Odluka o dodjeli državnih nagrada za znanost

NN 52/2001 (8.6.2001.), Odluka o dodjeli državnih nagrada za znanost

ODBOR ZA PODJELU DRŽAVNIH NAGRADA ZA ZNANOST

835

Odbor za podjelu državnih nagrada za znanost imenovan Odlukom Zastupničkog doma Hrvatskoga državnog sabora na sjednici 26. trav­nja 2000. godine u sastavu:

Predsjednik: Zlatko Tomčić, dipl. ing.

Članovi: prof. dr. sc. Boris Anzulović, akademik Radoslav Katičić, prof. dr. sc. Zvonimir Lauc, prof. dr. sc. Vladimir Mikuličić, dr. sc. Đuro Mi­ljanić, dr. sc. Katarina Ott, prof. dr. sc. Marko Pećina, akademik Vlatko Silobrčić, prof. dr. sc. Ante Simonić, prof. dr. sc. Marko Tadić i prof. dr. sc. Marija Turk.

donio je teme­ljem Zakona o hrvatskim državnim nagradama za znanost (»Narodne novine« br. 108/95., 104/97. i 142/98.), na sjednici održanoj 8. svib­nja 2001. godine

ODLUKU

O DODJELI DRŽAVNIH NAGRADA ZA ZNANOST

I. Državnom nagradom za životno djelo nagrađuju se:

Područje prirodnih znanosti

Izvjestite­lj: dr. sc. Đuro Mi­ljanić

1. Prof. dr. sc. BORAN LEONTIĆ, profesor emeritus Sve­učilišta u Zagrebu, za cjelokupni znanstvenoistraživački rad u području prirodnih znanosti, naročito za istraživa­nja u fizici čestica i u fizici kondenzirane tvari te za značajan doprinos razvoju eksperimentalne fizike u Zagrebu.

Područje biomedicinskih znanosti

Izvjestite­lj: prof. dr. sc. Marko Pećina

1. Akademik DRAGAN DEKARIS, znanstveni savjetnik Imu­no­loškog zavoda u Zagrebu, za cjelokupni znanstveno-istra­ži­vač­ki rad u području biomedicinskih znanosti, grana imunologija, posebice za zasluge za razvoj kliničke imunologije.

Područje tehničkih znanosti

Izvjestite­lj: prof. dr. sc. Vladimir Mikuličić

1. Prof. dr. sc. ANTE ŠANTIĆ, profesor emeritus Sveučilišta u Zagrebu, za cjelokupni znanstvenoistraživački rad u području tehničkih znanosti, posebice za razvija­nje biomedicinske tehnike i elektroničke instrumentacije.

Područje biotehničkih znanosti

Izvjestite­lj: prof. dr. sc. Marija Ivezić

1. Akademki­nja SIBILA JELASKA, umirov­ljena redovita profesorica Prirodoslovno-matematič­kog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, za cjelokupni znanstvenoistraživački rad u području biotehničkih znanosti, posebice u razvoju bi­ljne biotehnologije.

Područje društvenih znanosti

Izvjestite­lj: prof. dr. sc. Zvonimir Lauc

1. Akademik JAKOV SIROTKOVIĆ, profesor emeritus Sve­u­čilišta u Zagrebu, za cjelokupni znanstvenoistraživački rad u po­dručju društvenih znanosti, posebice za doprinos ekonomskoj teoriji i praksi te promovira­nju hrvatske ekonomske misli i znanosti.

Područje humanističkih znanosti

Izvjestite­lj: prof. dr. sc. Marija Turk

1. Akademik PETAR ŠIMUNOVIĆ, znanstveni savjetnik Instituta za hrvatski jezik i jezikoslov­lje u Zagrebu za cjelokupni znanstvenoistraživački rad u području humanističkih znanosti, posebice što je hrvatsku filologiju obogatio mnogim teme­ljnim onomastičkim prilozima.

