banke.

(4) Unutarnja revizija o svom radu izvještava guvernera Hrvatske narodne banke.

(5) Unutarnja revizija najmanje jednom godišnje izvješćuje Savjet Hrvatske narodne banke.

Zaposlenici

Članak 48.

(1) Tijekom trajanja radnog odnosa u Hrvatskoj narodnoj banci zaposlenik Hrvatske narodne banke ne smije obavljati poslove za drugog poslodavca bez prethodnog odobrenja guvernera Hrvatske narodne banke.

(2) Izvršni direktori i savjetnici guvernera Hrvatske narodne banke te njihovi bračni drugovi i djeca s kojima žive u zajed­ničkom domaćinstvu ili zajednički poslovno djeluju, ne mogu biti imatelji dionica banaka, revizorskih kuća i poslovnih udjela drugih pravnih osoba koje su vlasnički, upravljački ili funkcionalno povezane s bankama ili revizorskim kućama.

(3) Opće akte Hrvatske narodne banke kojima se reguliraju uvjeti zapošljavanja i rada zaposlenika donosi guverner Hrvatske narodne banke, u skladu sa Zakonom o radu i drugim propisima.

Poslovna tajna

Članak 49.

(1) Članovi Savjeta Hrvatske narodne banke i zaposlenici Hrvatske narodne banke dužni su čuvati kao poslovnu tajnu isprave i podatke za koje saznaju u obavljanju svojih dužnosti i poslova, a čije bi priopćavanje neovlaštenoj osobi štetilo ugledu i interesima Hrvatske narodne banke i drugih banaka. Dužnost čuvanja poslovne tajne traje i nakon prestanka članstva u Savjetu Hrvatske narodne banke odnosno nakon prestanka radnog odnosa u Hrvat­skoj narodnoj banci.

(2) Iznimno, članovi Savjeta Hrvatske narodne banke i zaposlenici Hrvatske narodne banke mogu isprave i podatke iz stavka 1. ovoga članka učiniti dostupnim trećima izvan Hrvatske narodne banke u slučajevima i prema postupku koje posebnim aktom utvrđuje guverner Hrvatske narodne banke, a naknadno potvrđuje Savjet Hrvatske narodne banke, pod uvjetom da dostavljanje tih isprava i podataka ima jedno od navedenih obilježja:

a) da je osoba na koju se te informacije odnose dala za to izričito odobrenje,

b) da je u skladu s izvršavanjem građanske dužnosti, uklju­čujući pružanje pomoći tijelima u provođenju zakona i po sudskom nalogu ili nalogu druge osobe odgovarajuće nadležnosti,

c) da služi za rad vanjskih revizora Hrvatske narodne banke,

d) da služi za rad nadzornih organa stranih financijskih institucija i predstavnika javnih međunarodnih financijskih institucija u izvršavanju njihovih službenih dužnosti, ili

e) kada interes same Hrvatske narodne banke u sudskim postupcima traži otkrivanje tih podataka.

V. KAPITAL HRVATSKE NARODNE BANKE

Temeljni kapital Hrvatske narodne banke

Članak 50.

(1) Hrvatska narodna banka ima temeljni kapital u iznosu od 2.500.000.000 kuna.

(2) Temeljni kapital Hrvatske narodne banke držat će isključivo Repubilka Hrvatska i on se ne može prenositi ili biti predmetom zaduženja.

(3) Na dan stupanja na snagu ovoga Zakona pričuve kojima raspolaže Hrvatska narodna banka raspoređuju se u temeljni kapital, u skladu sa stavkom 1. ovoga članka. Ostatak pričuva raspore­đuje se na odgovarajući način u opće i posebne pričuve.

Pričuve Hrvatske narodne banke

Članak 51.

(1) Pričuve Hrvatske narodne banke sastoje se od općih i posebnih pričuva.

(2) Opće pričuve Hrvatske narodne banke formiraju se radi pokrića općih rizika poslovanja Hrvatske narodne banke. Visina općih pričuva Hrvatske narodne banke nije ograničena.

(3) Posebne pričuve Hrvatske narodne banke formiraju se radi pokrića identificiranih gubitaka u skladu s odlukom koju donosi Savjet Hrvatske narodne banke.

Izračunavanje viška ili manjka prihoda nad rashodima Hrvatske narodne banke

Članak 52.

