Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama

NN 38/2001 (27.4.2001.), Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

666

Na temelju članka 6. stavka 2. i članka 7. stavka 2. Zakona o plaćama u javnim službama (»Narodne novine«, broj 27/01.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 2001. godine, donijela je

UREDBU

o nazivima radnih mjesta i koeficijentima sloŽenosti poslova u javnim sluŽbama

Članak 1.

Ovom Uredbom utvrđuju se nazivi radnih mjesta službenika i namještenika u javnim službama, te koeficijenti složenosti poslova na tim radnim mjestima.

Članak 2.

Jedinstveni nazivi radnih mjesta i koeficijenti složenosti poslova u javnim službama su:

SLUŽBENICI

a) Položaji I. vrste

1. rukovoditelj (predstojnik, pročelnik) područnog ureda
ili službe                                                                               2,20

2. rukovoditelj (načelnik) odjela u središnjem uredu
ili službi                                                                                2,00

3. rukovoditelj (načelnik) odjela u područnoj službi                   1,85

4. rukovoditelj (šef) odsjeka u središnjoj službi                          1,75

5. rukovoditelj (šef) odsjeka u područnoj službi                         1,70

6. rukovoditelj (šef) pododsjeka u središnjoj službi                    1,60

7. rukovoditelj (šef) pododsjeka u područnoj službi                   1,55

8. voditelj odjeljka, voditelj referade i voditelji ostalih
ustrojstvenih jedinica                                                             1,45

b) Položaji II. vrste

1. voditelj (šef) ispostave                                                          1,20

2. voditelj (šef) odsjeka                                                            1,15

3. voditelj pododsjeka                                                              1,05

4. voditelji ostalih ustrojstvenih jedinica                                     1,00

c) Položaji III. vrste

1. voditelj (šef) odsjeka                                                            0,95

2. voditelji ostalih ustrojstvenih jedinica                                     0,90

d) Radna mjesta I. vrste

1. viši inspektor                                                                        1,60

2. viši upravni savjetnik
viši stručni savjetnik (određene struke)                                  1,52

3. inspektor                                                                              1,35

4. tajnik ustanove
voditelj računovodstva                                                          1,25

5. upravni savjetnik
stručni savjetnik (određene struke ili za
određene poslove)                                                                1,20

6. samostalni upravni referent
stručni suradnik (određene struke ili za određene
poslove) ostala radna mjesta I. vrste                                     1,06

e) Radna mjesta II. vrste

1. tajnik ustanove

    voditelj računovodstva                                                          1,12

2. inspektor

    revizor

    kontrolor                                                                              1,05

3. viši upravni referent

    viši stručni referent (određene struke ili za
određene poslove)
ostala radna mjesta II. vrste                                                  0,95

f) Radna mjesta III. vrste

1. voditelj računovodstva                                                          0,95

2. inspektor

    revizor

    kontrolor                                                                              0,90

3. upravni referent

    stručni referent

    informatički referent

    administrativni referent

    računovodstveni referent                                                       0,85

4. administrativni tajnik

    ekonom                                                                                0,80

5. daktilograf

    ostala radna mjesta III. vrste                                                 0,75

NAMJEŠTENICI

a) Položaji II. vrste

1. voditelj ustrojstvene jedinice

    voditelj radionice                                                                  0,90

b) Položaji III. vrste

1. voditelj odsjeka

    voditelj radionice                                                                  0,80

c)           Radna mjesta II. vrste

1. radna mjesta II. vrste                                                            0,90

d)         Radna mjesta III. vrste

1. radna mjesta III. vrste                                                           0,75

e)         Radna mjesta IV. vrste

1. radna mjesta za koja je uvjet PKV                                        0,60

2. radna mjesta za koja je uvjet NSS                                        0,55

Jedinstveni nazivi radnih mjesta i koeficijenti složenosti poslova iz stavka 1. ovoga članka odnose se na sve javne službe navedene u članku 2. Zakona o plaćama u javnim službama (»Narodne novine«, broj 27/01.), ako odredbama ove Uredbe nije drukčije određeno.