II. Godiš­njom državnom nagradom za znanost nagrađuju se:

Područje prirodnih znanosti

Izvjestite­lj: dr. sc. Đuro Mi­ljanić

1. Prof. dr. sc. JASNA BAN, redovita profesorica Prirodoslov­no-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, u području prirodnih znanosti, za značajno znanstveno otkriće re­gulacije biokemijskih mehanizama prijenosa signalnih proteina i ­njihovog utjecaja na stanice.

2. Prof. dr. sc. MIRNA FLÖGEL MRŠIĆ, redovita profesorica Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, za značajno znanstveno dostignuće u području prirodnih znanosti, posebice za istraživa­nje glikozilacijskih promjena u stresu i u bolestima koje se povezuje sa stresom.

3. Prof. dr. STANKO POPOVIĆ, redoviti profesor Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, za značajno znanstveno dostignuće u području prirodnih znanosti, posebice za razvoj originalnih difrakcijskih metoda u istraživa­njima mikrostrukture kristalnih tvari.

Područje biomedicinskih znanosti

Izvjestite­lj: prof. dr. sc. Marko Pećina

1. Dr. sc. MAJA BLANUŠA, znanstveni savjetnik Instituta za medicinska istraživa­nja i medicinu rada u Zagrebu, za značajno znanstveno dostignuće u području biomedicinskih znanosti, posebice u toksikologiji metala.

2. Doc. dr. sc. SANJA KUPEŠIĆ, znanstvenica Opće bolnice »Sveti Duh« Klinika za ginekologiju i porodništvo u Zagrebu za primjenu rezultata znanstvenoistraživačkog rada u području biomedicinskih znanosti, posebice za primjenu ultrazvučne dijagnostike u humanoj reprodukciji i onkologiji.

3. Prof. dr. sc. DEAN NIŽETIĆ, va­njski suradnik odjela Molekularna medicina Instituta »Ruđer Bošković« u Zagrebu, za značajno znanstveno dostignuće u području biomedicinskih znanosti, posebice za otkrića u molekularnoj genetici.

Područje tehničkih znanosti

Izvjestite­lj: prof. dr. sc. Vladimir Mikuličić

1. Prof. dr. sc. BERNARD FRANKOVIĆ, redoviti profesor Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeci za značajno znanstveno dostignuće u području tehničkih znanosti, posebice za doprinos u području tehničke termodinamike i termoenergetike.

2. Prof. dr. sc. VINKO IVUŠIĆ, redoviti profesor Fakulteta strojarstva i brodograd­nje Sveučilišta u Zagrebu, za značajno znanstveno dostignuće u području tehničkih znanosti, posebice za doprinos na području tribologije.

3. Dr. sc.  NATKO URLI, znanstveni savjetnik Instituta »Ruđer Bošković« u Zagrebu, za značajno znanstveno dostignuće, u području tehničkih znanosti, posebice za novu generaciju solarnih fotonaponskih modula.

Područje biotehničkih znanosti

Izvjestite­lj: prof. dr. sc. Marija Ivezić

1. Prof. dr. sc. JASMINA LUKAČ HAVRANEK, redovita profesorica Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, za značajno znanstveno dostignuće u području biotehničkih znanosti, posebice za istraživa­nja kvalitete mlijeka i mliječnih proizvoda.

2. Prof. dr. sc. SULEJMAN REDŽEPOVIĆ, redoviti profesor Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, u području bioteh­ničkih znanosti, za primjenu znanstvenih rezultata mikrobioloških istraživa­nja biotehnologije tla.

Područje društvenih znanosti

Izvjestite­lj: prof. dr. sc. Zvonimir Lauc

1. Akademik DUŠAN BILANDŽIĆ, umirov­ljeni redoviti profesor Fakulteta političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, u području društvenih znanosti, za istaknuto znanstveno djelo »Hrvatska moderna povijest« (Zagreb, 1999).

