Uredba o načelima za unutarnje ustrojstvo tijela državne uprave

NN 43/2001 (11.5.2001.), Uredba o načelima za unutarnje ustrojstvo tijela državne uprave

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

714

Na temelju članka 60. stavka 2. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine«, br. 75/93, 48/99 i 15/2000) i članka 26. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 101/98 i 15/2000), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 10. svibnja 2001. donijela

UREDBU

o naČelima za unutarnje ustrojstvo tijela drŽavne uprave

I. OSNOVNE ODREDBE

Članak 1.

Ovom uredbom uređuju se nazivi unutarnjih ustrojstvenih jedinica ministarstava i državnih upravnih organizacija (u tekstu koji slijedi: tijela državne uprave) i ureda, agencija, direkcija i dru­gih službi Vlade Republike Hrvatske, način upravIjanja unutarnjim ustrojstvenim jedinicama, način planiranja poslova, raspored radnog vremena, održavanje uredovnih dana te uredovno vrijeme za rad s građanima i drugim strankama.

Članak 2.

Ako je posebnim zakonom ili drugim propisom unutarnje ustrojstvo pojedinih tijela državne uprave uređeno drugačije, odredbe ove Uredbe primjenjivat će se samo u pitanjima koja nisu uređena tim posebnim propisima.

Članak 3.

Unutarnje ustrojstvo tijela državne uprave utvrđuje se sukladno njihovom djelokrugu i nadležnosti utvrđenim propisima kojima se uređuje ustrojstvo i djelokrug ministarstava i državnih upravnih organizacija te drugim posebnim propisima. U okviru njihovog djelokruga i nadležnosti, unutarnje ustrojstvo tijela državne uprave utvrđuje se sukladno vrsti, srodnosti, opsegu i međusobnoj povezanosti poslova državne uprave koji se u njima obavljaju.

II. UNUTARNJE USTROJSTVO TIJELA DRŽAVNE UPRAVE

Članak 4.

U ministarstvima se ustrojavaju upravne organizacije u sastavu ministarstava (u daljnjem tekstu: upravne organizacije), u pravilu, kao uprave, zavodi i ravnateljstva.

U okviru upravne organizacije mogu se ustrojiti sljedeće unutarnje ustrojstvene jedinice:

– službe (sektori),

– odjeli,

– odsjeci,

– pododsjeci i

– odjeljci.

Članak 5.

U državnim upravnim organizacijama mogu se ustrojiti službe (sektori), odjeli, odsjeci, pododsjeci i odjeljci.

Članak 6.

U uredima, agencijama, direkcijama i drugim službama Vlade Republike Hrvatske mogu se ustrojiti odjeli, odsjeci, pododsjeci i odjeljci.

Na ustrojavanje unutarnjih ustrojstvenih jedinica i način rada ureda, agencija, direkcija i drugih službi iz stavka 1. ovoga članka odgovarajuće se primjenjuju odredbe ove Uredbe.

Članak 7.

Unutarnje ustrojstvo tijela državne uprave na području županija uređuje se posebnom uredbom Vlade Republike Hrvatske.

III. UNUTARNJE USTROJSTVENE JEDINICE, UVJETI ZA NJIHOVO USTROJAVANJE I NAČIN UPRAVLJANJA

Članak 8.

Uprave, zavodi i ravnateljstva ustrojavaju se za određena upravna područja iz djelokruga ministarstava.

Uprave, zavodi i ravnateljstva mogu se ustrojiti ako postoje uvjeti za ustrojavanje najmanje dva odjela u njihovom sastavu.

Radom upravne organizacije u sastavu ministarstva upravlja pomoćnik ministra odnosno ravnatelj s položajem pomoćnika ministra.

Članak 9.

Služba (sektor) kao unutarnja ustrojstvena jedinica ustrojava se ako je to potrebno radi svrhovite organizacije obavljanja poslova državne uprave većeg obima u pojedinom upravnom području.

Služba se može ustrojiti ako postoje uvjeti za ustrojavanje najmanje dva odjela u njezinom sastavu.

