Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi

NN 37/2001 (25.4.2001.), Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

644

Na temelju članka 78. stavaka 1. i 2., te članka 109. Zakona o državnim službenicima i namještenicima (»Narodne novine«, broj 27/01.), Vlada Republike Hrvatske, na sjednici održanoj 23. travnja 2001. godine, donijela je

UREDBU

o nazivima radnih mjesta i koeficijentima sloŽenosti poslova u drŽavnoj sluŽbi

Članak 1.

Ovom Uredbom propisuju se jedinstveni nazivi radnih mjesta na kojima se upravlja pojedinim ustrojstvenim jedinicama u državnim tijelima (položaji), jedinstveni nazivi radnih mjesta u državnim tijelima te posebni nazivi radnih mjesta u pojedinim upravnim područjima ili državnim tijelima, te stručni uvjeti koje moraju ispunjavati službenici i namještenici za raspored na ta radna mjesta i koeficijenti složenosti poslova radnih mjesta.

Članak 2.

Jedinstveni nazivi radnih mjesta na kojima se upravlja pojedinim ustrojstvenim jedinicama u državnim tijelima (položaji) i koeficijenti složenosti poslova su:

a) Položaji I. vrste

1. načelnik odjela I. (preko 5 odsjeka)                          2,20

2. načelnik odjela II. (3 – 5 odsjeka)                             2,00

3. načelnik odjela III. (2 odsjeka)                                  1,85

4. načelnik odjela IV. (bez odsjeka)

    tajnik kabineta

    pročelnik županijskog ureda                                      1,75

5. voditelj odsjeka                                                        1,65

Stručni uvjeti za točke 1-5: kao za višeg upravnog savjetnika, višeg stručnog savjetnika, višeg informatičkog savjetnika ili višeg inspektora.

7. pomoćnik pročelnika županijskog ureda

    voditelj odsjeka

    tajnik kabineta                                                          1,40

8. voditelj pododsjeka                                                  1,25

Stručni uvjeti za točke 7-8: kao za upravnog savjetnika, stručnog savjetnika, informatičkog savjetnika ili inspektora.

b) Položaji II. vrste

1. voditelj pododsjeka računovodstvenih poslova          1,10

Stručni uvjeti za točku 1: kao za višeg stručnog referenta, pet godina radnog staža u struci.

2. voditelj pododsjeka

    voditelj odjeljka računovodstvenih poslova                1,05

3. voditelj odjeljka                                                        1,00

Stručni uvjeti za točke 2-3: kao za višeg upravnog referenta, višeg stručnog referenta, višeg informatičkog referenta ili inspektora II. vrste, pet godina radnog staža u struci.

c) Položaji III. vrste

1. voditelj odjeljka računovodstvenih poslova                0,95

Stručni uvjeti za točku 1: kao za stručnog referenta, pet godina radnog staža u struci.

2. voditelj odjeljka                                                        0,90

Stručni uvjeti za točku 2: kao za upravnog referenta, stručnog referenta, informatičkog referenta, administrativnog referenta ili računovodstvenog referenta, pet godina radnog staža u struci.

Članak 3.

Jedinstveni nazivi radnih mjesta u državnim tijelima i koeficijenti složenosti poslova su:

a) Radna mjesta I. vrste

1. viši inspektor                                                            1,60

2. viši upravni savjetnik

    viši stručni savjetnik

    viši informatički savjetnik                                          1,52

3. inspektor                                                                  1,35

4. upravni savjetnik

    stručni savjetnik

    informatički savjetnik                                                1,20

5. samostalni upravni referent

    stručni suradnik

    informatički suradnik                                                 1,06

Stručni uvjeti za točke 1-5: prema zakonu.

b) Radna mjesta II. vrste

1. inspektor II. vrste                                                     1,05

2. viši upravni referent

    viši stručni referent

    viši informatički referent                                            0,95

Stručni uvjeti za točke 1-2: prema zakonu.

c) Radna mjesta III. vrste

1. administrativni tajnik ministra                                     0,90

2. upravni referent

    stručni referent

    informatički referent

    računovodstveni referent

    administrativni referent

    administrativni tajnik

    ekonom                                                                    0,80

3. daktilograf                                                                0,75

Stručni uvjeti za točke 1-3: prema zakonu.

Članak 4.

Radna mjesta namještenika i koeficijenti složenosti poslova su:

a) Položaji III. vrste

1. voditelj odsjeka

    voditelj radionice

    voditelj odjeljka                                                        0,80

Stručni uvjeti za točku 1: SSS, 5 godina radnog staža u struci.

b) Radna mjesta III. vrste

1. radna mjesta namještenika III. vrste                          0,75

Stručni uvjeti za točku 1: SSS.

c) Radna mjesta IV. vrste

1. radna mjesta za koja je uvjet PKV                            0,60

2. radna mjesta za koja je uvjet NSS                            0,55

Članak 5.

Posebni nazivi radnih mjesta u Ustavnom sudu Republike Hrvatske i koeficijenti složenosti poslova su:

a) Položaji I. vrste

1. glavni tajnik Ustavnog suda                                       3,50

2. šef ureda Predsjedništva Ustavnog suda                    2,00

3. voditelj Sudske pisarnice                                          1,75

Stručni uvjeti za točke 1-3: VSS, ostali uvjeti prema Poslovniku Ustavnog suda.

b) Radna mjesta I. vrste

    viši ustavnosudski savjetnik                                       3,30

    ustavnosudski savjetnik                                             3,00

    niži ustavnosudski savjetnik                                       2,00

Stručni uvjeti za točke 1-3: VSS, ostali uvjeti prema Poslovniku Ustavnog suda.

c) Radna mjesta II. vrste

1. voditelj kabineta sudaca                                            1,20

Stručni uvjeti za točku 1: VŠS, ostali uvjeti prema Poslovniku Ustavnog suda.

d) Radna mjesta III. vrste

1. tajnik kabineta sudaca                                              1,00

Stručni uvjeti za točku 1: SSS, ostali uvjeti prema Poslovniku Ustavnog suda.

