Operativni program podizanja novih višegodišnjih nasada u voćarstvu

NN 42/2001 (10.5.2001.), Operativni program podizanja novih višegodišnjih nasada u voćarstvu

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE I ŠUMARSTVA

 

709

Na teme­lju članka 25. stavka 5. Zakona o novčanim poticajima i naknadama u po­ljoprivredi i ribarstvu (»Narodne novine« br., 29/99., 105/99., 46/00., 101/00. i 12/01.), ministar po­ljoprivrede i šumarstva donosi

OPERATIVNI PROGRAM

PODIZANJA NOVIH VIŠEGODIŠNJIH NASADA
U VOĆARSTVU

Članak 1.

Novčane poticaje za podiza­nje novih više­godiš­njih nasada u voćarstvu ostvaruju korisnici koji podižu nasade u sezoni sad­nje jesen 2001. i pro­ljeće 2002. godine.

Članak 2.

Novčani poticaji iz članka 1. ovog Operativnog programa utvrđuju se za s­ljedeće voćne vrste i ­njihov re­gionalni raspored prema tablici 1.

 

Tablica 1. Voćne vrste u sustavu poticaja i ­njihov re­gionalni raspored (ha/županiji)

    Županija                jabuka    kruška     š­ljiva     breskva     viš­nja     treš­nja     bajam        orah      lijeska    manda-   maslina

                                                                                                                                                                                                rina

    Bjelovarsko-

    -bilogorska                25               5               5                2            ---               1             ---               3               2             ---             ---

    Međimurska              35               5               1                5            ---               2             ---               1             ---             ---             ---

    Dubrovačko-

    -neretvanska             10               1               5               15           ---               3               2             ---             ---             15             20

    Ličko-se­njska             5               1               2               ---           ---               1             ---             ---             ---             ---               6

    Karlovačka                10               2               2               ---           ---               1             ---               2             ---             ---             ---

    Koprivničko-

    -križevačka                30               3               1                4            ---               1             ---               3             ---             ---             ---

    Krapinsko-

    -zagorska                   20               4               1                2            ---             ---             ---             ---             ---             ---             ---

    Osječko-

    -bara­njska                 33               3               5                3            12               1             ---               3               8             ---             ---

    Istarska                        5               3               5               15           ---               2               2               2               3             ---             25

    Požeško-

    -slavonska                25               5               3                4              3               2             ---               3               5             ---             ---

    Primorsko-

    -goranska                    2               1               3                2            ---               1             ---               1             ---             ---               9

    Sisačko-

    -moslavačka              40               5               3                2            ---             ---             ---               2             ---             ---             ---

    Brodsko-

    -posavska                 30               5               5                2              7               1             ---               3             ---             ---             ---

    Splitsko-

    -dalmatinska             15               2               3               12             2               3               5               2             ---               5             25

    Šibensko-

    -kninska                       2               1               2                5              2               2               3               1             ---             ---             25

    Varaždinska              30               5               3                2              3               5             ---               2             ---             ---             ---

    Vukovarsko-

    -srijemska                  35               5               5                5              3               1             ---               2               3             ---             ---

    Virovitičko-

    -podravska                25               3               3                8              1               3             ---               4               3             ---             ---

    Zadarska                   10               1               3               18           15               3               5               3             ---             ---             25

    Zagrebačka               40               5               5                2            ---               2             ---               2             ---             ---             ---

    Grad Zagreb                3               2               1                1            ---               1             ---             ---             ---             ---             ---

 

 

Članak 3.

(1) Javni natječaj za dodjelu novčanih poticaja iz članka 1. i 2. ovog Operativnog programa, a sukladno članku 39. stavku 2. Pravilnika o načinu i postupku za ostvariva­nje novčanih poticaja u po­ljoprivredi i ribarstvu (»Narodne novine«, 53/00, 98/00 i 17/01), raspisat će Ministarstvo po­ljoprivrede i šumarstva u roku 15 dana od stupa­nja na snagu ovog Operativnog programa. Županijski ured odnosno ured grada Zagreba nadležan za po­ljoprivredu i šumarstvo provest će javni natječaj.

(2) Javni natječaj iz stavka 1. ovog članka obvezno se objav­ljuje u dnevnom tisku i na oglasnim pločama ureda i ­njihovih područnih ispostava.

Članak 4.

Odluku o izboru korisnika novčanog poticaja za podiza­nje nasada u voćarstvu sukladno članku 41. stavku 3. Pravilnika donosi župan u roku 30 dana od zak­ljuče­nja javnog natječaja.

Članak 5.

Ovaj Operativni program stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/01-01/26
Urbroj: 525-1-01-1
Zagreb, 16. ožujka 2001.

Ministar
mr. sc. Božidar Pankretić, v. r.