Odluka o osnovnim obilježjima novčanice od 20 kuna - izdanje 7. ožujka 2001.

NN 44/2001 (16.5.2001.), Odluka o osnovnim obilježjima novčanice od 20 kuna - izdanje 7. ožujka 2001.

HRVATSKA NARODNA BANKA

 

753

Na temelju članka 21. stavak 1. i članka 38. stavak 3. pod n) Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine« br. 36/2001), Savjet Hrvatske narodne banke na sjednici održanoj 9. svib­nja 2001. godine, donio je

ODLUKU

O OSNOVNIM OBILJEŽJIMA NOVČANICE OD 20 KUNA – IZDANJE 7. OŽUJKA 2001.

1. Hrvatska narodna banka izdaje novčanicu od 20 kuna s datumom izdanja 7. ožujka 2001.

2. Novčanica od 20 kuna – izdanje 7. ožujka 2001. tiskana je na višetonskom zaštićenom papiru crvenkaste nijanse, s ugra­đe­nim pozicioniranim vodenim znakom i zaštitnom kovinskom niti. Zaštitna kovinska nit vidljiva je u određenom broju prozorčića s efektom prelijevanja boja dugina spektra. Na zaštitnoj kovinskoj niti otisnuta je, u neprekinutom nizu, oznaka nominalne vrijednosti i međunarodna kratica naziva novčane jedinice »20 HRK«.

3. Novčanica od 20 kuna - izdanje 7. ožujka 2001. dimenzija je 130 mm x 65 mm.

4. Novčanica od 20 kuna - izdanje 7. ožujka 2001. izgleda ovako:

1) S lica: zaštitna tonska podloga tiskana je trobojnim visokim zaštitnim tiskom u duginu spektru s iridescentnim efektom. Preko zaštitne podloge tiskani su glavni motivi tehnikom trobojnoga linijskog dubokog tiska. Dvije boje fluoresciraju pod ultra­ljubičastim svjetlom.

Na desnoj strani novčanice nalazi se gravira portreta Josipa Jelačića, bana hrvatskih zemalja, koji se proslavio borbom protiv Mađara za očuvanje Hrvatske.

Na margini portreta tiskana je crnom bojom oznaka serije i serijskog broja, koja sadrži jedno slovo, zatim sedam znamenaka i na kraju drugo slovo. Slovo sprijeda i slovo na kraju primjetno su odmaknuta od znamenaka. Oznaka serije i serijskog broja pod ultraljubičastim svjetlom fluorescira u zelenoj boji.

Između portreta i desnoga bočnog ruba novčanice, primjenom optički varijabilne boje, tiskana je pravokutna podloga. Unutar podloge otisnute su u negativu oznake nominalne vrijednosti, u naizmjeničnim vodoravnim redcima, u kojima se oznake izmjenjuju u različitim veličinama, tako da je u jednom retku otisnuta jedna veća oznaka »20«, dok su u idućem retku otisnute dvije manje oznake »20 20«.

Preko pravokutne podloge otisnuti su odozgo prema dolje sljedeći elementi: naizmjenični mikrotisak natpisa »HNB KUNA HNB« i »KUNA HNB KUNA«, koji se izmjenjuju u vodoravnim valovitim redcima; oznaka nominalne vrijednosti »20« u negativu unutar linijske šare, gdje se linije međusobno isprepleću tvoreći skup raznovrsnih kvadratnih i trokutastih elemenata; naizmjenični mikrotisak natpisa »HNB KUNA HNB« i »KUNA HNB KUNA«, koji se izmjenjuju u vodoravnim valovitim redcima; latentna slika s natpisom »KUNA«, koji natpis je dobiven posebnom tehnikom križanja linija otisnutih linijskim dubokim tiskom, a natpis je vid­ljiv samo pod određenim kutom; crtež dvorca grofa Eltza u Vukovaru; naizmjenični mikrotisak natpisa »HNB KUNA HNB« i »KUNA HNB KUNA«, koji se izmjenjuju u vodoravnim valovitim redcima.

Između portreta i pravokutne podloge, usporedo s unutarnjim rubom pravokutne podloge, tiskan je u dva retka tekst »JOSIP JELAČIĆ« »1801 - 1859.«.