Članak 6.

Posebni nazivi radnih mjesta u Hrvatskom saboru i koeficijenti složenosti poslova su:

a) Položaji I. vrste

1. predstojnik Ureda predsjednika Hrvatskoga sabora
– tajnik                                                                     3,50

2. pomoćnik tajnika Hrvatskoga sabora                        3,30

3. voditelj Ureda u Službi radnih tijela Hrvatskog sabora

    voditelj Službe u Tajništvu Hrvatskoga sabora           3,00

4. zamjenik predstojnika (tajnika) Ureda predsjednika
Hrvatskoga sabora                                                   2,50

5. tajnik Službe za odnose s javnošću                            2,00

Stručni uvjeti za točke 1-5: kao za višeg upravnog savjetnika, višeg stručnog savjetnika ili višeg informatičkog savjetnika, ostali uvjeti prema općem aktu.

b) Položaji II. vrste

1. zapovjednik Straže u Hrvatskom saboru                   1,20

Stručni uvjeti za točku 1: kao za višeg upravnog referenta, višeg stručnog referenta ili višeg informatičkog referenta, ostali uvjeti prema općem aktu.

c) Položaji III. vrste

1. zapovjednik Straže u Hrvatskom saboru                   1,10

2. stručni referent za poslove održavanja dvorana          0,80

Stručni uvjeti za točke 1-2: kao za stručnog referenta, ostali uvjeti prema općem aktu.

d) Radna mjesta I. vrste

1. savjetnik predsjednika Hrvatskoga sabora          

    tajnik radnog tijela s više od 20 sjednica godišnje      2,50

2. savjetnik potpredsjednika Hrvatskog sabora

    tajnik radnog tijela sa 10 do 20 sjednica godišnje      2,20

3. tajnik radnog tijela do 10 sjednica godišnje

    savjetnik kluba s više od 10 zastupnika                     2,00

4. savjetnik u Stručnoj službi Hrvatskog sabora

    savjetnik kluba do 10 zastupnika                               1,80

Stručni uvjeti za točke 1-4: kao za višeg upravnog savjetnika, višeg stručnog savjetnika ili višeg informatičkog savjetnika, ostali uvjeti prema općem aktu.

e) Radna mjesta II. vrste

1. viši stručni tajnik u Uredu predsjednika,
potpredsjednika i Tajništvu Hrvatskog sabora           1,20

2. viši administrativni tajnik                                            1,10

Stručni uvjeti za točke 1-2: kao za višeg upravnog referenta, višeg stručnog referenta ili višeg informatičkog referenta, ostali uvjeti prema općem aktu.

f)  Radna mjesta III. vrste

1. administrativni tajnik predsjednika, potpredsjednika
i tajnika Hrvatskog sabora

    administrativni tajnik kluba s više od 10 zastupnika    1,05

2. administrativni tajnik kluba s manje od 10 zastupnika 0,90

3. stražar                                                                      0,80

Stručni uvjeti za točke 1-3: kao za stručnog referenta, administrativnog referenta ili administrativnog tajnika, ostali uvjeti prema općem aktu.

Članak 7.

Posebni nazivi radnih mjesta u uredima i Stručnoj službi Vlade Republike Hrvatske i koeficijenti složenosti poslova su:

a) Položaji I. vrste

1. tajnik Ureda predsjednika Vlade                               3,50

2. pomoćnik tajnika Vlade

    predstojnik ureda – tajnik radnog tijela                      3,30

3. zamjenik tajnika Ureda predsjednika Vlade

    zamjenik predstojnika Vladinog ureda                       2,50

4. pomoćnik predstojnika Vladinog ureda                     2,10

Stručni uvjeti za točke 1-4: kao za višeg upravnog savjetnika, višeg stručnog savjetnika ili višeg informatičkog savjetnika, ostali uvjeti prema općem aktu.

b) Položaji II. vrste

1. voditelj pododsjeka auto-servisa                               1,20

2. voditelj pododsjeka prehrane

    voditelj pododsjeka telefonije                                   1,10

Stručni uvjeti za točke 1-2: kao za višeg upravnog referenta, višeg stručnog referenta, višeg informatičkog referenta ili inspektora II. vrste, pet godina radnog staža u struci.

c) Radna mjesta I. vrste

1. savjetnik predsjednika Vlade                                    2,50

2. savjetnik potpredsjednika Vlade                               2,20

3. savjetnik u Vladi ili Vladinom uredu                           1,80

Stručni uvjeti za točke 1-3: kao za višeg upravnog savjetnika, višeg stručnog savjetnika ili višeg informatičkog savjetnika, ostali uvjeti prema općem aktu.

d) Radna mjesta III. vrste

1. administrativni tajnik predsjednika, zamjenika
predsjednika Vlade,

    potpredsjednika Vlade i tajnika Vlade                       1,05

Stručni uvjeti za točku 1: kao za administrativnog tajnika, ostali uvjeti prema općem aktu.

Članak 8.

Posebni nazivi radnih mjesta u Uredu predsjednika Republike Hrvatske i koeficijenti složenosti poslova su:

a) Položaji I. vrste

1. pomoćnik tajnika Ureda                                           3,30

Stručni uvjeti za točku 1: kao za višeg upravnog savjetnika, višeg stručnog savjetnika ili višeg informatičkog savjetnika, ostali uvjeti prema općem aktu.

b) Radna mjesta I. vrste

1. savjetnik u Uredu predsjednika                                 1,80

Stručni uvjeti za točku 1: kao za višeg upravnog savjetnika, višeg stručnog savjetnika ili višeg informatičkog savjetnika, ostali uvjeti prema općem aktu.

c) Radna mjesta III. vrste

1. administrativni tajnik predsjednika Republike
Hrvatske i tajnika Ureda                                           1,05

Stručni uvjeti za točku 1: kao za administrativnog tajnika, ostali uvjeti prema općem aktu.