Ako upravnom organizacijom upravlja pomoćnik ministra, radom službe u sastavu upravne organizacije upravlja načelnik.

Ako upravnom organizacijom upravlja ravnatelj s položajem pomoćnika ministra, radom službe u sastavu upravne organizacije upravlja pomoćnik ravnatelja.

Radom službe u sastavu državne upravne organizacije upravlja pomoćnik ravnatelja.

Članak 10.

Za obavljanje određenih poslova državne uprave, za obavljanje kojih nema uvjeta za osnivanje upravnih organizacija u ministarstvima, odnosno službi u državnim upravnim organizacijama, mogu se u ministarstvima ustrojiti samostalne službe i odjeli, odnosno u državnim upravnim organizacijama samostalni odjeli.

Radom samostalne službe upravlja načelnik.

Članak 11.

Unutarnje ustrojstvene jedinice (odjeli, odsjeci, pododsjeci i odjeljci) ustrojavaju se u tijelima državne uprave ovisno o srodnosti i povezanosti poslova državne uprave te potrebnom broju izvršitelja za njihovo obavljanje.

Članak 12.

Odjel se ustrojava kao osnovna unutarnja ustrojstvena jedinica u okviru upravne organizacije odnosno službe u ministarstvima odnosno u okviru službe u državnim upravnim organizacijama, za određeno upravno područje ili za određenu vrstu međusobno povezanih poslova državne uprave te općih, tehničkih i pomoćnih poslova većeg opsega, čije obavljanje zahtijeva određeni stupanj samostalnosti i povezanosti u radu.

Odjeli se mogu ustrojiti u okviru upravne organizacije, odnosno službe samo ako postoje uvjeti za ustrojavanje najmanje dva odjela.

Radom odjela upravlja načelnik.

Članak 13.

Odsjek se ustrojava u okviru odjela za obavljanje srodnih poslova državne uprave, drugih međusobno povezanih poslova te općih, tehničkih i pomoćnih poslova, čije obavljanje zahtijeva određenu samostalnost i povezanost u radu.

Odsjeci se mogu ustrojiti u okviru odjela samo ako postoje uvjeti za ustrojavanje najmanje dva odsjeka.

Radom odsjeka upravlja voditelj.

Članak 14.

U odjelima se mogu ustrojiti i niže ustrojstvene jedinice od odsjeka (pododsjeci i odjeljci).

Pododsjeci i odjeljci mogu se ustrojiti u okviru odjela samo ako postoje uvjeti za ustrojavanje najmanje dva pododsjeka, odnosno najmanje četiri odjeljka.

Ustrojavanje nižih ustrojstvenih jedinica (pododsjeka i odjelj­ka) u odjelu nije uvjetovano ustrojavanjem odsjeka u odjelu.

Članak 15.

Pododsjek se ustrojava u okviru odsjeka za obavIjanje srodnih poslova državne uprave te općih, tehničkih i pomoćnih poslova manjeg opsega, čije obavljanje zahtijeva određenu samostalnost i povezanost u radu.

Pododsjeci se mogu ustrojiti u okviru odsjeka samo ako postoje uvjeti za ustrojavanje najmanje dva pododsjeka.

Radom pododsjeka upravlja voditelj.

Članak 16.

Odjeljak se ustrojava u okviru pododsjeka za obavljanje međusobno povezanih poslova manjeg opsega, čije obavljanje zahtijeva suradnju u radu.

Odjeljci se mogu ustrojiti u okviru pododsjeka samo ako postoje uvjeti za ustrojavanje najmanje dva odjeljka.

Radom odjeljka upravlja voditelj.

Članak 17.

