Naredba o izmjenama i dopunama Naredbe o kategorijama plovidbe pomorskih brodova

NN 44/2001 (16.5.2001.), Naredba o izmjenama i dopunama Naredbe o kategorijama plovidbe pomorskih brodova

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I VEZA

 

745

Na teme­lju članka 1043. stavka 1. točke 13. Pomorskog zakonika (»Narodne novine«, br. 14/94, 74/94 i 43/96), ministar pomorstva, prometa i veza donosi

NAREDBU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA NAREDBE O KATEGORIJAMA PLOVIDBE POMORSKIH BRODOVA

I.

U dijelu II točka 4. Naredbe o kate­gorijama plovidbe pomorskih brodova (»Narodne novine«, br. 6/97) iza riječi »obale kopna ili otoka«, dodaje se novi stavak koji glasi:

»Pri planira­nju putova­nja između istočne i zapadne obale Jadranskog mora, pod pojmom obale kopna ili otoka iz prethodnog stavka isk­ljučuju se obale otoka Palagruže, Galijule, Pianose, otočne skupine Tremiti, otoka Sazan i obala Albanije od rta Gjuhes (Sqepi i Gjuhes) do rta Panormes (Sqepi i Panormes).

II.

Ova Naredba stupa na snagu osmog dana od dana objav­ljiva­nja u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/01-02/21
Urbroj: 530-03-01-2
Zagreb, 18. trav­nja 2001.

Ministar
mr. sc. Alojz Tušek, v. r.