Uredba o uvjetima za stjecanje zvanja, promaknuća i raspored na radna mjesta te o funkcionalnim oznakama radnih mjesta policijskih službenika

NN 39/2001 (3.5.2001.), Uredba o uvjetima za stjecanje zvanja, promaknuća i raspored na radna mjesta te o funkcionalnim oznakama radnih mjesta policijskih službenika

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

678

Na temelju članka 129. stavka 1. podstavka 4. Zakona o policiji (»Narodne novine«, broj 129/2000), Vlada Republike Hrvat­ske je na sjednici održanoj 26. travnja 2001. godine donijela

UREDBU

o uvjetima za stjecanje zvanja, promaknuĆa i raspored na radna mjesta te o funkcionalnim oznakama radnih mjesta policijskih sluŽbenika

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Uredbom utvrđuju se uvjeti za stjecanje zvanja, promaknuća i raspored na radna mjesta te funkcionalne oznake radnih mjesta policijskih službenika Ministarstva unutarnjih poslova (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).

Policijski službenik stječe zvanje i promiče se u zvanje ovisno o stručnoj spremi, radnom mjestu, radnom stažu, položenom ispitu za zvanje i godišnjim ocjenama.

Policijski službenik raspoređuje se na radno mjesto sukladno njegovom zvanju i potrebama službe.

II. UVJETI ZA STJECANJE ZVANJA I PROMAKNUĆA

Članak 2.

Djelatnik može steći zvanje te se promaknuti u zvanje ako:

1. ima propisanu stručnu, odnosno školsku spremu,

2. je položio državni stručni ispit,

3. je položio ispit za zvanje,

4. je raspoređen na radno mjesto za koje je utvrđeno to zvanje,

5. je u prethodnom zvanju proveo najmanje 5 godina,

6. je u vremenu potrebnom za promicanje ocjenjivan najmanje ocjenom »dobar«.

Članak 3.

Djelatnik srednje stručne spreme stječe zvanje:

1. »policajac« – ako je završio policijsku školu i ispunio uvjet iz članka 2. točke 2. i 4. ove Uredbe, ili je završio drugu srednju školu, a ispunio je uvjete iz članka 2. točke 2., 3. i 4. ove Uredbe,

2. »viši policajac« – ako je ispunio uvjete iz članka 2. ove Uredbe,

3. »policijski narednik« – ako je ispunio uvjete iz članka 2. ove Uredbe.

Članak 4.

Djelatnik više stručne spreme stječe zvanje:

1. »viši policijski narednik« – ako je završio Visoku policijsku školu – obrazovni program »kriminalist« i ispunio uvjet iz članka 2. točke 2. i 4. ove Uredbe, ili je završio drugu višu školu, a ispunio je uvjete iz članka 2. točke 2., 3. i 4. ove Uredbe,

2. »policijski inspektor« – ako je ispunio uvjete iz članka 2. ove Uredbe,

3. »viši policijski inspektor« – ako je ispunio uvjete iz članka 2. ove Uredbe.

Članak 5.

Djelatnik visoke stručne spreme stječe zvanje:

1. »samostalni policijski inspektor« – ako je završio Visoku policijsku školu – obrazovni program »diplomirani kriminalist« i ispunio uvjet iz članka 2. točke 2. i 4. ove Uredbe, ili je završio drugu visoku školu, a ispunio je uvjete iz članka 2. točke 2., 3. i 4. ove Uredbe,

2. »glavni policijski inspektor« – ako je ispunio uvjete iz članka 2. ove Uredbe,

3. »policijski savjetnik« – ako je ispunio uvjete iz članka 2. ove Uredbe,

4. »glavni policijski savjetnik« – ako je ispunio uvjete iz članka 2. ove Uredbe.

Članak 6.

Za promicanje policijskog službenika u neposredno više zvanje ne računa se godina u kojoj:

– je ocijenjen ocjenom »zadovoljava« ili »ne zadovoljava«,

– mu je izrečena kazna za težu povredu radne discipline,

– nije obavljao poslove svog radnog mjesta šest i više mjeseci, osim ako je ta odsutnost posljedica upućivanja na stručno usavršavanje, ili obavljanje drugih poslova u službene svrhe.