Odjeli, odsjeci, pododsjeci i odjeljci mogu se ustrojiti uz ispu­njenje uvjeta iz članka 12. stavka 1., članka 13. stavka 1., članka 15. stavka 1. i članka 16. stavka 1. ove Uredbe ako je pravilnikom o unutarnjem redu pojedinog tijela državne uprave za obavljanje određenih poslova državne uprave predviđen potreban broj izvršitelja dovoljan za ustrojavanje pojedine unutarnje ustrojstvene jedinice i to:

– za ustrojavanje odjela najmanje devet (9) izvršitelja uklju­ču­jući i načelnika

– za ustrojavanje odsjeka najmanje sedam (7) izvršitelja uklju­­čujući i voditelja

– za ustrojavanje pododsjeka najmanje pet (5) izvršitelja uklju­čujući i voditelja

– za ustrojavanje odjeljka najmanje tri (3) izvršitelja uklju­čujući i voditelja.

Iznimno od stavka 1. ovoga članka, zbog specifičnosti i slo­ženosti poslova Vlada može u uredbi o unutarnjem ustrojstvu pojedinog tijela državne uprave odnosno ureda, agencije, direkcije i druge službe Vlade odrediti za ustrojavanje određene ustrojstvene jedinice i manji broj izvršitelja od utvrđenog najmanjeg broja po­trebnih izvršitelja iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 18.

U ministarstvima i državnim upravnim organizacijama se ustro­java kabinet ministra odnosno kabinet ravnatelja, kao posebna ustrojstvena jedinica ministarstva odnosno državne upravne organizacije.

Kabinet ministra odnosno kabinet ravnatelja je posebna unutarnja ustrojstvena jedinica koja za ministra i njegovog zamjenika, odnosno ravnatelja i njegovog zamjenika obavlja poslove u vezi predstavki i pritužbi građana, protokolarne poslove, poslove u svezi odnosa sa sredstvima javnog priopćavanja te druge stručne i administrativne poslove za službene potrebe ministra odnosno ravnatelja.

Na čelu kabineta je tajnik kabineta.

Kabinet ministra odnosno ravnatelja može se ustrojiti ako postoji najmanje pet izvršitelja uključujući i tajnika kabineta.

Uz kabinet ministra, odnosno ravnatelja mogu se predvidjeti i samostalni izvršitelji (savjetnici) za posebne službene potrebe ministarstva odnosno državne upravne organizacije.

Članak 19.

U ministarstvima se ustrojava tajništvo kao posebna ustrojstvena jedinica koja za potrebe ministarstva, u pravilu, obavlja pravne, kadrovske, organizacijske, financijsko-planske i računo­vod­stvene poslove, poslove informatizacije te opće, pomoćne i tehničke poslove.

Tajništvo se može ustrojiti ako su najmanje ispunjeni uvjeti za ustrojavanje odjela.

Članak 20.

Ustrojstvene jedinice ministarstava i državnih upravnih organizacija mogu se ustrojiti kao područne jedinice i izvan sjedišta ministarstva, odnosno državne upravne organizacije.

Iznimno, ako nema uvjeta za ustrojavanje ustrojstvene jedinice izvan sjedišta ministarstva odnosno državne upravne organizacije, mogu se predvidjeti samostalni izvršitelji.

Članak 21.

Ako u područnoj jedinici postoje uvjeti za ustrojavanje najmanje dva odjela, područna jedinica ustrojava se kao područni ured.

Radom područnog ureda tijela državne uprave upravlja pročelnik.

Područne jedinice mogu imati ispostave koje se mogu ustrojiti kao odsjeci, pododsjeci i odjeljci.

Ako nema uvjeta za ustrojavanje odsjeka, pododsjeka i od­jelj­ka u ispostavama područnog ureda mogu se predvidjeti samostalni izvršitelji.

Članak 22.

Tajnik ministarstva:

– tehnički usklađuje rad unutarnjih ustrojstvenih jedinica ministarstva i upravnih organizacija u sastavu ministarstva,

– neposredno upravlja tajništvom ministarstva,

– predlaže plan rada ministarstva na temelju nacrta planova rada upravnih organizacija u sastavu ministarstva,

– vodi brigu o stanju kadrova u ministarstvu i predlaže pla­no­ve stručnog usavršavanja i osposobljavanja državnih službenika,

– izvješćuje ministra o ostvarivanju plana rada ministarstva,

– obavlja i druge poslove koje mu povjeri ministar.

