Zakon o izmjenama Kaznenog zakona

NN 51/2001 (6.6.2001.), Zakon o izmjenama Kaznenog zakona

HRVATSKI SABOR

 

816

Na teme­lju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA KAZNENOG ZAKONA

Proglašavam Zakon o izmjenama Kaznenog zakona, koji je donio Hrvatski sabor na sjednici 24. svib­nja 2001.

Broj: 01-081-01-1625/2
Zagreb, 31. svib­nja 2001.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA KAZNENOG ZAKONA

Članak 1.

U Kaznenom zakonu (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00. i 129/00.) u članku 177. stavku 1. riječi: »kaznit će se novčanom kaznom ili kaznom zatvora do jedne godine« zamje­njuju se riječima: »kaznit će se novčanom kaznom ili kaznom zatvora do tri godine«.

Stavak 2. mije­nja se i glasi:

»Ako je kazneno djelo iz stavka 1. ovoga članka poči­njeno u sastavu grupe ili zločinačke organizacije,

počinite­lj će se kazniti kaznom zatvora od jedne do deset godina.«

Članak 2.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 740-02/01-01/01
Zagreb, 24. svib­nja 2001.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Zlatko Tomčić, v. r.