Ako policijski službenik nije obavljao poslove svog radnog mjesta šest i više mjeseci radi udaljenja od dužnosti, a u disciplinskom postupku mu nije izrečena disciplinska mjera radi teže povrede radne dužnosti, za promicanje u više zvanje računa se godina koja je prethodila godini u kojoj je udaljen od dužnosti.

Članak 7.

Ministar unutarnjih poslova (u daljnjem tekstu: ministar), na prijedlog ravnatelja policije, može izvanredno promaknuti u neposredno više zvanje policijskog službenika koji nije ispunio uvjete iz članka 2. točke 2., 3., 4., 5. i 6. ove Uredbe, a koji je tijekom izvršenja službene zadaće iskazao iznimnu hrabrost i požrtvovnost te pritom spasio tuđi život, zaštitio druga temeljna prava čovjeka ili sačuvao imovinu veće vrijednosti te na taj način dao poseban doprinos ugledu policije.

Ministar može iznimno promaknuti u neposredno više zvanje, u okviru iste stručne spreme, policijskog službenika koji ne ispunjava uvjete utvrđene ovom Uredbom.

Policijski službenik može u okviru iste stručne spreme biti iznimno promaknut sukladno stavku 2. ovoga članka samo jednom u tijeku obavljanja policijske službe.

Članak 8.

Rješenje o stjecanju zvanja i promicanju u zvanje donosi ministar ili osoba koju on ovlasti.

III. RASPORED NA RADNA MJESTA

Članak 9.

Policijski službenik koji ima propisanu stručnu, odnosno školsku spremu, raspoređuje se na radno mjesto ako je stekao zvanje propisano za to radno mjesto.

Policijski službenik iz stavka 1. ovoga članka može se rasporediti na radno mjesto za koje je propisano više zvanje od zvanja koje je stekao, ako to zahtijevaju potrebe službe.

Članak 10.

Osobi koja se prima na radno mjesto policijskog službenika, ranije ostvareni radni staž može se priznati u ovom Uredbom propisano vrijeme za stjecanje zvanja i promicanje u zvanje policijskog službenika, ukoliko je raniji radni staž ostvarila na poslovima koji po svom sadržaju odgovaraju poslovima na koje se prima.

Ministar će, na prijedlog ravnatelja policije, propisati mjerila o priznavanju staža iz stavka 1. ovoga članka.

Osobi iz stavka 1. ovoga članka prestaje služba ako u propisanom roku ne položi državni stručni ispit, ili ne položi ispit za zvanje policijskog službenika u roku tri mjeseca od dana položenog državnog stručnog ispita.

IV. ISPIT ZA ZVANJE

Članak 11.

Ispit za zvanje polaže se pred Ispitnim povjerenstvom.

Ministar imenuje predsjednika i članove Ispitnog povjerenstva iz stavka 1. ovoga članka.

Ministar propisuje program i način polaganja ispita i ispitne rokove za pojedina zvanja.

Članovima Ispitnog povjerenstva pripada novčana naknada koju određuje ministar.

Članak 12.

Policijski službenik stječe pravo na polaganje ispita za neposredno više zvanje odgovarajuće stručne spreme u zadnjoj godini rada provedenog u prethodnom zvanju.

Članak 13.

Policijski službenik ima pravo polaganja ispita za neposredno više zvanje i u slučaju da ne zadovoljava uvjete utvrđene člankom 2. točkom 4. ove Uredbe, ukoliko je u prethodne dvije godine ocijenjen najmanje ocjenom »uspješan«, ali bez mogućnosti promaknuća.

Članak 14.

Prijava za polaganje ispita za zvanje podnosi se mjerodavnoj službi Ministarstva.

Vježbenik za policijskog službenika obvezan je podnijeti prijavu iz stavka 1. ovoga članka najkasnije dva mjeseca prije isteka vježbeničkog staža.

Članak 15.

Pristupnik koji je polagao ispit za zvanje a nije položio najviše dva predmeta, upućuje se na popravak u roku mjesec dana.

Pristupnik koji nije položio ispit za zvanje ne može pristupiti ponovnom polaganju ispita prije isteka šest mjeseci od dana prethodnog polaganja.

Članak 16.

Osoba koja je podnijela prijavu može odgoditi polaganje ispita za zvanje, o čemu je dužna izvijestiti mjerodavnu službu iz članka 14. stavka 1. ove Uredbe i to najkasnije tri dana prije dana određenog za polaganje.