Na uvjete koje službenici moraju ispunjavati za raspored na radna mjesta iz stavka 1. podstavka d), e) i f) ovoga članka odgovarajuće se primjenjuju propisi o državnim službenicima i namještenicima, ako posebnim propisom nije drukčije određeno.

Članak 3.

Posebni nazivi radnih mjesta i koeficijenti složenosti poslova u zdravstvenim ustanovama su:

a) Položaji I. vrste

 1. a) ravnatelj KBC-a i kliničkih bolnica                                   3,50

    b) ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo                 3,50

    c) zamjenik ravnatelja pod 1.a) i 1.b)                                    3,20

 2.  a) ravnatelj drugih kliničkih ustanova                                    3,20

    b) ravnatelj drugih državnih zavoda                                       3,20

    c) zamjenik ravnatelja pod 2.a) i 2.b)                                    2,90

 3.  a) ravnatelj županijske bolnice i SHP                                   2,90

    b) ravnatelj žup. zavoda za javno zdravstvo                           2,80

    c) zamjenik ravnatelja pod 3.a) i 3.b)                                    2,60

 4.  ravnatelj DZ i ljekarničke ustanove                                      2,35

 5.  predstojnik klinike                                                               3,10

 6.  a) pomoćnik ravnatelja pod 1.a) i 1.b)                                 3,10

    b) pomoćnik ravnatelja pod 2.a) i 2.b)                                  2,80

 7.  a) pomoćnik ravnatelja pod 3.a) i 3.b)                                 2,50

    b) pomoćnik ravnatelja pod 4.                                              1,95

 8.  a) pročelnik kliničkog odjela dr. sc.                                     2,77

    b) pročelnik kliničkog odjela mr. sc.                                      2,65

    c) pročelnik kliničkog odjela prim.                                        2,60

    d) pročelnik kliničkog odjela                                                 2,52

 9.  a) voditelj zdr. odjela državne ustanove do
40 zaposlenih dr. sc.                                                        2,72

      b) voditelj zdr. odjela državne ustanove do
40 zaposlenih mr. sc.                                                       2,60

      c) voditelj zdr. odjela državne ustanove do
40 zaposlenih prim.                                                         2,55

      d) voditelj zdr. odjela državne ustanove do
40 zaposlenih                                                                  2,48

10. a) voditelj zdr. odjela državne ustanove preko
40 zaposlenih dr. sc.                                                        2,77

      b) voditelj zdr. odjela državne ustanove preko
40 zaposlenih mr. sc.                                                       2,65

      c) voditelj zdr. odjela državne ustanove preko
40 zaposlenih prim.                                                         2,60

      d) voditelj zdr. odjela državne ustanove preko
40 zaposlenih                                                                  2,52

11. a) voditelj zdr. odjela županijske ustanove do
40 zaposlenih dr. sc.                                                        2,57

      b) voditelj zdr. odjela županijske ustanove do
40 zaposlenih mr. sc.                                                       2,46

      c) voditelj zdr. odjela županijske ustanove do
40 zaposlenih prim.                                                         2,40

      d) voditelj zdr. odjela županijske ustanove do
40 zaposlenih                                                                  2,35

12. a) voditelj zdr. odjela županijske ustanove preko
40 zaposlenih dr. sc.                                                        2,62

      b) voditelj zdr. odjela županijske ustanove preko
40 zaposlenih mr. sc.                                                       2,50

      c) voditelj zdr. odjela županijske ustanove preko
40 zaposlenih prim.                                                         2,45

      d) voditelj zdr. odjela županijske ustanove preko
40 zaposlenih                                                                  2,39