Članak 23.

Pomoćnici ministra te pomoćnici ravnatelja državnih upravnih organizacija upravljaju radom upravnih organizacija u sastavu ministarstva, odnosno službe u državnim upravnim organizacijama, a naročito:

– predlažu nacrt plana rada za upravne organizacije u sastavu ministarstva odnosno za službe u državnoj upravnoj organizaciji,

– raspoređuju poslove na unutarnje ustrojstvene jedinice i nadziru njihovo izvršavanje,

– određuju i nadziru način i vrijeme izvršenja poslova,

– supotpisuju akte koje iz djelokruga upravne organizacije u sastavu ministarstva potpisuje ministar, odnosno koje iz djelokruga službe u sastavu državne upravne organizacije potpisuje ravnatelj državne upravne organizacije,

– daju određene naputke za rad službenicima i namješ­te­nicima,

– predlažu raspored službenika i namještenika,

– izvješćuju ministra, odnosno ravnatelja državne upravne organizacije o stanju izvršavanja poslova,

– obavljaju i druge poslove koje im povjeri ministar odnosno ravnatelj državne upravne organizacije.

Članak 24.

Čelnici unutarnjih ustrojstvenih jedinica u ministarstvima i državnim upravnim organizacijama upravljaju radom unutarnjih ustrojstvenih jedinica i za svoj rad odgovaraju ministru, pomoć­niku ministra, odnosno ravnatelju te pomoćnicima ravnatelja državne upravne organizacije i čelnicima unutarnjih ustrojstvenih jedinica u čijem se sastavu nalaze.

Članak 25.

Čelnici unutarnjih ustrojstvenih jedinica u tijelima državne up­rave upravljaju radom unutarnje ustrojstvene jedinice, a naro­čito:

– planiraju poslove koje će izvršavati unutarnja ustrojstvena jedinica;

– raspoređuju poslove na pojedine službenike,

– daju upute službenicima za izvršavanje određenog posla,

– prate izvršavanje poslova u unutarnjoj ustrojstvenoj jedinici,

– obavljaju nadzor nad radom pojedinih službenika i namješ­tenika;

– supotpisuju nacrte akata iz djelokruga unutarnje ustrojstvene jedinice,

– ukazuju na probleme koji se pojavljuju u radu unutarnje ustrojstvene jedinice te predlažu načine izvršavanja pojedinih poslova.

Članak 26.

U ministarstvima i državnim upravnim organizacijama može se osnovati stručni kolegij kao stručno i savjetodavno tijelo ministra, odnosno ravnatelja državne upravne organizacije.

Sastav stručnog kolegija, pitanja koja će se raspravljati i mjesto i vrijeme održavanja utvrđuje ministar, odnosno ravnatelj državne upravne organizacije.

Članak 27.

Za raspravljanje o pojedinim pitanjima obavljanja poslova državne uprave iz djelokruga tijela državne uprave, za utvrđivanje nacrta propisa, davanje mišljenja i prijedloga o značajnim pitanjima iz djelokruga tijela državne uprave, mogu se u ministarstvima i državnim pravnim organizacijama osnivati stručni savjeti, odnosno radne grupe.

Stručne savjete, odnosno radne grupe osniva ministar, odnosno ravnatelj državne upravne organizacije.

Članovi stručnih komisija, odnosno radnih grupa izvan ministarstva odnosno državne upravne organizacije imenuju se uz prethodno pribavljenu suglasnost čelnika odgovarajućeg tijela, službe ili druge organizacije u kojima su zaposleni.

IV. NAČIN PLANIRANJA POSLOVA

Članak 28.

U tijelima državne uprave utvrđuje se godišnji plan rada.

Godišnji plan rada sadrži opći prikaz zadaća i poslova tijela državne uprave u određenoj godini, a posebice izrade nacrta propisa, neposredne provedbe zakona i drugih propisa, upravnog odnosno inspekcijskog nadzora te praćenja stanja u upravnim područjima iz djelokruga tijela državne uprave.