Osoba koja je podnijela prijavu može, iz razloga koje nije mogla predvidjeti a koji su nastali unutar roka iz stavka 1. ovoga članka, odgoditi polaganje ispita za zvanje, ako te razloge oprav­da.

U slučajevima iz stavka 1. i 2. ovoga članka smatra se da osoba ispit nije ni polagala.

Ukoliko osoba nije pristupila ispitu za zvanje a nije ga odgodila, ili je odustala od polaganja tijekom trajanja ispita, smatrat će se da ga nije položila.

Ukoliko osoba odustane od započetog polaganja ispita za zvanje iz zdravstvenih ili drugih opravdanih razloga, Ispitno povjerenstvo donosi odluku o njegovoj odgodi.

V. FUNKCIONALNE OZNAKE RADNIH MJESTA

Članak 17.

Za policijske službenike utvrđuju se sljedeće funkcionalne oznake radnih mjesta:

1. oznaka »policajac« – u obliku je pravokutnika, širine 20 mm i dužine 48 mm, iz hrvatskog tropleta bijele boje;

2. oznaka »viši policajac« – u obliku je dva pravokutnika, širine 20 mm i 10 mm i dužine 48 mm međusobno razmaknutih 36 mm, iz hrvatskog tropleta bijele boje;

3. oznaka »policijski narednik« – u obliku je pravokutnika, širine 10 mm i dužine 48 mm i romba sa stranicama dužine 10 mm, međusobno razmaknutih 10 mm, iz hrvatskog tropleta žute boje;

4. oznaka »viši policijski narednik« – u obliku je dva pravokutnika, širine 10 mm i dužine 48 mm, iz hrvatskog tropleta žute boje, međusobno razmaknutih 36 mm i romba žute boje sa stranicama 10 mm u sredini (između dva pravokutnika);

5. oznaka »policijski inspektor« – u obliku je pravokutnika, širine 20 mm i dužine 48 mm iz hrvatskog tropleta žute boje i romba žute boje sa stranicama 10 mm, međusobno razmaknutih 10 mm;

6. oznaka »viši policijski inspektor« – u obliku je pravokutnika, širine 20 mm i dužine 48 mm, iz hrvatskog tropleta žute boje i dva romba sa stranicama 10 mm žute boje, međusobno razmaknutih (rombovi i pravokutnik) 10 mm;

7. oznaka »samostalni policijski inspektor« – u obliku je dva pravokutnika, širine 20 mm i 10 mm i dužine 48 mm međusobno razmaknutih 36 mm, iz hrvatskog tropleta žute boje i jednog romba sa stranicama 10 mm žute boje u sredini;

8. oznaka »glavni policijski inspektor« – u obliku je dva pravokutnika, širine 20 mm i i 10 mm i dužine 48 mm međusobno razmaknutih 36 mm, iz hrvatskog tropleta žute boje i dva romba sa stranicama 10 mm žute boje u sredini;

9. oznaka »policijski savjetnik« – u obliku je dva pravokutnika, širine 20 mm i dužine 48 mm, iz hrvatskog tropleta žute boje, međusobno razmaknutih 36 mm i romba sa stranicama 10 mm žute boje u sredini;

10. oznaka »glavni policijski savjetnik« – u obliku je dva pravokutnika, širine 20 mm i dužine 48 mm, iz hrvatskog tropleta žute boje, međusobno razmaknutih 36 mm i dva romba sa stranicama 10 mm žute boje u sredini.

11. oznaka »zamjenik ravnatelja policije« – u obliku je pravokutnika, širine 49 mm i dužine 80 mm, iz hrvatskog pletera žute boje širine 10 mm. U sredini pravokutnika izvezen je pravokutnik širine 17 mm i dužine 19 mm, podijeljen na četiri istovjetna polja od kojih su dva crvene i dva bijele boje;

12. oznaka »ravnatelj policije« – u obliku je pravokutnika, širine 49 mm i dužine 80 mm, iz hrvatskog pletera žute boje širine 10 mm. U sredini pravokutnika izvezen je pravokutnik širine 17 mm i dužine 28 mm, podijeljen na šest istovjetnih polja od kojih su tri crvene boje i tri bijele boje.