Višak ili manjak prihoda nad rashodima Hrvatske narodne banke izračunava se za svaku financijsku godinu kao zbroj neto prihoda iz redovnog poslovanja (realizirani prihodi) i neto dobiti, ili gubitka, s osnove usklađivanja vrijednosti pozicija bilance sta­nja s promjenama tečaja ili s promjenama tržišnih cijena (nerealizirani prihodi), umanjen za opće administrativne troškove i amor­ti­zaciju te za sredstva raspoređena u posebne pričuve.

Raspoređivanje viška i pokrivanje manjka prihoda nad rashodima

Članak 53.

(1) Višak prihoda nad rashodima raspoređuje se u opće pričuve i u korist državnog proračuna.

(2) Raspoređivanje viška prihoda nad rashodima u opće pričuve obavlja se u iznosu koji utvrđuje Savjet Hrvatske narodne banke. U tekućoj financijskoj godini ne mogu se formirati opće pričuve koje su manje od ostvarene neto dobiti s osnove usklađivanja vrijednosti pozicija bilance stanja s promjenama te­čaja ili s promjenama tržišnih cijena, ili koje su veće od 20% ostvarenog viška prihoda nad rashodima. Iznimno, ako je višak prihoda nad rashodima manji od ostvarene neto dobiti s osnove usklađivanja vrijednosti pozicija bilance stanja s promjenama tečaja i s promjenama tržišnih cijena, višak prihoda nad rashodima u cijelosti se raspoređuje u opće pričuve.

(3) Ostatak viška prihoda nad rashodima, nakon raspore­đivanja u opće pričuve, izvanredni je prihod državnog proračuna.

(4) Manjak prihoda nad rashodima Hrvatska narodna banka pokriva iz općih pričuva.

(5) Manjak prihoda nad rashodima koji nije moguće pokriti iz općih pričuva pokriva se iz državnog proračuna.

(6) Manjak prihoda nad rashodima iz stavka 5. ovoga članka može se pokriti i dužničkim vrijednosnim papirima koje za tu svrhu izdaje Republika Hrvatska. U slučaju da Hrvatska narodna banka drži dužničke vrijednosne papire koje je Republika Hrvat­ska izdala u skladu s odredbama ovog stavka, ostatak viška prihoda nad rashodima iz stavka 3. ovoga članka koristi se za otkup tih dužničkih vrijednosnih papira.

VI. FINANCIJSKA I OSTALA IZVJEŠĆA

Financijska godina

Članak 54.

Financijska godina Hrvatske narodne banke jednaka je kalendarskoj godini.

Financijski plan

Članak 55.

Hrvatska narodna banka planira svoje prihode i rashode u financijskom planu, koji donosi do 31. prosinca tekuće godine za sljedeću godinu.

Financijska izvješća

Članak 56.

Hrvatska narodna banka sastavlja financijska izvješća za svaku financijsku godinu u skladu s računovodstvenim propisima i Međunarodnim računovodstvenim standardima.

Revizija poslovanja

Članak 57.

(1) Reviziju sastavljenih financijskih izvješća i cjelokupnog poslovanja Hrvatske narodne banke obavljaju neovisni vanjski revizori, prema propisima o reviziji i Međunarodnim revizorskim standardima.

(2) Odluku o izboru revizora koji će obaviti reviziju financijskih izvješća Hrvatske narodne banke donosi Odbor za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora na prijedlog Savjeta Hrvatske narodne banke.

Dostavljanje i objavljivanje financijskih izvješća

Članak 58.

(1) Nakon završetka svake financijske godine, Hrvatska narodna banka u roku od pet mjeseci informira Hrvatski sabor o financijskom stanju, stupnju ostvarenja stabilnosti cijena i monetarne politike. Hrvatski sabor može, na temelju podnesene informacije, obaviti raspravu i donijeti posebne zaključke.

(2) Hrvatska narodna banka će mjesečno, a najkasnije u roku od deset radnih dana od isteka prethodnog mjeseca, pripremiti, izraditi i dostaviti Ministarstvu financija svoju skraćenu bilancu stanja koja se odnosi na posljednji dan toga mjeseca.

(3) Nakon ispunjenja obveza iz stavka 1. i 2. ovoga članka Hrvatska narodna banka može objaviti navedena financijska i druga izvješća, a po potrebi može objaviti i druga izvješća i analize o financijskim i gospodarskim pitanjima.

Izvješća o monetarnoj politici

Članak 59.

(1) Hrvatska narodna banka može godišnje objaviti podatke o ostvarivanju monetarne politike koja obuhvaća:

a) pregled i njezinu ocjenu monetarne politike u prethodnoj godini,

b) opis i obrazloženje monetarne politike koju će Hrvatska narodna banka provoditi tijekom iduće godine.