Članak 9.

Posebni nazivi radnih mjesta u tijelima sudbene vlasti i koeficijenti složenosti poslova su:

a) Položaji I. vrste

1. tajnik Vrhovnog suda RH                                         3,50

2. tajnik Upravnog suda RH, Visokog prekršajnog
suda i Visokog trgovačkog suda                               2,00

3. tajnik suda                                                                1,40

Stručni uvjeti za točke 1-3: VSS, ostali uvjeti prema posebnim propisima.

b) Položaji II. vrste

1. voditelj zemljišnoknjižnog odjela ili sudskog registra u sudovima

    a) preko 50 sudaca                                                  1,10

    b) od 31 do 50 sudaca                                             1,05

    c) od 11 do 30 sudaca                                             1,00

    d) do 10 sudaca                                                       0,97

2. voditelj ovršnog odjela

    a) u sudovima preko 30 sudaca                                1,10

    b) u sudovima do 30 sudaca                                     1,00

3. voditelj (upravitelj) zajedničke sudske pisarnice
i pisarnice sudske uprave

    a) u sudovima preko 30 sudaca                                1,10

    b) u sudovima od 11 do 30 sudaca                           1,05

    c) u sudovima do 10 sudaca                                     1,00

4. voditelj posebne sudske pisarnice (kaznene,
parnične ili neke druge)

    a) u sudovima preko 15 sudaca sudskog odjela         1,05

    b) u sudovima od 6 do 15 sudaca sudskog odjela     1,00

    c) u sudovima do 5 sudaca sudskog odjela                0,97

Stručni uvjeti za točke 1-4: VŠS, ostali uvjeti prema posebnim propisima.

c) Položaji III. vrste

1. voditelj zemljišnoknjižnog odjela ili sudskog registra
u sudovima

    a) preko 50 sudaca                                                  1,00

    b) od 31 do 50 sudaca                                             0,95

    c) od 11 do 30 sudaca                                             0,90

    d) do 10 sudaca                                                       0,85

2. voditelj ovršnog odjela

    a) u sudovima preko 20 sudaca                                0,90

    b) u sudovima do 20 sudaca                                     0,85

3. voditelj (upravitelj) zajedničke sudske pisarnice
i pisarnice sudske uprave

    a) u sudovima preko 30 sudaca                                0,95

    b) u sudovima od 11 do 30 sudaca                           0,90

    c) u sudovima do 10 sudaca                                     0,85

4. voditelj posebne sudske pisarnice (kaznene, parnične
ili neke druge)

    a) u sudovima preko 15 sudaca sudskog odjela         0,95

    b) u sudovima od 6 do 15 sudaca sudskog odjela     0,90

    c) u sudovima do 5 sudaca sudskog odjela                0,85

Stručni uvjeti za točke 1-4: SSS, ostali uvjeti prema posebnim propisima.

d) Radna mjesta I. vrste

    Poslovi sudskih savjetnika

1. viši sudski savjetnik u Vrhovnom sudu RH                3,00

2. sudski savjetnik u Vrhovnom sudu RH                      2,50

3.      viši sudski savjetnik u Upravnom sudu RH, Visokom

prekršajnom sudu, Visokom trgovačkom sudu        2,25

4. sudski savjetnik u Upravnom sudu RH, Visokom
prekršajnom sudu, Visokom trgovačkom sudu          2,00

5. viši sudski savjetnik u županijskim sudovima              1,90

6. viši sudski savjetnik u prekršajnom, općinskom i
trgovačkom sudu                                                      1,80

7. sudski savjetnik u županijskim sudovima                    1,60

8. sudski savjetnik u prekršajnom, općinskom
i trgovačkom sudu                                                    1,50

Stručni uvjeti za točke 1-8: VSS, ostali uvjeti prema posebnim propisima.

    Poslovi posebnih stručnih znanja

1. stručni savjetnik u sudu                                             1,65

2. stručni suradnik u sudu                                              1,35

Stručni uvjeti za točke 1-2: VSS, ostali uvjeti prema posebnim propisima.

e) Radna mjesta II. vrste

1. viši sudski referent (zemljišnoknjižni, u sudskom
registru, za izvršenje kazni ili za ovrhu)                       0,95

Stručni uvjeti za točku 1: VŠS, ostali uvjeti prema posebnim propisima.

f)  Radna mjesta III. vrste

1. sudski referent (zemljišnoknjižni, u sudskom registru,
za izvršenje kazni, za ovrhu ili za ovjeru isprava
za uporabu u inozemstvu)                                          0,82

Stručni uvjeti za točku 1: SSS, ostali uvjeti prema posebnim propisima.

    Opći i administrativni poslovi

1. administrativni referent – sudski zapisničar                 0,80

2. sudski zapisničar                                                       0,75

Stručni uvjeti za točke 1-2: SSS, ostali uvjeti prema posebnim propisima.

Članak 10.

Posebni nazivi radnih mjesta u državnom odvjetništvu i ko­efi­cijenti složenosti poslova su:

a) Položaji I. vrste

1. tajnik Državnog odvjetništva RH                               3,00

2. tajnik državnog odvjetništva (županijskog
ili općinskog)                                                            1,40

Stručni uvjeti za točke 1-2: VSS, ostali uvjeti prema posebnim propisima.

b) Položaji II. vrste

1. voditelj državnoodvjetničke pisarnice ili
državnoodvjetničke uprave

    a) u državnom odvjetništvu preko 30 dužnosnika       1,10

    b) u državnom odvjetništvu od 11 do 30 dužnosnika 1,05

    c) u državnom odvjetništvu do 10 dužnosnika            1,00

Stručni uvjeti za točku 1: VŠS, ostali uvjeti prema posebnim propisima.

