Pravilnik o registru kulturnih dobara Republike Hrvatske

NN 37/2001 (25.4.2001.), Pravilnik o registru kulturnih dobara Republike Hrvatske

MINISTARSTVO KULTURE

652

Na temelju članka 14. stavak 4. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (»Narodne novine«, broj 69/99), ministar kulture donosi

PRAVILNIK

O REGISTRU KULTURNIH DOBARA REPUBLIKE HRVATSKE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se oblik, sadržaj i način vođenja Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Registar).

Ovim se Pravilnikom podrobnije uređuju i pitanja:

– pripreme i donošenja rješenja o preventivnoj zaštiti kulturnih dobara,

– postupak utvrđivanja svojstva kulturnog dobra, te

– evidencije kulturnih dobara od lokalnog značenja.

Ovim se Pravilnikom utvrđuju i oznake konzervatorskih odjela Ministarstva kulture i Gradskog zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirode u Zagrebu (u daljnjem tekstu: nadležna tije­la).

Članak 2.

Nadležna tijela donose rješenja o preventivnoj zaštiti kulturnih dobara i pripremaju stručne podloge za utvrđivanje svojstva kulturnoga dobra na način propisan Zakonom o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (u daljnjem tekstu: Zakon) i ovim Pravilnikom.

Uprava za zaštitu kulturnih dobara Ministarstva kulture (u dalj­njem tekstu: Uprava) priprema dokumentaciju i izrađuje pri­jed­loge rješenja o proglašenju nacionalnog kulturnog dobra u skla­du sa Zakonom i ovim Pravilnikom.

Pripreme i donošenje rješenja o preventivnoj zaštiti kulturnoga dobra

Članak 3.

Rješenje o preventivnoj zaštiti kulturnoga dobra priprema i donosi nadležno tijelo na temelju prijave podnesene u skladu s člankom 4. stavak 3. Zakona ili po službenoj dužnosti.

U rješenju o preventivnoj zaštiti se, osim elemenata propisanih Zakonom o općem upravnom postupku, obavezno navode:

– osnovni identifikacijski podaci o dobru (lokalitet, naziv, katastarska čestica i općina, vlasništvo, korisnik, odnosno imatelj),

– sažeti opis dobra,

– sažeto obrazloženje pretpostavljenih svojstava kulturnog dobra,

– sustav mjera zaštite preventivno zaštićenog dobra i

– vrijeme važenja rješenja o preventivnoj zaštiti.

Postupak ispitivanja i usklađivanja rješenja o registraciji spomenika kulture

Članak 4.

Postupak ispitivanja i usklađivanja rješenja o registraciji spomenika kulture sukladno članku 120. Zakona provest će stručno povjerenstvo iz članka 5. ovoga Pravilnika u skladu sa Zakonom i ovim Pravilnikom, a na prijedlog nadležnoga tijela.

Postupak utvrđivanja svojstva kulturnog dobra

Članak 5.

Pomoćnik ministra kulture koji je na čelu Uprave (u dalj­njem tekstu: pomoćnik ministra) utvrđuje svojstvo kulturnog dobra na prijedlog stručnog povjerenstva a na temelju pripremljenog prijedloga nadležnog tijela, priložene dokumentacije i stručnog vrednovanja.

Stručno povjerenstvo ima 5 članova koje imenuje pomoćnik ministra iz reda stručnih djelatnika Uprave, vodeći računa da u njemu budu zastupljene odgovarajuće struke iz područja djelatnosti koje su od interesa za zaštitu kulturne baštine.

Stručno povjerenstvo razmatra prijedloge na sjednicama.

Tajnik stručnog povjerenstva je stručni djelatnik Uprave.

O radu stručnog povjerenstva vodi se dokumentacija koja sadrži:

– akt o imenovanju stručnog povjerenstva,

– pozive za sjednice,

– prijedloge koji su razmatrani na sjednicama, te

– ovjerene zapisnike sjednica s donesenim zaključcima.

Članak 6.

Prijedlog za utvrđivanje svojstva kulturnog dobra priprema nadležno tijelo na temelju prijave podnesene u skladu s člankom 4. stavak 3. Zakona ili po službenoj dužnosti.

