Odluka o postavljenju dr. sc. Josipa Vrbošića za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Bosni i Hercegovini

NN 49/2001 (27.6.2001.), Odluka o postavljenju dr. sc. Josipa Vrbošića za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Bosni i Hercegovini

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

 

791

Na teme­lju članka 98. stavka 3. Ustava Republike Hrvatske, članka 22. Zakona o va­njskim poslovima (»Narodne novine« broj 48/96) i Odluke Vlade Republike Hrvatske o postupku osniva­nja diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu i postupku postav­lja­nja i opoziva šefova diplomatskih misija Republike Hrvatske u inozemstvu od 11. siječ­nja 2001., te akta predsjednika Vlade Republike Hrvatske Klasa: 080-01/01-01/36, Urbroj: 50304/2-01-02 od 22. svib­nja 2001. kojim je predsjednik Vlade Republike Hrvatske dao prethodni supotpis, donosim

ODLUKU

kojom postav­ljam dr. sc. JOSIPA VRBOŠIĆA za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Bosni i Herce­govini, sa sjedištem u Sarajevu.

Ova Odluka stupa na snagu danom donoše­nja.

Broj: 01-081-01-1586/2
Zagreb, 24. svib­nja 2001.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.