c) Položaji III. vrste

1. voditelj državnoodvjetničke pisarnice ili
državnoodvjetničke uprave

    a) u državnom odvjetništvu preko 30 dužnosnika       0,95

    b) u državnom odvjetništvu od 11 do 30 dužnosnika 0,90

    c) u državnom odvjetništvu do 10 dužnosnika            0,85

Stručni uvjeti za točku 1: SSS, ostali uvjeti prema posebnim propisima.

d) Radna mjesta I. vrste

    Poslovi savjetnika u državnom odvjetništvu

1. viši savjetnik u Državnom odvjetništvu RH                2,50

2. savjetnik u Državnom odvjetništvu RH                      2,25

3. viši savjetnik u županijskom državnom odvjetništvu    1,90

4. savjetnik u županijskom državnom odvjetništvu         1,60

5. viši savjetnik u općinskom državnom odvjetništvu      1,80

6. savjetnik u općinskom državnom odvjetništvu            1,50

Stručni uvjeti za točke 1-6: VSS, ostali uvjeti prema posebnim propisima.

    Poslovi posebnih stručnih znanja

1. stručni savjetnik u državnom odvjetništvu                  1,65

2. stručni suradnik u državnom odvjetništvu                   1,35

Stručni uvjeti za točke 1-2: VSS, ostali uvjeti prema posebnim propisima.

Članak 11.

Posebni nazivi radnih mjesta u Državnom uredu za reviziju i koeficijenti složenosti poslova su:

a) Položaji I. vrste

1. pomoćnik glavnog državnog revizora                         3,00

2. načelnik odjela u Državnom uredu za reviziju

    pročelnik područnog ureda                                       2,60

Stručni uvjeti za točke 1-2: VSS, diplomirani pravnik ili diplomirani ekonomist, 5 godina radnog staža u struci, certifikat za ovlaštenog državnog revizora.

b) Radna mjesta I. vrste

1. viši državni revizor                                                    2,30

2. državni revizor                                                          1,90

3. pomoćni revizor                                                        1,40

Stručni uvjeti za točku 1: VSS, diplomirani pravnik ili diplomirani ekonomist, 5 godina radnog staža u struci, certifikat za ovlaštenog državnog revizora.

Stručni uvjeti za točku 2: VSS, diplomirani pravnik ili diplomirani ekonomist, 3 godine radnog staža u struci, certifikat za ovlaštenog državnog revizora.

Stručni uvjeti za točku 3: VSS, diplomirani pravnik ili diplomirani ekonomist, položen državni stručni ispit.

Članak 12.

Posebni nazivi radnih mjesta u Uredu pučkog pravobranitelja i koeficijenti složenosti poslova su:

a) Radna mjesta I. vrste

1. savjetnik pučkog pravobranitelja                               2,50

2. savjetnik zamjenika pučkog pravobranitelja               2,20

3. tajnik ureda pučkog pravobranitelja                          2,00

4. voditelj protokola                                                     1,70

5. viši istražitelj                                                             1,60

Stručni uvjeti za točke 1-5: kao za višeg upravnog ili višeg stručnog savjetnika, ostali uvjeti prema općem aktu.

6. istražitelj                                                                   1,35

Stručni uvjeti za točku 6: kao za upravnog ili stručnog savjetnika, ostali uvjeti prema općem aktu.

Članak 13.

Posebni nazivi radnih mjesta u službi izvršenja sankcija i koeficijenti složenosti poslova su:

a) Položaji I. vrste

1. pomoćnik ravnatelja Uprave za izvršenje sankcija      2,60

2. ravnatelj Kaznenog zavoda Lepoglava, Kaznenog
zavoda Požega i Bolnice za osobe lišene slobode

    upravitelj Okružnog zatvora Zagreb                          2,55

3. ravnatelj Kaznenog zavoda Turopolje, Otvorenog
kaznenog zavoda Lipovica, Otvorenog kaznenog
zavoda Valtura, Kaznenog zavoda u Glini, Odgojnog
zavoda Turopolje, upravitelj Okružnog zatvora
Gospić, Osijek, Pula, Rijeka, Split i Šibenik              2,50

4. ravnatelj Odgojnog zavoda Požega, upravitelj
Okružnog zatvora Dubrovnik, Karlovac, Sisak,
Požega, Bjelovar, Varaždin i Zadar                           2,45

5. pomoćnik ravnatelja Kaznenog zavoda Lepoglava,
Kaznenog zavoda Požega

    i Bolnice za osobe lišene slobode

    pomoćnik upravitelja Okružnog zatvora Zagreb         2,40

6. pomoćnik ravnatelja Kaznenog zavoda Turopolje,
Otvorenog kaznenog zavoda Lipovica, Otvorenog
kaznenog zavoda Valtura, Kaznenog zavoda u Glini,
Odgojnog zavoda Turopolje, pomoćnik upravitelja    2,35

Stručni uvjeti za točke 1-6: kao za višeg upravnog ili višeg stručnog savjetnika, ostali uvjeti prema posebnim propisima.

b) Položaji II. vrste

1. voditelj pododsjeka u kaznenim tijelima ili odgojnim
zavodima                                                                  1,20

Stručni uvjeti za točku 1: kao za višeg upravnog ili višeg stručnog referenta, 5 godina radnog staža u struci, ostali uvjeti prema posebnim propisima.

c) Položaji III. vrste

1. voditelj pododsjeka u kaznenim tijelima ili odgojnim
zavodima                                                                  1,10

2. voditelj odjeljka u kaznenim tijelima ili odgojnim
zavodima                                                                  1,00

Stručni uvjeti za točke 1-2: SSS, najmanje 5 godina radnog staža u struci, ostali uvjeti prema posebnim propisima.

d) Radna mjesta I. vrste

1. liječnik specijalista u kaznenim tijelima i odgojnim
zavodima                                                                  1,90

2. zapovjednik pravosudne policije                               1,65

3. liječnik, stomatolog, farmaceut, veterinar i biokemičar
u kaznenim tijelima i odgojnim zavodima             

    stručni suradnik za tretman                                        1,60

4. samostalni nadzornik pravosudne policije                   1,30

Stručni uvjeti za točke 1-4: VSS, ostali uvjeti prema posebnim propisima.