13. a) glavna sestra državne ustanove                                        1,35

      b) glavna sestra u županijskoj ustanovi                                 1,28

      c) glavna sestra klinike                                                        1,28

b) Položaji II. vrste

1. a) glavna sestra državne ustanove                                          1,20

    b) glavna sestra u županijskoj ustanovi                                  1,19

    c) glavna sestra klinike                                                          1,19

    d) glavna odjelna sestra                                                        1,18

c) Radna mjesta I. vrste

1. a) VSS zdr. sc. djelatnik specijalist + prim. dr. sc.
u bolnici                                                                               2,35

    b) VSS zdr. djelatnik specijalist + prim. mr. sc.
u bolnici                                                                               2,25

    c) VSS zdr. djelatnik specijalist + prim. dr. sc.                      2,22

    d) VSS zdr. djelatnik specijalist + prim. u bolnici                   2,15

    e) VSS zdr. djelatnik specijalist + prim. mr. Sc   .                  2,12

    f) VSS zdr. djelatnik specijalist + prim.                                 2,03

2. a) VSS zdr. djelatnik specijalist dr. sc. u bolnici                     2,22

    b) VSS zdr. djelatnik specijalist mr. sc. u bolnici                    2,12

    c) VSS zdr. djelatnik specijalist u bolnici                               2,09

    d) VSS zdr. djelatnik specijalist dr. sc.                                  2,05

    e) VSS zdr. djelatnik specijalist mr. sc.                                 2,02

    f) VSS zdr. djelatnik specijalist                                             2,00

3. a) VSS ugovorni zdr. djel. prim. zdr. zaštite dr. sc.                2,02

    b) VSS ugovorni zdr. djel. prim. zdr. zaštite
      primarijus                                                                       1,98

    c) VSS ugovorni zdr. djel. prim. zdr. zaštite mr. sc.               1,94

    d) VSS ugovorni zdr. djel. prim. zdr. zaštite                          1,85

4. a) VSS nezdravst. djelatnik voditelj djelatnosti
u državnoj ili župan. bolnici dr. sc.
koji sudjeluje u procesu dijagnostike i liječenja                  1,95

    b) VSS nezdravst. djelatnik voditelj djelatnosti
u državnoj ili župan. bolnici mr. sc.
koji sudjeluje u procesu dijagnostike i liječenja                  1,86

    c) VSS nezdravst. djelatnik voditelj djelatnosti
u državnoj ili župan. bolnici koji sudjeluje u
procesu dijagnostike i liječenja                                          1,78

5. a) VSS zdravstveni djelatnik dr. sc.                                       1,76

    b) VSS zdravstveni djelatnik mr. sc.                                      1,68

    c) VSS zdravstveni djelatnik                                                 1,61

6. a) VSS nezdravst. djelatnik dr. sc. koji sudjeluje
u procesu dijagnostike i liječenja                                       1,52

    b) VSS nezdravst. djelatnik mr. sc. koji sudjeluje
u procesu dijagnostike i liječenja                                       1,46

    c) VSS nezdravst. djelatnik koji sudjeluje u procesu
dijagnostike i liječenja                                                       1,39

7. VSS zdravstveni djelatnik – stažist                                        1,15

d) Radna mjesta II. vrste

1. zdravstveni djelatnik: u intenzivnoj skrbi,
na suzbijanju bolničkih infekcija,

    inž. med. radiologije

    zdravstveni djelatnik u patronaži                                            1,18

2. zdravstveni djelatnik: u neurofiziološkom laboratoriju,
na primjeni citostatika,

    liječenju AIDS-a, otvorenim izvorima zračenja                       1,13

3. zdravstveni djelatnici (med. sestra, zdrav. tehničar)
na bolničkom odjelu                                                             1,10

