Zakon o izmjenama Zakona o lijekovima i medicinskim proizvodima

NN 53/2001 (13.6.2001.), Zakon o izmjenama Zakona o lijekovima i medicinskim proizvodima

HRVATSKI SABOR

 

845

Na teme­lju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

 

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O LIJEKOVIMA I MEDICINSKIM PROIZVODIMA

Proglašavam Zakon o izmjenama Zakona o lijekovima i medicinskim proizvodima, koji je donio Hrvatski sabor na sjednici 31. svib­nja 2001.

Broj: 01-081-01-1761/2
Zagreb, 6. lip­nja 2001.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA ZAKONA O LIJEKOVIMA I
MEDICINSKIM PROIZVODIMA

Članak 1.

U Zakonu o lijekovima i medicinskim proizvodima (»Narodne novine«, br. 124/97.) u naslovu glave VIII. riječi: »PRIJEKO POTREBNIM« brišu se.

Članak 2.

U članku 63. stavku 1. riječi: »prijeko potrebnim lijekovima u okviru standarda i normativa obveznoga zdravstvenog osigura­nja« zamje­njuju se riječju: »lijekovima«.

U stavku 2. riječi: »prijeko potrebnih« brišu se.

Članak 3.

U članku 64. stavku 1. riječi: »iz članka 63. ovoga Zakona« brišu se.

Stavak 2. mije­nja se i glasi:

»U skladu s ci­ljevima iz stavka 1. ovoga članka ministar zdrav­stva provedbenim propisom utvrđuje mjerila za određiva­nje cijena lijekova na veliko te o načinu izvještava­nja o cijenama lijekova na veliko.«

Stavak 3. mije­nja se i glasi:

»Proizvođači lijekova sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, predstavništva stranih proizvođača lijekova i ovlašteni zastupnici stranih proizvođača lijekova sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, cijene lijekova na veliko obvezni su odrediti na teme­lju mjerila iz stavka 2.  ovoga članka.«

Stavak 4. briše se.

Članak 4.

U članku 65. stavku 1. riječi: »i nakon provedenog nadmeta­nja« brišu se.

Članak 5.

Članak 66. briše se.

Članak 6.

U članku 82. stavku 1. točka 15. briše se.

Dosadašnje točke 16. do 19. postaju točke 15. do 18.

Dosadašnja točka 17. koja postaje točka 16. mijenja se i glasi:

»16. ako odredi cijenu lijeka na veliko protivno mjerilima iz članka 64. stavka 2. ovoga Zakona.«

Članak 7.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 530-01/00-01/01
Zagreb, 31. svibnja 2001.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Zlatko Tomčić, v. r.