Zakon o sustavu obrane od tuče

NN 53/2001 (13.6.2001.), Zakon o sustavu obrane od tuče

HRVATSKI SABOR

843

Na teme­lju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O SUSTAVU OBRANE OD TUČE

Proglašavam Zakon o sustavu obrane od tuče, koji je donio Hrvatski sabor na sjednici 31. svib­nja 2001.

Broj: 01-081-01-1759/2
Zagreb, 6. lip­nja 2001.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić,
v. r.

ZAKON

O SUSTAVU OBRANE OD TUČE

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Zakonom uređuje sustav obrane od tuče (u da­lj­njem tekstu: obrana od tuče), obveze nosite­lja poslova obrane od tuče, odnosi nosite­lja poslova i sudionika u provođe­nju obrane od tuče, način financira­nja obrane od tuče te druga pita­nja važna za pro­ved­bu jedinstvenosti sustava.

Članak 2.

(1) Obrana od tuče od interesa je za Republiku Hrvatsku i provodi se na bra­njenom području.

(2) Bra­njeno područje je cijeli teritorij Republike Hrvatske, a prošire­nje u odnosu na sadaš­nje prioritete odredit će Ministarstvo po­ljoprivrede i šumarstva u surad­nji s lokalnom samoupravnom.

II. ORGANIZACIJA OBRANE OD TUČE

Članak 3.

(1) Obrana od tuče obuhvaća poslove istraživa­nja i poslove operativne obrane od tuče.

(2) Poslovi istraživa­nja obrane od tuče su:

1. izrada planskih i programskih dokumenata vezanih uz istraživa­nje,

2. analiza meteoroloških, novčanih i ekoloških podataka te sagledava­nje pos­ljedica djelova­nja obrane od tuče,

3. utvrđiva­nje učinkovitosti i isplativosti obrane od tuče provodit će se prema znanstveno-statističkim pokazate­ljima i pravilima struke,

4. utvrđiva­nje utjecaja obrane od tuče na okoliš,

5. razvoj metoda i tehnologije rada obrane od tuče.

(3) Poslovi operativne obrane od tuče su:

1. izrada planskih i programskih dokumenata vezanih uz operativnu obranu od tuče,

2. izrada uputa o radu na radarskom centru i postajama obrane od tuče,

3. prognozira­nje vjerojatnosti pojave tuče, te satelitsko i radarsko praće­nje olujnih oblaka,

4. određiva­nje tučoopasnosti olujnih oblaka, te načina izravnog djelova­nja na tučonosne oblake,

5. provođe­nje meteoroloških motre­nja za potrebe obrane od tuče,

6. prikup­lja­nje podataka za potrebe ocjene učinkovitosti i isplativosti obrane od tuče te ­njezinog utjecaja na okoliš,

7. pohrana podataka o djelova­nju obrane od tuče,

8. osigura­nje jedinstvenosti sustava obrane od tuče u stručnom, metodološkom i tehničkom pogledu,

9. surad­nja između nosite­lja obrane od tuče i sudionika provođe­nja obrane od tuče,

10. usklađiva­nje djelova­nja sustava obrane od tuče s Hrvat­-s­kom kontrolom zračne plovidbe d.o.o.,

11. uporaba satelitskih podataka i radarskog sustava te provođe­nje radarskog mjere­nja za potrebe vrlo kratkoročne vremenske prognoze,

12. održava­nje i oprema­nje radarskih centara i postaja sa sred­stvima rada i djelova­nja,

13. poslovi vezani uz zaštitu ­ljudi i imovine,

14. poslovi određeni Zakonom o obrani.

(4) Poslovi istraživa­nja opravdanosti djelova­nja obrane od tuče provest će se u skladu sa Zakonom o znanstvenoistraživačkoj djelatnosti.

Članak 4.

(1) Rezultati istraživa­nja djelova­nja obrane od tuče i utjecaja na okoliš, te utvrđiva­nje učinkovitosti i isplativosti obrane od tuče utvrđuju se međunarodnom recenzijom po istaknutim struč­njacima i preporuci Svjetske meteorološke organizacije.

