Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o mjeriteljskim zahtjevima za mjerila brzine vozila u cestovnome prometu

NN 43/2001 (11.5.2001.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o mjeriteljskim zahtjevima za mjerila brzine vozila u cestovnome prometu

DRŽAVNI ZAVOD ZA NORMIZACIJU I MJERITELJSTVO

719

Na teme­lju članka 22. Zakona o mjerite­ljskoj djelatnosti (»Narodne novine« broj 11/94) ravnate­lj Državnog zavoda za normizaciju i mjerite­ljstvo donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O MJERITELJSKIM ZAHTJEVIMA ZA MJERILA BRZINE VOZILA U CESTOVNOME PROMETU

Članak 1.

U Pravilniku o mjerite­ljskim zahtjevima za mjerila brzine vozila u cestovnome prometu (»Narodne novine« broj 38/2001) dodaje se u članku 23. novi 3. stavak koji glasi:

»Odredbe članka 8. ovoga pravilnika primje­njuju se od 1. siječ­nja 2002. godine.«

Članak 2.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objav­ljiva­nja u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/01-04/8
Urbroj: 558-03/1-01-8
Zagreb, 8. svib­nja 2001.

Ravnate­lj
Državnog zavoda za normizaciju
i mjerite­ljstvo
dr. sc. Jakša Topić, dipl. ing., v. r.