Obavezna dokumentacija uz prijedlog za utvrđivanje svojstva kulturnog dobra sadrži:

za pojedinačna nepokretna kulturna dobra

– osnovni identifikacijski podaci o kulturnom dobru (lokalitet, naziv, vlasništvo, korisnik, odnosno imatelj),

– položajni nacrt s prikazom prostornih međa u odgo­vara­jućem mjerilu,

– izvod iz zemljišnih knjiga,

– sažeti opis kulturnog dobra uz osnovne povijesne podatke i obrazloženje svojstava kulturnog dobra, te

– sustav mjera zaštite kulturnog dobra.

za povijesne cjeline

– osnovni identifikcijski podaci (lokalitet, naziv),

– opis prostornih međa područja na koje se odnosi zaštita i režimi zaštite,

– kartografski prikaz prostornih međa s režimom zaštite u odgovarajućem mjerilu,

– sažeti opis cjeline i glavne značajke njezinog inventara uz navođenje razloga za utvrđivanje svojstva kulturnog dobra,

– popis pojedinačno zaštićenih kulturnih dobara na području povijesne cjeline, te

– sustav mjera zaštite kulturnog dobra.

za pojedinačna pokretna kulturna dobra

– osnovni identifikacijski podaci (naziv, dimenzije, materijal, autor),

– podaci o smještaju/mjestu čuvanja,

– sažeti opis predmeta uz navođenje razloga za utvrđivanje svojstva kulturnog dobra,

– osnovnu fotodokumentaciju, te

– sustav mjera zaštite kulturnog dobra.

za zbirke pokretnih kulturnih dobara

– osnovni identifikacijski podaci (naziv zbirke, porijeklo, vrste predmeta, broj predmeta),

– podaci o smještaju/mjestu čuvanja,

– sažeti opis zbirke uz navođenje razloga za utvrđivanje svojstva kulturnog dobra,

– popis predmeta u zbirci s osnovnim podacima (naziv, dimenzije, materijal, autor, fotodokumentacija), te

– sustav mjera zaštite zbirke pokretnih kulturnih dobara.

za nematerijalna kulturna dobra

– osnovni identifikacijski podaci,

– podaci o nalazu, mjestu čuvanja tradicije, mjestu sačuvanih odgovarajućih oblika nematerijalnog kulturnog dobra,

– sažeti opis nematerijalnog kulturnog dobra uz navođenje razloga za utvrđivanje svojstva kulturnog dobra, te

– sustav mjera zaštite kulturnog dobra.

Članak 7.

Postupak vrednovanja kulturnih dobara od najvećeg nacionalnog značenja za Republiku Hrvatsku provodi posebno stručno povjerenstvo koje, sukladno članku 13. stavak 2. Zakona imenuje ministar kulture iz reda istaknutih stručnjaka za kulturnu baštinu.

Na rad posebnog stručnog povjerenstva primjenjuju se odred­be članka 5. stavka 4. – 7. ovoga Pravilnika.

Članak 8.

Prijedlog za utvrđivanje svojstva kulturnoga dobra od naj­većeg nacionalnog značenja priprema Uprava na temelju prethodno utvrđenog svojstva kulturnog dobra prema članku 5. ovoga Pravilnika, te ocjene i prijedloga stručnog povjerenstva iz članka 7. ovoga Pravilnika.

Obavezna dokumentacija uz prijedlog za utvrđivanje svojstva kulturnog dobra od najvećeg nacionalnog značenja za Republiku Hrvatsku sadrži:

– odgovarajuću dokumentaciju na osnovi koje je utvrđeno svojstvo kulturnog dobra (članak 6. stavak 2. ovoga Pravilnika) i

– obrazloženje prijedloga za utvrđivanje svojstva kulturnog dobra od najvećeg nacionalnog značenja za Republiku Hrvatsku.

Članak 9.

Rješenjem o utvrđivanju svojstva kulturnog dobra, na osnovi prijedloga stručnog povjerenstva iz članka 5. ovoga Pravilnika, donosi pomoćnik ministra.

Rješenje o utvrđivanju svojstva kulturnog dobra određuje se i upis na Listu zaštićenih kulturnih dobara u Registru.

Rješenje o utvrđivanju svojstva kulturnog dobra od naj­većega nacionalnog značenja za Republiku Hrvatsku na prijedlog posebnog stručnog povjerenstva iz članka 7. ovoga Pravilnika donosi ministar kulture.

Rješenjem o utvrđivanju svojstva kulturnog dobra od naj­većega nacionalnog značenja određuje se i upis u Listu kulturnih dobara od nacionalnog značenja u Registru.

U rješenjima iz stavaka 1. i 3. ovog članka, osim elemenata propisanih Zakonom o općem upravnom postupku, obavezno se navode svi podaci na osnovi kojih je utvrđeno svojstvo kulturnog dobra navedeni u članku 6. ovoga Pravilnika.

Oblik Registra

Članak 10.

Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske vodi Uprava za zaštitu kulturnih dobara Ministarstva kulture.

Registar je javna knjiga, a sastoji se od:

1. Liste preventivno zaštićenih dobara,

2. Liste zaštićenih kulturnih dobara i

3. Liste kulturnih dobara od nacionalnog značenja.

Uz Registar, za svako upisano dobro, vodi se zbirka isprava.

Sastavni dio Registra je imenik dobara.

Članak 11.

Registar se vodi u elektroničkom obliku uz upotrebu raču­nalnog programa sa strukturom baze podataka propisanom član­kom 15. ovoga Pravilnika.

Programom kojim se upravlja bazom podataka Registra mora se osigurati autentičnost zapisa.

Po završetku kalendarske godine svi upisi u Registar ispisuju se na papir podijeljeno na Liste iz članka 10. stavak 2. ovoga Pravil­nika i uvezuju se u knjige, te prošivaju vrpcom i pečate.

Ministar kulture ovjerava ispis Registra na unutarnjoj strani korica svake knjige, uz navođenje ukupnog broja registarskih listova.

Članak 12.

Podaci u Registru čuvaju se trajno.

Mjere, sredstva i uvjete osiguranja, pohranjivanja i zaštite podataka Registra određuje pomoćnik ministra.

 

Članak 13.

Pristup podacima Registra koji se vodi na elektroničkom računalu dopušten je samo ovlaštenim osobama koje raspolažu odgovarajućom lozinkom. Lozinku dodjeljuje pomoćnik ministra ili osoba koju on za to ovlasti.

Članak 14.

Svi podaci koji se unose u Registar moraju imati svoju sigurnosnu kopiju pohranjenu na odgovarajućem mediju.

Sigurnosna kopija iz stavka 1. ovoga članka stvara se najmanje jedanput mjesečno i čuva se 2 mjeseca.

Sigurnosna kopija iz stavka 1. ovoga članka čuva se na odvojenom mjestu osiguranom od neovlaštenoga pristupa, prodora vode ili vatre i služi kao pričuvna kopija u slučaju oštećenja podataka na elektroničkom računalu.

Pomoćnik ministra pisano utvrđuje mjesto pohrane sigurnosne kopije iz stavka 1. ovoga članka i osobu odgovornu za izradu i čuvanje kopije.

Sadržaj Registra

Članak 15.

Za svako dobro u bazi podataka Registra otvara se novi slog, a svako se dobro ispisuje na posebni registarski list.

Svaki slog sadrži sljedeće podatke koji se ispisuju na registarski list:

– Oznaka liste (N - nacionalna kulturna dobra, Z - zaštićena kulturna dobra, P - preventivno zaštićena dobra, L - evidencija dobara od lokalnog značenja, B - brisano iz Registra kulturnih dobara)

– Oznaka konzervatorskog odjela

– Redni broj upisa

– Datum upisa

– Broj i datum rješenja na osnovi kojega se obavlja upis u Registar (rješenje o preventivnoj zaštiti, odnosno rješenje o utvr­đivanju svojstva kulturnog dobra, odnosno rješenje o pro­glašenju nacionalnim kulturnim dobrom, odnosno akt o progla­šenju lokalnog dobra)

– Datum isteka važenja preventivne zaštite

– Naziv (nepokretnog dobra/povijesne cjeline/pokretnog dobra/zbirke/nematerijalnog dobra)

– Klasifikacija (nepokretno kulturno dobro/pokretno kulturno dobro/nematerijalno kulturno dobro)

– Vrijeme nastanka (datacija)

– Smještaj dobra (županija, općina/grad, naselje, lokalitet, adresa, topografske oznake za arheološka dobra)

– Ustanove pohrane ili smještaja (za pokretna dobra i zbirke, te za dokumentaciju o nematerijalnom dobru)

– Ime i prezime, odnosno naziv i adresa vlasnika/korisnika/ imatelja kulturnog dobra, odnosno ime i prezime i adresa osobe koja je sačuvala tradiciju ili dokumentaciju o nematerijalnom dobru

– Popis katastarskih čestica unutar prostornih međa dobra (za pojedinačna nepokretna dobra)

– Katastarska općina

– Opis prostornih međa zaštićenog područja za dobra (za povijesne cjeline)

– Površina zaštićenog područja (za nepokretna dobra)

– Autor kulturnog dobra

– Ličnosti i organizacije vezani uz povijest kulturnoga dobra

– Dimenzije (za pokretna dobra)

– Materijal od kojega je dobro izrađeno i tehnika izrade (za pokretna dobra)

– Broj predmeta u zbirci

– Karakteristična fotografija

– Identifikacijski podaci (povijesni sažetak i opis kulturnoga dobra)

– Naknadni upisi.