e) Radna mjesta II. vrste

1. stariji nadzornik pravosudne policije

    viši medicinski tehničar, viša medicinska sestra,
ing. medicinske radiologije u kaznenim tijelima
i odgojnim zavodima                                                 1,20

2. nadzornik pravosudne policije                                   1,10

3. mlađi nadzornik pravosudne policije                          1,00

Stručni uvjeti za točke 1-3: VŠS, ostali uvjeti prema posebnim propisima.

f)  Radna mjesta III. vrste

1. stariji pravosudni policajac                                 
medicinski tehničar, medicinska sestra, laborant
u kaznenim tijelima i odgojnim zavodima                    0,95

2. pravosudni policajac                                                 0,85

3. mlađi pravosudni policajac                                        0,80

Stručni uvjeti za točke 1-3: SSS, ostali uvjeti prema posebnim propisima.

Članak 14.

Posebni nazivi radnih mjesta u Ministarstvu financija i koefi­cijenti složenosti poslova su:

a) Položaji I. vrste

1. pomoćnik ravnatelja Porezne uprave

    pomoćnik ravnatelja Carinske uprave

    pomoćnik glavnog inspektora Financijske policije

    pročelnik Carinarnice Zagreb

    predstojnik Ureda za sprečavanje pranja novca         2,45

2. pročelnik Područnog ureda Porezne uprave Zagreb

    pročelnik carinarnice I

    pročelnik Postaje Financijske policije Zagreb

    pomoćnik pročelnika Carinarnice Zagreb                  2,30

3. pročelnik područnog ureda Porezne uprave Split, Rijeka, Osijek i Pazin

    pročelnik carinarnice II

    pročelnik postaje Financijske policije Split, Rijeka,
Osijek i Pazin

    pomoćnik pročelnika carinarnice I                             2,20

4. pročelnik područnog ureda Porezne uprave –
ostali područni uredi

    pomoćnik pročelnika Područnog ureda Porezne
uprave Zagreb

    voditelj ispostave – Porezne uprave Zagreb I - VI

    pomoćnik pročelnika postaje FP Zagreb                   2,10

5. pomoćnik pročelnika Područnog ureda Porezne
uprave Split, Rijeka, Osijek i Pazin

    voditelj ispostave Porezne uprave Split, Rijeka i Osijek

    pomoćnik pročelnika carinarnice II

    pomoćnik pročelnika postaje FP Split, Rijeka,
Osijek i Pazin

    predstojnik carinske ispostave I

    pročelnik postaje FP – ostali                                     2,00

6. pomoćnik pročelnika područnog ureda Porezne
uprave – ostali područni uredi

    pomoćnik pročelnika carinarnice III

    pomoćnik pročelnika postaje FP – ostali

    voditelj ispostave PU – ostali                                    1,80

Stručni uvjeti za točke 1-6: kao za višeg inspektora, višeg upravnog savjetnika, višeg stručnog savjetnika ili višeg informatičkog savjetnika, ostali uvjeti prema posebnim propisima.

7. predstojnik carinske ispostave II                               1,50

Stručni uvjeti za točku 7: kao za inspektora, upravnog savjetnika, stručnog savjetnika ili informatičkog savjetnika, ostali uvjeti prema posebnim propisima.

b) Položaji II. vrste

1. predstojnik carinske ispostave III

    voditelj carinskog odjeljka I                                      1,20

2. voditelj smjene carinske ispostave                             1,10

Stručni uvjeti za točke 1-2: kao za inspektora II. vrste, višeg upravnog referenta, višeg stručnog referenta ili višeg informatičkog referenta, ostali uvjeti prema posebnim propisima.

c) Položaji III. vrste

1. predstojnik carinske ispostave IV

    voditelj carinskog odjeljka II                                     1,05

2. voditelj smjene carinskog odjeljka                             1,00

Stručni uvjeti za točke 1-2: kao za upravnog referenta, stručnog referenta ili informatičkog referenta, ostali uvjeti prema posebnim propisima.

d) Radna mjesta I. vrste

1. carinik I. vrste

    inspektor – suradnik u Deviznom inspektoratu           1,30

Stručni uvjeti za točku 1: kao za inspektora, ostali uvjeti prema posebnim propisima.

e) Radna mjesta II. vrste

1. carinik II. vrste                                                         1,05

Stručni uvjeti za točku 1: kao za inspektora II. vrste, višeg upravnog referenta, višeg stručnog referenta ili višeg informatičkog referenta, ostali uvjeti prema posebnim propisima.

f)  Radna mjesta III. vrste

1. carinik III. vrste                                                        0,85

Stručni uvjeti za točku 1: kao za upravnog referenta, stručnog referenta ili informatičkog referenta, ostali uvjeti prema posebnim propisima.

2. pomoćni carinik                                                        0,80

Stručni uvjeti za točku 1: SSS, ostali uvjeti prema posebnim propisima.

Članak 15.

Posebni nazivi radnih mjesta u Ministarstvu obrane i koeficijenti složenosti poslova su:

a) Položaji I. vrste

1. načelnik uprave u sjedištu MO                                  2,60

2. zamjenik načelnika uprave u MO                        

    načelnik uprave za obranu                                         2,50

3. načelnik odjela u sjedištu MO

    zamjenik načelnika uprave za obranu                         2,20

4. upravitelj hotela                                                        2,10

5.                       načelnik odjela u Upravi za obranu

    predstojnik ureda za obranu

    ravnatelj Državnog centra za obavješćivanje

    predsjednik novačkog povjerenstva

    voditelj područnog odjela financija                            2,00

6. voditelj odsjeka u sjedištu MO                                 1,80

Stručni uvjeti za točke 1-6: kao za višeg inspektora, višeg upravnog savjetnika, višeg stručnog savjetnika ili višeg informatičkog savjetnika, ostali uvjeti prema posebnim propisima.