Vježbenik za policijskog službenika srednje stručne spreme nosi oznaku – »vježbenik« koja je u obliku pravokutnika, širine 10 mm i dužine 48 mm, iz hrvatskog tropleta bijele boje.

Vježbenik za policijskog službenika više i visoke stručne spreme nosi oznaku – »vježbenik« koja je u obliku pravokutnika, širine 10 mm i dužine 48 mm, iz hrvatskog tropleta žute boje.

Funkcionalne oznake radnih mjesta iz stavka 1. i oznake vježbenika iz stavka 2. i 3. ovoga članka strojno su izvezene.

Funkcionalne oznake radnih mjesta i oznake vježbenika na policijskoj odori nose se na gornjem dijelu naramenice koja je izrađena od tamnoplave tkanine u obliku nepravilnog peterokuta širine 50 mm i dužine do vrha 145 mm.

Članak 18.

Pripadnici specijalnih i interventnih postrojbi na odori za intervencije, iznad gornjeg lijevog džepa jakne, odnosno košulje, umjesto funkcionalnih oznaka iz članka 17. ove Uredbe nose sljedeće funkcionalne oznake radnih mjesta:

A. Pripadnici specijalnih postrojbi

1. zapovjednik specijalne policije,

2. pomoćnik zapovjednika specijalne policije,

3. instruktor u zapovjedništvu specijalne policije

4. zapovjednik specijalne jedinice policije

5. pomoćnik zapovjednika specijalne jedinice policije

6. instruktor – zapovjednik voda u specijalnoj jedinici policije

7. vođa specijalističke grupe

8. policajac specijalac.

1. oznaka »zapovjednik specijalne policije« – u obliku je pravokutnika dužine 70 mm i visine 45 mm od tkanine tamno zelene boje s dva hrvatska tropleta zlatne boje širine 10 mm i dužine 70 mm, međusobno razmaknutih 25 mm i tri romba sa stranicama 11 mm zlatne boje simetrično raspoređenih između tropleta po sredini oznake.

2. oznaka »pomoćnik zapovjednika specijalne policije« – u obliku je pravokutnika dužine 70 mm i visine 45 mm od tkanine tamno zelene boje s dva hrvatska tropleta zlatne boje širine 10 mm i dužine 70 mm, međusobno razmaknutih 25 mm i dva romba sa stranicama 11 mm zlatne boje simetrično raspoređenih između tropleta po sredini oznake.

3. oznaka »instruktor u zapovjedništvu specijalne policije« – u obliku je pravokutnika dužine 70 mm i visine 45 mm od tkanine tamno zelene boje s dva hrvatska tropleta zlatne boje širine 10 mm i dužine 70 mm, međusobno razmaknutih 25 mm i jednog romba sa stranicama 11 mm zlatne boje simetrično raspoređenim između tropleta po sredini oznake.

4. oznaka »zapovjednik jedinice specijalne policije« – u obliku je pravokutnika dužine 70 mm i visine 45 mm od tkanine tamno zelene boje s jednim hrvatskim tropletom zlatne boje širine 10 mm i dužine 70 mm, i tri romba sa stranicama 11 mm zlatne boje simetrično raspoređenih u sredini oznake iznad tropleta.

5. oznaka »pomoćnik zapovjednika jedinice specijalne policije« – u obliku je pravokutnika dužine 70 mm i visine 45 mm od tkanine tamno zelene boje s jednim hrvatskim tropletom zlatne boje širine 10 mm i dužine 70 mm, i dva romba sa stranicama 11 mm zlatne boje simetrično raspoređenim u sredini oznake iznad tropleta.

6. oznaka »zapovjednik voda – instruktor u jedinici specijalne policije« – u obliku je pravokutnika dužine 70 mm i visine 45 mm od tkanine tamno zelene boje s jednim hrvatskim tropletom zlatne boje širine 10 mm i dužine 70 mm, i jednim rombom sa stranicama 11 mm zlatne boje simetrično raspoređenim u sredini oznake iznad tropleta.

7. oznaka »vođa specijalističke grupe« – u obliku je pravokutnika dužine 70 mm i visine 45 mm od tkanine tamno zelene boje i dva romba sa stranicama 11 mm zlatne boje simetrično raspoređenih u sredini oznake.

