Pravilnik o izmjeni i dopunama Pravilnika o uvjetima u pogledu zdravstvene ispravnosti predmeta opće uporabe koji se mogu stavljati u promet

NN 40/2001 (4.5.2001.), Pravilnik o izmjeni i dopunama Pravilnika o uvjetima u pogledu zdravstvene ispravnosti predmeta opće uporabe koji se mogu stavljati u promet

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA

 

701

Na temelju članka 50. stavka 1. točke 8. Zakona o zdravstvenoj ispravnosti i zdravstvenom nadzoru nad namirnicama i predmetima opće uporabe (»Narodne novine« broj 1/97 – pročišćeni tekst), ministar zdravstva donosi

PRAVILNIK

o izmjeni i dopunama Pravilnika o uvjetima u pogledu zdravstvene ispravnosti predmeta opĆe uporabe koji se mogu stavljati u promet

Članak 1.

U Pravilniku o uvjetima u pogledu zdravstvene ispravnosti predmeta opće uporabe koji se mogu stavljati u promet (»Narodne novine« br. 46/94, 103/00 i 117/00) u članku 116. riječi: »ili životinjskog« te riječi: »tkivni sastojci (npr. kolagen)« brišu se.

U članku 116. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»Za tkivne sastojke kolagen i elastin uvoznik je dužan, uz zahtjev za uvoz, priložiti certifikat proizvođača o procjeni rizika od prenosive spongioformne encefalopatije potvrđen od ministarstva zdravstva zemlje u kojoj je sastojak proizveden.«

Članak 2.

U članku 117. iza stavka 2. dodaju se stavci 3. i 4. koji glase:

»Derivati dobiveni iz loja mogu se upotrijebiti ako se utvrdi da je proizvođač primijenio ove postupke i to potvrdio certifikatom:

– transesterifikacija ili hidroliza kod najmanje 200oC i odgovarajućeg pritiska kroz 20 minuta (glicerol, masne kiseline i esteri masnih kiselina);

– saponifikacija s 12 M NaOH (glicerol i sapun);

– šaržni proces: pri 95oC kroz 3 sata ili

– kontinuirani proces: pri 140oC, 2 bara (2.000 hPa) u tijeku 8 minuta ili drugi jednakovrijedni uvjeti.

Proizvođači kozmetičkih proizvoda, njihovih sirovina i me­đu­produkata trebaju na zahtjev ovlaštene ustanove dostaviti certifikat koji treba potvrditi da proizvod ne sadrži i ne potječe od zabranjenih tvari navedenih na Listi VII iz članka 1. ovoga Pravil­nika.«

Članak 3.

U Listi VII – TVARI KOJE SE NE SMIJU UPORABLJATI U PROIZVODNJI PROIZVODA ZA OSOBNU HIGIJENU, NJEGU, ZAŠTITU I ULJEPŠAVANJE LICA I TIJELA, iza riječi: »Lovorovo ulje« dodaju se riječi:

»Lubanja goveda starijih od 12 mjeseci s mozgom, očima, tonzilama i leđnom moždinom.«

»Lubanja s mozgom, očima, tonzilama i leđnom moždinom ovaca i koza koje su starije od 12 mjeseci ili onih koje imaju trajne sjekutiće koji su probili desni.«

Iza riječi »Skopolamin« dodaju se riječi: »Slezena ovaca i koza te tvari dobivene od njih.«

Članak 4.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/01-01/81
Urbroj: 534-04-03-01-1
Zagreb, 17. travnja 2001.

Ministar
prof. dr. sc. Ana Stavljenić-Rukavina, v. r.