4. zdravstveni djelatnici (med. sestra, zdrav. tehničar)                1,07

5. nezdravstveni djelatnik sudjeluje u procesu
dijagnostike i liječenja                                                           1,01

e) Radna mjesta III. vrste

1. zdravstveni djelatnik na otvorenim izvorima zračenja, citostaticima, liječenju AIDS-a, zdrav. djelatnik u
jedinici intenzivne skrbi, na instrumentiranju, na hemodijalizi, u rađaoni, hitnoj službi, anesteziji, traumatologiji                                                                                                          1,10

2. medicinska sestra na bolničkim odjelima, centralnoj
 sterilizaciji i kućnoj njezi                                                       0,98

3. VKV vozač u SHMP                                                           0,95

4. med. sestra u konzilijarno-polikl. službi, dijagnostici,
op. med., zdrav. tehničar                                                      0,92

d) Radna mjesta IV. vrste

1. bolničar                                                                                0,70

Članak 4.

Posebni nazivi radnih mjesta i koeficijenti složenosti poslova u Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje su:

a) Položaji I. vrste

1. rukovoditelj područnog ureda Zagreb                                    2,35

2. rukovoditelj područnog ureda Split, Rijeka, Osijek                2,25

b) Radna mjesta I. vrste

1. viši inspektor

    kontrolor zavoda                                                                  2,00

2. predsjednik liječničkog povjerenstva                                     1,95

3. član liječničkog povjerenstva

    inspektor

    koordinator                                                                          1,75

4. viši revizor                                                                            1,60

5. revizor                                                                                  1,35

Članak 5.

Posebni nazivi radnih mjesta i koeficijenti složenosti poslova u Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje su:

a) Položaji I. vrste

1. predstojnik ureda

    izvršni koordinator za područne službe

    predstojnik područne službe I                                               2,35

2. predstojnik područne službe II

    načelnik Odjela medicinskog vještačenja i revizije                  2,25

b) Radna mjesta I. vrste

1. viši koordinator                                                                    2,00

2. predsjednik stručnog povjerenstva                                        1,95

3. koordinator

    član stručnog povjerenstva                                                    1,75

4. viši vještak, viši revizor                                                         1,60

5. vještak

    revizor

    samostalni pravni zastupnik

    kontrolor – parafant                                                              1,35

Članak 6.

Posebni nazivi radnih mjesta i koeficijenti složenosti poslova u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje su:

a) Položaji I. vrste

1. pročelnik PS velikih (Zagreb, Split, Rijeka, Osijek)               2,35

2. voditelj ispostave                                                                  1,50

b) Radna mjesta I. vrste

1.  viši stručni savjetnik u središnjoj službi                                  1,60

c) Radna mjesta II. vrste

1. stručni suradnik II. vrste - savjetodavac                                1,16

Članak 7.

Posebni nazivi radnih mjesta i koeficijenti složenosti poslova u visokim učilištima i javnim institutima su:

a) Položaji I. vrste

 1. rektor sveučilišta, rektor veleučilišta                                      3,50

 2.  prorektor-redoviti prof., trajno zvanje                                  3,35

 3.  prorektor-redoviti prof., prvi izbor, dekan redoviti
prof. - trajno zvanje,

      pročelnik sveučilišnog odjela redoviti profesor
- trajno zvanje,

      ravnatelj znanstveni savjetnik – drugi izbor                           3,30

 4.  prorektor-izvanredni profesor                                              3,25

 5.  prodekan-redov.prof. - trajno zvanje, zamjenik
pročelnika sveučilišnog odjela,

      predstojnik-redov. prof. - trajno zvanje,
šef katedre-redov. prof. - trajno zvanje,

      pomoćnik ravnatelja – znanstveni savjetnik
drugi izbor                                                                          3,10

 6.  dekan-redov.prof.-prvi izbor, pročelnik sveučilišnog
odjela redoviti profesor

      – prvi izbor, ravnatelj-znanstveni savjetnik-prvi
izbor                                                                                   2,90

