Odluka o promjeni sjedišta Javne ustanove Park prirode Medvednica

NN 44/2001 (16.5.2001.), Odluka o promjeni sjedišta Javne ustanove Park prirode Medvednica

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

 

740

Na teme­lju članka 30. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 101/98 i 15/2000) i članka 27. stavka 1. Zakona o ustanovama (»Narodne novine«, br. 76/93 i 29/97), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 10. svib­nja 2001. godine donijela

ODLUKU

O PROMJENI SJEDIŠTA JAVNE USTANOVE PARK PRIRODE MEDVEDNICA

I.

Mije­nja se sjedište, odnosno bliža adresa Javne ustanove Park prirode Medvednica, koja sada glasi:

Bliznec d.d., Zagreb

II.

Promjena sjedišta, odnosno bliža adresa Javne ustanove Park prirode Medvednica ima se bez odgađa­nja upisati u sudski re­gistar Trgovačkog suda u Zagrebu, kod koje­g je Ustanova upisana u sudski re­gistar.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 351-01/99-01/03
Urbroj: 5030115-01-3
Zagreb, 10. svib­nja 2001.

Potpredsjednik,
zamjenik predsjednika
dr. sc. Goran Granić,
v. r.