7. voditelj županijskog centra za obavješćivanje

    voditelj odsjeka u područnom odjelu za financije

    voditelj odsjeka (ispostave) u odjelu uprave za graditeljstvo

    voditelj područnog odsjeka u Upravi za stambene poslove

    voditelj knjižnice

    upravitelj restorana

    voditelj gospodarstva                                                1,70

8. voditelj odsjeka u uredu za obranu

    voditelj gradskog centra za obavješćivanje                1,60

Stručni uvjeti za točke 7-8: kao za inspektora, upravnog savjetnika, stručnog savjetnika ili informatičkog savjetnika, ostali uvjeti prema posebnim propisima.

b) Položaji II. vrste

1. voditelj recepcije

    voditelj autokampa                                                   1,10

Stručni uvjeti za točku 1: VŠS, ostali uvjeti prema posebnim propisima.

c) Radna mjesta I. vrste

1. liječnik specijalista                                                    1,90

Stručni uvjeti za točku 1: VSS, ostali uvjeti prema posebnim propisima.

d) Radna mjesta II. vrste

1. tajnik novačkog povjerenstva

    viši medicinski tehničar

    knjižničar

    grafički urednik                                                         1,00

Stručni uvjeti za točku 1: VŠS, ostali uvjeti prema posebnim propisima.

Članak 16.

Posebni nazivi radnih mjesta u Ministarstvu unutarnjih poslova i koeficijenti složenosti poslova su:

a) Položaji I. vrste

1. načelnik uprave u Ministarstvu unutarnjih poslova      2,60

2. načelnik odjela u sjedištu ministarstva

    načelnik sektora u policijskoj upravi                          2,20

3. načelnik odjela u policijskoj upravi                            2,00

4. voditelj odsjeka u sjedištu ministarstva                      1,80

5. voditelj odsjeka u policijskoj upravi                          1,75

Stručni uvjeti za točke 1-5: kao za višeg inspektora, višeg upravnog savjetnika, višeg stručnog savjetnika ili višeg informatičkog savjetnika, ostali uvjeti prema posebnim propisima.

6. načelnik Visoke policijske škole                                2,30

7. pomoćnik načelnika Visoke policijske škole              2,20

Stručni uvjeti za točke 6-7: VSS, ostali uvjeti prema Zakonu o visokim učilištima.

8. načelnik učilišta vatrogastva i civilne zaštite                2,20

9. voditelj vatrogasne škole

    voditelj škole civilne zaštite                                       1,85

Stručni uvjeti za točke 8-9: VSS, ostali uvjeti prema Zakonu o srednjem školstvu.

10. glavni vatrogasni zapovjednik

      zapovjednik civilne zaštite                                        2,40

11. zamjenik glavnog vatrogasnog zapovjednika

      zamjenik zapovjednika civilne zaštite                        2,30

12. pomoćnik glavnog vatrogasnog zapovjednika           2,10

Stručni uvjeti za točke 10-12: VSS, ostali uvjeti prema posebnim propisima.

b) Položaji II. vrste

1. zapovjednik interventne vatrogasne postojbe

    viši policijski tehničar – voditelj                                 1,20

Stručni uvjeti za točku 1: VŠS, ostali uvjeti prema posebnim propisima.

c) Radna mjesta I. vrste

1. samostalni nadzornik civilne zaštite

    samostalni nadzornik vatrogastva

    projektant policijske tehnike

    sudac u disciplinskom sudu

    nadzornik za unutarnje poslove                                 1,75

Stručni uvjeti za točku 1: kao za višeg inspektora, višeg upravnog savjetnika, višeg stručnog savjetnika ili višeg informatičkog savjetnika, ostali uvjeti prema posebnim propisima.

2. nastavnik u Visokoj policijskoj školi – dr. sc.            1,90

3. nastavnik u Visokoj policijskoj školi                          1,70

4. asistent u Visokoj policijskoj školi                             1,50

Stručni uvjeti za točke 2-4: VSS, ostali uvjeti prema Zakonu o visokim učilištima.

5. voditelj stručnog aktiva u vatrogasnoj školi                1,45

6. nastavnik u policijskoj i vatrogasnoj školi                  1,35

Stručni uvjeti za točke 5-6: VSS, ostali uvjeti prema Zakonu o srednjem školstvu.

d) Radna mjesta II. vrste

1. viši policijski tehničar

    viši tehničar civilne zaštite

    voditelj smjene vatrogasnog operativnog centra

    viši vatrogasni instruktor                                            1,15

Stručni uvjeti za točku 1: VŠS, ostali uvjeti prema posebnim propisima.

e) Radna mjesta III. vrste

1. policijski tehničar

    vatrogasni tehničar

    vatrogasni instruktor

    tehničar civilne zaštite                                                1,00

Stručni uvjeti za točku 1: SSS, ostali uvjeti prema posebnim propisima.

Članak 17.

Posebni nazivi radnih mjesta u Ministarstvu vanjskih poslova i koeficijenti složenosti poslova su:

a) Položaji I. vrste

1. načelnik odjela - veleposlanik                                   2,30

2. načelnik odjela - opunomoćeni ministar                     2,25

3. načelnik odjela - ministar savjetnik                            2,20

4. načelnik odjela - diplomatski savjetnik                      2,15

5. načelnik odjela - I. tajnik                                          2,10

6. voditelj odsjeka - opunomoćeni ministar                    2,05

7. voditelj odsjeka - ministar savjetnik                           2,00

8. voditelj odsjeka - diplomatski savjetnik                     1,95

9. voditelj odsjeka - I. tajnik                                         1,80

Stručni uvjeti za točke 1-9: kao za višeg upravnog savjetnika, višeg stručnog savjetnika ili višeg informatičkog savjetnika, ostali uvjeti prema posebnim propisima.

b) Radna mjesta I. vrste

    Profesionalni diplomati u zvanju

1. veleposlanika u MVP                                               2,25

2. opunomoćenog ministra                                            2,05

3. ministra savjetnika                                                    1,95

4. diplomatskog savjetnika                                            1,90

5. I. tajnika                                                                   1,75

6. II. tajnika                                                                 1,60

7. III. tajnika                                                                1,55

8. attachea                                                                   1,30

Stručni uvjeti za točke 1-8: VSS, ostali uvjeti prema posebnim propisima.