(2) Hrvatska narodna banka redovito i pravodobno obavje­štava javnost o analizama makroekonomskog stanja, stanju financijskog i monetarnog sustava, novčanim i kreditnim kretanjima, bilan­ci plaćanja, tečaju i stabilnosti cijena te objavljuje statističke informacije iz svoga djelokruga.

VII. OSTALE ODREDBE

Računi

Članak 60.

(1) Hrvatska narodna banka može otvarati račune Republici Hrvatskoj, bankama sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, bankama i financijskim institucijama sa sjedištem u inozemstvu i među­narodnim financijskim organizacijama.

(2) Hrvatska narodna banka ne može otvarati račune fizičkim i drugim pravnim osobama koje nisu obuhvaćene stavkom 1. ovoga članka.

Naplata potraživanja

Članak 61.

(1) Hrvatska narodna banka ima pravo naplatiti, bez vođenja sudskog ili javnobilježničkog postupka, svoja dospjela nepodmirena potraživanja od dužnika:

- iz novčanih sredstava dužnika deponiranih kod Hrvatske narodne banke,

- iz vrijednosti zaloga ako je u zalog dana pokretna stvar ili pravo koje se ne smatra nekretninom.

(2) Hrvatska narodna banka ima pravo na namirenje osiguranih potraživanja iz vrijednosti zaloga putem javne dražbe, osobe koja je javno ovlaštena za prodaju na burzi odnosno za javne prodaje takvih stvari i prava ili iz slobodne ruke.

Prikupljanje statističkih podataka

Članak 62.

(1) Radi ostvarenja ciljeva i zadataka utvrđenih ovim Zakonom Hrvatska narodna banka pribavlja i statistički obrađuje podat­ke dobivene od Republike Hrvatske i drugih tijela državne vlasti te banaka i drugih pravnih osoba.

(2) Radi ostvarenja zadataka iz stavka 1. ovoga članka Hrvat­ska narodna banka surađuje s nadležnim tijelima izvan Republike Hrvatske i s međunarodnim organizacijama.

(3) Jedinstvenim propisivanjem obrazaca i drugim metodama i mjerama, Hrvatska narodna banka, u okviru svoje nadležnosti, pridonosi ujednačavanju postupka prikupljanja, obrade i raspodjele obrađenih statističkih podataka.

(4) Hrvatska narodna banka posebnom odlukom utvrđuje popis statističkih podataka koji su joj potrebni i oblik u kojem će se podaci dostavljati Hrvatskoj narodnoj banci, osobe koje će takve podatke dostavljati Hrvatskoj narodnoj banci i pravila u vezi s povjerljivošću koja će vrijediti za statističke podatke namijenjene Hrvatskoj narodnoj banci.

Status članova Savjeta

Članak 63.

(1) Za vrijeme obnašanja dužnosti guverner Hrvatske narodne banke, zamjenik guvernera i viceguverneri Hrvatske narodne banke imaju pravo na plaću i ostala materijalna prava sukladno općim aktima Hrvatske narodne banke.

(2) Na ostale obveze i prava državnih dužnosnika iz stavka 1. ovoga članka, primjenjuje se Zakon o obvezama i pravima državnih dužnosnika.

Propisi Hrvatske narodne banke

Članak 64.

(1) Propisi i drugi akti, koje na temelju ovoga Zakona donosi Hrvatska narodna banka, a koji se primjenjuju na banke i druge pravne osobe, objavljuju se u »Narodnim novinama«.

(2) Propisi iz stavka 1. ovoga članka stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«. U opravdanim slučajevima, Hrvatska narodna banka može odrediti da stupaju na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

(3) Hrvatska narodna banka vodi evidenciju donesenih odluka, uputa i drugih propisa koji se objavljuju u »Narodnim novinama«.

VIII. KAZNENE ODREDBE

Prekršaji

Članak 65.

