Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj reviziji

NN 44/2001 (16.5.2001.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj reviziji

HRVATSKI SABOR

 

729

Na teme­lju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA
I DOPUNAMA ZAKONA O DRŽAVNOJ REVIZIJI

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o držav­noj reviziji, koji je donio Hrvatski sabor na sjednici 3. svib­nja 2001.

Broj: 01-081-01-1439/2
Zagreb, 8. svib­nja 2001.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA
ZAKONA O DRŽAVNOJ REVIZIJI

Članak 1.

U Zakonu o državnoj reviziji (»Narodne novine«, br. 70/93., 48/95. i 105/99.) u članku 1. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

“Ovim se Zakonom uređuje i revizija postupaka pretvorbe i privatizacije u pravnim osobama koje su taj postupak provele na temelju Zakona o pretvorbi društvenih poduzeća (»Narodne novine«, br. 19/91., 83/92., 84/92., 94/93., 2/94., 9/95. i 21/96.) – u daljnjem tekstu: Zakon o pretvorbi), Zakona o privatizaciji (»Narodne novine«, br. 21/96., 71/97. i 16/98.), Zakona o društvenom kapitalu (»Službeni list SFRJ« br. 84/89. i 46/90.) i posebnih zakona.”

Dosadašnji stavci 2. i 3. postaju stavci 3. i 4.

Članak 2.

U članku 2. dodaje se stavak 4. koji glasi:

“Revizija pretvorbe i privatizacije je, u smislu ovoga Zakona ispitivanje dokumenata, odluka, poslovnih knjiga, ugovora i akata na temelju kojih je obavljena pretvorba i privatizacija, kao i druge dokumentacije potrebne radi utvrđivanja je li u postupku pretvorbe i privatizacije došlo do povrede odredaba Zakona o pretvorbi, Zakona o privatizaciji, Zakona o društvenom kapitalu ili posebnih zakona.”

Članak 3.

U članku 11. stavku 1. dodaje se nova točka 3. koja glasi:

“3. obavlja reviziju pretvorbe i privatizacije,”.

Dosadašnje točke 3. i 4. postaju točke 4. i 5.

Članak 4.

U članku 14. stavku 1. dodaje se točka 4. koja glasi:

“4. ako ne stavi na raspolaganje potrebnu dokumentaciju, ne pruži ili pruži pogrešne informacije radi obavljanja revizije pretvorbe i privatizacije (članak 2. stavak 4.)”.

Članak 5.

Ovlašćuje se Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora da utvrdi i izda pročišćeni tekst Zakona o državnoj reviziji.

Članak 6.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 470-03/00-01/02
Zagreb, 3. svibnja 2001.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Zlatko Tomčić, v. r.