    Ostali

1. glavni pravni savjetnik                                               2,50

Stručni uvjeti za točku 1: VSS, ostali uvjeti prema posebnim propisima.

Članak 18.

Posebni nazivi radnih mjesta u Ministarstvu kulture i koeficijenti složenosti poslova su:

a) Položaji I. vrste

1. pročelnik konzervatorskog odjela                             2,00

Stručni uvjeti za točku 1: kao za višeg upravnog savjetnika ili višeg stručnog savjetnika, ostali uvjeti prema posebnim propisima.

b) Radna mjesta I. vrste

1. podmorski arheolog                                                  1,10

Stručni uvjeti za točku 1: VSS, ostali uvjeti prema posebnim propisima.

Članak 19.

Posebni nazivi radnih mjesta u Ministarstvu pomorstva, prometa i veza i koeficijenti složenosti poslova su:

a) Položaji I. vrste

1. glavni inspektor – pomoćnik ravnatelja Uprave
za inspekcijske poslove

    voditelj letačkih standarda

    lučki kapetan (Rijeka, Split)                                      2,40

2. lučki kapetan (Pula, Senj, Zadar, Šibenik, Ploče,
Dubrovnik)                                                               2,20

3. kapetan kapetanije (Sisak, Slavonski Brod,
Vukovar, Osijek)                                                     2,10

4. voditelj VTS i SAR Središnjice Rijeka
(organizator traganja i spašavanja na moru)

    voditelj plovidbenosti zračnog prometa                      1,95

5.                                                kapetan Ispostave      1,80

6. koordinator traganja i spašavanja na moru u podsredišnjici

    voditelj smjene u prometnom uredu                           1,45

Stručni uvjeti za točke 1-6: kao za višeg upravnog savjetnika, višeg stručnog savjetnika, višeg informatičkog savjetnika ili višeg inspektora, ostali uvjeti prema općem aktu.

b) Položaji II. vrste

1. koordinator VTS i SAR Središnjice Rijeka               1,30

2. kapetan Ispostave                                                    1,20

Stručni uvjeti za točke 1-2: kao za višeg upravnog referenta, višeg stručnog referenta, višeg informatičkog referenta ili inspektora II. vrste, pet godina radnog staža u struci.

c) Položaji III. vrste

1. zapovjednik broda                                                    1,10

Stručni uvjeti za točku 1: SSS nautičkog smjera, licenca za časnika palubne straže na brodovima do 500 BT i licenca za radio--operatera.

d) Radna mjesta I. vrste

1. kapetan unutarnje plovidbe

    istražitelj zrakoplovnih nesreća

    viši savjetnik letačkih standarda

    viši kontrolor službe kontrole sigurnosti plovidbe stranih brodova (PSC)

    viši kontrolor plovidbenosti zrakoplova                     1,90

2. voditelj prekršajnog postupka (pomorstvo, unutarnja plovidba i civilno zrakoplovstvo)

    kontrolor plovidbenosti zrakoplova

    prometni pilot

    radarski kontrolor leta

    liječnik zrakoplovne medicine

    kontrolor službe kontrole ispravnosti stranih brodova
(PSC)                                                                      1,75

3. koordinator odobrenja letova

    profesionalni pilot

    zrakoplovno tehnički specijalist I. vrste

    kapetan duge plovidbe

    nautičar I. vrste

    kontrolor radiofrekvencijskog spektra                       1,46

4. upravitelj stroja na brodu                                          1,10

Stručni uvjeti za točke 1-3: kao za višeg upravnog savjetnika, višeg stručnog savjetnika, višeg informatičkog savjetnika ili višeg inspektora, ostali uvjeti prema općem aktu.

Stručni uvjeti za točku 4: kao za upravnog savjetnika, stručnog savjetnika, informatičkog savjetnika ili inspektora, ostali uvjeti prema općem aktu.

e) Radna mjesta II. vrste

1. zrakoplovno tehnički specijalist II. vrste

    kontrolor plovidbenosti zrakoplova                           1,20

2. prometni pilot

    profesionalni pilot

    radarski kontrolor leta                                              1,10

3. kontrolor radiofrekvencijskog spektra II. vrste

    nautičar II. vrste

    upravitelj stroja na brodu                                          1,03

Stručni uvjeti za točke 1-3: kao za višeg upravnog referenta, višeg stručnog referenta, višeg informatičkog referenta ili inspektora II. vrste, ostali uvjeti prema posebnim propisima.

f)  Radna mjesta III. vrste

1. zrakoplovno tehnički specijalist III. vrste                   1,05

2. nautičar III. vrste

    voditelj brodice

    pomorski strojar                                                       0,92

3. mornar na brodu                                                       0,80

Stručni uvjeti za točke 1-5: kao za upravnog referenta, stručnog referenta ili informatičkog referenta, ostali uvjeti prema posebnim propisima.

Članak 20.

Posebni nazivi radnih mjesta u Ministarstvu prosvjete i športa i koeficijenti složenosti poslova su:

a) Radna mjesta I. vrste

1. viši školski nadzornik                                                1,60

Stručni uvjeti za točku 1: kao za višeg savjetnika, ostali uvjeti prema posebnim propisima.

2. školski nadzornik                                                      1,26

Stručni uvjeti za točku 2: kao za savjetnika, ostali uvjeti prema posebnim propisima.

Članak 21.