(1) Prekršaj čini banka:

1. ako se ne pridržava odluke Hrvatske narodne banke kojom je propisana obveza izdvajanja i održavanja obvezne pričuve (članak 13.) odnosno ako nepravilno obračunava obveznu pričuvu (članak 14.),

2. ako se ne pridržava podzakonskih propisa i odluka Hrvat­ske narodne banke kojima se regulira bankarsko poslovanje i utvrđuju standardi stabilnog i sigurnog poslovanja banaka (članak 25.),

3. ako Hrvatskoj narodnoj banci ne dostavi podatke i izvješća, odnosno druge podatke potrebne za izvršavanje funkcija Hrvatske narodne banke u rokovima propisanim odlukama Hrvat­ske narodne banke (članak 26. stavak 1.),

4. ako se ne pridržava odluka i drugih podzakonskih propisa kojima se uređuju oblici plaćanja i način obavljanja platnog prometa (članak 29.),

5. ako ne otvori račun u Hrvatskoj narodnoj banci (članak 30.),

6. ako postupa suprotno propisima Hrvatske narodne banke o sustavu za obračun međubankovnih platnih transakcija i propisanim načinima namire posredstvom međubankovnih sustava (članak 31.),

7. ako Hrvatskoj narodnoj banci ne dostavlja podatke za statističku obradu utvrđenih odlukom Hrvatske narodne banke na propisanim obrascima (članak 62. ).

(2) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka, kaznit će se banka novčanom kaznom u iznosu od 50.000,00 do 500.000,00 kuna.

(3) Za prekršaj iz stavka 1.ovoga članka, kaznit će se odgovorna osoba u banci novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 do 50.000,00 kuna.

(4) Uz novčanu kaznu osobama iz stavka 3. ovoga članka za počinjeni prekršaj izriče se i zaštitna mjera zabrane obavljanja tih dužnosti u banci za razdoblje od dvije godine.

(5) Prekršajni postupak protiv banke i odgovornih osoba u banci, za prekršaje utvrđene ovim Zakonom i Zakonom o bankama, ne može se pokrenuti nakon proteka roka od 3 godine od dana kada je sačinjen zapisnik Hrvatske narodne banke u kojem je utvrđena nepravilnost, odnosno, nezakonitost u poslovanju.

(6) Zastarijevanje se prekida svakom radnjom nadležnog tijela poduzetom radi gonjenja počinitelja prekršaja. Poslije sva­kog prekida počinje ponovo teći zastara, ali se prekršajni postupak ni u kom slučaju ne može voditi po isteku dvostrukog vremena određenog u stavku 5. ovoga članka.

(7) Prekršaj čini pravna osoba:

1. ako Hrvatskoj narodnoj banci ne dostavlja podatke za statističku obradu utvrđenih odlukom Hrvatske narodne banke na propisanim obrascima (članak 62.).

(8) Za prekršaj iz stavka 7. ovoga članka, kaznit će se pravna osoba novčanom kaznom u iznosu od 50.000,00 do 500.000,00 kuna.

(9) Za prekršaj iz stavka 7. ovoga članka, kaznit će se odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 do 50.000,00 kuna.

IX. ZAVRŠNE ODREDBE

Nastavak rada tijela Hrvatske narodne banke

Članak 66.

(1) Stupanjem na snagu ovoga Zakona članovi Savjeta Hrvat­ske narodne banke koji udovoljavaju kriterijima iz članka 41. ovoga Zakona nastavljaju obnašati dužnost na koju su imenovani, do isteka mandata, odnosno do razrješenja.

(2) Ako član Savjeta Hrvatske narodne banke ne udovoljava kriterijima iz članka 41. ovoga Zakona, mora u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga Zakona udovoljiti tim kriterijima ili će nakon proteka tog roka biti razriješen, a na njegovo mjesto bit će imenovan novi član.

(3) Savjet Hrvatske narodne banke daje ocjenu usklađenosti okolnosti za imenovanje člana Savjeta Hrvatske narodne banke iz stavka 2. ovoga članka sa kriterijima članka 41. ovoga Zakona i prijedlog za njegovo razrješenje.

Prestanak važenja pojedinih propisa

Članak 67.

(1) Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaju važiti:

1) Zakon o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 74/92., 36/93., 79/93., 29/94., 7/95. i 35/95. – pročišćeni tekst),

2) članak 3. stavak 1. Zakona o državnoj reviziji (»Narodne novine«, br. 70/93., 48/95. i 105/99.) u dijelu koji se odnosi na Hrvatsku narodnu banku.

(2) Podzakonski akti i provedbeni propisi doneseni na osnovi Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 74/92., 36/93., 79/93., 29/94., 7/95. i 35/95. – pročišćeni tekst), u dijelu u kojem nisu u suprotnosti s odredbama ovoga Zakona, ostaju na snazi i primjenjuju se do donošenja odgovarajućih akata i propisa na osnovi ovoga Zakona.

Stupanje na snagu ovoga Zakona

Članak 68.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 450-02/00-01/07

Zagreb, 5. travnja 2001.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Zlatko Tomčić, v. r.