(2) Odluku o prestanku operativnog djelova­nja obrane od tuče donosi Hrvatski sabor.

Članak 5.

(1) Poslove iz članka 3. ovoga Zakona obav­lja Državni hidrometeorološki zavod (u da­lj­njem tekstu: Zavod).

(2) Pravilnik o operativnom djelova­nju obrane od tuče donosi ministar nadležan za po­ljoprivredu.

Članak 6.

Zavod je obvezan Vladi Republike Hrvatske dostaviti godiš­nje planove i programe rada koji sadrže poslove istraživa­nja te poslove operativne obrane od tuče za iduću godinu najkasnije do 30. rujna tekuće godine, te izvješće o provedbi takvog plana i programa za tekuću godinu najkasnije do 31. prosinca tekuće godine.

Članak 7.

(1) Ustrojbene jedinice Zavoda su radarski centri s lansirnim i generatorskim postajama.

(2) Broj radarskih centara i ­njihovu nadležnost u odnosu na bra­njeno područje iz članka 2. stavka 2. ovoga Zakona utvrđuje Vlada Republike Hrvatske uredbom o unutar­njem ustrojstvu Zavoda.

Članak 8.

Radarski centar obav­lja s­ljedeće poslove:

1. pomoću radara otkriva i prati tučonosne oblake, određuje stupa­nj njihove tučoopasnosti i način djelova­nja na ­njih,

2. određuje elemente za djelova­nje obrane od tuče po načinu i vrsti, jakosti, prostoru i vremenu,

3. prije ispa­ljiva­nja raketa pribav­lja odobre­nje Hrvatske kontrole zračne plovidbe d.o.o., u skladu s propisima,

4. prikup­lja i dostav­lja podatke te opisuje tijek obrane od tuče i meteorološke pojave vezane uz obranu od tuče, te utjecaj obrane na okoliš,

5. prikup­lja i dostav­lja podatke o štetama vezanim uz obranu od tuče,

6. prikup­lja, analizira i pohra­njuje nemeteorološke podatke o djelova­nju obrane od tuče,

7. organizira rad i opskrbu lansirnih i generatorskih postaja tehničkim sredstvima te upravlja djelova­njem istih.

Članak 9.

Lansirna i generatorska postaja obav­lja s­ljedeće poslove:

1. djelova­nja tehničkim sredstvima prema naređe­nju nadležnoga radarskog centra o čijem izvrše­nju izvješćuje taj centar,

2. obav­lja meteorološka motre­nja vezana uz obranu od tuče i o ­njima izvješćuje radarski centar,

3. obav­lja poslove koji su joj dani u nadležnost Zakonom o obrani.

Članak 10.

(1) Za rad sustava obrane od tuče Zavod koristi nekretnine i pokretnine te materijalna sredstva koja su u vlasništvu Republike Hrvatske.

(2) U sustavu obrane od tuče Zavod osigurava jedinstvo sustava veza između Zavoda, radarskog centra, lansirne i generatorske postaje te Hrvatske kontrole zračne plovidbe d.o.o.

Članak 11.

U ci­lju ocjene učinkovitosti sustava obrane od tuče nadležna tijela za procjenu šteta od elementarnih nepogoda na teme­lju Zakona o zaštiti od elementarnih nepogoda, te osiguravajuća društva dužna su dostaviti Zavodu podatke o štetama od tuče u roku dva mjeseca od nastanka štete.

Članak 12.

(1) Tehničke uvjete za djelova­nje sustava obrane od tuče propisuje ministar nadležan za po­ljoprivredu uz suglasnost ministra unutar­njih poslova, ministra obrane, ministra pomorstva, prometa i veza i ministra zaštite okoliša i prostornog uređe­nja.

(2) Zavod može uz suglasnost ministara iz stavka 1. ovoga članka uvoditi u obrani od tuče nova sredstva djelova­nja i nove metodologije rada, ukoliko je to stručno opravdano.