2. Prof. dr. sc. IVAN CIFRIĆ, redoviti profesor Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, u području društvenih znanosti za istaknuta znanstvena djela iz po­lja sociologije: »Bioetika i ekologija« i »Moderno društvo i svjetski etos« (Zagreb, 2000).

3. Prof. dr. sc. DAVOR KRAPAC, redoviti profesor Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, u području društvenih znanosti, grana kaznenopravne znanosti, za znanstveno djelo »Kazneno procesno pravo« prva k­njiga: Institucije (Zagreb, 2000).

Područje humanističkih znanosti

Izvjestite­lj: prof. dr. sc. Marija Turk

1. Prof. dr. sc. BRANKO VULETIĆ, redoviti profesor Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u području humanističkih znanosti, za istaknutu k­njigu: »Prostor pjesme« (Zagreb, 1999.).

2. Dr. sc. DRAGUTIN PAVLIČEVIĆ, znanstveni savjetnik Instituta društvenih znanosti »Ivo Pilar« u Zagrebu, u području humanističkih znanosti, osobito za k­njigu: »Povijest Hrvatske« (Zagreb, 2000.).

III. Godiš­njom državnom nagradom za popularizaciju i promi­džbu znanosti nagrađuju se:

Područje prirodnih znanosti

Izvjestite­lj: dr. sc. Đuro Mi­ljanić

1. Prof. dr. sc. TOMISLAV CVITAŠ, redoviti profesor Pri­rodo­slovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, u po­d­ruč­ju prirodnih znanosti posebice za popularizaciju kemije te za rad na međunarodnim preporukama za fizikalne veličine i jedinice.

Područje biomedicinskih znanosti

Izvjestite­lj: prof. dr. sc. Marko Pećina

1. Prof. dr. sc. PREDRAG KEROS, redoviti profesor Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, za svestranu popularizaciju i promi­džbu u području biomedicinskih znanosti, posebice o šire­nju spoznaja znanstvene medicinske misli.

Područje društvenih znanosti

Izvjestite­lj: prof. dr. sc. Zvonimir Lauc

1. Prof. dr. sc. ZDRAVKO KRAKAR, redoviti profesor Fa­kul­teta organizacije i informatike u Varaždinu, u području druš­tve­nih znanosti, posebice za šire­nje spoznaja u grani informacijski sustavi.

IV. Godiš­njom nagradom znanstvenim novacima nagrađuju se:

Područje prirodnih znanosti

Izvjestite­lj: dr. sc. Đuro Mi­ljanić

1. Dr. sc. SANJA SEKUŠAK, znanstvena novaki­nja Instituta »Ruđer Bošković« u Zagrebu, za istraživa­nja u području prirodnih znanosti, posebice za doprinos proučava­nju razgrad­nje organskih spojeva u troposferi.

Područje biomedicinskih znanosti

Izvjestite­lj: prof. dr. sc. Marko Pećina

1. Mr. sc. GORDANA LAŠKARIN, znanstvena novaki­nja Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, u području biomedicinskih znanosti, posebice za doprinos na području humane reprodukcije.

Područje tehničkih znanosti

Izvjestite­lj: prof. dr. sc. Vladimir Mikuličić

1. Mr. sc. KRUNOSLAV HORVAT, znanstveni novak »Brodarskog instituta« u Zagrebu, u području tehničkih znanosti, posebice za uvođe­nje svjetlosne sabirnice u komunikacijama u hidro-elektrani.

Područje biotehničkih znanosti

Izvjestite­lj: prof. dr. sc. Marija Ivezić

1. Mr. sc. ANTE IVANKOVIĆ, znanstveni novak Agronom­skog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, u području biotehničkih znanosti, za znanstvena istraživa­nja genetskih odlika pasmina do­maćih životi­nja.

Ukupno je dodije­ljeno 29 nagrada za 2000. godinu.

Klasa: 061-03/01-2/13
Urbroj: 533-02-01-1
Zagreb, 30. svib­nja 2001.

Predsjednik
Odbora za podjelu državnih nagrada
za znanost
Zlatko Tomčić, v. r.