8. oznaka »policajac specijalac« – u obliku je pravokutnika dužine 70 mm i visine 45 mm od tkanine tamno zelene boje s jednim rombom sa stranicama 11 mm zlatne boje raspoređenim u sredini oznake.

B. Pripadnici interventnih postrojbi

1. zapovjednik interventne policije

2. pomoćnik zapovjednika interventne policije

3. policijski službenik – instruktor u zapovjedništvu interventne policije

4. zapovjednik jedinice interventne policije

5. zamjenik zapovjednika – pomoćnik zapovjednika jedinice interventne policije

6. zapovjednik satnije interventne policije

7. pomoćnik zapovjednika satnije interventne policije

8. zapovjednik voda – instruktor – policijski službenik u jedinici interventne policije

9. zapovjednik odjeljenja u interventnoj policiji

10. vođa grupe u interventnoj policiji

11. policajac u interventnoj policiji.

1. oznaka »zapovjednik interventne policije« – u obliku je pravokutnika dužine 70 mm i visine 45 mm od tkanine indigo plave boje s dva hrvatska tropleta zlatne boje širine 10 mm i dužine 70 mm, međusobno razmaknutih 25 mm i tri romba sa stranicama 11 mm zlatne boje simetrično raspoređenih između tropleta po sredini oznake.

2. oznaka »pomoćnik zapovjednika interventne policije« – u obliku je pravokutnika dužine 70 mm i visine 45 mm od tkanine indigo plave boje s dva hrvatska tropleta zlatne boje širine 10 mm i dužine 70 mm, međusobno razmaknutih 25 mm i dva romba sa stranicama 11 mm zlatne boje simetrično raspoređenih između tropleta po sredini oznake.

3. oznaka »policijski službenik – instruktor u zapovjedništvu interventne policije« – u obliku je pravokutnika dužine 70 mm i visine 45 mm od tkanine indigo plave boje s dva hrvatska tropleta zlatne boje širine 10 mm i dužine 70 mm, međusobno razmaknutih 25 mm i jednog romba sa stranicama 11 mm zlatne boje sim­etrično raspoređenim između tropleta u sredini oznake.

4. oznaka »zapovjednik jedinice interventne policije« – u obliku je pravokutnika dužine 70 mm i visine 45 mm od tkanine indigo plave boje s jednim hrvatskim tropletom zlatne boje širine 10 mm i dužine 70 mm, i četiri romba romba sa stranicama 11 mm zlatne boje simetrično raspoređenih u sredini oznake iznad tropleta.

5. oznaka »zamjenik zapovjednika – pomoćnik zapovjednika jedinice interventne policije« – u obliku je pravokutnika dužine 70 mm i visine 45 mm od tkanine indigo plave boje s jednim hrvat­skim tropletom srebrne boje širine 10 mm i dužine 70 mm, i tri romba sa stranicama 11 mm zlatne boje simetrično raspoređenih u sredini oznake iznad tropleta.

6. oznaka »zapovjednik satnije interventne policije« – u obliku je pravokutnika dužine 70 mm i visine 45 mm od tkanine indigo plave boje s jednim hrvatskim tropletom zlatne boje širine 10 mm i dužine 70 mm, i dva romba romba sa stranicama 11 mm zlatne boje simetrično raspoređenih u sredini oznake iznad tropleta.

7. oznaka »pomoćnik zapovjednika satnije interventne policije« – u obliku je pravokutnika dužine 70 mm i visine 45 mm od tkanine indigo plave boje s jednim hrvatskim tropletom zlatne boje širine 10 mm i dužine 70 mm, i jednim rombom sa stranicama 11 mm zlatne boje simetrično raspoređenim u sredini oznake iznad tropleta.

8. oznaka »zapovjednik voda – instruktor – policijski službenik u jedinici interventne policije« – u obliku je pravokutnika dužine 70 mm i visine 45 mm od tkanine indigo plave boje i četiri romba sa stranicama 11 mm zlatne boje simetrično raspoređenih u sredini oznake.

9. oznaka »zapovjednik odjeljenja u interventnoj policiji« – u obliku je pravokutnika dužine 70 mm i visine 45 mm od tkanine indigo plave boje i tri romba sa stranicama 11 mm zlatne boje simetrično raspoređenih u sredini oznake.