Zbirka isprava

Članak 16.

Za svako kulturno dobro upisano u Registar vodi se zbirka isprava.

Zbirka isprava sadrži:

– rješenje na temelju kojega je kulturno dobro upisano u Registar (rješenje o preventivnoj zaštiti dobra, odnosno rješenje o utvrđivanju svojstva kulturnog dobra, odnosno rješenje o progla­šenju nacionalnim kulturnim dobrom, odnosno akt o proglašenju lokalnim dobrom),

– zabilješku o pravomoćnosti rješenja,

– cjelokupnu dokumentaciju podnesenu uz prijedlog za dono­šenje rješenja,

– osnovnu (karakterističnu) fotodokumentaciju, te

– izvod iz zapisnika sa sjednice stručnoga povjerenstva na kojoj je prihvaćen prijedlog za utvrđivanje svojstva kulturnog dob­ra, odnosno kulturnog dobra od nacionalnog značenja.

Pored navedenih dokumenata zbirka isprava sadrži i:

za pojedinačna nepokretna kulturna dobra

– izvod iz katastra s popisom katastarskih čestica i označenim prostornim međama kulturnoga dobra,

– izvod iz zemljišnih knjiga, te

– osnovnu fotodokumentaciju.

za kulturno-povijesne cjeline

– kartografsku podlogu u odgovarajućem mjerilu s označenim prostornim međama i režimima zaštite povijesne cjeline,

– osnovnu fotodokumentaciju, te

– popis pojedinačno zaštićenih kulturnih dobara na području kulturno-povijesne cjeline.

za pojedinačna pokretna kulturna dobra

– potpunu fotodokumentaciju

za cjeline ili zbirke pokretnih kulturnih dobara

– popis pojedinačnih predmeta u cjelini, odnosno zbirci s fotodokumetacijom.

za nematerijalna kulturna dobra

– osnovnu fotodokumentaciju i/ili odgovarajući tonski odnosno video analogni ili digitalni zapis dotičnog nematerijalnog kulturnog dobra i drugu odgovarajuću dokumentaciju.

U zbirku isprava se, prilikom osnivanja ili naknadno, ulažu i svi dokumenti koji se odnose na vlasništvo, promjene vlasništva, svojstva ili drugih važnih činjenica i podataka o kulturnom dobru.

Imenik Registra kulturnih dobara

Članak 17.

Imenik Registra izvodi se iz baze podataka Registra sa slje­dećim izborom podataka:

– naziv kulturnog dobra,

– oznaka Liste u koju je kulturno dobro upisano,

– oznaka vrste kulturnog dobra (nepokretno, pokretno, odnosno nematerijalno kulturno dobro),

– registarski broj kulturnog dobra,

– smještaj kulturnog dobra (županija, općina/grad, naselje, lokalitet, adresa, ustanova), te

– ime i prezime odnosno naziv vlasnika/korisnika/imatelja kulturnog dobra.

Upis u Registar

Članak 18.

Upisi, upisi promjena i brisanja u Registru obavljaju se na temelju rješenja.

Podaci uneseni u Registar ne mogu se brisati niti ispravljati, osim u slučajevima predviđenim ovim Pravilnikom.

Način brisanja i ispravljanja unesenog podatka određuje se računalnim programom kojim se upravlja bazom podataka Registra.

Članak 19.

Ispravci u Registru unose se tako da ostane sačuvan raniji po­da­tak.

Promjene podataka upisuju se u polje »Naknadni upisi« uz navođenje polja na koje se odnose, te broja i datuma rješenja na osnovi kojega se upis obavlja.

Činjenice i podaci bitni za kulturno dobro koji se ne upisuju u odgovarajuća polja Registra, upisuju se u polje »Naknadni upisi«.

Članak 20.

Kulturno dobro se briše iz Registra tako da se u polju »Naknadni upisi« navede broj i datum rješenja kojim je to odlučeno, a u određenom polju označi odgovarajućom oznakom koja će ga isključiti iz aktivnog dijela baze podataka.

Ispis dobra brisanog iz Registra precrtat će se dijagonalno, crvenom tintom, a u rubrici »Naknadni upisi« upisat će se broj i datum rješenja na osnovi kojega je dobro brisano.

Članak 21.

Podaci o osobi koja unosi ili ispravlja podatak u Registru, te datum i vrijeme unosa i ispravka, upisuju se automatski i ne mogu se naknadno mijenjati.

