Odluka o postavljenju dr. sc. Branka Caratana za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Kraljevini Švedskoj

NN 40/2001 (4.5.2001.), Odluka o postavljenju dr. sc. Branka Caratana za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Kraljevini Švedskoj

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

690

Na teme­lju odredbe članka 99. stavka 3. Ustava Republike Hrvatske, članka 22. Zakona o va­njskim poslovima (»Narodne novine«, broj 48/96) i Odluke Vlade Republike Hrvatske o postupku osniva­nja diplomatskih misija i konzularnih ureda Repub­like Hrvatske u inozemstvu i postupku postav­lja­nja i opoziva šefova diplomatskih misija Republike Hrvatske u inozemstvu od 11. siječ­nja 2001., te akta predsjednika Vlade Republike Hrvatske klasa: 080-01/01-01/24, urbroj: 50304/2-01-02 od 4. trav­nja 2001. kojim je predsjednik Vlade Republike Hrvatske dao prethodni supotpis, donosim

ODLUKU

kojom postav­ljam dr. sc. BRANKA CARATANA, izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Kra­ljevini Švedskoj, i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Latviji, sa sjedištem u Stockholmu.

Ova Odluka stupa na snagu danom donoše­nja.

Broj: 01-081-01-1282/2
Zagreb, 26. trav­nja 2001.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.