III. FINANCIRANJE OBRANE OD TUČE

Članak 13.

(1) Novčana sredstva za provođe­nje operativnog rada obrane od tuče, sukladno godiš­njem planu i programu iz članka 6. ovoga Zakona, osiguravaju se iz s­ljedećih izvora u visini do:

– 20% od sredstava državnog proračuna predviđenih pozicijom – sredstva pomoći za ukla­nja­nje pos­ljedica elementarnih nepogoda,

– 30% od sredstava Ministarstva po­ljoprivrede i šumarstva predviđenih proračunskom pozicijom – sredstva poticaja za osigura­nje usjeva,

– 1% od sredstava proračuna županija na bra­njenom području, osim Grada Zagreba koji izdvaja 0,1% proračuna za tekuću godinu,

– 0,6% od zaračunate premije imovinskih osigura­nja i to: osigura­nje imovine od požara i nekih drugih opasnosti te ostalih osigura­nja imovine i kasko osigura­nja cestovnih vozila društava za osigura­nje koja provode navedene skupine i vrste osigura­nja. Osnovica za uplatu zaračunata je premija u godini koja prethodi godini uplate sredstava, što se smatra akontacijom, a konačni obračun i uplata razlike obav­lja se najkasnije do 1. svib­nja iduće godine.

(2) Subjekti iz stavka 1. ovoga članka, iz čijih se izvora osiguravaju sredstva za operativni rad obrane od tuče, uplaćuju novčana sredstva na žiroračun Zavoda na posebnu poziciju – za obranu od tuče, u s­ljedećem roku i pripadajućem iznosu:

– do 1. ožujka tekuće godine 30% novčanih sredstava,

– do 1. svib­nja tekuće godine 60% novčanih sredstava,

– do 1. kolovoza tekuće godine 75% novčanih sredstava,

– do 1. studenoga tekuće godine 100% novčanih sredstava.

IV. NADZOR

Članak 14.

Nadzor nad provođe­njem ovoga Zakona obav­lja Ministarstvo po­ljoprivrede i šumarstva.

V. KAZNENE ODREDBE

Članak 15.

(1) Novčanom kaznom od 50.000,00 do 100.000,00 kuna kaznit će se osiguravajuće društvo:

– ako ne dostavi Zavodu podatke o štetama od tuče u propisanom roku (članak 11.),

– ako ne uplati udio od zaračunatih premija u određenoj visini i roku (članak 13. stavak 1. podstavak 4. i stavak 2.).

(2) Novčanom kaznom od 20.000,00 do 30.000,00 kuna za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi.

Članak 16.

Novčanom kaznom u iznosu od 20.000,00 do 30.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj:

– odgovorna osoba u pravnoj osobi ako ne izvrši uplatu sukladno članku 13. stavku 1. podstavku 3. i članku 13. stavku 2. ovoga Zakona,

– ravnate­lj Zavoda ako nenamjenski koristi uplaćena sredstva iz članka 13. stavka 1. ovoga Zakona.

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 17.

(1) Vlada Republike Hrvatske donijet će uredbu iz članka 7. ovoga Zakona u roku od 60 dana od dana stupa­nja na snagu ovoga Zakona.

(2) Radarski centri ustrojeni prema propisima koji su važili do stupa­nja na snagu ovoga Zakona nastav­ljaju radom do stupa­nja na snagu propisa iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Tehničke uvjete za djelova­nje sustava obrane od tuče iz članka 12. ovoga Zakona, ministar nadležan za po­ljoprivredu donijet će u roku od šezdeset dana od dana stupa­nja na snagu ovoga zakona.

Članak 18.

Danom stupa­nja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Zakon o sistemu obrane od tuče (»Narodne novine«, br. 54/88. i 18/90.).

Članak 19.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 920-07/01-01/01
Zagreb, 31. svib­nja 2001.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Zlatko Tomčić, v. r.