10. oznaka »vođa grupe u interventnoj policiji« – u obliku je pravokutnika dužine 70 mm i visine 45 mm od tkanine indigo plave boje i dva romba sa stranicama 11 mm zlatne boje sime­trično raspoređenih u sredini oznake.

11. oznaka »policajac u interventnoj policiji« – u obliku je pravokutnika dužine 70 mm i visine 45 mm od tkanine indigo plave boje i jednim rombom sa stranicama 11 mm zlatne boje simetrično raspoređenim u sredini oznake.

Članak 19.

Policijski službenik na radom mjestu: načelnik policijske postaje, pomoćnik načelnika policijske postaje, šef smjene policijske postaje i vođa sektora policijske postaje, pored funkcionalne oznake iz članka 17. ove Uredbe, nosi dodatnu oznaku radnog mjesta.

Dodatna oznaka radnog mjesta je pravokutna, metalna pločica zlatne boje, dužine 70 mm i visine 25 mm. Na pločicu je plavim slovima, veličine 8 mm, utisnut tekst: NAČELNIK, POMOĆNIK NAČELNIKA, ŠEF SMJENE ili VOĐA SEKTORA.

Oznaka iz stavka 2. ovoga članka nosi se iznad desnog džepa jakne, odnosno košulje.

VI. OCJENJIVANJE REZULTATA RADA

Članak 20.

Ocjenjivanje rezultata rada policijskih službenika obavlja se prema mjerilima koja utvrđuje ministar.

Rezultati rada policijskih službenika ocjenjuju se za svaku godinu ocjenom: »ne zadovoljava«, »zadovoljava«, »dobar«, »uspješan« i »naročito uspješan«.

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 21.

Stupanjem na snagu ove Uredbe, policijski službenici koji ispunjavaju uvjete iz članka 2. točke 1., 2., 3., 5. i 6. prevode se i promiču u zvanja na sljedeći način:

A. Djelatnik srednje stručne spreme

– zatečen u zvanju policajac – detektiv – referent, prevodi se u zvanje policajac s tim da mu se vrijeme provedeno u tom zvanju priznaje za promaknuće;

– zatečen u zvanju viši policajac – viši detektiv – viši referent prevodi se u zvanje viši policajac s tim da mu se vrijeme u tom zvanju priznaje za promaknuće;

– zatečen u zvanju samostalni policajac – samostalni detektiv – samostalni referent prevodi se u zvanje policijski narednik.

B. Djelatnik više stručne spreme

– zatečen u zvanju narednik prevodi se u zvanje viši policijski narednik s time da mu se vrijeme provedeno u tom zvanju priznaje za promaknuće;

– zatečen u zvanju viši narednik prevodi se u zvanje policijski inspektor s tim da mu se vrijeme provedeno u tom zvanju priznaje za promaknuće;

– zatečen u zvanju samostalni narednik prevodi se u zvanje viši policijski inspektor.

C. Djelatnik visoke stručne spreme

– zatečen u zvanju »nadzornik« prevodi se u zvanje »samostalni policijski inspektor« s time da mu se vrijeme provedeno u tom zvanju priznaje za promaknuće;

– zatečen u zvanju »viši nadzornik« prevodi se u zvanje »glavni policijski inspektor« s time da mu se vrijeme provedeno u tom zvanju priznaje za promaknuće;

– zatečen u zvanju »samostalni nadzornik« prevodi se u zvanje »policijski savjetnik« s time da mu se vrijeme provedeno u tom zvanju priznaje za promaknuće;

– zatečen u zvanju »glavni nadzornik« prevodi se u zvanje »glavni policijski savjetnik«.

Članak 22.

Kada to zahtijevaju naročite potrebe službe, policijski službenik može se privremeno, a najduže na vrijeme od dvije godine od dana stupanja na snagu ove Uredbe, rasporediti na radno mjesto za koje je propisana za jedan stupanj viša stručna sprema od stručne spreme koju posjeduje.

Članak 23.

Pravilnikom o unutarnjem redu Ministarstva propisat će se zvanja koja su potrebna za obavljanje poslova određenog radnog mjesta policijskog službenika.

Članak 24.

Ministar će donijeti akte utvrđene ovom Uredbom u roku od šest mjeseci od dana njenog stupanja na snagu.

Članak 25.

