Ispravak Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi

NN 38/2001 (27.4.2001.), Ispravak Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi

677

Nakon izvršenog uspoređiva­nja s izvornim tekstom utvrđena je pogreška u Uredbi o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi, koja je objav­ljena u »Narodnim novinama«, broj 37/2001, od 25. trav­nja 2001., te se daje

ISPRAVAK

UREDBE O NAZIVIMA RADNIH MJESTA I KOEFICIJENTIMA SLOŽENOSTI POSLOVA U DRŽAVNOJ SLUŽBI

U Uredbi o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi (»Narodne novine«, broj 37/2001) u članku 8. dodaje se novi podstavak c) koji glasi:

»c) Radna mjesta II. vrste

1. viši stručni tajnik i vodite­lj poslovne

  dokumentacije                                         1,20

Stručni uvjeti za točku 1.: kao za više­g upravnog referenta, više­g stručnog referenta ili više­g informatičkog referenta, ostali uvjeti prema općem aktu«

Dosadaš­nji podstavak c) postaje podstavak d).

U novom podstavku d) dodaje se točka 2. koja glasi:

»2. stručno-administrativni tajnik i vodite­lj

   dokumentacije                                      1,00«

U novom podstavku d) iza riječi: »stručni uvjeti« mije­nja se dosadaš­nji tekst i glasi:

»za točke 1.–2.: kao za administrativnog referenta, stručnog referenta ili administrativnog tajnika, ostali uvjeti prema općem aktu«.

Klasa: 120-02/01-01/04
Urbroj: 5030109-01-3
Zagreb, 26. trav­nja 2001.

Tajnica
 Jagoda Premužić, v. r.

, v. r.