Godišnji plan rada donosi ministar.

U državnim upravnim organizacijama godišnji plan rada donosi ravnatelj.

Prijedlog godišnjeg plana rada utvrđuje se najkasnije 20 dana prije isteka roka za podnošenje zahtjeva za osiguranje sredstava za iduću proračunsku godinu.

Godišnji plan rada donosi se najkasnije do kraja tekuće godine za iduću godinu.

V. RASPORED RADNOG VREMENA I UREDOVNI DANI

Članak 29.

Tjedno radno vrijeme tijela državne uprave raspoređuje se na pet radnih dana, od ponedjeljaka do petka.

Iznimno, ministri, ravnatelji državnih upravnih organizacija i čelnici ureda, agencija, direkcija i drugih službi Vlade Republike Hrvatske mogu, ovisno o potrebama određenih službi, za te službe, odnosno za pojedine državne službenike i namještenike tih službi, odrediti i drugačiji raspored tjednog radnog vremena.

Članak 30.

Sva tijela državne uprave dužna su raditi u tijeku radnog dana u vremenu od 9 do 14 sati.

Tijela državne uprave rade u pravilu dnevno od 8.30 do 16.30 sati.

Ministri i ravnatelji državnih upravnih organizacija mogu, ovisno o potrebama službe i mjesnim prilikama, odrediti početak redovitog radnog vremena od 7 do 9 sati.

Članak 31.

Dnevni odmor u tijeku rada traje 30 minuta, a ne može se odrediti na početku ili na kraju radnog vremena.

Dnevni odmor mora se, u pravilu, organizirati tako da tijela državne uprave, gdje je to moguće, ne prekidaju rad u vrijeme određeno za uredovanje sa strankama.

Članak 32.

Uredovno vrijeme za rad sa strankama određuje se sukladno lokalnim prilikama tako da se građanima i drugim strankama omogući obavljanje poslova u tijelima državne uprave.

Članak 33.

Tjedni i dnevni raspored radnog vremena, dnevni odmor te uredovno vrijeme za rad sa strankama u tijelima državne uprave uređuju se pobliže pravilnikom o unutarnjem redu tijela državne uprave.

Tijela državne uprave dužna su putem sredstava javnog priopćavanja, na oglasnim pločama tijela državne uprave, odnosno na drugi prikladan način obavijestiti javnost o radnom vremenu tijela državne uprave, odnosno uredovnom vremenu za rad sa građanima i drugim strankama.

VI. PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE

Članak 34.

Vlada Republike Hrvatske uskladit će uredbe o unutarnjem ustrojstvu ministarstava, državnih upravnih organizacija, ureda, agencija, direkcija i drugih službi Vlade Republike Hrvatske s odredbama ove Uredbe, u roku 30 dana od dana stupanja na snagu ove Uredbe.

Ministri, ravnatelji državnih upravnih organizacija, predstojnici i ravnatelji ureda, agencija, direkcija i drugih službi Vlade Republike Hrvatske uskladit će pravilnike o unutarnjem redu s uredbama iz stavka 1. ovoga članka, u roku 30 dana od isteka roka iz stavka 1. ovoga članka.

Čelnici tijela iz stavka 2. ovoga članka donijet će rješenja o rasporedu na radna mjesta državnih službenika i namještenika na temelju pravilnika o unutarnjem redu, u roku od 15 dana od isteka roka iz stavka 2. ovoga članka.

Danom stupanja na snagu ove Uredbe prestaje važiti Uredba o načelima za unutarnje ustrojstvo i o radnom vremenu tijela državne uprave (»Narodne novine« broj 37/94 i 25/96), osim odredbi kojima se uređuje unutarnje ustrojstvo županijskih ureda, koje ostaju na snazi do donošenja posebne uredbe kojom će se ustrojiti tijela državne uprave u županijama.

Članak 35.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 023-03/01-01/16
Urbroj: 5030109-01-3
Zagreb, 10. svibnja 2001.

Predsjednik
Ivica Račan, v. r.