Izgled funkcionalnih oznaka iz članka 17. i 18. (prilog I.) te dodatnih oznaka iz članka 19. (prilog II.) ove Uredbe tiskan je uz ovu Uredbu i čini njen sastavni dio.

Članak 26.

Stupanjem na snagu ove Uredbe prestaju važiti: Uredba o zvanjima i uvjetima za postavljenje u zvanja, položajima i uvjetima za imenovanja ovlaštenih službenih osoba u Ministarstvu unutarnjih poslova (»Narodne novine«, broj 100/95), odredba članka 19. Pravilnika o odori i znakovlju pripadnika Specijalne policije Ministarstva unutarnjih poslova (»Narodne novine«, broj 30/95) i odredba članka 12. Uredbe o odorama Ministarstva unutarnjih poslova (»Narodne novine«, broj 18/96).

Odredbe članaka 18., 20. i 21.. Pravilnika o odori i znakovlju pripadnika Specijalne policije Ministarstva unutarnjih poslova (»Narodne novine«, broj 30/95) i odredbe članaka 11. i 13. Uredbe o odorama Ministarstva unutarnjih poslova (»Narodne novine«, broj 18/96) ostaju na snazi do donošenja rješenja o rasporedu na radna mjesta policijskih službenika i prevođenju u zvanja, usklađenih s odredbama Pravilnika o unutarnjem redu Ministarstva i ovom Uredbom, a najkasnije do 30. lipnja 2001. godine.

Članak 27.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 118-01/00-01/01
Urbroj: 5030109-01-1
Zagreb, 26. travnja 2001.

Predsjednik
Ivica Račan, v. r.

Prilog 1

 

FUNKCIONALNE OZNAKE RADNIH MJESTA POLICIJSKIH SLUŽBENIKA MINISTARSTVA UNUTARNJIH POSLOVA REPUBLIKE HRVATSKE

POLICAJAC  VJEŽBENIK 1)

SSS

         POLICAJAC  VJEŽBENIK 2)

VŠS/VSS

 

POLICAJAC

 

VIŠI POLICAJAC

 

POLICIJSKI NAREDNIK

 

VIŠI POLICIJSKI NAREDNIK

 

POLICIJSKI INSPEKTOR

 

VIŠI POLICIJSKI INSPEKTOR

 

SAMOSTALNI POLICIJSKI INSPEKTOR

 

GLAVNI POLICIJSKI SAVJETNIK

 

ZAMJENIK RAVNATELJA POLICIJE

 

RAVNATELJ POLICIJE

 

 

 

 

FUNKCIONALNE OZNAKE RADNIH MJESTA PRIPADNIKA SPECIJALNE POLICIJE

 


-         zapovjednik specijalne policije

 

 

 

 

 


-         pomoćnik zapovjednika specijalne policije

 

 

 

 

 


-         instruktor u Zapovjedništvu specijalne policije

 

 

 

 

 


-         zapovjednik jedinice specijalne policije

 

 

 

 

 


-         pomoćnik zapovjednika jedinice specijalne policije

 

 

 

 


-         zapovjednik voda


-         instruktor

 

 

 

 

 


-         vođa specijalističke grupe

 

 

 

 


-         policajac – specijalacFUNKCIONALNE OZNAKE RADNIH MJESTA PRIPADNIKA INTERVENTNE POLICIJE
-         zapovjednik  interventne policije

 

 

 


-         pomoćnik zapovjednika interventne policije

 

 

 


-         policijski službenik - instruktor u zapovjedništvu interventne policije

 

 

 

 


-         zapovjednik jedinice interventne policije

 

 

 

 


-    zamjenik zapovjednika jedinice interventne

  policije


- pomoćnik zapovjednika jedinice interventne

policije

 

 

 

 

 


-         zapovjednik satnije interventne policije

 

 

 

 


-         pomoćnik zapovjednika satnije interventne policije

 

 

 

 

 


-     zapovjednik voda u interventnoj policiji

-     instruktor u jedinici interventne policije


-         policijski službenik u jedinici interventne policije

 

 

 

 

 


-         zapovjednik odjeljenja u interventnoj policiji

 

 

 

 


-         vođa grupe u interventnoj policiji

 

 

 

 


-     policajac u interventnoj policiji

 

 

 

 PRILOG II

DODATNE OZNAKE RADNOG MJESTA