U lijevom gornjem kutu crteža novčanice nalazi se kvadrat u negativu. Unutar kvadrata otisnut je manji kvadrat, a uzduž njegovih stranica tiskan je natpis »20 KUNA«. Unutar manjega kvadrata tiskani su trokutasti elementi koji se, kad se kroz novčanicu gleda prema izvoru svjetlosti, tako dopunjavaju da s odgo­va­rajućim elementima na naličju novčanice tvore slovo »H«. Na mjestu kvadrata papir je novčanice nešto tanji, što ga čini prozirnijim.

U gornjem lijevom kutu crteža novčanice tiskan je tehnikom ispupčenog tiska kvadrat s grbom Republike Hrvatske. Obodne linije grba tiskane su u negativu. Vodoravno uz desni rub kvadrata, u istoj visini s njime, tiskan je mikropismom u šesnaest redaka tekst himne Republike Hrvatske »Lijepa naša« Antuna Miha­no­vića.

U središnjem dijelu novčanice tiskan je mikropismom u neprekinutom nizu tekst »REPUBLIKA HRVATSKA BAN JELA­ČIĆ«. Tekst je tiskan u iskošenim zgusnutim redcima, odozgo prema dolje, tvoreći tri pravokutne plohe koje se preklapaju. Primjenom linijskoga dubokog tiska stvoren je dojam prostornosti između ploha.

U gornjem i donjem dijelu središnjeg polja novčanice tiskana je tonska podloga. Linije u tonskoj podlozi tako su isprepletene da tvore niz kvadratića koji simboliziraju elemente grba Republike Hrvatske. Tanke linije, tiskane s efektom duginih boja, daju kvadratićima različitu i neprekinutu obojenost. Tonska podloga proteže se do donjega ruba crteža novčanice i djelomice je vidljiva između portreta i pravokutnika tiskanog optički varijabilnom bojom. S lijeve strane tonska podloga omeđuje crteže na nov­čanici.

Uz donji rub tonske podloge tiskana je tehnikom dubokog tiska brojka »20«. Reljefne linije kojima je otisnuta brojka međusobno se isprepleću tvoreći unutar znamenaka skup različitih geometrijskih likova.

U središnjem dijelu lijevog polja novčanice, unutar više­tonskog papira, ugrađen je vodeni znak s likom Josipa Jelačića. Bezbojni lik u vodenom znaku okrenut je prema središnjem dijelu novčanice.

Uz gornju marginu novčanice iznad vodenoga znaka, na pod­lozi otisnutoj optički varijabilnom bojom, fragment je motiva dvorca grofa Eltza u Vukovaru.

Između fragmenta dvorca grofa Eltza i vodenog znaka tiskana je crnom bojom oznaka serije i serijskog broja, koja sprijeda sadrži jedno slovo, zatim sedam znamenaka i na kraju drugo slovo. Slovo sprijeda i slovo na kraju stapaju se sa znamenkama u jednu cjelinu, bez povećanog razmaka. Oznaka serije i serijskog broja pod ultraljubičastim svjetlom fluorescira u zelenoj boji.

Između donje margine novčanice i vodenog znaka, na podlozi otisnutoj optički varijabilnom bojom, fragment je motiva dvorca grofa Eltza u Vukovaru.

Uz lijevi rub novčanice tiskan je tehnikom ispupčenog tiska, odozdo prema gore, natpis »HRVATSKA NARODNA BANKA«, s efektom duginih boja, gdje početna ljubičasta boja na slovima AR postupno prelazi u crvenu boju.

U donjem lijevom kutu tiskan je tehnikom ispupčenog tiska znak za slijepe osobe u obliku kvadrata položenog na jedan od vrhova. Unutar kvadrata otisnut je u negativu, u devet redaka, mikropismom tekst »REPUBLIKA HRVATSKA« koji je vidljiv pod povećalom.

Uz lijevi rub crteža novčanice, na višetonskoj boji papira, tiskan je tehnikom ispupčenog tiska, odozdo prema gore, natpis »DVADESET KUNA«.