 7.  dekan-izvanredni prof., pročelnik sveučilišnog odjela,

      ravnatelj-viši znanstveni suradnik                                         2,70

 8.  prodekan-redov.prof. - prvi izbor, zamjenik pročelnika
sveučilišnog odjela,

      predstojnik-redov.prof. - prvi izbor, šef katedre –
redov. prof. - prvi izbor,

      predstojnik-znanstveni savjetnik - prvi izbor,

      pomoćnik ravnatelja-znanstveni savjetnik - prvi
izbor                                                                                   2,65

 9.  prodekan-izvanredni prof., zamjenik pročelnika
sveučilišnog odjela,

      predstojnik-izvanred.prof., šef katedre-izvanred. prof.,

      predstojnik-viši znanstveni suradnik, pomoćnik
ravnatelja-viši znanstveni suradnik                                        2,40

10. dekan-docent, pročelnik sveučilišnog odjela docent,
ravnatelj-znanstveni suradnik                                               2,30

11. prodekan-docent, pročelnik sveučilišnog odjela
docent, predstojnik-docent,

      šef katedre-docent, pomoćnik ravnatelja-znanstveni
suradnik,

      predstojnik-znanstveni suradnik                                           2,20

12. predstojnik-viši predavač, predstojnik-viši asistent, šef
katedre-viši predavač,

      šef katedre-viši asistent                                                       1,60

13. predstojnik-predavač, predstojnik-asistent,
šef katedre-predavač,

      šef katedre-asistent                                                             1,45

b) Radna mjesta I. vrste

1. redoviti profesor-trajno zvanje, znanstveni
savjetnik – drugi izbor                                                           3,05

2. redoviti profesor - prvi izbor, znanstveni savjetnik
– prvi izbor                                                                           2,50

3. izvanredni profesor, viši znanstveni suradnik                          2,10

4. docent, znanstveni suradnik, profesor visoke škole                1,90

5. viši predavač, viši asistent, viši lektor, viši korepetitor,

    viši knjižničar                                                                        1,45

6. asistent                                                                                 1,40

7. predavač, lektor, korepetitor, diplomirani knjižničar,
stručni suradnik,

    mlađi asistent                                                                        1,25

c) Radna mjesta II. vrste

1. viši tehničar, viši laborant                                                      1,10

2. knjižničar                                                                              1,00

d) Radna mjesta III. vrste

1. laborant, tehnički suradnik                                                    1,00

2. pomoćni knjižničar                                                                0,85

Članak 8.

Posebni nazivi radnih mjesta i koeficijenti složenosti poslova u osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima su:

a) Položaji I. vrste

1. ravnatelj osnovne škole preko 850 učenika

    ravnatelj srednje škole preko 600 učenika

    ravnatelj srednje strukovne škole s najmanje 3 programa i
preko 450 učenika

    ravnatelj učeničkog doma preko 230 učenika

    ravnatelj specijalne ustanove preko 200 štićenika

    ravnatelj srednje škole s učeničkim domom                           1,78

2. ravnatelj osnovne škole od 250 do 850 učenika

    ravnatelj srednje škole do 600 učenika

    ravnatelj specijalne ustanove do 200 štićenika

    ravnatelj učeničkog doma do 230 učenika                            1,65

3. ravnatelj osnovne škole do 250 učenika

    ravnatelj srednje škole do 300 učenika

    ravnatelj specijalne ustanove do 100 štićenika

    ravnatelj učeničkog doma do 150 učenika

    ravnatelj osnovne škole prema čl. 97. Zakona
o osnovnom školstvu preko 400 učenika                              1,52

4. ravnatelj osnovne škole prema članku 97. Zakona o
osnovnom školstvu do 400 učenika                                       1,45

b) Radna mjesta I. vrste

1. učitelj, učitelj defektolog, profesor, stručni suradnik,
odgajatelj u učeničkom domu,

    voditelj praktične nastave – savjetnici                                    1,45

2. učitelj, učitelj defektolog, profesor, stručni suradnik,
odgajatelj u učeničkom domu,

    voditelj praktične nastave – mentori                                      1,35

3. učitelj, učitelj defektolog, profesor, stručni suradnik,
odgajatelj u učeničkom domu,

    voditelj praktične nastave                                                      1,25