Članak 22.

Upisi, promjene i brisanja u Registru moraju se izvršiti u roku od 30 dana od konačnosti rješenja na osnovi kojega se upis obavlja.

Objava upisa u Registar

Članak 23.

Svaki upis u Registar objavljuje se u »Narodnim novinama« u roku od 30 dana.

Pri objavi u »Narodnim novinama« uz naznaku Liste u koju je dobro upisano objavljuje se:

za nepokretna dobra:

– naziv nepokretnog dobra, smještaj (županija, općina/grad, naselje, lokalitet, adresa, odnosno topografski podaci za arheo­loška kulturna dobra), katastarske čestice područja unutar utvr­đenih prostornih međa za pojedinačna kulturna dobra, odnosno opis prostornih međa za povijesne cjeline;

za pokretna dobra:

– naziv pokretnog dobra odnosno zbirke i njezin smještaj ako je to moguće;

za nematerijalna dobra:

– naziv pod kojim je to dobro poznato i područje, odnosno institucija gdje se čuva dokumentacija dotičnog nematerijalnog dobra.

Pri objavi upisa preventivno zaštićenih dobara objavljuje se i datum do kojega vrijedi preventivna zaštita određenog dobra.

Evidencija dobara od lokalnog značenja

Članak 24.

Uprava vodi i evidenciju kulturnih dobara od lokalnog zna­čenja proglašenih u skladu s člankom 17. Zakona.

Evidencija dobara od lokalnog značenja posebni je dio Registra označen odgovarajućom oznakom u bazi podataka.

Po završetku kalendarske godine svi upisi evidencije dobara od lokalnog značenja ispisuju se na papir na način propisan člankom 11. stavak 3. i 4. ovoga Pravilnika.

U evidenciju dobara od lokalnog značenja unose se na osnovi akta koje je donijelo nadležno tijelo lokalne samouprave sljedeći podaci:

– redni broj upisa,

– broj i datum akta na osnovi kojega se dobro upisuje,

– smještaj dobra (naselje, lokalitet, adresa, za arheološko dobro: topografske oznake, za nematerijalno dobro: područje na kojem je poznato),

– naziv dobra,

– identifikacijski podaci koji sadrže sažete povijesne podatke, opis i stanje,

– ime i prezime naziv i adresa vlasnika/imatelja dobra,

– katastarsku česticu i katastarsku općinu (za nepokretna dobra),

– opis područja zaštićenog dobra (za povijesne cjeline),

– karakterističnu fotografiju, te

– službene bilješke (upisi hipoteke i drugih podataka važnih za imovinsko-pravni status dobra).

Oznake nadležnih tijela

Članak 25.

Oznake nadležnih tijela sastoje se od tri slova od kojih je prvo kratica za »konzervatorski odjel«, a druga dva označavaju njegovo sjedište:

Konzervatorski odjel u Dubrovniku             KDU

Konzervatorski odjel u Gospiću                  KGS

Konzervatorski odjel u Karlovcu                 KKA

Konzervatorski odjel u Osijeku                   KOS

Konzervatorski odjel u Požegi                     KPO

Konzervatorski odjel u Puli                         KPU

Konzervatorski odjel u Rijeci                      KRI

Konzervatorski odjel u Splitu                      KST

Konzervatorski odjel u Šibeniku                  KSI

Konzervatorski odjel u Varaždinu                KVZ

Konzervatorski odjel u Zadru                      KZD

Konzervatorski odjel u Zagrebu                  KZG

Gradski zavod za zaštitu spomenika kulture
i prirode u Zagrebu                                     GZG

Oznake nadležnih tijela koje nisu utvrđene ovim člankom utvrdit će pomoćnik ministra.

Prijelazne i završne odredbe

Članak 26.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika Registri spomenika kulture vođeni prema ranijim propisima zaključit će se s posljed­njim upisanim registarskim brojem.

Knjige Registra spomenika kulture nakon što budu zaklju­čene predat će se Upravi koja će ih mikrofilmirati i pohraniti.

Zbirke isprava registriranih spomenika kulture prenijet će se u zbirku isprava zaštićenog kulturnog dobra u skladu s odredbama ovoga Pravilnika.

Članak 27.

Pomoćnik ministra može prema potrebi za provođenje ovoga Pravilnika donositi posebne upute.

Članak 28.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o Registru kulturnih dobara Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 59/00).

Članak 29.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 612-08/01-01-83
Urbroj: 532-03-3/3-01-01
Zagreb, 11. travnja 2001.

Ministar
dr. sc. Antun Vujić, v. r.