Posebni nazivi radnih mjesta u Ministarstvu pravosuđa, uprave i lokalne samouprave i koeficijenti složenosti poslova su:

a) Radna mjesta I. vrste

1. viši savjetnik na poslovima nadzora sudske uprave

    viši savjetnik na poslovima financijskog nadzora
pravosudnih tijela                                                      1,60

Stručni uvjeti za točku 1: kao za višeg inspektora, ostali uvjeti prema posebnim propisima.

2. savjetnik na poslovima nadzora sudske uprave

    savjetnik na poslovima financijskog nadzora
pravosudnih tijela                                                      1,35

Stručni uvjeti za točku 2: kao za inspektora, ostali uvjeti prema posebnim propisima.

3. viši stručni referent na poslovima financijskog nadzora
pravosudnih tijela                                                      1,05

Stručni uvjeti za točku 3: kao za inspektora II. vrste, ostali uvjeti prema posebnim propisima.

Članak 22.

Posebni nazivi radnih mjesta u Ministarstvu zaštite okoliša i prostornog uređenja i koeficijenti složenosti poslova su:

a) Položaji I. vrste

1. glavni inspektor                                                        2,20

Stručni uvjeti za točku 1: kao za višeg inspektora, ostali uvjeti prema posebnim propisima.

b) Radna mjesta II. vrste

1. građevinski nadzornik II. vrste                                  1,20

Stručni uvjeti za točku 1: VŠS, ostali uvjeti prema posebnim propisima.

2. građevinski nadzornik III. vrste                                 1,05

Stručni uvjeti za točku 2: SSS, ostali uvjeti prema posebnim propisima.

Članak 23.

Posebni nazivi radnih mjesta u Državnom hidro­meteoro­loškom zavodu i koeficijenti složenosti poslova su:

a) Radna mjesta I. vrste

1. oblasni sinoptičar                                                      1,52

Stručni uvjeti za točku 1: kao za višeg upravnog ili višeg stručnog savjetnika, ostali uvjeti prema posebnim propisima.

2. oblasni sinoptičar                                                      1,20

Stručni uvjeti za točku 2: kao za upravnog ili stručnog savjetnika, ostali uvjeti prema posebnim propisima.

Članak 24.

Posebni nazivi radnih mjesta u Državnom inspektoratu i koeficijenti složenosti poslova su:

a) Položaji I. vrste

1. voditelj odsjeka (sa 10 ili više inspektora)                 1,70

2. voditelj odsjeka (do 10 inspektora)                           1,65

Stručni uvjeti za točke 1-2: kao za višeg inspektora.

3. voditelj odsjeka (sa 10 ili više inspektora)                 1,45

4. voditelj odsjeka (do 10 inspektora)                           1,40

Stručni uvjeti za točke 3-4: kao za inspektora.

b) Radna mjesta III. vrste

1. inspektor III. vrste                                                    1,00

Stručni uvjeti za točku 1: SSS, ostali uvjeti prema posebnim propisima.

Članak 25.

Posebni nazivi radnih mjesta u Državnoj geodetskoj upravi i koeficijenti složenosti poslova su:

a) Položaji I. vrste

1. pročelnik područnog ureda za katastar Split, Rijeka,
Osijek i Zagreb                                                        2,10

2. pročelnik područnog ureda za katastar – ostali          2,00

Stručni uvjeti za točke 1-2: kao za višeg upravnog savjetnika, višeg stručnog savjetnika, višeg informatičkog savjetnika ili višeg inspektora, ostali uvjeti prema općem aktu.

3. pročelnik područnog ureda za katastar                      1,85

Stručni uvjeti za točku 3: kao za upravnog savjetnika, stručnog savjetnika, informatičkog savjetnika ili inspektora, ostali uvjeti prema općem aktu.

Članak 26.

Posebni nazivi radnih mjesta u tijelima državne uprave nadležnim za poslove osobnih stanja građana i koeficijenti složenosti poslova su:

a) Položaji II. vrste

1. voditelj matičnog ureda                                             1,05

Stručni uvjeti za točku 1: kao za višeg upravnog referenta, pet godina radnog staža u struci, ostali uvjeti prema posebnim propisima.

b) Položaji III. vrste

1. voditelj matičnog ureda                                             0,90

Stručni uvjeti za točku 1: kao za upravnog referenta, pet godina radnog staža u struci, ostali uvjeti prema posebnim propisima.

c) Radna mjesta II. vrste

1. viši matičar                                                               0,95

Stručni uvjeti za točku 1: kao za višeg upravnog referenta, ostali uvjeti prema posebnim propisima.

d) Radna mjesta III. vrste

1. matičar                                                                     0,80

Stručni uvjeti za točku 1: kao za upravnog referenta, ostali uvjeti prema posebnim propisima.

Članak 27.

U članku 8. Uredbe o načelima za unutarnje ustrojstvo i o radnom vremenu tijela državne uprave (»Narodne novine«, broj 37/94. i 25/96.) stavak 1. mijenja se i glasi: »Na čelu odsjeka je voditelj.«.

U članku 13. iste Uredbe stavak 3. mijenja se i glasi: »Podod­sjecima županijskih odnosno gradskih ureda upravlja voditelj.«.

U članku 16. stavku 6. podstavku 2. Uredbe o ustrojavanju županijskih ureda (»Narodne novine«, broj 116/93, 23/96, 96/97. i 149/99.) riječi »predstojnika pododsjeka« zamjenjuju se riječima »voditelja pododsjeka«.

Članak 28.

Danom stupanja na snagu ove Uredbe prestaju se primjenjivati odredbe Zakona o državnim službenicima i namještenicima i o plaćama nositelja pravosudnih dužnosti (»Narodne novine«, broj 74/94, 86/94 i 7/95) kojima su uređene plaće službenika i namještenika.

Članak 29.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 120-02/01-01/04
Urbroj: 5030109-01-9
Zagreb, 23. travnja 2001.

Potpredsjednik,
zamjenik predsjednika
dr. sc. Goran Granić, v. r.