4. učitelj razredne nastave - prema članku
73.  st. 1. ZOŠ – savjetnik

    učitelj predmetne nastave - prema članku 97.
ZOŠ – savjetnik                                                                   1,27

5. učitelj razredne nastave - prema članku
73. st. 1. ZOŠ – mentor

    učitelj predmetne nastave - prema članku 97. ZOŠ
– mentor                                                                              1,22

6. učitelj razredne nastave prema članku 73. st. 1. ZOŠ

    učitelj predmetne nastave prema članku 97. ZOŠ                  1,16

7. učitelj, učitelj defektolog, profesor, stručni suradnik,

    odgajatelj u učeničkom domu – početnici                              1,06

c) Radna mjesta II. vrste

1. stručni učitelj srednje škole, voditelj praktične
nastave – savjetnici                                                               1,20

2. stručni učitelj srednje škole, voditelj praktične nastave
– mentori                                                                              1,15

3. stručni učitelj srednje škole, voditelj praktične nastave,

    medicinska sestra u učeničkom domu                                    1,10

4. stručni učitelj srednje škole, medicinska sestra
u učenikom domu – početnici                                                0,93

d) Radna mjesta III. vrste

1. stručni učitelj srednje škole – savjetnici                                  1,05

2. stručni učitelj srednje škole – mentori                                    1,00

3. stručni učitelj srednje škole, medicinska sestra
u učeničkom domu                                                               0,97

4. suradnik u nastavi u srednjoj školi                                         0,95

5. stručni učitelj srednje škole medicinska sestra u
učeničkom domu – početnici                                                 0,82

6. radnik u školskim radionicama i na školskim dobrima

    suradnik u odgoju u učeničkom domu (noćni
pazitelj)                                                                                0,80

Članak 9.

Posebni nazivi radnih mjesta i koeficijenti složenosti poslova u ustanovama socijalne skrbi su:

a) Položaji I. vrste

1. ravnatelj Centra za socijalnu skrb Zagreb, ravnatelj centra za socijalnu skrb s proširenom ovlasti ili podružnicom, te ravnatelj doma socijalne skrbi s više od 300 korisnika iz tri ili više programa rada odnosno više od 500
korisnika                                                                              2,20

2. voditelj ureda Centra za socijalnu skrb Zagreb
(dislocirane jedinice) i

    voditelj ureda zajedničkih poslova Centra za socijalnu
skrb Zagreb                                                                         2,00

3. ravnatelj CZSS, voditelj ureda, ravnatelj doma
s više od 100 korisnika, stručni voditelj CZSS
osnovanog za područje na kojem živi više

    od 100.000 stanovnika                                                         1,85

4. ravnatelj doma do 100 korisnika, predstojnik
podružnice, voditelj dislocirane jedinice doma,
stručni voditelj doma koji ima više od tri programa
ili više od 200 korisnika, mentor, koordinator u
CZSS koji je osnovan za područje na kojem živi
više od 200.000 stanovnika                                                  1,75

5. voditelj ustrojbene jedinice u CZSS ili domu                          1,45

b) Položaji II. vrste

1. ravnatelj doma, mentor                                                         1,20

c) Radna mjesta I. vrste

1. socijalni radnik, diplomirani pravnik, psiholog, defektolog, logoped, socijalni pedagog, pedagog, profesor nastavnik, učitelj, radni terapeut, odgajatelj u domu, kineziterapeut, evidentičar dokumentalist u CZSS,

    planer, analitičar u CZSS                                                      1,25

d) Radna mjesta II. vrste

1. socijalni radnik, upravni pravnik, defektolog, pedagog, nastavnik, učitelj, radni terapeut, odgajatelj,
medicinska sestra, fizioterapeut, i kineziterapeut u
domu socijalne skrbi                                                             1,16

e) Radna mjesta III. vrste

1. voditelj zdravstvene njege u domu                                         1,10