2) S naličja: zaštitna tonska podloga tiskana je trobojnim visokim zaštitnim tiskom u duginu spektru. Dvije boje fluoresciraju pod ultraljubičastim svjetlom.

Na crtežu novčanice, u gornjem dijelu, dominira motiv dvorca grofa Eltza u Vukovaru.

Iznad motiva dvorca, uz rub crteža novčanice, tiskan je u dva retka tekst »VUKOVAR« »DVORAC ELTZ XVIII ST.«.

U podnožju motiva dvorca tiskan je motiv »Vučedolske golubice«, keramičke kultne posude u obliku ptice.

Lijevo od motiva posude tiskan je u dva retka tekst »VU­ČEDOLSKA GOLUBICA« »2800 - 2500 GOD. PR. KR.«.

Ispod motiva dvorca, u donjem desnom kutu crteža nov­čanice, tiskana je brojka »20«. Unutar svake znamenke, u plošnom dijelu, nalazi se niz isprepletenih linija koje čine skup različitih geometrijskih likova.

U gornjem desnom kutu crteža novčanice, iznad motiva dvorca, tiskan je u negativu kvadrat. Unutar kvadrata otisnut je linijama manji kvadrat, a uzduž njegovih stranica natpis »20 KUNA«. Unutar manjega kvadrata tiskani su trokutasti elementi koji se, kad se kroz novčanicu gleda prema izvoru svjetlosti, tako dopunjuju da s odgovarajućim elementima na licu novčanice tvore slovo »H«.

U gornjem lijevom kutu crteža novčanice, usporedo s lijevim rubom crteža, tiskana je u negativu, odozgo prema dolje, brojka »20«. Brojka je tiskana unutar polja što ga čini niz linija koje se međusobno isprepleću tvoreći skup različitih geometrijskih likova.

Tonska podloga novčanice, gornji središnji dio crteža nov­čanice i polje uz lijevi rub tiskani su tako da isprepletene linije tvore niz kvadratića koji simboliziraju elemente grba Republike Hrvatske. Tanke linije, tiskane s efektom duginih boja, daju kva­dratićima različitu i neprekinutu obojenost.

Tonska podloga novčanice, gornje desno polje i polje u podnožju motiva dvorca, sastoji se od raznobojnih vodoravnih traka unutar kojih je naizmjence otisnut mikropismom tekst »REPUB­LIKA HRVATSKA - VUKOVAR« i ornamentika iz krune grba Republike Hrvatske. Svaki drugi par redova, s tekstom i ornamentikom, tiskan je u negativu.

Uzduž lijevog ruba crteža novčanice, na rubu višetonskog papira, tiskan je sitan tekst »DESIGN: M+Š ŠUTEJ – GIESECKE & DEVRIENT, GERMANY - V. ŽILJAK«.

U desnom polju novčanice, u središnjem dijelu višetonskog papira, ugrađen je vodeni znak s likom Josipa Jelačića. Bezbojni lik u vodenom znaku okrenut je prema središnjem dijelu nov­čanice.

U gornjem dijelu višetonskog papira, uz vodoravni rub novčanice, tiskan je u dva retka tekst »ZAGREB, 7. OŽUJKA 2001.« »GUVERNER«. Ispod teksta tiskan je faksimil potpisa dr. Željka Rohatinskog, guvernera Hrvatske narodne banke.

Tekst i faksimil potpisa tiskani su ljubičastom bojom koja fluorescira pod ultraljubičastim svjetlom.

Desno od toga teksta, uz rub novčanice, tiskan je odozgo prema dolje natpis »HRVATSKA NARODNA BANKA«.

Uzduž desnog ruba crteža novčanice tiskan je odozgo prema dolje natpis »DVADESET KUNA«. Uzduž istog ruba, ali pri dnu, tiskan je također odozgo prema dolje sitan tekst »Š HRVATSKA NARODNA BANKA«.

5. S lica i naličja novčanice prevladava ljubičasto-crvenkasta boja.

6. Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

O. br. 586/2001.
Zagreb, 9. svibnja 2001.

Predsjednik Savjeta
Hrvatske narodne banke
guverner
Hrvatske narodne banke
dr. sc. Željko Rohatinski, v. r.