2. stručni učitelj, suradnik u nastavi – savjetnik                          1,05

3. stručni učitelj, suradnik u nastavi – mentor                             1,00

4. stručni učitelj, suradnik u nastavi, medicinska
sestra na odjelu, suradnik u odgoju u učeničkom
domu (pazitelj)                                                                     0,97

5. fizioterapeut, medicinska sestra u ambulanti,
radni terapeut odgojitelj, stručni suradnik u odgoju                0,93

f)  Radna mjesta IV. vrste

1. bolničar                                                                                0,70

Članak 10.

Posebni nazivi radnih mjesta i koeficijenti složenosti poslova u ustanovama kulture su:

SLUŽBENICI

a) Položaji I. vrste

1. intendant Hrvatskog narodnog kazališta Zagreb

    ravnatelj Hrvatskog državnog arhiva

    ravnatelj Hrvatskog restauratorskog zavoda                          3,10

2. ravnatelj Moderne galerije Zagreb, Hrvatskog
povijesnog muzeja Zagreb,

    Muzeja hrvatskih arheoloških spomenika Split,
Muzeja Mimara,

    Fundacije Ivana Meštrovića, Ansambla Lado                        2,90

3. ravnatelji ustanove kulture kojima je osnivač Republika Hrvatska, pomoćnici intendanta HNK Zagreb (ravnatelji opere, baleta, drame i poslovni ravnatelj), pomoćnici ravnatelja Hrvatskog državnog arhiva, pomoćnici
ravnatelja Hrvatskog restauratorskog zavoda                        2,55

b) Radna mjesta I. vrste

1. šef – dirigent opernog orkestra

    solist opere – nacionalni prvak, solist baleta –
nacionalni prvak, glumac – nacionalni prvak,
instrumentalni solist - nacionalni prvak                                  3,10

2. koncertni majstor opernog orkestra

    dirigent I, redatelj I

    umjetnički voditelj plesnog ansambla nacionalnog
statusa

    solist opere – prvak, glumac - prvak, solist baleta –
prvak, balet majstor                                                              2,50

3. dirigent II, redatelj II, dirigent baleta, zborovođa

    vođe dionica, solist-vođa violončela, harfa, timpani,
prvi puhači

    zamjenik koncert-majstora opernog orkestra      

    konzervator – savjetnik, muzejski savjetnik,
arhivski savjetnik,

    knjižničarski savjetnik,

    solist opere – velike i srednje uloge

    solist baleta – velike i srednje uloge

    glumac - velike i srednje uloge                            

    plesač pjevač – prvak, dirigent baleta,

    voditelji središnjih odjela za potrebe čitave službe u
 Republici Hrvatskoj                                                             1,90

4. viši muzejski pedagog,

    arhivist specijalist, viši kustos, viši arhivist,
viši knjižničar,

    viši konzervator, viši restaurator,

    viši filmolog, baletni pedagog, glazbeni voditelj u baletu

    umjetnički voditelj opernog, dramskog i baletnog studija,

    treći puhači

    dramaturg, kostimograf, scenograf, koreograf u baletu

    solist opere – srednje uloge, glumac – srednje uloge

    solist baleta – srednje uloge

    upravitelj tehnike HNK, voditelj promidžbe HNK,

    voditelj kazališne i scenske tehnike i proizvodnje,

    zamjenik vođe dionice, prve violine,

    plesač pjevač – solist                                                            1,55

5. vođa udaraljki, klavir

    majstor kipar, majstor slikar

    drugi puhači, četvrti rog

    voditelj slikarne, voditelj maskersko-vlasuljarske radionice

    majstor izrade rekvizita

    korepetitor, inspicijent

    pjevač opernog zbora – vođa dionica

    pjevač opernog zbora - epizodist

    plesač pjevač – srednje i epizodne uloge                               1,30

6. kustos, arhivist, konzervator, restaurator,
diplomirani knjižničar,

    stručni suradnik u ustanovi kulture

    tuti-glazbenici, udaraljke

    pjevač opernog zbora

    član baletnog ansambla

    voditelj pozornice, voditelj rasvjete, šaptač                            1,25

c) Radna mjesta II. vrste

1. viši muzejski tehničar, viši preparator, viši arhivski tehničar, viši knjižničar

    asistent scenografa, majstor tona u kazalištu, majstor rasvjete u kazalištu,

    majstor maske u kazalištu, majstor vlasuljar u
kazalištu                                                                               1,00

d) Radna mjesta III. vrste

1. muzejski tehničar, arhivski tehničar, preparator,
konzervator tehničar,

    restaurator tehničar, pomoćni knjižničar, fotograf                   0,85

e) Radna mjesta IV. vrste

1. niži preparator, manipulant                                                    0,65

Članak 11.

Posebni nazivi radnih mjesta i koeficijenti složenosti u Hrvat­skom hidrografskom institutu su:

a) Položaji I. vrste

1. pomoćnik ravnatelja                                                             2,50

b) Položaji II. vrste

1. zapovjednik hidrografskog broda                                          1,10

c) Radna mjesta I. vrste

1. glavni redaktor pomorskih karata, voditelj poslova
sistemske podrške,

    redaktor hidrografskih originala                                             1,60

2. redaktor pomorskih karata, hidrograf – geodeta,
hidrograf – elektroničar,

    nautičar za sigurn. plovidbe i n. p., nautičar za publ. pomorskih komunikacija,

    suradnik za tehničku pripremu publikacija, oceanolog fizičar, fizičar meteorolog,

    oceanolog kemičar, oceanolog geolog, samostalni sistem. inženjer,

    samostalni projektant GIS-a, prevoditelj – lektor                   1,32

d) Radna mjesta II. vrste

1. upravitelj stroja na hidrografskom brodu                               1,05

e) Radna mjesta III. vrste

1. knjigovezac specijalist                                                           0,85

2. referent arhive originala i premjera, ofset strojar

    oceanolog III. vrste, nautičar III. vrste, hidrograf III.
vrste, kartograf III. vrste,

    knjigostiskar – sitotiskar, operater grafičke pripreme,
kemigraf – montažer,

    kormilar na hidrografskom brodu                                          0,80

Članak 12.

Posebni nazivi radnih mjesta i koeficijenti složenosti poslova u ustanovama zaštite prirode i okoliša su:

a) Položaji I. vrste

1. ravnatelj ustanove koja upravlja nacionalnim
parkom                                                                                2,30

2. ravnatelj ustanove koja upravlja parkom prirode                   2,20

3. pomoćnik ravnatelja ustanove koja upravlja
nacionalnim parkom ili parkom prirode                                  1,55

4. stručni voditelj javne ustanove                                               1,50

Članak 13.

Posebni nazivi radnih mjesta i koeficijenti složenosti poslova u Hrvatskom zavodu za poljoprivrednu savjetodavnu službu su:

a) Položaji I. vrste

1. ravnatelj                                                                               3,10

2. pomoćnik ravnatelja                                                              2,50

Članak 14.

Za vrijeme trajanja vježbeničkog staža vježbenik ima pravo na 85% plaće poslova radnog mjesta najniže složenosti njegove vrste i struke.

Članak 15.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 120-02/01-01/02
Urbroj: 5030104-01-1
Zagreb, 23. travnja 2001.

Potpredsjednik,
zamjenik predsjednika
dr. sc. Goran Granić, v. r.